เฉลยข้อสอบทำใบขับขี่ 50 ข้อ ปี 2558 พร้อมเฉลย

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. รถที่จดทะเบียนแล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยนสีรถต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ดำเนินการเปลี่ยนสีได้ทันที
ข. แจ้งนายทะเบียนภายใน 15 วัน
ค. แจ้งนายทะเบียนภายใน 30 วัน
ง. แจ้งนายทะเบียนภายใน 7 วัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
2. ผู้ใดขับรถโดยใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุมีโทษอย่างไร
ก. "ปรับไม่เกิน 1,000 บาท"
ข. "จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
ค. "จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
ง. "ปรับไม่เกิน 2,000 บาท"
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
3. การขับรถตามหลังคันหน้าต้องเว้นระยะห่างเท่าใด
ก. ระยะห่างพอสมควรที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัย
ข. 3 เมตร
ค. 2 เมตร
ง. 1 เมตร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
4. ในสภาพถนนปกติ รถพร้อม คนพร้อม ขับรถตามรถคันหน้าต้องเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเท่าใดจึงจะปลอดภัยเมื่อรถคันหน้าหยุด
ก. 3 เมตร
ข. 5 เมตร
ค. หนึ่งช่องรถ
ง. ห่างพอสมควรและสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
5. ผู้ขับขี่ที่ดีควรมีความพร้อมอย่างไร
ก. ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง
ข. ทุกข้อที่กล่าวจะเป็นตัวเลือกที่ถูกทั้งหมด
ค. มีสภาพร่างกายจิตใจที่พร้อม
ง. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
6. ถ้ารถเสียหลักลื่นไถลพร้อมเสียการทรงตัว ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรก.
ก. รีบเข้าเกียร์ต่ำเพื่อชะลอความเร็ว
ข. ค่อยๆ เหยียบแป้นคลัทช์
ค. หมุนพวงมาลัยไปซ้ายบ้าง.ขวาบ้าง
ง. ลดความเร็วจับพวงมาลัยให้มั่น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
7. เมื่อถึงที่คับขันผู้ขับรถต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. รีบขับผ่านไปโดยเร็ว
ข. ลดความเร็วของรถ ขับไปด้วยความระมัดระวัง
ค. เพิ่มความเร็วของรถ
ง. เพิ่มความเร็วของรถ และบีบแตรเสียงยาวเป็นระยะๆ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
8. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง เพราะทางข้างหน้ามีคนกำลังทำงาน
ข. ขับรถให้ช้าลง ระมัดระวังคนข้ามทางเพราะทางข้างหน้ามีชุมชนซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ
ค. ขับรถให้ช้าลง เพราะทางข้างหน้ามีเขตโรงเรียนมีเด็กเยอะ
ง. ขับรถให้ช้าลง เพราะทางข้างหน้า ให้ระวังเด็กนักเรียน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
9. หากท่านพบสัญญาณไฟกะพริบสีแดงที่บริเวณทางร่วมทางแยก.ท่านต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ชะลอความเร็วลง.และขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
ข. หยุดรถหลังเส้นหยุดรถ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
ค. ขับรถต่อไปตามปกติ เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าแก่รถคันที่ตามมา
ง. แจ้งเจ้าพนักงานว่าสัญญาณไฟจราจรขัดข้อง.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
10. เมื่อขับรถในขณะฝนตก.ท่านไม่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เปิดที่ปัดน้ำฝน
ข. เปิดไฟฉุกเฉินตลอดทาง
ค. ขับด้วยความระมัดระวังมากขึ้น
ง. ลดความเร็วของรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
11. บริเวณใดห้ามผู้ขับขี่จอดรถ
ก. ในระยะ 10 เมตรจากทางร่วมทางแยก
ข. ในระยะ 5 เมตรจากปากทางเดินรถ
ค. ในระยะ 10 เมตรก่อนถึงป้ายหยุดรถประจำทาง
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
12. ข้อควรปฏิบัติขณะขับรถฝ่าหมอกควันหรือฝนคือข้อใด
ก. เปิดไฟหรี่
ข. ขับรถช้าๆ โดยไม่ต้องเปิดไฟ
ค. เปิดไฟส่องสว่าง
ง. บีบแตรแล้วขับให้เร็วเพื่อป้องกันรถคันหลังชนท้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
13. ระดับของเหลวในข้อใดต่อไปนี้ หากอยู่ในระดับที่ต่ำจะมีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ก. ระดับน้ำมันเบรก
ข. ระดับน้ำในแบตเตอรี่
ค. ระดับน้ำยาหล่อเย็น
ง. ระดับน้ำฉีดกระจก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
14. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร


ก. ให้ขับรถแซงคันอื่นได้เลย ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
ข. ให้ทางแก่รถคันอื่นก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
ค. ให้หยุดรถก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
ง. ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
15. รถที่ขับด้วยความเร็วต่ำต้องขับอยู่ในข้อใด
ก. ช่องกลาง
ข. ช่องซ้ายสุด
ค. ช่องขวาสุด
ง. ช่องใดก็ได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
16. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
ก. เขตจอดรถ
ข. เขตห้ามหยุดรถ
ค. เขตหวงห้าม
ง. ห้ามเข้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
17. ข้อใดเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ถูกต้อง.
ก. ขึ้นเบรกมือ-ปลดเกียร์ว่าง.-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า-เหยียบคลัทช์-สตาร์ทเครื่องยนต์
ข. ปลดเกียร์ว่าง-ขึ้นเบรกมือ-สตาร์ทเครื่องยนต์
ค. เหยียบคลัทช์-สตาร์ทเครื่องยนต์
ง. ปลดเบรกมือ-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า-สตาร์ทเครื่องยนต์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
18. หากท่านต้องการที่จะจอดรถดังรูป เพียงชั่วคราวท่านสามารถจอดได้หรือไม่


ก. จอดไม่ได้ทุกกรณี
ข. จอดได้หากท่านอยู่ในรถ
ค. จอดได้หากท่านเปิดไฟฉุกเฉิน
ง. จอดไม่ได้ ถ้าไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ดูแลรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
19. กรณีใดผู้ขับรถยนต์สาธารณะสามารถปฎิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้
ก. ผู้โดยสารเป็นบุคคลวิกลจริต
ข. ผู้โดยสารเมาสุรา
ค. ผู้โดยสารนำทุเรียนส่งกลิ่นขึ้นมาบนรถ
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
20. การเติมน้ำกลั่นควรให้อยู่ระดับใดของแบตเตอรี่
ก. ให้อยู่ระหว่างขีดที่กำหนด
ข. เติมให้อยู่ระดับขีดต่ำกว่าที่กำหนดเล็กน้อย
ค. เติมให้อยู่ระดับสูงกว่าที่กำหนดเล็กน้อย
ง. เติมจนล้นแล้วปิดฝา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
21. รถของท่าน (คัน ข.) ชนกับรถของคัน ก. ตรงบริเวณที่ท่านกำลังเลี้ยวขวาเข้าซอย ดังรูป


ก. ท่านเป็นฝ่ายผิด เพราะขับล้ำเข้าในช่องทางรถสวน
ข. ฝ่ายนาย ก. เป็นฝ่ายผิด เพราะไม่ยอมให้รถเลี้ยวเข้าซอยไปก่อน
ค. ท่านเป็นฝ่ายผิด เพราะไม่ได้ให้สัญญาณเลี้ยวขวา
ง. ฝ่ายนาย ก. เป็นฝ่ายผิด เพราะไม่ลดความเร็วของรถขณะขับผ่านทางร่วมทางแยก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
22. บริเวณใดห้ามขับรถแซงรถคันอื่น
ก. ทางโค้งรัศมีแคบ
ข. ในกรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง
ค. 150 เมตร จากทางร่วมทางแยก
ง. แซงด้านซ้ายในขณะที่มีรถรอเลี้ยวขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
23. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของน้ำมันเครื่องยนต์
ก. ระบายความร้อน
ข. รองหรือคั่นหน้าผิวสัมผัส
ค. สร้างความหนืด
ง. ชำระสิ่งสกปรกเครื่องยนต์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
24. ในการบรรทุกสิ่งของ.ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. บรรทุกได้กว้างกว่าความกว้างของตัวรถข้างละ 1 เมตร
ข. บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหลังไม่เกิน 2.50 เมตร
ค. บรรทุกสูงโดยวัดจากสิ่งของที่บรรทุกได้เกิน 5 เมตร
ง. บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหน้าไม่เกิน 2.50 เมตร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
25. การตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องยนต์ในข้อใดมีระดับน้ำมันที่ดีที่สุด
ก. น้ำมันเครื่องยนต์อยู่ระดับ F
ข. น้ำมันเครื่องยนต์อยู่ระดับ L
ค. น้ำมันเครื่องยนต์อยู่ระดับต่ำกว่า L
ง. น้ำมันเครื่องยนต์อยู่ระดับต่ำกว่า F
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
26. การปรับระดับที่นั่งคนขับห่างเกินไป จะมีผลอย่างไร
ก. ทำให้เข้าเกียร์ได้ง่าย
ข. ทำให้เบรกรถสะดวก
ค. ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นชัดเจนดีมาก.สามารถตัดสินใจได้ดี
ง. บังคับพวงมาลัยลำบาก.ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ไม่สะดวก.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
27. เมื่อท่านขับรถที่มีน้ำหนักบรรทุกมาก.ข้อใดถูกต้องมากที่สุด
ก. ประสิทธิภาพของเบรกจะน้อยลง.เบรกยาวขึ้น
ข. ระบบกันสะเทือนจะนุ่มนวลมากขึ้น
ค. ควันไอเสียจะมากขึ้น
ง. เครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
28. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ทางเอกแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย
ข. ทางโทแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย
ค. ทางโทแยกทางโทจากซ้าย รูปตัววาย
ง. ทางโทแยกทางเอกจากขวา รูปตัววาย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
29. กรณีเจ้าของรถมีภารกิจไม่สามารถมาดำเนินแจ้งย้ายรถต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ข้อใดถูกต้อง.
ก. มีความผิด ต้องชำระค่าปรับแจ้งย้ายเกินกำหนด
ข. ไม่เสียค่าปรับ เนื่องจากจำเป็น
ค. รถไม่สามารถแจ้งย้ายได้
ง. ผิดทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
30. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติสิ่งใดเป็นอันดับแรก.
ก. แจ้งกู้ภัย
ข. แจ้งตำรวจ
ค. แจ้งประกันภัยรถยนต์
ง. ให้สัญญาณเพื่อเตือนให้รถอื่นทราบ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
31. สาเหตุอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด
ก. ผู้ขับขี่รถ
ข. สภาพถนน
ค. สภาพรถ
ง. สิ่งแวดล้อม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
32. ใครบ้างที่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารไปในรถยนต์เพื่อความปลอดภัยของชีวิต
ก. คนขับรถและผู้โดยสารทุกคนทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่นั่งตอนหน้าและตอนหลังรถ
ข. คนขับรถและผู้โดยสารที่นั่งตอนหน้ารถเท่านั้น
ค. คนขับรถและผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป เพราะสามารถคาดเข็มขัดนิรภัยได้
ง. คนขับรถและผู้โดยสาร ยกเว้นคนแก่กับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปีลงมา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
33. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามกลับรถ
ข. ห้ามกลับรถสวนทาง
ค. ให้ขับชิดทางด้านขวา
ง. ให้รถเดินทางเดียว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
34. ในขณะที่ขับรถอยู่ มีกลิ่นเหม็นไหม้ แอร์เริ่มไม่เย็น เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้น ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. จอดรถในที่ปลอดภัยแล้ว ตรวจเช็กรถในเบื้องต้น
ข. ขับต่อไปเรื่อยๆ
ค. ลดความเร็วลงแล้วขับต่อไป
ง. หยุดรถทันทีกลางถนนห้ามเคลื่อนย้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
35. ในทางเดินรถที่ได้จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไปผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องซ้ายสุดเว้นแต่ในกรณีใด
ก. ในช่องทางเดินรถด้านซ้ายมีรถจอดอยู่
ข. ทางเดินรถนั้นเป็นทางเดินรถทางเดียว
ค. เข้าช่องทางเดินรถทางด้านขวาเพื่อต้องการจะเลี้ยวขวาใกล้บริเวณทางร่วมทางแยก
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
36. ข้อใดเป็นมารยาทที่ดีในการขับรถ
ก. เมื่อเกิดเหตุเฉี่ยวชนกันไม่ลงไปทะเลาะวิวาทกัน
ข. กดแตรไล่รถคันหน้า
ค. กดแตรไล่คนเดินเท้า
ง. ใช้วาจาที่ไม่สุภาพ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
37. บริเวณใดจอดรถได้
ก. ที่มีป้ายห้ามหยุดรถ
ข. ในอุโมงค์
ค. ทางร่วมทางแยก
ง. ลานจอดรถในห้างสรรพสินค้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
38. ผู้ขับรถผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก. ปฎิเสธผู้โดยสารในเส้นทางที่จราจรติดขัด
ข. ไม่สูบบุหรี่
ค. ใช้ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลแทนเมื่อใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะขาดอายุ
ง. เปิดวิทยุเสียงดังเพื่อให้ผู้โดยสารฟังแก้เครียด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
39. "เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ""เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด"" ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?"
ก. ลดความเร็วของรถลงและเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ทันที
ข. หยุดรอจนกว่าจะได้รับสัญญาณไฟเขียวจึงเลี้ยวซ้ายไปได้
ค. หยุดรอให้คนข้ามถนนและรถที่มาจากทางด้านขวามือขับผ่านไปก่อนแล้วจึงเลี้ยวซ้ายผ่านไป
ง. เลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ทันที
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
40. ในกรณีที่รถให้ใช้น้ำมันออกเทน 95 เท่านั้น ถ้าหากเราเติมน้ำมันค่าออกเทน 91 จะมีผลอย่างไร
ก. ใช้งานได้ตามปกติ
ข. เครื่องยนต์เกิดการสะดุด (น๊อก)
ค. เครื่องยนต์พังทันทีหากใช้งาน
ง. ไม่มีผลต่อการใช้งาน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
41. การตรวจสอบลมยางที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เอาเหล็กมาตีที่หน้ายาง
ข. ใช้เครื่องวัดลมยาง
ค. ดูด้วยตาเปล่า
ง. ใช้มือคลำ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
42. ข้อใดคือผลเสียของการไม่ตรวจเช็ครถก่อนใช้งาน
ก. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์มากขึ้น
ข. ประหยัดเชื้อเพลิง
ค. ลดมลพิษ
ง. ปลอดภัย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
43. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วราวต้องมีอายุกี่ปี
ก. ไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
ข. ไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์
ค. ไม่ต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์
ง. ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
44. ข้อใดเป็นการเตรียมความพร้อมของรถก่อนขับรถ
ก. ตรวจสภาพอากาศ
ข. ต่อใบอนุญาตขับรถ
ค. ดูหนังสือแผนที่ทางหลวงแผ่นดิน
ง. "ตรวจแรงดันลมยาง,เบรก,น้ำมันหล่อลื่น"
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
45. จากรูป รถคันสีฟ้าและรถคันสีเหลืองต้องการจะเลี้ยวขวาเพื่อไปเลี้ยวซ้ายในซอยที่ 1 รถคันใดอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม


ก. รถคันสีฟ้า
ข. รถคันสีเหลือง
ค. เหมาะสมทั้งคู่
ง. ม่เหมาะสมทั้งคู่
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
46. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร?


ก. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
ข. ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ค. ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย
ง. รถที่อยู่ด้านเส้นทึบห้ามผ่านหรือคร่อมเส้นทึบ แต่รถที่อยู่ด้านเส้นประอาจแซงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
47. ในทางร่วมทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟหรือเจ้าหน้าที่จราจร ให้ถือปฏิบัติตามข้อใด
ก. ถึงพร้อมกันต้องหยุดให้รถที่อยู่ทางซ้ายมือของตนไปก่อน
ข. รถในทางเอกต้องให้สิทธิรถทางโทไปก่อน
ค. รถที่สวนกัน รถทางตรงต้องให้สิทธิกับรถที่เลี้ยวขวาผ่านไปก่อน
ง. ถึงพร้อมกันต้องหยุดให้รถที่อยู่ทางขวามือของตนไปก่อน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
48. การขับรถผู้ขับขี่จะต้องขับรถห่างจากคันหน้าเป็นระยะทางเท่าใด
ก. 50 เมตร
ข. 100 มตร
ค. ในระยะพอสมควรที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัย
ง. 150 เมตร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
49. หากมีผู้ขับรถจี้ท้ายรถท่านในช่องทางขวาสุดและบีบแตรไล่หลังทั้งที่ช่องทางด้านซ้ายก็ว่างอยู่ ท่านควรปฏิบัติตนอย่างไร
ก. แซงไปก่อน แล้วขับรถไล่ตลอดทาง
ข. เร่งความเร็ว ไม่ให้แซงอย่างเด็ดขาด
ค. ขับรถหลีกทาทางช่องทางด้านซ้ายอย่างระมัดระวัง
ง. กระพริบไฟด้านซ้ายเป็นสัญญาณให้แซงด้านซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
50. เมื่อขับรถในช่องจราจรขวาสุด และมีรถด้านหลังขับขึ้นมาด้วยความเร็วสูง.ท่านควรทำอย่างไร
ก. ให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย และเปลี่ยนไปยังช่องจราจรด้านซ้าย เพื่อให้รถที่มีความเร็วสูงกว่ารถของท่านแซงขึ้นไปอย่างปลอดภัย
ข. เร่งความเร็วหนีรถด้านหลัง.พยายามขับทิ้งระยะให้ห่างจากรถคันหลัง
ค. ขับด้วยความเร็วเดิม เพื่อให้รถด้านหลังเปลี่ยนช่องจราจรไปทางซ้าย
ง. ให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย หักหลบไปยังช่องจราจรซ้าย เร่งความเร็วแข่งกับรถในช่องจราจรขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
51. ข้อใดเป็นขั้นตอนก่อนตรวจเช็กและเติมระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ที่ถูกต้อง
ก. จอดรถบนพื้นราบ เช็กน้ำมันขณะยังติดเครื่องยนต์อยู่อย่างน้อง.10-15 นาที
ข. จอดรถบนพื้นราบ เช็กน้ำมันขณะยังไม่ติดเครื่อง.หรือดับเครื่องยนต์อย่างน้อย 10-15 นาที
ค. จอดรถบนพื้นราบ เช็กน้ำมันหลังดับเครื่องยนต์ทันที
ง. จอดรถบนพื้นราบ เช็กน้ำมันขณะยังติดเครื่องยนต์ หรือดับเครื่องยนต์ทันที
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
52. หากกำลังขับขี่รถอยู่บนถนน แล้วฝนเริ่มตก.ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ลดความเร็วของรถลง
ข. เร่งความเร็วของรถเพื่อให้ผ่านฝนไปให้เร็ว
ค. เปิดไฟฉุกเฉินและรีบขับผ่านบริเวณนั้นไป
ง. หยุดรถข้างทางทันที
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
53. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง.ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรจึงให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ข. ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง
ค. จอดรถด้วยความระมัดระวัง
ง. เพิ่มความเร็วของรถและผ่านทางเดินรถนั้นไปโดยเร็ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
54. ขณะขับรถตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีโทษอย่างไร
ก. "จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 1,000 ถึง.50,000 บาท"
ข. "จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง.20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
ค. "ปรับไม่เกิน 5,000 บาท"
ง. "ปรับไม่เกิน 10,000 บาท"
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
55. ก่อนขับรถ ผู้ขับขี่ที่ดีควรเตรียมความพร้อมของตนเองอย่างไร
ก. พักผ่อนให้เพียงพอ
ข. ดื่มเหล้า
ค. กินยาบ้า
ง. เที่ยวดึก.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
56. ถ้าขณะขับรถเกิดยางแตกหรือยางระเบิดควรปฏิบัติเช่นไร
ก. เหยียบคลัตช์ให้เร็วแล้วตามด้วยเบรก
ข. เหยียบเบรกโดยเร็ว
ค. จับพวงมาลัยให้มั่น แล้วค่อยๆ เบรกและนำรถเข้าข้างทาง
ง. เหยียบคลัตช์อย่างเดียว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
57. จากภาพข้อใดถูกต้อง
ก.
ข.
ค.
ง.

http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
58. ก่อนใช้รถท่องเที่ยวในระยะทางไกลๆ ท่านควรเตรียมความพร้อมอย่างไร
ก. ศึกษาเส้นทานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
ข. ศึกษาเส้นทาอ่านหนังสือคู่มือท่องเที่ยวจนดึก
ค. เติมน้ำมันหล่อลื่นให้มากกว่าค่าที่กำหนดเผื่อรั่ว
ง. ลดความดันลมยางเพื่อให้เกาะถนนมากขึ้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
59. การใช้ไฟสูงที่ถูกต้องและไม่เสียมารยาท
ก. เปิดไฟสูงเพื่อตรวจสอบสภาพถนนและริมถนน เฉพาะเส้นทางที่มืดมากและไม่มีรถวิ่งอยู่ด้านหน้าหรือสวนทางมา และปิดไฟสูงทันทีที่มีรถวิ่งอยู่ด้านหน้าหรือสวนทางมา
ข. เปิดไฟสูงแทนไฟส่องสว่างเมื่อวิ่งบนถนนต่างจังหวัดที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทางและสามารถมองเห็นไฟท้ายรถคันหน้า
ค. เปิดไฟสูงทุกครั้งเมื่อวิ่งเข้าทางโค้งที่มืดมากและมีรถวิ่งอยู่ด้านหน้าหรือสวนทางมา
ง. เปิดไฟสูงทุกครั้งเมื่อวิ่งบนถนนซึ่งเป็นทางขึ้นเนินหรือลงเนินที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางและสามารถ มองเห็นไฟหน้ารถที่วิ่งสวนทางมา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
60. ในขณะที่ท่านขับรถอยู่บนถนน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้านหน้าข้อใดไม่ใช่วิธีที่ควรปฏิบัติเพื่อให้รถที่ตามมาด้านหลังทราบว่าท่านมีความจำเป็นต้องชะลอรถหรือหยุดรถ และหยุดรถตามโดยไม่ชนท้ายรถของท่าน
ก. ประเมินสถานการณ์ด้านหน้ารถและหลังรถ เพื่อให้น้ำหนักในการเบรกเป็นไปอย่างเหมาะสม
ข. ขับรถเข้าไปใกล้รถที่เกิดเหตุแล้วเหยียบเบรกอย่างแรงเพื่อหยุดรถในทันที
ค. ให้สัญญาณไฟเบรกล่วงหน้า โดยใช้เท้าแตะที่แป้นเบรกเป็นจังหวะ 1-2 ครั้แล้วจังหวะหยุด
ง. เหยียบเบรกค้างไว้เพื่อให้สัญญาณไฟเบรกติดอยู่จนกระทั่งรถคันหลังที่ขับตามมาทราบล่วงหน้าและเมื่อมาหยุดอยู่ท้ายรถแล้ว จึงค่อยปล่อยเท้าจากแป้นเบรก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
61. ในกรณีที่ท่านขับรถผิดกฎหมาย ผิดกฎจราจร หรือก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเมื่อเจ้าของรถคู่กรณีกำลังเผชิญหน้ากับท่าน สิ่งที่ควรปฏิบัติคือ
ก. ขอให้มีการดำเนินตามกฎหมายว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิด
ข. จอดรถลงมาถามว่าได้ทำความเดือนร้อนอะไรให้อย่างไร
ค. ยกมือขวาขึ้นระดับคิ้วพร้อมโค้งศีรษะ เพื่อสื่อให้รู้ว่าทำผิดและขอโทษ
ง. รีบขับรถไปจากที่นั้นโดยเร็วที่สุด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
62. สาเหตุรถสตาร์ทไม่ติดเกิดจากสาเหตุใด
ก. กรองอากาศตัน
ข. น้ำมันเบรกหมด
ค. น้ำในหม้อน้ำแห้ง
ง. แบตเตอรี่ไม่มีไฟ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
63. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถบดถนนของเอกชน
ข. รถบดของรัฐวิสาหกิจ
ค. รถแทรกเตอร์ของเอกชน
ง. รถแทรเตอร์ส่วนบุคคล
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
64. ข้อใดผิด
ก. รถยนต์ส่วนบุคคล นำมาใช้รับจ้างได้
ข. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ห้ามนำมาใช้ในการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร
ค. รถจักรยานยนต์สาธารณะ ใช้เพื่อการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร
ง. รถจักรยานยนต์สาธารณะ ใช้ในกิจการส่วนตัวได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
65. หลังจากประสบอุบัติเหตุและรอดชีวิตมาได้ข้อใดเป็นแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้ขับรถมีจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ก. นายดี กล่าวว่า เมื่อวานเพิ่งไปสะเดาะเคราะห์มาไม่งั้นคงไม่รอดแน่
ข. นายเอ กล่าวว่า เพราะพระเครื่องที่แขวนคออยู่คุ้มครองปกป้องรักษา
ค. นางบี กล่าวว่า ปีนี้หมอดูทายทักไว้ว่าดวงจะดีทำอะไรก็ไม่มีปัญหา
ง. น.ส.ซี กล่าวว่า ได้ศึกษาหาความรู้หลักการขับขี่ปลอดภัยอยู่เสมอ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
66. การขับขี่ในบริเวณชุมชนที่ถูกต้อง.ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ขับด้วยความเร็วสูง
ข. ขับด้วยความเร็วปกติ
ค. ขับด้วยความเร็วปกติ แต่ชะลอความเร็วเมื่อพบป้ายเตือน
ง. ขับด้วยความเร็วที่ต่ำ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
67. จากสถานการณ์ดังรูป หากต้องการจะเคลื่อนที่ต่อไป ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรก.


ก. เปิดสัญญาณไฟ
ข. ตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านขวา
ค. บีบแตรให้สัญญาณ
ง. ลดกระจกแล้วโบกมือขอทาง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
68. เพื่อความปลอดภัยในการขับรถช่วงฤดูฝน ควรตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบสิ่งใดของรถก่อนเป็นลำดับแรก.
ก. ที่ปัดน้ำฝน
ข. น้ำในหม้อน้ำ
ค. น้ำกลั่นแบตเตอรี่
ง. ตรวจเช็คประตูหน้าต่างรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
69. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ขับรถช้าลงและขับผ่านสะพานไปได้
ข. ขับรถช้าลงและระวังรถสวนทางมาเนื่องจากสะพานแคบรถไม่สามารถขับหลีกกันได้
ค. ใช้เกียร์ต่ำเนื่องจากเป็นสะพานสูง
ง. ขับรถช้าลงและใช้ทางเยี่ยงเนื่องจากสะพานชำรุด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
70. การขับรถบนทางด่วนที่ถูกต้อง.เหมาะสม ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ขับรถช้าในช่องทางด้านขวา
ข. ขับรถอย่างรวดเร็วในช่องทางด้านขวา
ค. ไม่ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ง. ไม่ให้ขับรถแซงทางด้านซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
71. กรณีใดที่ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถ
ก. เมื่อต้องการหยุดรถ
ข. เมื่อต้องการจะจอดรถ
ค. เมื่อต้องการกลับรถ
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
72. ข้อใดเป็นวิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อรถเกิดไฟลัดวงจร
ก. หาผ้าหนา ๆ มาตบ
ข. ตัดกระแสไฟ หรือหาทางงัดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อน
ค. วิ่งหาน้ำมันมาราด
ง. ใช้ทรายสาดใส่
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
73. กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินต้องจอดรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้อง ปฏิบัติอย่างไร
ก. นำกิ่งไม้วางไว้ที่ถนนด้านหลังรถ
ข. นำถังน้ำหรือยางรถวางไว้ที่ถนนด้านหลังรถ
ค. ให้สัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองอำพันหรือสีขาว
ง. เปิดไฟหน้าไว้ตลอดเวลา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
74. ถ้าเครื่องดับขณะกำลังเคลื่อนที่ออกจากทางลาดชัน ท่านควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรก
ก. ทำการเบรกทันทีเพื่อไม่ให้รถไหล
ข. เปลี่ยนไปเข้าเกียร์ว่าง.
ค. ติดเครื่องใหม่
ง. เปิดไฟฉุกเฉิน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
75. รูปใดต่อไปนี้ เป็นการรัดเข็มขัดนิรภัยที่ไม่ถูกต้อง.


ก. รูปที่ 2. และ 3.
ข. รูปที่ 2. เท่านั้น
ค. รูปที่ 3. เท่านั้น
ง. รูปที่ 1. 2. และ 3.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
76. ในการขับขี่ลุยน้ำ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ลดความเร็วลง.แต่เร่งเครื่องยนต์ให้มากกว่าปกติเล็กน้อย
ข. เปิดไฟฉุกเฉิน
ค. ขับรถด้วยความเร็วมากขึ้น
ง. ขับรถด้วยความเร็วปกติ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
77. การบรรทุกสำหรับส่วนยาวของรถยนต์ข้อใดถูกต้อง
ก. ด้านหน้าบรรทุกได้เกินหน้าหม้อหรือกันชนหน้า
ข. ด้านหลังบรรทุกยื่นพ้นตัวรถได้ไม่เกิน 2.50 เมตร
ค. บรรทุกยื่นหน้ายื่นหลังได้ตามสะดวก
ง. ด้านหลังบรรทุกยื่นพ้นตัวรถได้ 3.00 เมตร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
78. ขณะขับขี่รถต้องเว้นระยะห่างรถคันหน้าเท่าใด
ก. ในระยะที่ปลอดภัย
ข. 13 เมตร
ค. 50 เมตร
ง. 3 ช่วงตัวรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
79. ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. จอดรถทิ้งไว้ในทางเดินรถและรอจนกว่าจะมีช่างมาแก้ไข
ข. จอดรถทิ้งไว้ในทางเดินรถและนำรถยกมาเคลื่อนย้ายภายหลัง
ค. นำรถให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
80. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง เดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายและระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา
ข. ขับรถให้ช้าลง และให้ชิดซ้าย ทางข้างหน้ามีทางเดินรถทางเดียว
ค. ขับรถให้ช้าลง และให้ชิดซ้าย ทางข้างหน้ามีทางเดินรถทางเดียวด้านซ้าย
ง. ขับรถให้ช้าลง และให้ชิดซ้าย ทางข้างหน้ามีทางเดินรถทางเดียวด้านขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
81. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ลดความเร็วลงและหยุดรถเมื่อมีคนข้ามถนน
ข. ขับรถด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเข้าเขตโรงเรียน
ค. ขับรถผ่านไปได้ถ้าไม่มีคนข้าม
ง. ขับรถผ่านไปได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
82. เมื่อผู้ขับขี่พบรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดหรือจอดรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย
ข. หยุดหรือจอดรถให้ชิดช่องทางเดินรถประจำทางกรณีที่ที่มีช่องทางเดินรถประจำทางอยู่
ค. ห้ามหยุดหรือจอดรถในทางร่วมทางแยก
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
83. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร


ก. รถมีคนนั่งไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถใช้ช่องเดินรถนี้ได้
ข. รถมีคนนั่ง.1 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้
ค. ห้ามรถมีคนเกิน 3 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้
ง. รถมีคนนั่ง.2 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
84. ในขณะที่ท่านกำลังขับรถเลี้ยวขวา ดังรูป ท่านเห็นว่าเบรกไม่ทันรถของท่านจะชนรถคันหน้าจะหักพวงมาลัยรถไถลลงข้างทางไปชนต้นไม้ ถามว่าการกระทำของท่านทำผิดกฎหมายจราจรทางบกหรือไม่


ก. ไม่ผิด เพราะไม่ได้ชนรถที่อยู่ข้างหน้า
ข. ผิด เพราะไม่ได้ขับในช่องทางเดินรถแต่ไปชนต้นไม้
ค. ผิด เพราะไม่ลดความเร็วของรถเมื่อขับผ่านทางร่วมทางแยก
ง. ไม่ผิด เพราะไม่มีผู้เสียหาย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
85. ข้อใดเป็นมารยาทที่ดีในการขับรถ
ก. ขับย้อนศรบนไหล่ทาง
ข. เบียดแซงคิวบริเวณคอสะพาน
ค. หยุดรถให้คนข้ามถนน
ง. เปลี่ยนเลนโดยไม่ให้สัญญาณไฟ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
86. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ข. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ค. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ง. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
87. สัญญาณแตรใช้ได้เมื่อไร
ก. เมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ข. ใช้ได้ตลอดเวลา
ค. ใช้เพื่อทักทายคนรู้จัก
ง. ใช้กดไล่รถคันหน้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
88. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ทางเอกตัดกันรูปตัววาย
ข. ทางเอกตัดกันรูปตัวที
ค. ทางเอกตัดทางโทรูปตัววาย
ง. ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
89. การเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำควรอยู่ในระดับใด
ก. อยู่ระหว่างเกณฑ์สูง-ต่ำ ที่กำหนดไว้ข้างถังพักน้ำ
ข. เต็มถัง
ค. เติมเท่าไรก็ได้
ง. ครึ่งถัง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
90. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ทางเอกตัดทางโทรูปตัวที
ข. ทางเอกตัดกันรูปตัววาย
ค. ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย
ง. ทางเอกตัดกันรูปตัวที
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
91. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต
ข. รถของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ค. รถของวัด
ง. รถของมูลนิธิสายใจไทย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
92. ข้อใดไม่ใช่การมองที่ถูกวิธีในขณะขับรถ
ก. การมองถึงสภาพของถนนที่แตกต่างกัน
ข. การมองการเคลื่อนไหวของรถและคน
ค. มองไปยังสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขับรถ
ง. การมองเห็นฝูงสัตว์เลี้ยงกำลังข้ามถนน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
93. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ผิวทางขรุขระ
ข. สะพานเปิดได้
ค. เตือนรถกระโดด
ง. ทางเป็นแอ่ง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
94. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมีอายุกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 1 ปี
ค. 3 ปี
ง. 4 ปี
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
95. ในช่องทางเดินรถตั้งแต่สองช่องทางขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ต้องขับรถชิดด้านขวาสุด
ข. ต้องขับรถชิดด้านซ้ายสุด
ค. ต้องขับรถคล่อมเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ
ง. ต้องขับรถอยู่ในช่องทางที่ให้ขับตรงไป
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
96. หลักการขับรถเข้าโค้งที่ถูกต้องควรปฏิบัติเช่นไร
ก. เพิ่มความเร็วก่อนเข้าโค้ง.ลดความเร็วขณะออกจากโค้ง
ข. ลดความเร็วก่อนเข้าโค้ง.เพิ่มความเร็วขณะออกจากโค้ง
ค. ลดความเร็วก่อนเข้าโค้ง.ลดความเร็วขณะออกจากโค้ง
ง. เพิ่มความเร็วก่อนเข้าโค้ง.เพิ่มความเร็วขณะออกจากโค้ง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
97. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการสตาร์ทรถไม่ติด
ก. ขั้วแบตเตอรี่หลวม
ข. สายพานหย่อน
ค. น้ำมันเชื้อเพลิงหมด
ง. มอเตอร์สตาร์ทเสีย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
98. สีของน้ำมันเบรกที่มีคุณภาพคือสีอะไร
ก. สีเหลืองใส
ข. สีดำข้น
ค. สีแดง
ง. สีน้ำตาลเข้ม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
99. จอดรถในทางเดินรถที่เป็นทางลาดชัน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. หันล้อหน้าของรถเข้าขอบทาง
ข. ใช้อุปกรณ์ห้ามล้อ
ค. ดับเครื่องยนต์
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
100. ข้อใดถูกต้อง.
ก. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ข. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้
ค. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ง. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
101. ใบอนุญาตขับรถสูญหายต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วันนับแต่วันทราบเหตุนั้น
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
102. จากรูป รถคันสีน้ำเงิน หรือรถคันสีเขียว มีสิทธิที่จะได้ไปก่อน


ก. รถคันสีน้ำเงิน
ข. รถคันสีเขียว
ค. รถคันไหนไปก่อนก็ได้
ง. มีสิทธิที่จะไปพร้อมๆ กัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
103. ในขณะขับรถ ยางรถแตกหรือระเบิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. คุมสติ บังคับพวงมาลัย ลดความเร็วลงและไม่ควรเหยียบเบรกกะทันหัน
ข. รีบเหยียบเบรกให้เร็วที่สุด
ค. ปลดเกียร์ว่างแล้วรีบเหยียบเบรก
ง. หมุนพวงมาลัยอย่างรวดเร็วเพื่อหลบเข้าข้างทาง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
104. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร


ก. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลังทำงาน อาจมีวัสดุอุปกรณ์วางบนผิดจราจร
ข. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลังสำรวจทาง
ค. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวัง เครื่องจักรกำลังทำงาน
ง. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลัง สำรวจสิ่งก่อสร้าง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
105. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. เมื่อมีรถวิ่งสวนมา ควรใช้ไฟต่ำ
ข. เมื่อวิ่งตามหลังรถคันหน้าสามารถเปิดไฟสูงได้ เพราะไม่มีผลต่อการขับขี่ของรถคันหน้า
ค. ช่วงเวลาเย็นใกล้มืด จะต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติเพราะเป็นช่วงที่ตาต้องปรับสภาพจากกลางวันไปสู่กลางคืน
ง. การขับรถในเวลากลางคืนควรใช้ความเร็วให้น้อยกว่ากลางวัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
106. เมื่อรถทะเบียนระงับ หากประสงค์จะจดทะเบียนรถใหม่ต้องนำรถไปตรวจสภาพรถที่ใด
ก. สำนักงานขนส่งจังหวัดในภูมิลำเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถ
ข. สถานตรวจสภาพเอกชนในภูมิลำเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถ
ค. สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาในภูมิลำเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถ
ง. ไม่สามารถจดทะเบียนรถได้เนื่องจากทะเบียนระงับแล้ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
107. ผู้ใดไม่มีหน้าที่ให้สัญญาณจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก.พ.ศ.2522
ก. ผู้ขับขี่รถยนต์
ข. พนักงานจราจร
ค. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ง. คนเดินเท้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
108. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ห้ามเลี้ยวซ้าย
ข. ห้ามเลี้ยวขวา
ค. ให้เลี้ยวซ้าย
ง. ให้เลี้ยวขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
109. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ให้ปลดเกียร์ หรือดับเครื่องทันทีเพื่อความปลอดภัย
ข. ทางลงลาดชัน
ค. ทางขึ้นลาดชัน ให้ใช้เกียร์ว่าง
ง. ขับรถด้วยความรวดเร็ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
110. การขับรถขณะฝนตก.ข้อใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติ
ก. เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเส้นทาง
ข. เปิดที่ปัดน้ำฝน
ค. ใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น
ง. ลดความเร็วของรถลงกว่าปกติ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
111. เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ต้องทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าเป็นระยะเท่าใด
ก. ระยะห่างที่เหมาะสมกับความเร็วของรถ
ข. 2 เมตร
ค. 3 เมตร
ง. ไม่น้อยกว่า 4 เมตร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
112. เมื่อรถที่ขับตามหลังมาให้สัญญาณขอแซมารยาทที่ดีเพื่อแสดงการตอบรับว่ายินยอมให้แซคือข้อใด
ก. ให้สัญญาณไฟฉุกเฉิน
ข. ให้สัญญาณแตร
ค. ให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย
ง. ให้สัญญาณไฟสูง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
113. สาเหตุใดที่ทำให้การเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
ก. ขับรถชิดคันหน้า
ข. ขับรถแซงอย่างผิดกฎหมาย
ค. ขับรถตัดหน้าอย่ากระชั้นชิด
ง. ขับรถเร็วเกิดอัตราที่กำหนด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
114. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดและรอให้รถที่สวนทางแล่นผ่านมาก่อน
ข. ขับรถผ่านไปได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง
ค. ให้ลดความเร็วของรถลงและระวังรถสวนมา
ง. ห้ามขับรถเข้าไปในทางข้างหน้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
115. การจับพวงมาลัยนิ้วมือควรอยู่ในลักษณะใด
ก. นิ้วมือทั้งห้า จับพวงมาลัยให้กระชับ สามารถหมุนได้คล่องตัว
ข. นิ้วมือทั้งห้า กำพวงมาลัยให้แน่นที่สุด
ค. นิ้วมือทั้งห้าแตะที่พวงมาลัย สามารถหมุนพวงมาลัยด้วยมือข้างเดียว
ง. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับพวงมาลัยเพียงสองนิ้ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
116. จากรูป รถคันสีแดงและรถคันสีเหลืองต้องการไปในทิศทางเดียวกัน รถคันใดมีสิทธิไปก่อนเมื่อมีสัญญาณให้หยุดทั้งสองทิศทาง.


ก. รถคันสีเหลือง
ข. รถคันสีแดง
ค. คันใดก็ตามที่มาถึงทางแยกก่อน
ง. คันใดก็ตามที่ขับด้วยความเร็วที่สูงกว่า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
117. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
ก. ทางข้างหน้าเป็นทางเบี่ยง
ข. ทางข้างหน้าแคบ
ค. ทางข้างหน้าช่องการจราจรลดลง
ง. ทางข้างหน้าเป็นสะพาน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
118. ในทางเดินรถที่ได้จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป ผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องซ้ายสุดเว้นแต่ในกรณีใด
ก. ช่องซ้ายสุดเป็นช่องเดินรถประจำทาง
ข. เมื่อแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น
ค. ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ารถที่อยู่ในช่องเดินรถด้านซ้าย
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
119. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ให้กลับรถไปทางซ้าย
ข. ให้กลับรถไปทางขวา
ค. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ง. ห้ามเลี้ยวขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
120. หากท่านเติมน้ำมันผิดประเภทควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เติมชนิดที่ถูกเข้าไปเพื่อทำให้เจือจาง
ข. ขับไปให้หมดถังแล้วเติมชนิดที่ถูกเข้าไป
ค. ทำการเปลี่ยนถ่ายออกทันที
ง. ขับไปถ้ามีผลต่อเครื่องยนต์ค่อยถ่ายออก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
121. เมื่อต้องขับรถเข้าใกล้ทางรถไฟที่ไม่มีแผงกั้น ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง.


ก. ชะลอรถและควรเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถตลอดเวลา
ข. เพิ่มความเร็วเพื่อให้ผ่านไปได้เร็ว
ค. บีบแตรเตือนเพื่อความปลอดภัย
ง. เปิดกระจกเพื่อฟังเสียงสัญญาณเตือนรถไฟ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
122. การขับรถสวนทางกันข้อใดถูกต้อง
ก. ในทางเดินรถที่แคบให้ผู้ขับขี่รถแต่ละคันลดความเร็วของรถลง เพื่อให้รถสวนทางกันได้โดยปลอดภัย
ข. ในทางเดินรถที่แคบซึ่งไม่อาจขับรถสวนทางกันได้โดยปลอดภัย ผู้ขับขี่รถคันที่ใหญ่กว่าต้องหยุดรถให้ชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่รถคันที่เล็กกว่าขับผ่านไปก่อน
ค. ในทางเดินรถที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า ผู้ขับขี่จะต้องลดความเร็วของรถหรือหยุดรถเพื่อให้รถคันที่สวนมาขับผ่านไปได้
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
123. เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนซ้ายออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากทางด้านไหนของพนักงานจราจรจะต้องหยุดรถ


ก. ด้านข้าง
ข. ด้านหน้าและด้านหลัง
ค. ด้านหลัง
ง. ด้านหน้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
124. จากภาพรถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน


ก. ทั้งรถ A และ รถ B
ข. คันที่มาถึงทางร่วมทางแยกก่อน
ค. รถคัน B
ง. รถคัน A
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
125. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
ก. ไม่แซงหากรถคันหน้ากำลังแซงอยู่
ข. แซงขณะที่รถข้างหลังกำลังจะแซงรถของท่าน
ค. ไม่แซงหากมีรถวิ่งสวนมาในระยะใกล้
ง. แซงได้หากรถข้างหน้าของท่านเปิดไฟเลี้ยวซ้ายและชะลอความเร็วลง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
126. การขับขี่ขึ้นหรือลงทางลาดชัน ควรใช้เกียร์ใด
ก. เกียร์ต่ำ
ข. เกียร์สูง.
ค. เกียร์ว่าง.
ง. เกียร์ใดก็ได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
127. ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการขับรถอย่างปลอดภัย
ก. ตรวจความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง.
ข. ไม่จำเป็นให้สัญญาณไฟเลี้ยวในการเปลี่ยนช่องจราจร
ค. ในการกลับรถไม่จำเป็นต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยว
ง. ในการขับรถตรงผ่านทางแยกควรให้สัญญาณไฟกะพริบฉุกเฉิน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
128. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ห้ามรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ข. ห้ามรถยนต์จอด แต่หยุดรับ-ส่งได้ในเขตที่ติดตั้งป้าย
ค. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ง. ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าออก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
129. ผู้ขับขี่ที่ต้องการจะเลี้ยวรถไปทางด้านขวาต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขนอย่างไร
ก. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่
ข. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอไหล่ และโบกมือขึ้นลงหลายๆ ครั้ง
ค. ยื่นแขนขวาออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ ยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น
ง. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และโบกมือไปข้างหน้าหลายครั้ง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
130. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ให้เลี้ยวซ้าย
ข. ให้เลี้ยวขวา
ค. ให้ชิดขวา
ง. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
131. ไดสตาร์ททำหน้าที่อะไร
ก. ทำให้หมุนพวงมาลัยได้ดี
ข. ทำให้เครื่องยนต์ติด
ค. ทำให้ระบบเบรกทำงานดีขึ้น
ง. ทำให้แอร์ในรถเย็นขึ้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
132. ใบอนุญาตขับรถชำรุดในสาระสำคัญต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วันนับแต่วันทราบเหตุนั้น
ก. 30 วัน
ข. 15 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
133. ผู้ขับรถจะต้องใช้ไฟแสงสว่าง (ไฟหน้าและไฟท้าย) เมื่อใด
ก. เวลาขับรถอยู่นอกเขตชุมชน
ข. เวลามีเหตุฉุกเฉิน
ค. ในเวลาที่ไม่สามารถมองเห็นคน รถ และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
134. เมื่อเกิดรถเสีย ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. จอดรถทิ้งไว้กลางถนน
ข. นำกิ่งไม้วางไว้ท้ายรถ
ค. เผาป่าข้างทางหากเป็นกลางคืน
ง. "นำรถจอดเข้าข้างทาง, เปิดไฟฉุกเฉิน"
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
135. นอกเขตกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ต้องขับรถด้วยความเร็วเท่าไร
ก. ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ไม่เกิน 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
136. การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในรถยนต์ควรตรวจสอบอะไรบ้าง
ก. ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา
ข. ไฟเบรกและไฟหน้า
ค. ไฟหน้าและไฟเลี้ยวซ้ายขวา
ง. ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวาและไฟหน้าสูงต่ำ-ไฟหรี่-ไฟเบรก-ไฟส่องป้ายทะเบียนรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
137. ในเขต กทม. เขตเมืองพัทยา และเขตเทศบาล รถเก๋ง รถกระบะ สามารถขับได้เร็วตามข้อใด
ก. 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
138. ข้อใดคือวิธีป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ร้อนจัด
ก. เติมยางรถยนต์ให้มากกว่าปกติ
ข. เปิดเครื่องปรับอากาศรถยนต์ให้แรง
ค. เปลี่ยนพัดลมให้ใหญ่ขึ้น
ง. ตรวจระดับน้ำในหม้อน้ำก่อนใช้งานทุกวัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
139. ข้อต่อไปข้อใดหมายถึงที่คับขัน
ก. ทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน
ข. ทางที่มีสิ่งกีดขวาง
ค. ที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอันตราย
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
140. ผู้ขับขี่ที่ยินยอมให้รถคันอื่นแซงข้างหน้า จะต้องให้ไฟสัญญาณอย่างไร
ก. ให้ไฟสัญญาณรถเลี้ยวที่ติดอยู่ท้ายรถทางด้านขวาของรถ
ข. ให้ไฟสัญญาณรถเลี้ยวที่ติดอยู่หน้ารถและท้ายรถทั้งด้านซ้ายและขวาของรถ
ค. ให้ไฟสัญญาณยกเลี้ยวที่ติดอยู่ท้ายรถทางด้านซ้ายของรถ
ง. ให้ไฟสัญญาณสีแดงที่ท้ายรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
141. ลมยางล้อหน้าอ่อน จะมีผลต่อการขับขี่อย่างไร
ก. เวลานั่งรู้สึกเหมือนรถจะกระตุกอยู่ตลอดเวลา
ข. ยางล้อหน้าสึกหรอ พวงมาลัยหนัก.และรถกินน้ำมันมากขึ้น
ค. ประหยัดน้ำมันแต่เปลืองยาง
ง. ประหยัดยางแต่เปลืองน้ำมัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
142. การใช้เกียร์เพื่อขึ้นและลงเขาข้อใดถูก.
ก. ขึ้นและลงใช้เกียร์ต่ำ
ข. ขึ้นใช้เกียร์ต่ำและลงใช้เกียร์สูง
ค. ขึ้นใช้เกียร์ต่ำและลงใช้เกียร์ว่าง
ง. ขึ้นและลงใช้เกียร์สูง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
143. การขับรถในช่วงเวลาที่ฝนตกหนักท่านควรขับขี่อย่างไร
ก. ค่อยๆ ขับ และเปิดไฟสูงหน้ารถ
ข. ลดความเร็ว ขับอย่างระมัดระวัง.เปิดไฟหน้ารถและที่ปัดน้ำฝน
ค. ขับอย่างระมัดระวังและเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอก
ง. หยุดรถบนถนน และรอจนกว่าฝนจะหยุดตกแล้วค่อยขับต่อไป
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
144. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก. ไม่เสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
ข. ขับด้วยความเร็วเมื่อผู้โดยสารเร่งรีบ
ค. ตามใจผู้โดยสารเพื่อให้ถึงจุดหมายให้เร็วที่สุด
ง. สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
145. เหตุใดขณะขับรถลุยน้ำจึงต้องเร่งเครื่องยนต์มากกว่าปกติเล็กน้อย
ก. เพื่อให้รถมีความเร็วคงที่
ข. เพื่อให้เครื่องยนต์ร้อน
ค. เพื่อให้รถมีความเร็วมากขึ้น
ง. เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ดับ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
146. ในการถอดขั้วแบตเตอรี่ ควรถอดขั้วใดก่อน
ก. ถอดขั้วบวกและขั้วลบพร้อมกัน
ข. ขั้วบวก
ค. ขั้วใดก่อนก็ได้
ง. ขั้วลบ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
147. รถยนต์ ก. และรถยนต์ ข. วิ่งมาถึงทางแยกพร้อมกัน และเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวกัน ดังรูป


ก. รถยนต์ ก. เป็นฝ่ายผิด
ข. รถยนต์ ข. เป็นฝ่ายผิด
ค. ทั้งรถยนต์ ก. และรถยนต์ ข. ผิดด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย
ง. ไม่มีรถยนต์ฝ่ายใดผิด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
148. การจอดรถขวางทางคันอื่น ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ใส่เบรกมือไว้
ข. ปลดเกียร์ว่าไม่ใช้เบรกมือ
ค. ใส่เกียร์เดินหน้า
ง. ใส่เกียร์ถอยหลัง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
149. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามขับรถด้วยความเร็วเกินกว่า 50 กม.ต่อชั่วโม
ข. ตรวจจับความเร็ว
ค. ด่านชั่งน้ำหนัก
ง. ห้ามรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า 50 ตัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
150. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามเลี้ยวซ้าย
ข. ห้ามเลี้ยวขวา
ค. ทางข้างหน้ารถเดินทางเดียว
ง. ถูกทุกข้อ ข. และ ค.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
151. ขณะขับรถไปได้ระยะหนึ่งปรากฏว่าไฟเตือนสีแดง.แสดงเกิดจากสาเหตุใด
ก. ไดชาร์ทชำรุด
ข. แบตเตอรี่เสีย
ค. แบตเตอรี่ใกล้หมดอายุ
ง. น้ำกลั่นแห้ง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
152. ท่านคิดว่าผู้ขับขี่ ควรปฏิบัติตนอย่างไรในการขับขี่รถให้เกิดความปลอดภัย
ก. พูดคุยหยอกล้อกับแฟนสาวในขณะขับรถ
ข. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ
ค. ดื่มสุรา เที่ยวดึก.นอนดึกเพื่อตื่นแต่เข้ามาขับรถ
ง. ไม่ประมาท มีวินัย และเคารพในกฎจราจร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
153. เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากทางด้านไหนของพนักงานจราจรจะต้องหยุดรถ
ก. ด้านหลัง
ข. ด้านหน้าและด้านหลัง
ค. ด้านหน้า
ง. ด้านข้างและด้านหลัง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
154. การตรวจเช็กระดับน้ำมันเครื่องยนต์ดูได้จากสิ่งใด
ก. ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องยนต์
ข. ก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออโต้
ค. ก้านวัดระดับน้ำมันเพาเวอร์
ง. กรองน้ำมันเครื่องยนต์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
155. วิธีใดเป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเกิดไฟลัดวงจร
ก. รีบเปิดฝาหม้อน้ำทันที
ข. ดับเครื่องยนต์และถอดขั้วแบตเตอรี่ออก
ค. รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ง. ใช้น้ำสาดทันที
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
156. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก. สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด
ข. พูดคุยเสียงดัง
ค. ใส่เสื้อยืดขับรถ
ง. ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
157. เมื่อพบรถฉุกเฉินกำลังปฏิบัติหน้าที่ ผู้ขับรถต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ต้องหยุดหรือจอดรถให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อน
ข. รีบขับไปข้างหน้าโดยเร็ว
ค. รีบแซงขึ้นไปให้พ้นทันที
ง. ขับตามรถฉุกเฉินในระยะกระชั้นชิด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
158. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติขณะขับรถเมื่อฝนตกหนัก.
ก. ลดความเร็วลงและขับด้วยความระมัดระวัง
ข. ใช้เกียร์ต่ำกว่าปกติ 1 เกียร์
ค. เบรกรถอย่างรุนแรงและรวดเร็ว
ง. เปิดไฟหน้ารถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
159. การจอดรถขวางหน้าประตูบ้านผู้อื่นโดยปลดเกียร์ว่างและไม่ดึงเบรกมือ
ก. ทำได้เพราะจอดบนถนนสาธารณะ
ข. ไม่ควรทำเพราะสร้างความยากลำบากให้ผู้อื่น
ค. ทำได้เพราะเจ้าของบ้านสามารถเข็นรถให้พ้นทางได้
ง. ไม่ควรทำเพราะรถอาจถูกเข็นไปชนกับวัตถุอื่นจนเสียหาย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
160. ท่านควรปฏิบัติอย่างไรขณะขับรถผ่านบริเวณน้ำท่วม
ก. ขับช้าๆ ตามหลังรถคันหน้าในระยะห่างพอสมควร
ข. พยายามไม่ใช้เบรกโดยเด็ดขาด
ค. พยายามขับจี้ท้ายรถคันหน้าตลอดเวลา
ง. เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
161. เบรกมือใช้ควบคุมล้อใดของรถ
ก. ล้อคู่หลัง
ข. ล้อคู่หน้า
ค. ทั้งสี่ล้อ
ง. ล้อหลังขวา ล้อหน้าซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
162. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
ข. ห้ามเลี้ยวทางซ้ายหรือทางขวา
ค. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ง. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
163. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา
ข. ขับรถด้วยความระมัดระวัง ทางเอกแยกทางเอกทางขวา
ค. ขับรถด้วยความระมัดระวัง ทางโทแยกทางโททางขวา
ง. ขับรถด้วยความระมัดระวัง ทางเอกแยกทางเอกทางซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
164. ปัจจัยใดต่อไปนี้มีผลต่อการเกิดสถานการณ์อันตรายมากที่สุด
ก. ความไม่พร้อมของคนขับ
ข. ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ค. การเคลื่อนที่ของรถ หรือคนเดินเท้า
ง. สภาพผิวจราจร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
165. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง ระวังคนขโมยของ
ข. ขับรถให้ช้าลง ระวังอันตราย
ค. ขับรถให้ช้าลง ระวังเด็กนักเรียน ถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอนควรงดใช้เสียงสัญญาณ
ง. ขับรถให้ช้าลง ระวังคนข้ามถนน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
166. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปีต่ออายุล่วงหน้ากี่เดือน
ก. 1 เดือน
ข. 3 เดือน
ค. 4 เดือน
ง. 5 เดือน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
167. ผ้าเบรกจะทำงานเสียดสีกับอุปกรณ์ส่วนใดของรถยนต์
ก. ยางรถยนต์
ข. ล้อรถยนต์
ค. กระทะล้อ
ง. จานเบรก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
168. กรณีเจ้าของรถมีภารกิจไม่สามารถมาดำเนินแจ้งโอนรถต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ข้อใดถูกต้อง.
ก. ไม่เสียค่าปรับ เนื่องจากจำเป็น
ข. มีความผิด ต้องชำระค่าปรับโอนเกินกำหนด
ค. รถไม่สามารถแจ้งย้ายได้
ง. ผิดทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
169. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?


ก. เส้นชะลอความเร็ว
ข. ให้เลี้ยวรถได้
ค. ห้ามเลี้ยวรถ
ง. ให้จอดรถได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
170. หากท่านขับรถด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ท่านรู้สึกว่าเร็วเกินไป ท่านควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ชะลอความเร็วลงจนท่านคิดว่าปลอดภัย
ข. ขับให้ใกล้เคียง.100 กม.ต่อชั่วโมง
ค. ออกจากเส้นทางนั้น
ง. หยุดรถของท่านทันที
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
171. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถเข้าช่องเดินรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ข. ห้ามแซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง
ค. ให้ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ง. ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
172. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องสำหรับการเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินตลอดเวลา
ก. ทำให้ไม่สามารถส่งสัญญาณไฟเลี้ยวได้
ข. ทำให้ผู้ขับขี่คันอื่นเข้าใจว่าเป็นรถที่ขับเร็ว
ค. ทำให้ผู้ขับขี่คันอื่นสับสนว่ารถคันที่เปิดไฟฉุกเฉินกำลังเลี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่ง
ง. ทำให้ผู้ขับขี่คันอื่นคิดว่าเป็นรถที่จอดนิ่งอยู่
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
173. เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่หลบหนีจะมีผลอย่างไร
ก. ไม่มีผล เพราะไม่ใช่ฝ่ายผิด
ข. ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิด
ค. มีผลให้เป็นฝ่ายถูก
ง. จะได้รับการกันไว้เป็นพยาน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
174. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถของสภากาชาดไทย
ข. รถของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ค. รถของวัด
ง. รถของมูลนิธ่สายใจไทย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
175. ข้อใดเป็นข้อห้ามของผู้ขับรถ
ก. ขับรถในขณะมึนเมาสุราหรือของมึนเมา
ข. ขับรถในลักษณะที่ไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลังพอแก่ความปลอดภัย
ค. ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
176. ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต้องส่งคืนใบอนุญาตขับรถให้แก่นายทะเบียนภายในกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 15 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
177. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ทางแคบลงด้านขวา
ข. ทางโค้งซ้าย
ค. ทางแคบลงด้านซ้าย
ง. ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
178. สิ่งที่ผู้ขับรถควรทำเมื่อเห็นคนยืนบนฟุตบาทและแสดงท่าที่จะข้ามถนนตรงทางม้าลาย
ก. บีบแตรเตือนคนที่จะข้ามถนนและเร่งความเร็วผ่านไป
ข. แตะเบรกเตือนให้รถหลังรู้ว่าท่านกำลังจะหยุดรถ และหยุดรถตรงทางม้าลาย
ค. ขับรถตามหลังท้ายคันหน้าอย่างกระชั้นชิดโดยไม่หยุดให้คนข้ามถนน
ง. ขับรถแซงคันที่จอดรถให้คนข้ามและขับผ่านไปโดยเร็ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
179. เมื่อจะเปลี่ยนช่องทางหรือแซงรถทุกครั้งต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. รีบเปลี่ยนช่องทางโดยเร็ว
ข. ต้องให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณแตร
ค. แซงขึ้นหน้าแล้วเหยียบเบรกทันที
ง. รีบเร่งเครื่องแซงโดยเร็ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
180. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางแคบลงไม่เกิน 2.50 เมตร
ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางกว้างเกิน 2.50 เมตร
ค. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางสูงเกิน 2.50 เมตร
ง. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง รถที่มีความสูงไม่เกิน 2.50 เมตรให้ผ่านไปได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
181. จากภาพ ข้อใดแสดงการหยุดรถที่ไม่ถูกต้อง?
ก.
ข.
ค.
ง.

http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
182. สิ่งใดเป็นปัจจัยที่ทำให้การเบรกด้อยประสิทธิภาพ
ก. การดูแลเอาใจใส่สภาพเครื่องยนต์และระบบช่วงล่าง
ข. ความว่องไวในการตอบสนองของร่างกายดีเยี่ยม
ค. การดื่มสุราก่อนขับรถ
ง. การดูแลเอาใจใส่ลมยาง.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
183. ข้อใดที่ทำให้การหยุดรถต้องใช้ระยะทางมากขึ้นจึงสามารถหยุดรถได้
ก. ความรวดเร็วในการตัดสินใจ
ข. ความเร็วในการเหยียบเบรก
ค. น้ำหนักบรรทุกเพิ่มมากขึ้น
ง. น้ำหนักบรรทุกลดน้อยลง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
184. การจอดรถผู้ขับขี่ต้องจอดรถชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถโดยให้รถห่างจากขอบทางหรือไหล่ทางเป็นระยะเท่าใด
ก. ไม่เกิน 20 เซนติเมตร
ข. ไม่เกิน 25 เซนติเมตร
ค. ไม่เกิน 30 เซนติเมตร
ง. ไม่เกิน 35 เซนติเมตร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
185. ข้อใดเป็นการขับรถเข้าทางโค้งอย่างปลอดภัย
ก. ลดความเร็วก่อนเข้าโค้ง
ข. ใช้ความเร็วสูงกว่าที่กำหนด
ค. เปลี่ยนเกียร์ขณะเข้าทางโค้ง
ง. เหยียบเบรกกะทันหันขณะเข้าทางโค้ง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
186. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?


ก. ให้จอดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา
ข. เขตหยุดรับ-ส่ง.ได้ตลอดเวลา
ค. ให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทาง.เพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางผ่านไปก่อน
ง. ให้หยุดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
187. การขับรถทางไกลเมื่อรู้สึกว่าตนเองง่วงควรปฏิบัติอย่างไร
ก. วิ่งแล้วเบรกบ่อยๆ เพื่อให้หายง่วง
ข. ขับรถหวาดเสียวเพื่อให้ระบบประสาทตื่นตัว
ค. หยุดพัก.นอน หรือยืดเส้นยืดสายตามจุดพัก.หรือปั๊มน้ำมัน
ง. เร่งเครื่องเพื่อให้ถึงจุดหมายโดยเร็ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
188. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ห้ามคนผ่าน
ข. ทางข้าม
ค. บริเวณคนข้ามถนน
ง. เฉพาะคนเดิน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
189. หากประสงค์เปลี่ยนแปลงตัวถังรถต้องดำเนินการอย่างไร
ก. เปลี่ยนแปลงแล้ว จึงจะมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่ง
ข. ขออนุญาตนายทะเบียน ตามภูมิลำเนาที่จดทะเบียนรถ
ค. ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน 15 วัน
ง. ไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่ใช่สาระสำคัญของตัวรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
190. การตรวจสอบลมยางที่ถูกต้องจะต้องทำเมื่อใด
ก. เมื่อยางล้อรถมีอุณหภูมิต่ำ
ข. หลังจากที่ขับขี่ติดต่อมาหลายชั่วโมง
ค. เมื่อยางล้อรถมีอุณหภูมิสูง
ง. หลังจากที่ขับขี่ด้วยความเร็วสูง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
191. จากรูป ในขณะสัญญาณไฟเขียว หากท่านต้องการจะขับตรงไป แต่ท่านได้ยินสัญญาณรถพยาบาลมาทางขวามือของท่าน ท่านควร


ก. หยุดรอรถพยาบาลไปก่อน
ข. รีบๆ ขับผ่านไปจะได้ไม่ขวางทางรถพยาบาล
ค. ใช้สัญญาณแตรเพื่อเตือนรถพยาบาลให้รู้ว่าท่านจะไปก่อน
ง. ขับผ่านไปตามปกติ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
192. นายแดง.ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ข้อใดถูกต้อง.
ก. นายแดง.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ข. นายแดงต้องได้รับใบอนุญาตขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ค. นายแดง.ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
193. การขับรถเลี้ยวบริเวณทางแยกที่มีช่องจราจรมากกว่า 2 ช่องทาง.ข้อใดถูกต้อง.
ก. เปลี่ยนช่องจราจรไปทางซ้ายหรือขวาขณะอยู่ในทางเลี้ยว
ข. ขับคร่อมช่องจราจรเพื่อตีวงได้กว้างขึ้น
ค. ขับอยู่ในช่องจราจรเดิมตั้งแต่เริ่มเข้าทางแยกจนเลี้ยวเสร็จสิ้น
ง. ขับในช่องจราจรซ้ายสุดแล้วเปลี่ยนไปช่องจราจรด้านขวาในขณะเลี้ยว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
194. ข้อต่อไปนี้ข้อใดห้ามแซง
ก. แซงทางด้านขวาในกรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง ไม่สามารถขับผ่านไปได้และกำลังมีรถขับสวนทางมา
ข. แซงทางด้านซ้ายในขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
ค. แซงทางด้านซ้ายในทางเดินรถที่แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
195. เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บ ผู้ขับขี่ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก
ก. การเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุ
ข. การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ค. รอประกันภัย
ง. รอพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
196. ท่านคิดว่าผู้ขับขี่ ควรปฏิบัติตนอย่างไรในการขับขี่รถให้เกิดความปลอดภัย
ก. พูดคุยหยอกล้อกับแฟนสาวในขณะขับรถ
ข. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ
ค. ดื่มสุรา เที่ยวดึก.นอนดึกเพื่อตื่นแต่เข้ามาขับรถ
ง. ไม่ประมาท มีวินัย และเคารพในกฎจราจร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
197. ปั๊มน้ำรถยนต์มีหน้าที่อย่างไร
ก. ทำให้น้ำหมุนเวียนจากเครื่องไปยังหม้อน้ำแล้วไหลกลับเข้าเครื่องยนต์
ข. ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงหมุนเวียนจากเครื่องไปยังถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ค. ทำให้น้ำมันเครื่องหมุนเวียนภายในเครื่องยนต์
ง. ปั๊มน้ำจากภายนอกเวลาน้ำในหม้อน้ำขาดหายไป
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
198. ในขณะที่ท่านขับรถและสังเกตเห็นว่าด้านหน้ามีผู้กำลังจะข้ามถนน ท่านจะทำอย่างไร
ก. พยายามขับรถผ่านไปอย่างรวดเร็ว
ข. บีบแตรเสียงดัง.และขับรถผ่านไปอย่างรวดเร็ว
ค. ลดความเร็วและหยุดรถด้วยความปลอดภัย เพื่อให้คนข้ามถนน
ง. เบรกหยุดรถอย่างรวดเร็ว เพื่อให้คนข้ามถนน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
199. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
ก. ให้หยุดรับ-ส่งได้ชั่วขณะภายในกรอบเส้นทแยงนี้
ข. ห้ามรถทุกชนิดขับผ่านกรอบเส้นแทยงนี้
ค. ห้ามหยุดรถทุกชนิดในกรอบเส้นทแยงนี้
ง. ห้ามแซงภายในกรอบเส้นทแยงนี้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
200. ทางเดินรถใดเป็นทางเอก
ก. ทางเดินรถที่มีช่องการจราจรมากกว่า
ข. ทางเดินรถที่มีป้ายหยุด
ค. ทางเดินรถที่เป็นซอย
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
201. ในขณะที่ท่านเติมน้ำมันเชื้อเพลิงท่านควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ดับเครื่องยนต์
ข. ลงจากรถและเดินออกให้ไกล
ค. ไม่ต้องทำอะไร
ง. ติดเครื่องยนต์ไว้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
202. การกระทำของผู้ขับขี่ข้อใด ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
ก. พูดคุยกับคนที่อยู่ข้างๆ
ข. เปิดวิทยุฟังเพลง
ค. ร้องเพลง
ง. โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
203. ข้อใดคือวิธีการสังเกตรอยรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
ก. สังเกตที่พื้นที่รถจอด และตามรอยต่อ หรือข้อต่อเครื่องยนต์
ข. สังเกตที่อาการเสียงดังของเครื่องยนต์
ค. สังเกตได้จากการดมกลิ่นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
ง. สังเกตจากความร้อนที่ขึ้นสูงของเครื่องยนต์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
204. บริเวณใดห้ามผู้ขับขี่หยุดรถ
ก. บนทางเท้า
ข. บนสะพาน
ค. ในอุโมงค์
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
205. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?


ก. เพิ่มความระมัดระวัง.แล้วหยุดรถ
ข. เพิ่มความระมัดระวัง.เขตหยุดรับ-ส่ง
ค. ขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทาง
ง. เพิ่มความระมัดระวัง.แล้วจอดรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
206. ถ้าเครื่องยนต์ร้อนจัดไม่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เติมน้ำเมื่อเครื่องยนต์เย็นลง
ข. เอาน้ำราดลงไปที่เครื่องยนต์จะทำให้เครื่องยนต์เย็น
ค. เปิดฝากระโปรงเพื่อระบายความร้อน
ง. ปิดแอร์ เปิดหน้าต่างและจอดรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
207. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย
ข. ให้ชิดซ้าย
ค. ให้เลี้ยวซ้าย
ง. ให้เลี้ยวขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
208. ในสภาพถนนปกติ รถพร้อม คนพร้อม ขับรถตามรถคันหน้าต้องเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเท่าใด จึงจะปลอดภัยเมื่อรถคันหน้าหยุด
ก. ห่างพอสมควรและสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัย
ข. 3 เมตร
ค. 5 เมตร
ง. หนึ่งช่วงรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
209. ภายหลังออกรถไปประมาณ 3 ถึง. 4 เมตร ควรทดสอบระบบใด
ก. เบรก
ข. ปรับกระจกมองหลัง
ค. ปรับกระจกมองข้าง
ง. ไฟเลี้ยว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
210. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
ก. สิ้นสุดเขตจำกัดความเร็ว
ข. ห้ามจอด
ค. ห้ามเข้าวงเวียน
ง. ห้ามผ่านหรือตรงไป
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
211. ข้อใดเป็นพฤติกรรมในการขับรถที่แสดงให้เห็นว่าผู้ขับมีจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ก. เมื่อขับรถมาถึงทางร่วมทางแยกชะลอความเร็วทุกครั้ไม่ว่าจะมีสัญญาณไฟจราจรหรือไม่
ข. ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายจราจร หากไม่ปฏิบัติตำรวจจับเสียค่าปรับ
ค. เมื่อจะเปลี่ยนเลนก็เบียดเข้าไปโดยไม่ให้สัญญาณไฟเพราะหากให้สัญญาณไฟคันข้างๆ จะไม่เปิดช่องให้เปลี่ยนเลนเข้าไป
ง. กรณีที่เป็นทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร ปฏิบัติตามสัญญาณไฟเท่านั้นไม่จำเป็นต้องมองด้านซ้ายและด้านขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
212. จากรูป หากท่านต้องการที่จะเลี้ยวขวา ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร


ก. หยุดรถให้ห่างเพื่อความปลอดภัย
ข. ขับไปในช่องทางขวาเพื่อเลี้ยวได้เลย
ค. เลี้ยวพร้อมกับรถคันหน้าได้ทันที
ง. ชะลอรถเนื่องจากรถคันหน้าจะเลี้ยวซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
213. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำให้เต็มถัง
ก. เพราะต้องสำรองเนื้อที่ในการขยายตัวของน้ำเมื่อเกิดความร้อน
ข. เพราะน้ำในหม้อน้ำจะร้อนมากยิ่งขึ้น
ค. เพราะจะทำให้เครื่องยนต์ชำรุด
ง. เพราะจะทำให้หม้อน้ำเป็นสนิมมากยิ่งขึ้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
214. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ข. ให้รถบรรทุกผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ค. ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ง. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
215. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร


ก. ห้ามขับรถยนต์ผ่าน
ข. ต้องหยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตั้งป้ายและให้รถที่กำลังสวนทางมาผ่านไปก่อน
ค. ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านซ้าย
ง. ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
216. การหยุดรถอย่างกะทันหัน(รถไม่ใช้เบรก.ABS) ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เหยียบเบรกแรงๆโดยไม่ต้องถอนเบรก
ข. เหยียบคลัทช์ก่อน แล้วจึงเหยียบเบรก
ค. เหยียบเบรกและคลัทช์พร้อมกัน
ง. เหยียบและปล่อยเบรกสลับกัน (ย้ำเบรกซ้ำๆ)
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
217. ข้อใดต่อไปนี้คือประโยชน์สูงสุดของการชะลอรถด้วยเครื่องยนต์ในขณะลงทางลาดชัน
ก. ลงทางลาดชันด้วยความปลอดภัย
ข. ลดการสึกหรอของผ้าเบรก.
ค. ช่วยประหยัดน้ำมัน
ง. เพิ่มการทรงตัวของรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
218. บริเวณใดแซงได้
ก. ทางร่วมทางแยก
ข. สะพานเดินรถทางเดียว
ค. ทางโค้งรัศมีแคบ
ง. บนพื้นทางที่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
219. ในทางเดินรถที่มีสัญญาณจราจรไฟสีแดงรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือ
ก. ห้ามขับรถในช่องทางเดินรถนั้น
ข. ให้ขับรถในช่องทางเดินรถนั้นต่อไปได้
ค. ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเท่านั้น
ง. ห้ามกลับรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
220. ข้อใดเป็นการขับรถที่ถูกต้องทั้งกฎจราจรและมารยาทในการขับรถ
ก. การขับรถปาดหน้ารถคันอื่นอย่างกระชั้นชิด
ข. ขับรถช้าๆ ในช่องทางเดินรถทางขวา
ค. ขับรถโดยใช้ความเร็ว 150 กิโลเมตรต่อชั่วโมในกรณีที่ถนนว่าง
ง. หยุดรถให้คนข้ามถนนในบริเวณที่มีคนข้าม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
221. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามเฉพาะรถยนต์
ข. ห้ามเฉพาะรถจักรยานยนต์
ค. ห้ามรถทุกชนิดผ่านในทางเดินรถนี้
ง. ห้ามเฉพาะรถบรรทุก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
222. ท่านเห็นรถ ก. ชนกับรถ ข. อย่างแรงจนรถทั้ง 2 คันพังยับเยินผู้ขับรถทั้ง 2 คนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุตรงบริเวณสามแยก โดยเห็นว่ารถ ข. วิ่งออกจากซอย ชนกับรถ ก. ที่วิ่งมาบนถนนสายหลัก ดังรูปถามว่ารถคันใดทำผิดกฎหมาย เพราะอะไร


ก. ผู้ขับรถ ก. ผิด เพราะไม่ลดความเร็วเมื่อขับรถผ่านทางร่วมทางแยก
ข. ผู้ขับรถ ข. ผิด เพราะไม่ให้รถที่มีสิทธิ์ผ่านไปก่อน
ค. ทั้งผู้ขับรถ ก. และผู้ขับรถ ข. ผิดด้วยกันทั้งคู่ ด้วยเหตุผลตามข้อ ก. และ ข.
ง. ผิดทั้งคู่ เพราะผู้ขับรถ ก. ไม่ลดความเร็วเมื่อขับรถผ่านทางร่วมทางแยก และผู้ขับรถ ข. ไม่ให้รถที่มีสิทธิ์ผ่านไปก่อน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
223. นายชาย พิการไม่มีนิ้วมือข้างซ้าย ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวได้หรือไม่
ก. ไม่ได้ เพราะ นายชายเป็นผู้มีร่างกายพิการ
ข. ไม่ได้ เพราะ ขัดต่อระเบียบกรมการขนส่งทางบก.
ค. ได้ เพราะ หากนายชายมีบัตรผู้พิการ
ง. ได้ เพราะ ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
224. ข้อใดห้ามแซง
ก. ภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม
ข. กรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง
ค. แซงด้านซ้ายในขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
ง. 150 เมตร ก่อนขึ้นสะพาน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
225. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
ก. ให้ผ่านได้เฉพาะรถยนต์เท่านั้น
ข. ห้ามรถทุกชนิดเข้าไปในทางข้างหน้า
ค. ห้ามรถยนต์เข้าไปในทางข้างหน้า
ง. ที่จอดรถเฉพาะรถยนต์เท่านั้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
226. ตัวเลขสองตัวหลัง.13 บ่งบอกถึงอะไร


ก. ปี ค.ศ.ที่ผลิต
ข. วันที่ผลิต
ค. สัปดาห์ที่ผลิต
ง. ปี ค.ศ.ที่ยางหมดอายุ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
227. การขับรถในทางลักษณะใด ที่ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟเลี้ยวv
ก. ทางเลี้ยวซ้ายเข้าซอย
ข. ทางเลี้ยวซ้ายออกจากซอย
ค. ทางบังคับเลี้ยว
ง. ทางกลับรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
228. จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร


ก. ห้ามหยุดแต่สามารถจอดรถได้ทุกชนิด
ข. ห้ามจอดรถทุกชนิดยกเว้นรถยนต์
ค. ห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิด
ง. ห้ามจอดแต่สามารถหยุดรถได้ชั่วขณะ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
229. ท่านควรหมุนพวงมาลัยลักษณะใดในการเลี้ยงรถ
ก. ปั่นพวงมาลัยและตีกลับเอง
ข. ใช้วิธีคลึงไปคลึงมาบนพวงมาลัย
ค. ใช้ระบบดึง-ดัน
ง. หมุนระบบสอดสร้อยมาลา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
230. จากรูป ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร รถคันสีแดงหรือรถคันสีเหลืองมีสิทธิที่จะได้ไปก่อน


ก. รถที่มาถึงทางแยกก่อน
ข. รถคันสีแดง
ค. รถคันสีเหลือง
ง. รถที่มีความเร็วสูงกว่า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
231. ข้อใดต่อไปนี้ปฏิบัติได้ถูกต้องสำหรับการขับขี่ในเวลากลางคืน
ก. เปิดไฟสูงตลอดเวลาขณะขับขี่
ข. ขับให้ช้ากว่าปกติหรือไม่เร็วกว่าสายตาที่มองเห็น
ค. ขับให้เร็วได้ตามปกติ
ง. เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลาขณะขับขี่
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
232. ข้อใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติ
ก. ขับรถด้วยความระมัดระวังขณะฝนตถนนลื่น
ข. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ค. ให้สัญญาณไฟเพื่อขอแซง
ง. ขับรถด้วยความเร็วสูงในที่ที่มีการจราจรพลุกพล่าน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
233. เพื่อความปลอดภัยเมื่อออกรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ประมาณ 3-4 เมตร ควรทดสอบอะไรเป็นอันดับแรก
ก. ทดสอบไฟสูง
ข. ทดสอบไฟเลี้ยว
ค. ทดสอบสัญญาณแตร
ง. ทดสอบระบบเบรก.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
234. ผู้ขับขี่ควรใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อใด
ก. เมื่อมีหมอก.ฝน ฝุ่น ควัน ในทางเดินรถ
ข. เมื่อขับรถผ่านทางร่วมทางแยก
ค. เมื่อจะกลับรถหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
ง. เมื่อรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
235. การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ ควรต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนใดของเครื่องยนต์ด้วย
ก. สายพานเครื่องยนต์
ข. หัวเทียน
ค. กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ง. กรองน้ำมันเครื่อง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
236. ข้อใดเป็นการขับรถอย่างปลอดภัย
ก. แซงรถคันข้างหน้าในขณะเข้าโค้ง
ข. เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าในระยะที่ผู้ขับขี่สามารถหยุดรถได้ทัน
ค. แซงด้านซ้ายในถนน 2 ช่องจราจร เมื่อรถคันหน้าขับช้า
ง. เปิดไฟสูงตลอดเวลาในการขับรถเวลากลางคืน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
237. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ให้ทางแก่รถหรือคนเดินเท้าบนทางขวางข้างหน้าผ่านไปก่อน
ข. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ค. ห้ามกลับรถไปทางขวา
ง. ให้กลับรถไปทางขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
238. รถใดที่ห้ามนำมาใช้ในทาง
ก. รถที่มีประตูชำรุด
ข. รถที่มีโคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถ
ค. รถที่มีเสียงแตรดังในระยะไม่น้อยกว่า 60 เมตร
ง. รถที่มีแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปี
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
239. เมื่อรถของท่านเสียบริเวณกลางถนน ท่านควรปฏิบัติอย่างไร
ก. นำสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมมาไว้ท้ายรถของท่าน
ข. จอดรถทิ้งไว้กลางถนน
ค. เปิดไฟฉุกเฉินและนำรถจอดเข้าข้างทาง
ง. ก่อกองไฟข้างทางในกรณีที่รถท่านเสียเวลากลางคืน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
240. รถต่อไปนี้ข้อใดห้ามนำมาใช้ในทาง
ก. รถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่มีไว้เพื่อขายหรือซ่อม
ข. รถที่ไม่มีกระจกด้านหน้า
ค. รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
ง. รถที่มีเสียงแตรดัง 70 เดซิเบล เอ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
241. ข้อใดผิด
ก. ห้ามแซงซ้ายในที่ห้ามแซงซ้าย
ข. ห้ามพูดโทรศัพท์ขณะขับรถ
ค. ห้ามหยุดหรือจอดรถคุยกันกลางถนน
ง. ห้ามหยุดรถให้คนข้ามทาง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
242. จากภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง?
ก.
ข.
ค.
ง.

http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
243. เมื่อผู้ขับขี่ขับรถเสียหลักบนถนนเปียกลื่น ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ถอนคันเร่ง.เหยียบเบรกเพื่อใช่เกียร์ต่ำ
ข. เหยียบเบรกทันที แล้วค่อยๆ ออกตัวเร่งความเร็วใหม่
ค. ตั้งสติให้มั่น จับพวงมาลัยให้ดี เร่งความเร็วหนีให้พ้นไป
ง. ถอนคันเร่ง.จับพวงมาลัยให้มั่นประคองรถต่อไป
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
244. เมื่อท่านขับรถที่บรรทุกสิ่งของที่มีความสูงจะมีผลอย่างไร
ก. แรงหนีศูนย์ของรถและสิ่งของจะน้อยลง
ข. จุดศูนย์ถ่วงจะสูงขึ้นทำให้พลิกคว่ำได้ง่าย
ค. แรงเหวี่ยงของรถจะน้อยลงเนื่องจากน้ำหนักบรรทุก
ง. ระยะเบรกจะสั้นลง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
245. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง ทางแคบด้านซ้าย
ข. ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง ทางแคบด้านขวา
ค. ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง ทางลงลาดชัน
ง. ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
246. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด
ก. ถนน
ข. ผู้ขับขี่รถ
ค. สัญญาณไฟจราจร
ง. ไฟส่องถนนบริเวณทางร่วมทางแยก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
247. ในการขับขี่ลงทางลาดชัน ผู้ขับขี่ควรใช้เกียร์ต่ำเนื่องจากสาเหตุใด
ก. เพื่อเพิ่มกำลังของรถ
ข. เพื่อหน่วงความเร็วของรถ
ค. เพื่อลดความร้อนของเครื่องยนต์
ง. เพื่อเพิ่มความเร็วของรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
248. ท่านขับรถตามหลังรถโดยสารประจำทาง เมื่อถึงป้ายรถเมล์ รถโดยสารประจำทางจอดให้ผู้โดยสารขึ้นและลงรถ เมื่อท่านเห็นรถโดยสารประจำทางหยุด ท่านจะทำอย่างไร


ก. ขับแซงด้านขวาขึ้นหน้ารถโดยสารประจำทาง
ข. หยุดรถหลังรถโดยสารประจำทาง เพราะอาจจะมีคนโดยสารรถโดยสารประจำทางเดินตัดหน้ารถโดยสารประจำทาง
ค. ดูว่ามีรถด้านขวาหรือไม่ ถ้าไม่มีรถก็แซงด้านขวา
ง. ชะลอความเร็ว เตรียมแซงรถโดยสารประจำทางด้านซ้ายหรือด้านขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
249. พัดลมหม้อน้ำมีหน้าที่อะไร
ก. ช่วยระบายความร้อนของเบรก
ข. ทำให้น้ำร้อนเร็วขึ้น
ค. ช่วยระบายความร้อนของหม้อน้ำ
ง. ทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
250. ควรเปลี่ยนน้ำมันเบรกเมื่อใด
ก. ควรเปลี่ยนทุก.2 ปี
ข. ควรเปลี่ยนทุก.5 ปี
ค. ควรเปลี่ยนทุกปี
ง. ไม่ต้องเปลี่ยน คอยเติมให้ได้ระดับเท่านั้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
251. สาเหตุใดต่อไปนี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการชนท้าย
ก. คนข้ามถนนตัดหน้า
ข. สัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน
ค. ขับรถชิดคันหน้ามากเกินไป
ง. การหยุดรถทุกๆ แยก.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
252. เมื่อเห็นคนเดินเท้าข้ามถนนผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. บีบแตรไล่
ข. ขับผ่านไปได้โดยไม่ต้องหยุดรถ
ค. ใช้การวัดใจ
ง. รถต้องหยุดให้คนเดินเท้าผ่านไปก่อน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
253. หากเห็นคนพิการกำลังข้ามถนน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ลดความเร็วและกระพริบไฟสูงใส่คนพิการ
ข. หยุดรอให้คนพิการข้ามผ่านทางไปก่อน
ค. เร่งความเร็วและขับอ้อมไปทางด้านขวาของคนพิการ
ง. หยุดและให้สัญญาณแตรจนกว่าคนพิการข้ามจนพ้นทาง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
254. การกระทำใดของผู้ขับรถซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไร้มารยาทและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
ก. ขับรถตามรถด้านหน้าโดยเว้นระยะห่างที่เหมาะสม
ข. ขับรถจี้ท้ายรถด้านหน้าที่ขับช้า พร้อมกับบีบแตรไล่
ค. บีบแตรเตือนรถที่กำลังถอยหลังมาชนรถของท่านซึ่งจอดติดไฟแดงอยู่
ง. เปิดไฟตัดหมอกเมื่อฝนตกหนัก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
255. ท่านกำลังขับขี่ผ่านบริเวณที่มีรถจอดอยู่ข้างทาง.แต่ท่านสังเกตเห็นลูกบอลกลิ้งออกมา ท่านควรปฏิบัติอย่างใด


ก. ขับรถด้วยความเร็วเท่าเดิมและให้สัญญาณไฟสูง
ข. ขับรถด้วยความเร็วเท่าเดิมและให้สัญญาณแตร
ค. ลดความเร็วลงและเตรียมที่จะหยุดรถ
ง. จอดรถและโบกมือให้เด็กไปเก็บลูกบอล
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
256. การเปลี่ยนขนาดยางเล็กเกินไปจะเกิดผลเสียอย่างไร
ก. ทำให้กินน้ำมันมากกว่าเดิม
ข. พวงมาลัยหนักขณะใช้ความเร็วต่ำ
ค. ยางจะเสียดสีกับตัวถังรถ
ง. ความสามารถในการรับน้ำหนักลดน้อยลง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
257. ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่สามารถกระทำได้ในกรณีการใช้ไฟสูง
ก. ใช้ไฟสูงเพื่อส่องดูป้ายบอกทางหรือทางข้างหน้าเป็นครั้งคราว
ข. ใช้ไฟสูงขณะทีมีรถอยู่ข้างหน้า หรือมีรถสวนมา
ค. ไม่พอใจพฤติกรรมการขับรถของรถคันหน้าจึงใช้ไฟสูเพื่อให้คนขับรถคันหน้ารู้ตัว
ง. ใช้ไฟสูงเพื่อให้คนขับรถคันอื่นทราบว่า ต้องใช้ความเร็วสูโปรดอย่างขวางทาง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
258. กรณีใดที่ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถ
ก. เมื่อต้องการจะเลี้ยวรถ
ข. เมื่อยินยอมให้รถคันอื่นแซงหรือผ่านขึ้นหน้า
ค. เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่น หรือควันจนทำให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ ในระยะ 60 เมตร
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
259. ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเมื่ออยู่บนถนน
ก. ขับรถจี้ท้ายรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันรถอื่นวิ่งสวนทางเข้ามาชน
ข. ขับรถแล้วเจอแสงแดด ยกมือขึ้นมาป้องเพื่อป้องกันแสงเข้าตา
ค. ขับรถย้อนศรเพื่อประหยัดน้ำมัน
ง. ขับรถด้วยความเร็วไม่เกินที่กำหนด และแซงในกรณีที่จำเป็นต้องแซงเท่านั้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
260. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดควันไอเสียสีขาว
ก. กรองอากาศตัน
ข. แหวนลูกสูบหลวม
ค. เติมน้ำมันเครื่องมากเกินไป
ง. เครื่องยนต์สึกหรอมาก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
261. ในทางร่วมทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟ ถ้าขับรถมาถึงพร้อมกัน รถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน


ก. คันที่มาถึงทางร่วมทางแยกก่อน
ข. ทั้งรถ ก. และ รถ ข.
ค. รถ ข.
ง. รถ ก.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
262. น้ำมันเบนซิน E85 หมายความว่า
ก. มีส่วนผสมของเมทานอล 15 ส่วน
ข. มีส่วนผสมของเอทานอล 15 ส่วน
ค. มีส่วนผสมของน้ำมัน 85 ส่วน
ง. มีส่วนผสมของเอทานอล 85 ส่วน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
263. จากรูป ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับการแซง.


ก. รถคันหลังไม่สามารถแซงคันหน้าได้
ข. รถคันหลังสามารถแซงได้หากไม่มีคนข้ามถนน
ค. รถคันหลังสามารถแซงได้หากไม่มีรถสวนมา
ง. รถคันหลังสามารถแซงได้หากไม่มีป้ายหยุดบนขอบทาง.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
264. สัญญาณนกหวีดข้อใดถูกต้อง
ก. เสียงนกหวีดยาว 1 ครั้ง ให้ผู้ขับขี่หยุดรถ
ข. เสียงนกหวีดสั้น 2 ครั้ง ติดกัน ให้ผู้ขับขี่หยุดรถทันที
ค. เสียงนกหวีดยาว 1 ครั้ง ให้ผู้ขับขี่ขับผ่านไปได้
ง. เสียงนกหวีดยาว 2 ครั้ง ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
265. เบรกเท้าจะทำงานที่ล้อใดบ้าง
ก. ล้อหน้าซ้าย ล้อหลังขวา
ข. ล้อคู่หน้า
ค. ล้อคู่หลัง
ง. ทั้ง.4 ล้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
266. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ให้ผู้ขับขี่เร่งความเร็วรถและขับผ่านไปด้วยความระมัดระมัง
ข. ให้ผู้ขับขี่รถขับผ่านไปด้วยความเร็ว
ค. ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลง ให้เกียร์ต่ำและระวังรถที่สวนมา
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
267. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง รถมีขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ให้ผ่านไปได้
ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ากว้างเกิน 2.50 เมตร
ค. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าลอดต่ำกว่า 2.50 เมตร
ง. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าสูงกว่า 2.50 เมตร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
268. จากภาพรถคันใดมีสิทธิใช้ทางได้ก่อน


ก. รถคัน ก. เนื่องจากอยู่ในทางโท
ข. รถคัน ข. เนื่องจากอยู่ในทางเอก
ค. รถคัน ก. เนื่องจากอยู่ในทางเอก
ง. รถคัน ข. เนื่องจากอยู่ในทางโท
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
269. เมื่อพบว่าไฟไหม้เครื่องยนต์ขณะขับรถ ผู้ขับรถควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ขับรถลงแม่น้ำข้างทาง
ข. จอดและสละรถทันที
ค. ตั้งสติ ค่อยๆ ขับรถจอดข้างทาง
ง. แจ้งกู้ภัยทางหลวง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
270. ในเขตกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ต้องขับรถด้วยความเร็วเท่าไร
ก. ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
271. หากรถของท่านเกิดท่อน้ำมันรั่วท่านควรทำอย่างไร
ก. ดับเครื่องยนต์และไม่ควรขับรถต่อไปเนื่องจากอาจเกิดไฟไหม้ได้
ข. ขับไปหาศูนย์บริการเพื่อทำการซ่อม
ค. ใช้เทบรัดและขับไปหาช่าง
ง. นำขวดมารองน้ำมันที่รั่วและขับต่อไป
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
272. อุปกรณ์ใดที่ไม่มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเบรกรถ
ก. ยางรถยนต์
ข. พวงมาลัย
ค. เกียร์
ง. ระบบช่วงล่าง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
273. ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ลดความเร็วเมื่อถึงวงเวียน
ข. ลดความเร็วเมื่อถึงที่คับขัน
ค. จอดรถบริเวณทางร่วมทางแยก
ง. ลดความเร็วเมื่อเห็นคนกำลังข้ามทาง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
274. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว เส้นให้ไปได้ทันที
ข. ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง.แล้ว แซงได้
ค. ให้หยุดรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกครั้ง
ง. ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง.และรีบเร่งเครื่องไปก่อน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
275. ที่ใดให้แซงได้
ก. 30 เมตรก่อนถึงทางร่วมทางแยก วงเวียน หรือทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ
ข. ทางลาด
ค. บริเวณที่มีเครื่องหมายบนพื้นทางให้แซงได้
ง. สะพาน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
276. เมื่อขับผ่านทางที่มีป้ายเตือนว่า “ระวังทางข้างหน้าหินหล่นทับเส้นทางบ่อย” หรือป้ายเตือนดังในรูป ท่านควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ชะลอความเร็วลง.ขับขี่ด้วยความระมัดระวังมากขึ้น
ข. รีบเร่งความเร็วเพื่อผ่านไปอย่างรวดเร็ว
ค. ไม่ต้องทำอะไร เพราะโอกาสที่จะเกิดยาก.
ง. หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
277. ในขณะขับรถมีไฟเตือนสีแดงรูปแบตเตอรี่ปรากฏขึ้นที่แผงหน้าปัดแสดงว่าอะไร
ก. ไดชาร์ทชำรุด
ข. แบตเตอรี่เสีย
ค. น้ำกลั่นในแบตเตอรี่แห้ง
ง. แบตเตอรี่ไม่มีไฟ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
278. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
ข. ให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
ค. ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
ง. ให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
279. สีของน้ำมันเบรกที่เสื่อมสภาพคือสีใด
ก. สีฟ้า
ข. สีแดง
ค. สีดำ
ง. สีเหลือง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
280. สัญญาณไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถสีใด ที่ไม่ควรปรากฏขณะขับรถ
ก. สีแดง
ข. สีเขียว
ค. สีเหลือง
ง. สีฟ้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
281. ท่านคิดว่าข้อใดเป็นการขับขี่ที่ไร้ซึ่งมารยาทอย่างมาก.
ก. ใช้ความเร็วรถปกติ เมื่อมีรถคันอื่นกระพริบไฟขอทาง
ข. ขับรถชิดซ้าย หรือให้ทางแก่รถฉุกเฉิน
ค. ขับรถจี้ท้าย และบีบแตรไล่บนทางด่วน
ง. ชะลอความเร็วให้รถคันอื่นแซง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
282. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรใช้เบรกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานในขณะขับขี่ลงทางลาดชัน
ก. จะทำให้เสียเวลาในการเดินทาง
ข. จะทำให้เปลืองน้ำมัน
ค. จะทำให้ผ้าเบรกไหม้
ง. จะทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
283. รถใดที่นำมาใช้ในทางได้
ก. ไม่มีข้อใดถูก
ข. รถที่มีล้อที่มีผิวสัมผัสกับทางไม่ใช่ยาง
ค. รถที่มีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถ
ง. รถที่มีไฟเลี้ยวไม่สามารถใช้งานได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
284. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของน้ำมันเครื่องยนต์
ก. ระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำ
ข. หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่เพื่อลดการสึกหรอ
ค. ทำความสะอาดชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์
ง. ระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
285. จากรูป หากท่านต้องการแซงรถข้างหน้าแล้วกลับช่องทางเดินรถด้านซ้าย ท่านจะต้องให้สัญญาณไฟอย่างไร


ก. ตรวจสอบความปลอดภัยแล้วเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาก่อนแซง.
ข. เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายขณะแซง.
ค. เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาก่อนและตามด้วยสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายขณะแซง.
ง. ไม่จำเป็นต้องเปิดสัญญาณไฟหากรถคันหน้าขับด้วยความเร็วต่ำ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
286. เมื่อขับรถเข้าใกล้บริเวณทางม้าลาย แต่ไม่มีคนข้ามทางม้าลาย ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ใช้สัญญาณแตรเสียงสั้นเพื่อเตือน
ข. ไม่ต้องให้สัญญาณ เพียงชะลอความเร็วลงก็พอ
ค. ใช้สัญญาณแตรเสียงยาวเพื่อเตือน
ง. ใช้สัญญาณไฟสูงเพื่อเตือน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
287. กรณีใดสามารถขับรถแซงด้านซ้ายได้
ก. รถคันหน้ากำลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา
ข. แซงที่ไหล่ทางด้านซ้ายได้
ค. รถคันหน้าตะโกนบอกให้แซงซ้ายได้
ง. แซงด้านซ้ายได้เมื่อเห็นว่าทางด้านซ้ายกว้างพอ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
288. บริเวณทางร่วมทางแยกและมีเครื่องหมายห้ามกลับรถแต่เจ้าพนักงานจราจรอนุญาตให้กลับรถได้ผู้ขับขี่ ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. กลับรถได้
ข. กลับรถได้ถ้าไม่มีเครื่องหมายห้ามกลับรถ
ค. กลับรถไม่ได้
ง. กลับรถได้ถ้าไม่ใช่ทางร่วมทางแยก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
289. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง ทางตอนนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ชิดขวา
ข. ขับรถให้ช้าลง ทางตอนนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ชิดซ้าย
ค. ขับรถให้ช้าลง ทางตอนนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง ห้ามแซง
ง. ขับรถให้ช้าลง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
290. จากภาพเครื่องหมายแบ่งช่องจราจรบนพื้นทาง หมายความว่าอย่างไร?


ก. ให้ผู้ขับขี่กลับรถได้
ข. ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวขวาได้
ค. ให้ผู้ขับขี่จอดรถได้
ง. ห้ามผู้ขับขี่แซงเข้าไปในทางเดินรถทางขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
291. ที่ใดสามารถกลับรถได้
ก. บนสะพานหรือทางราบเชิงสะพาน
ข. ที่คับขัน
ค. ทางร่วมทางแยกที่มีเครื่องหมายให้กลับรถได้
ง. เขตปลอดภัย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
292. เสียงใดคือเสียงที่ผิดปกติจากรถยนต์
ก. เสียงไฟฉุกเฉิน
ข. เสียงไฟเลี้ยว
ค. เสียงเบรกดัง
ง. เสียงไฟถอยหลัง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
293. มารยาทในการขับขี่ที่ผู้ขับรถควรกระทำคือข้อใด
ก. ถ่มน้ำลายหรือเสมหะลงบนถนน
ข. สูบบุหรี่และเขี่ยทิ้งก้นบุหรี่ลงบนถนน
ค. หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย
ง. ตะโกนด่าผู้ขับขี่คันอื่นที่ทำให้ไม่พอใจ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
294. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจเช็กรถก่อนใช้งาน
ก. ตรวจการชำรุดของสัญญาณไฟโดยการเปิดไฟกระพริบรอบตัวรถ
ข. เพื่อยึดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ควรใช้น้ำบาดาลเติมอยู่เสมอ
ค. ควรดับเครื่องก่อนเช็คน้ำมันหล่อลื่น
ง. ตรวจวัดแรงดันลมยางเป็นประจำ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
295. ข้อใดคือการตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องยนต์
ก. ฟังเสียงเครื่องยนต์
ข. ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมาตรวจสอบ
ค. ดูรอยหยดของน้ำมันเครื่อง
ง. เปิดฝาน้ำมันเครื่องดู
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
296. การเปลี่ยนช่องทางจราจร ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เปลี่ยนช่องจราจรเมื่อใดก็ได้
ข. มองกระจกข้าง.ให้สัญญาณแล้วเปลี่ยนช่องจราจรเมื่อเห็นว่าปลอดภัย
ค. เปลี่ยนช่องจราจรโดยเร็วเพื่อหลบรถคันอื่น
ง. ให้สัญญาณมือและสัญญาณไฟแล้วเปลี่ยนช่องจราจรได้เลย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
297. ข้อใดเป็นพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ควรกระทำ
ก. ขับช้าชิดขวา
ข. ขับเร็วชิดขวา
ค. ขับช้าชิดซ้าย
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
298. เมื่อผู้ขับขี่ได้รับสัญญาณขอแซงผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับดับไหล่และโบกมือไปทางข้างหน้าหลายครั้ง
ข. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ค. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่งอมือชูขึ้นโบกไปทางซ้ายหลายๆ ครั้ง
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
299. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถดับเพลิงของ.อบต.
ข. รถตู้ส่วนบุคคล
ค. รถตู้รับจ้าง
ง. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
300. การเปลี่ยนขนาดยางใหญ่เกินไปจะเกิดผลเสียอย่างไร
ก. สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ข. ความสามารถในการรับน้ำหนักลดน้อยลง
ค. การสึกหรอของดอกยางจะมากขึ้น
ง. พวงมาลัยจะเบามากเมื่อความเร็วต่ำ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
301. ขณะขับรถขึ้นทางลาดชัน ถ้าเครื่องยนต์ดับควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เหยียบเบรก.ดึงเบรกมือ เข้าเกียร์ว่าง.และ ติดเครื่องใหม่
ข. เหยียบเบรก.ดึงเบรกมือ และ ติดเครื่องใหม่
ค. เปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำ ดึงเบรกมือ และติดเครื่องใหม่
ง. ปล่อยให้รถไหลไป แล้วค่อยประคองรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
302. ข้อใดต่อไปนี้ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ก. ควรอุ่นเครื่องยนต์ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
ข. ฟังเสียงเครื่องยนต์ทุกครั้งว่ามีความผิดปกติหรือไม่
ค. ดับเครื่องยนต์แล้วเช็กระดับน้ำมันเครื่องทันที
ง. ตรวจสอบระบบส่งกำลังทุกครั้งว่าใช้งานได้อย่างปกติหรือไม่
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
303. ผู้ขับรถกระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบกและได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรต้องไปติดต่อชำระค่าปรับภายในกี่วัน
ก. 10 วัน
ข. 7 วัน
ค. 15 วัน
ง. 30 วัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
304. น้ำที่ใช้เติมในแบตเตอรี่ ควรใช้น้ำชนิดใด
ก. น้ำกลั่น
ข. น้ำฝน
ค. น้ำบาดาล
ง. น้ำสบู่
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
305. เหตุใดขณะขับรถลุยน้ำจึงต้องเลี้ยงคลัตช์และเร่งเครื่องยนต์มากกว่าปกติเล็กน้อย
ก. เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ดับ
ข. เพื่อให้รถมีความเร็วมากขึ้น
ค. เพื่อให้เครื่องยนต์ร้อน
ง. เพื่อให้ความร้อนของเครื่องยนต์สูงกว่าปกติ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
306. การปฏิบัติในข้อใดถูกต้องตามหลักมารยาทในการขับรถ
ก. ขับรถด้วยความเร็วสูงและเปลี่ยนช่องจราจรบ่อย
ข. ขับรถตามหลังรถคันหน้าในระยะกระชั้นชิดเพื่อให้หลบทางให้
ค. ใช้สัญญาณแตรไล่คนข้ามถนน
ง. ให้สัญญาณไฟทุกครั้งที่เปลี่ยนช่องจราจร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
307. การขับรถถอยหลังควรใช้ความเร็วระดับใด
ก. ถอยช้าๆ แล้วใช้ความระมัดระวัง
ข. ถอยแบบไหนก็ได้
ค. ถอยเหมือนกับเดินหน้า
ง. ใช้ความเร็วตามสภาพของรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
308. การฝึกขับรถแบบ “ขับไปพูดไป” มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. เพื่อป้องกันไม่ให้ง่วงซึม
ข. ฝึกสมองให้เกิดสมาธิและสมองทำงานสัมพันธ์กับตา
ค. เพื่อให้เหมือนทฤษฎีฝรั่ง
ง. เหมือนคนบ้าขับรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
309. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าขรุขระมาก เป็นหลุม เป็นบ่อ
ข. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ระวังหินร่วง
ค. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ผิวทางร่วน
ง. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางลื่น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
310. เบรกมือไม่ควรใช้ในสถานการณ์ใด
ก. ใช้หยุดรถบนทางลาดชัน
ข. ใช้เมื่อหยุดรถขณะติดไฟแดง
ค. ใช้จอดรถบนทางลาดชัน
ง. ใช้เมื่อขับรถลงทางลาดชัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
311. การตรวจความตึงของสายพานควรทำอย่างไร
ก. ใช้ไม้เคาะ
ข. ดูด้วยสายตาก็พอ
ค. ใช้มือกดที่กึ่งกลางสายพาน
ง. ถอดสายพานออกเพื่อนำมาวัด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
312. การเติมลมยางข้อใดถูกต้อง
ก. เติมในขณะยางยังร้อนอยู่
ข. ควรเติมลมยางในขณะที่ยางยังเย็นอยู่
ค. ควรเติมลมยางให้แข็งมากๆ
ง. ควรเติมลมยางให้อ่อนมากๆ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
313. ควรหลีกเลี่ยงการใช้เบรกอย่างรุนแรงเมื่ออยู่ในสถานการณ์ใด
ก. ทางขึ้นลาดชัน
ข. ทางร่วม ทางแยก
ค. ทางโค้ง
ง. ทางลงลาดชัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
314. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถพยาบาลที่มิใช่เป็นรถสำหรับรับจ้าง
ข. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค. รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
ง. รถตู้ส่วนบุคคล
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
315. หากท่านเห็นรถบรรทุกที่อยู่ข้างหน้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแต่กำลังเคลื่อนไปทางขวา ท่านควรปฏิบัติอย่างไร


ก. รักษาระยะห่างไว้และรอให้รถใหญ่เคลื่อนไปในทิศทางที่แน่นอน
ข. ขับเข้าไปใกล้ๆ เพื่อเตรียมแซง
ค. ให้เข้าใจว่าผู้ขับขี่รถใหญ่นั้นเปิดสัญญาณไฟผิด
ง. เตรียมแซงเมื่อรถใหญ่เริ่มชะลอความเร็ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
316. ในขณะที่กำลังขับรถ ถ้าฝากระโปรงหน้ารถเปิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ลดความเร็วแล้วจอดข้างทาง.เพื่อปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อย
ข. หักเลี้ยวรถเข้าข้างทางทันที เพื่อปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อย
ค. เบรกกะทันหัน
ง. เหยียบคันเร่งให้มิดเพื่อฝากระโปรงจะได้กระแทกปิด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
317. การหยุดรถบนทางลาดชัน ควรปฏิบัติตามลำดับอย่างไรจึงจะปลอดภัย
ก. เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก.ดึงเบรกมือ และปลดเกียร์ว่าง
ข. เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก.ปลดเกียร์ว่าง
ค. เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก.ดึงเบรกมือ
ง. เหยียบเบรกแล้วดึงเบรกมือ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
318. เมื่อท่านขับรถผ่านถนนที่มีน้ำท่วมขังแล้ว ท่านควรปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดรถ รอผ้าเบรกให้แห้ง
ข. หยุดรถ ตรวจสอบยาง
ค. ใช้เท้าแตะเบรกเพื่อให้ผ้าเบรกแห้งเร็ว
ง. ขับรถให้เร็วขึ้นเพื่อให้ผ้าเบรกแห้ง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
319. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ก. คน
ข. คน รถ
ค. คน รถ ถนน
ง. คน รถ ถนน สิ่งแวดล้อม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
320. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ห้ามกลับรถไปทางขวา
ข. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ค. ให้กลับรถไปทางซ้าย
ง. ให้กลับรถไปทางขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
321. ข้อใดถูกต้อง.
ก. รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ข. รถยนต์อายุการใช้งานครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ค. รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ง. รถยนต์อายุการใช้งานครบ 10 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
322. สิ่งใดที่ท่านควรระวังเป็นพิเศษเมื่อพบรถโดยสารจอดอยู่ในถนนฝั่งตรงข้าม
ก. รถโดยสารอาจเคลื่อนที่โดยฉับพลัน
ข. ผู้เดินเท้าอาจเดินออกมาทางข้างหลังรถโดยสาร
ค. รถโดยสารอาจเสียอยู่
ง. ไม่ต้องระวัง.เนื่องจากเป็นถนนฝั่งตรงข้าม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
323. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
ก. ให้เลี้ยวซ้าย
ข. ห้ามเลี้ยวขวา
ค. ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
ง. ถูกทุกข้อ ก. และ ข.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
324. สาเหตุสำคัญที่ทำให้การขับรถในเวลากลางคืนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าในเวลากลางวันคือข้อใด
ก. ทัศนวิสัยในการมองเห็น
ข. สภาพร่างกายของผู้ขับขี่และสภาพรถไม่พร้อม
ค. คนขับหลับในเนื่องจากเหนื่อยล้ว
ง. ขับรถในขณะมึนเมา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
325. การจอดรถชิดขอบทาง.ล้อหน้าควรอยู่ในลักษณะใด
ก. หันเข้าหาขอบทาง
ข. อยู่อย่างไรก็ได้
ค. ตรงและขนานกับขอบทางหรือฟุตบาต
ง. หันออกจากขอบทาง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
326. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีหินร่วงลงมาในผิวทาง ทำให้กีดขวางการจราจร
ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางขึ้นลาดชัน
ค. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางลงลาดชัน
ง. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางแคบ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
327. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ให้ขับรถด้วยความเร็ว เพื่อเข้าโค้งจะได้ไม่เสียการทรงตัว
ข. ให้ขับรถช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางซ้าย
ค. ให้ขับรถช้าลง และให้ขับรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ง. ขับรถให้ช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
328. "ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ""รถ"" หมายความว่า"
ก. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง.รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง
ข. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง.
ค. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง.รถบดถนน รถแทรกเตอร์
ง. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง.รถแทรกเตอร์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
329. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก. เปิดวิทยุเสียงดังเพื่อให้ผู้โดยสารฟังแก้เครียด
ข. พูดคุยเสียงดังรบกวนผู้อื่น
ค. ไม่ทำตนน่ารำคาญ
ง. สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
330. นาย ก.ใช้รถยนต์มาแล้วเป็นปีที่ 6 ประสงค์จะเสียภาษีรถประจำปีต้องใช้เอกสารใดในการชำระภาษีรถ
ก. "ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, คู่มือจดทะเบียนรถ"
ข. "ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ"
ค. "ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน, คู่มือจดทะเบียนรถ"
ง. "ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ"
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
331. หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตขับรถ ท่านจะปฏิบัติอย่างไร
ก. แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตและนำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนกรมการขนส่งทางบก
ข. แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาต
ค. ใช้ใบอนุญาตขับรถนั้นต่อไป
ง. นำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคื
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
332. หากท่านจอดรถในทางเดินรถหรือบนไหล่ทางในเวลากลางคืน ท่านต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. เปิดไฟหรี่
ข. เปิดไฟเลี้ยวซ้าย
ค. เปิดไฟเลี้ยวขวา
ง. เปิดไฟต่ำ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
333. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก. รถของวัด
ข. รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
ค. รถของสภากาชาดไทย
ง. รถของมูลนิธิเพื่อนพึ่งภายามยาก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
334. รถในข้อใดห้ามนำไปใช้ในทาง
ก. รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ข. รถที่มีล้อเป็นยาง
ค. รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
ง. รถที่ไม่มีสิ่งลากถูไปบนถนน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
335. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ควรจะเปลี่ยนสายพาน
ก. สายพานหย่อน
ข. ร่องสายพานไม่มี
ค. สายพานแตก.กรอบ
ง. สายพานขาดครึ่งเส้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
336. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลือง.ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง
ข. หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรจึงขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. จอดรถ
ง. เพิ่มความเร็วของรถและผ่านทางเดินรถนั้นไปโดยเร็ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
337. การขับรถทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้ามากเกินไป จะมีผลอย่างไร
ก. ลดอุบัติเหตุ
ข. จะขับรถด้วยความปลอดภัยมากขึ้น
ค. เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
ง. การจราจรคล่องตัวมากขึ้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
338. จากรูป หากท่านต้องการที่จะขับตรงผ่านไป ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร


ก. ลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังทุกครั้งก่อนถึงทางแยก
ข. ระวังรถด้านซ้ายเพราะอยู่ใกล้ช่องทางของเรา
ค. ระวังรถทางขวาเพียงอย่างเดียว และขับต่อไป
ง. ขับด้วยความเร็วเท่าเดิม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
339. ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวขวาและมีรถทางตรงวิ่งสวนมา จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดรถให้รถทางขวามือผ่านไปก่อนจึงเลี้ยวขวาได้
ข. หยุดรอให้รถทางตรงสวนมาก่อนจึงเลี้ยวขวาได้
ค. เลี้ยวได้ทันที
ง. ห้ามเลี้ยวรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
340. กรณีถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
341. เมื่อรถที่กำลังทำการแซงเปิดไฟเลี้ยวเพื่อเข้าสู่ช่องจราจรของท่าน ท่านควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ใช้สัญญาณแตรเตือน
ข. เร่งความเร็วขึ้น
ค. ลดความเร็วลง
ง. เปิดไฟสูงเตือน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
342. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ต้องหยุดรถให้ความช่วยเหลือ และแสดงตัวแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที
ข. ไม่ต้องให้ความช่วยเหลือ เพราะไม่ใช่ฝ่ายผิด
ค. ขับรถไปได้เลยเพราะไม่ใช่ฝ่ายผิด
ง. ไม่ต้องแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่เพราะไม่ใช่ฝ่ายผิด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
343. การขับขี่ในทางลักษณะใดที่ไม่จำเป็นต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยว
ก. ทางเลี้ยวซ้ายเข้าซอย
ข. ทางบังคับเลี้ยว
ค. ทางเลี้ยวซ้ายออกจากซอย
ง. ทางกลับรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
344. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ไม่ออกทางขนาน
ข. เปลี่ยนช่องเดินรถตามสัญลักษณ์ในป้าย
ค. ไม่เปลี่ยนช่องทางจราจร
ง. ให้ออกทางขนาน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
345. เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถควรตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องยนต์อย่างน้อยที่สุด
ก. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ข. เดือนละ 2 ครั้ง
ค. เดือนละ 1 ครั้ง
ง. สองเดือน 1 ครั้ง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
346. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามจอดรถ เว้นแต่หยุดรับ-ส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะ
ข. จอดรถทิ้งไว้เพื่อรอรับคนได้
ค. ทางเดินรถประจำทาง
ง. ที่จอดรถประจำทาง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
347. ทางเดินรถใดเป็นทางโท
ก. ทางเดินรถที่มีป้ายหยุด
ข. ทางเดินรถที่มีป้ายคำว่า “ให้ทาง”
ค. ทางเดินรถที่มีเส้นหยุดบนผิวทาง
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
348. สำนวนใดที่เตือนใจผู้ขับขี่เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ก. ความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตาย
ข. กล้าได้กล้าเสีย
ค. ฆ่าได้แต่หยามไม่ได้
ง. กระต่ายตื่นตูม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
349. จากรูป ในขณะสัญญาณไฟเขียว หากท่านต้องการจะเลี้ยวขวา แต่ท่านได้ยินสัญญาณรถดับเพลิงมาทางขวามือของท่าน ท่านควร


ก. เปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อให้รถดับเพลิงรู้ว่าท่านจะไปก่อน
ข. เลี้ยวขวาไปก่อนรถดับเพลิงจะมาถึง
ค. เลี้ยวไปได้เลยโดยไม่ต้องสนใจรถดับเพลิง
ง. รอให้รถดับเพลิงไปก่อนแล้วจึงเลี้ยว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
350. “การจราจร” หมายความว่า
ก. การใช้ทางของผู้ขับขี่
ข. การใช้ทางของคนเดินเท้า
ค. การใช้ทางของคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
351. ในการขับขี่ภายในชุมชน ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องใส่ใจกับสิ่งใด
ก. ป้ายโฆษณาข้างทาง
ข. รถโดยสารที่กำลังจอดและกำลังเคลื่อนที่ออก.
ค. สัตว์ที่ถูกปล่อยอยู่บนถนน
ง. คนขี่จักรยาน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
352. การขับรถในทางขึ้นเขา ลงเขา และมีโค้งอันตรายอยู่ตลอดทาง.ท่านควรขับขี่อย่างไร
ก. เหยียบเบรกตลอดการลงเขาและใช้เกียร์สูง
ข. ต้องเร่งความเร็วของรถเพื่อขึ้นเขาและลงเขา
ค. ต้องใช้ความเร็ว และเกียร์ ให้ถูกต้องเหมาะสม
ง. ใช้เกียร์สูงขณะขึ้นเขา ลงเขา และเข้าโค้ง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
353. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการขับรถให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย
ก. เร่งรีบขับขี่ เพื่อให้ถึงปลายทางก่อนที่จะมืด
ข. ทำความคุ้นเคยกับรถที่จะขับขี่ ในกรณีที่เป็นรถที่ไม่เคยขับขี่มาก่อน
ค. พักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มสุรา
ง. มีจิตสำนึกในการขับขี่อย่างรับผิดชอบ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
354. รถในข้อใดนำไปใช้ในทางได้
ก. รถที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง
ข. รถที่ทำให้เกิดอันตราย
ค. รถที่ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัย
ง. รถที่มีเสียงดังเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
355. เพื่อความปลอดภัยในการขับรถช่วงฤดูฝน ควรตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบสิ่งใดของรถก่อนเป็นลำดับแรก.
ก. ที่ปัดน้ำฝน
ข. น้ำในหม้อน้ำ
ค. น้ำกลั่นแบตเตอรี่
ง. ตรวจเช็คประตูหน้าต่างรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
356. หลังจากขับรถลุยน้ำ เมื่อเราขึ้นที่แห้งแล้วควรปฏิบัติเช่นไรเป็นอันดับแรก.
ก. ทดสอบเบรกหลายๆ ครั้ง
ข. ทดสอบไฟเลี้ยวหลายๆ ครั้ง
ค. ทดสอบสัญญาณแตร
ง. ทดสอบไฟสูงต่ำ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
357. ผู้ขับรถที่ดื่มสุราเมื่อวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจจะต้องไม่เกินเท่าใด
ก. ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
ข. ไม่เกิน 70 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
ค. ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
ง. ไม่เกิน 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
358. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติเมื่อขับขี่ในขณะฝนตกหนัก.
ก. ขับรถเร็วและกระแทกเบรกรถอย่างรุนแรง
ข. ขับด้วยความเร็วต่ำ
ค. เปิดไฟหน้ารถ
ง. หยุดรถรอบนถนน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
359. การลากหรือจูงรถข้อใดถูกต้อง
ก. ลากจูงรถมากกว่า 1 คัน
ข. ใช้วิธียกหน้ารถหรือท้ายรถที่ถูกลากหรือจูงในกรณีที่รถถูกลากหรือจูงไม่สามารถใช้พวงมาลัยรถหรือห้ามล้อได้
ค. ใช้สายพ่วงที่มีความยาวจากส่วนท้ายสุดของรถที่ลากไปยังส่วนหน้าของรถที่ถูกลากไม่น้อยกว่า 3 เมตร และไม่เกิน 10 เมตร
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
360. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยมีค่าออกเทนสูงสุดเท่าใด
ก. ค่าออกเทน 98
ข. ค่าออกเทน 95
ค. ค่าออกเทน 91
ง. ค่าออกเทน 87
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
361. หากพบรถฉุกเฉินเปิดสัญญาณเสียงไซเรนกำลังวิ่งตามหลัผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เปิดไฟฉุกเฉินและเร่งความเร็วทันที
ข. เปลี่ยนช่องจราจรไปทางด้านขวาทันที
ค. เปลี่ยนช่องจราจรไปทางด้านซ้ายทันทีเมื่อปลอดภัย
ง. เปิดไฟเลี้ยวขวาและขับรถต่อไป
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
362. การเลี้ยวรถข้อใดถูกต้อง
ก. กรณีที่มีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกันให้รถที่ต้องการเลี้ยวซ้ายให้ทางแก่รถที่ต้องการจะเลี้ยวขวาขับผ่านไปก่อน
ข. ในทางเดินรถที่สวนทางกันได้ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวขวาเมื่อมีรถอื่นสวนหรือตามมาในระยะน้อยกว่า 150 เมตร เว้นแต่ว่าการเลี้ยวนี้ปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจร
ค. ให้ผู้ขับขี่ขับรถในช่องที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวขวาได้ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 60 เมตร
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
363. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยก มีวงเวียน
ข. ทางข้างหน้าเป็นทางแยก
ค. ทางข้างหน้าเป็นทางแคบลง
ง. ทางข้างหน้ามีทางเอกตัดกัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
364. ผู้ขับขี่ที่ต้องการจะลดความเร็วของรถต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขนอย่างไร
ก. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ข. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ ยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบน และตั้งผ่ามือขึ้น
ค. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และงอมือชูขึ้นโบกไปทางซ้ายหลายครั้ง
ง. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
365. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ข. ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีรถไฟผ่าน
ค. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าสำรวจทาง
ง. ควรขับรถให้ช้าลง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
366. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
ก. ทางข้างหน้ากำลังก่อสร้าง
ข. ทางข้างหน้าสะพานชำรุด
ค. ทางข้างหน้าเป็นทางเบี่ยงให้ขับรถไปทางด้านขวา
ง. ทางข้างหน้ามีน้ำท่วม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
367. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการใช้สัญญาณแตรที่ถูกต้อง
ก. เตือนผู้อื่นให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากรถ
ข. ใช้เพื่อเร่งรถข้างหน้าให้ขับเร็วขึ้น
ค. ไล่คนเดินเท้าที่กำลังข้ามถนน
ง. ใช้เพื่อทักทายคนรู้จัก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
368. สมมติท่านขับรถคัน ก. ในระหว่างที่ขับรถอยู่นั้นรถในช่องทางด้านขวามือของท่านตั้งแต่รถคัน ข. ลงมา อยู่ ๆ ก็หยุดรถท่านเห็นรถในช่องขวามือของท่านหยุด ท่านจะทำอย่างไร


ก. ขับรถต่อไป เพราะช่องเดินรถของท่านโล่งสามารถขับรถต่อไปได้
ข. เร่งเครื่องยนต์รีบขับขึ้นหน้ารถด้านขวามือ
ค. ชะลอความเร็ว เนื่องจากไม่แน่ใจว่ารถด้านขวาหยุดให้ผู้โดยสารลงรถหรือไม่
ง. หยุดรถ เพราะคาดว่าทางข้างหน้าอาจจะมีคนข้ามถนน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
369. ถ้าขั้วแบตเตอรี่มีคราบขี้เกลือ วิธีการใดเป็นการแก้ไขที่ดีที่สุด
ก. ใช้น้ำอุ่นล้างและทาจาระบี
ข. ใช้น้ำส้มสายชูล้าง
ค. ใช้น้ำมะนาวล้าง
ง. ใช้น้ำกลั่นล้าง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
370. ดังรูปในกรณีที่รถสีน้ำตาลมาจากทางหลักและรถสีน้ำเงินออกมาจากซอยซึ่งเป็นทางรอง.รถคันใดต้องหยุดให้ทาง


ก. รถคันสีน้ำตาล
ข. รถคันสีน้ำเงิน
ค. รถคันใดก็ได้
ง. รถคันที่มีความเร็วต่ำกว่า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
371. การหยุดรถบริเวณทางแยกผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ยุดทับเส้นแนวหยุด
ข. หยุดหลังเส้นแนวหยุด
ค. หยุดเลยเส้นแนวหยุด
ง. หยุดเลยป้ายหยุด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
372. การโอนรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก. 15 วัน
ข. 45 วัน
ค. 20 วัน
ง. 30 วัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
373. เมื่อท่านขับรถเข้าใกล้รถที่จอดอยู่ข้างทาง.ท่านควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. ขับต่อไปโดยไม่ต้องระวังสิ่งใด
ข. เร่งความเร็วผ่านไปทันที
ค. ให้สัญญาณไฟสูงเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ
ง. เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น เตรียมพร้อมที่จะหยุดเสมอ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
374. รถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี
ก. 5 ปี
ข. 6 ปี
ค. 3 ปี
ง. 7 ปี
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
375. หากท่านพบสัญญาณไฟกะพริบสีเหลืองที่บริเวณทางร่วมทางแยก.ท่านต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ชะลอความเร็วลง.และขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
ข. หยุดรถหลังเส้นหยุดรถ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
ค. ขับรถต่อไปตามปกติ เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าแก่รถคันที่ตามมา
ง. แจ้งเจ้าพนักงานว่าสัญญาณไฟจราจรขัดข้อง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
376. การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกินกี่เซนติเมตร
ก. ห่างไม่เกิน 35 เซนติเมตร
ข. ห่างไม่เกิน 30 เซนติเมตร
ค. ห่างไม่เกิน 25 เซนติเมตร
ง. ห่างไม่เกิน 40 เซนติเมตร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
377. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร


ก. ห้ามหยุดรถทุกชนิด
ข. ให้ขับรถไปได้เฉพาะรถเก๋ง.เพราะเป็นทางเอก
ค. ให้ลดความเร็วลง.และขับต่อไปช้าช้า
ง. ต้องหยุดให้รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงขับรถต่อไปได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
378. การหมุนพวงมาลัยรถ ขณะจอดรถอยู่กับที่จะมีผลอย่างไร
ก. ทำให้หมุนพวงมาลัยง่ายขึ้น
ข. ดอกยางสึกเร็วกว่าปกติ
ค. สิ้นเปลืองน้ำมันเพาเวอร์
ง. สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
379. ข้อใดถูกต้องที่สุดในการควบคุมความเร็วของรถ
ก. การชะลอรถควรใช้เบรกเท่านั้น
ข. ในการขับรถควรใช้คันเร่งควบคุมในการเร่งและชะลอรถให้มากที่สุด
ค. การใช้เกียร์ช่วยลดความเร็วให้ใช้เฉพาะทางลงลาดชันเท่านั้น
ง. ควรใช้เบรกมือร่วมกับเบรกเท้าเพื่อช่วยลดการสึกหรอเบรกเท้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
380. การขับรถผ่านช่วงทางโค้ง.ทางร่วม ทางแยก.ในช่วงเวลากลางคืนควรจะมีวิธีการใช้ไฟหน้ารถที่เหมาะสมอย่างไร
ก. ชะลอความเร็วก่อนเข้าทางแยก.แล้วกระพริบไฟและเปิดไฟฉุกเฉิน
ข. ก่อนเข้าโค้ง.ให้กระพริบไฟ และลดเป็นไฟต่ำเมื่อมีรถสวนทาง.
ค. ชะลอความเร็วก่อนเปิดไฟสูง
ง. ชะลอความเร็วก่อนเปิดไฟต่ำ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
381. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
ก. ให้เดินรถทางเดียวไปทางขวา
ข. ให้ขับรถชิดทางด้านขวาของถนน
ค. ให้เลี้ยวขวา
ง. ห้ามเลี้ยวซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
382. มื่อขับขี่เข้าใกล้บริเวณทางม้าลายหน้าโรงเรียน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. พยายามใช้ความเร็วคงที่ในการผ่านบริเวณนั้น
ข. ขับรถชิดขอบทางด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ค. ชะลอความเร็วลง
ง. ให้สัญญาณเตือนผู้คนในละแวกนั้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
383. สิ่งใดที่ผู้ขับรถไม่ควรทำเมื่อได้รับสัญญาณไฟเขียวให้ขับเคลื่อนรถไปได้
ก. ค่อยๆ เคลื่อนรถออกโดยทิ้งช่วงห่างกับคันหน้าพอสมควร
ข. ชะลอให้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่อยู่ด้านหน้าเคลื่อนออกไปก่อน
ค. ตรวจสอบรถในทางแยกอื่นที่อาจวิ่งออกมาก่อนที่จะขับเข้าสู่ทางแยกด้านหน้า
ง. บีบแตรเร่งรถคันหน้าให้เคลื่อนตัวออกโดยเร็ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
384. เมื่อปรากฏสัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ลดความเร็วของรถลง และขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
ข. ขับรถผ่านไปได้ตามปกติ
ค. ให้หยุดรถหลังเส้นให้หยุดและขับต่อไปได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัย
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
385. การขับรถสวนกัน ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ในทางแคบรถสวนกันไม่ได้รถใหญ่ต้องหยุดให้รถเล็กไปก่อน
ข. ยึดเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนเป็นหลักในการขับรถสวนกัน
ค. ในทางเดินรถที่แคบรถเล็กต้องหยุดให้รถใหญ่กว่าไปก่อน
ง. ในทางเดินรถที่แคบทั้งสองฝ่ายต้องลดความเร็ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
386. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก. รถที่ผู้ผลิตหรือประกอบเพื่อจำหน่ายหรือที่ผู้นำเข้าเพื่อจำหน่าย ผลิต ประกอบหรือนำเจ้า และยังมิได้จำหน่ายให้แก่ผู้อื่น
ข. รถสามล้อส่วนบุคคล
ค. รถจักรยานยนต์นำมาใช้ในหมู่บ้าน
ง. รถของวัด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
387. ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
ก. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลได้ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
388. หากท่านใช้ก๊าชธรรมชาติ CNG จะมีผลต่อเครื่องยนต์อย่างไร
ก. ไม่มีผลต่อเครื่องยนต์
ข. เครื่องยนต์สึกหรอเร็วกว่าการใช้น้ำมัน
ค. เครื่องยนต์จะเย็นกว่าปกติ
ง. อายุการใช้งานหัวเทียนมากกว่าการใช้น้ำมัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
389. แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานน้อยกว่าปกติมีสาเหตุเกิดจากสิ่งใด
ก. น้ำกลั่นแห้งบ่อยครั้ง
ข. เปิดไฟหน้ารถตลอดเวลาเพราะมีหมอกควันเวลาขับรถ
ค. เปิดไฟหน้าบ่อยครั้งเวลาขับในช่วงกลางคืน
ง. เปิดปิดกระจกรถบ่อยครั้งเวลาขับรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
390. การปรับระดับที่นั่งคนขับห่างเกินไป จะมีผลอย่างไร
ก. ทำให้เข้าเกียร์ได้ง่าย
ข. ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นชัดเจนดีมาก.สามารถตัดสินใจได้ดี
ค. บังคับพวงมาลัยลำบาก.ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ไม่สะดวก.เกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถใช้คลัทช์ และเบรกได้
ง. ทำให้เบรกรถสะดวก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
391. ภาพในข้อใดต่อไปนี้ แสดงการเลี้ยวรถที่ถูกต้อง?
ก.
ข.
ค.
ง.

http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
392. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. สัญญาณไฟสีเหลืองให้เตรียมเร่งเครื่องผ่านไปโดยเร็ว
ข. สัญญาณไฟสีแดงให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด
ค. สัญญาณไฟสีเขียวให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไปได้
ง. สัญญาณไฟสีแดงกระพริบให้ผู้ขับขี่หยุดรถ เมื่อเห็นว่าปลอดภัย แล้วขับผ่านไปได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
393. แบตเตอรี่รถยนต์จะมีขนาดแรงดันไฟฟ้ากี่โวลท์
ก. 12 โวลท์
ข. 15 โวลท์
ค. 24 โวลท์
ง. 220 โวลท์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
394. "ข้อใดไม่ใช่ ""รถยนต์รับจ้างสาธารณะ"""
ก. รถแท็กซี่
ข. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค. รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
ง. รถสามล้อรับจ้างสาธารณะ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
395. หลังจากขับรถผ่านบริเวณน้ำท่วม ท่านควรทดสอบระบบใดต่อไปนี้
ก. ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์
ข. ระบบไฟฟ้า
ค. ระบบเบรก.
ง. ระบบช่วงล่าง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
396. ข้อใดถูกต้อง.
ก. มีสัญชาติไทย
ข. ต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร
ค. ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
397. ผู้ขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถจะต้องให้สัญญาณมืออย่างไร
ก. ให้สัญญาณมือด้วยมือซ้ายเท่านั้น
ข. ให้สัญญาณมือได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา
ค. ไม่ต้องให้สัญญาณมือใด ๆ ทั้งสิ้น
ง. ให้สัญญาณมือด้วยมือขวาเท่านั้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
398. การเลี้ยวรถไปทางด้านซ้ายผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ขับรถในช่องทางเดินรถสำหรับรถที่จะเลี้ยวซ้ายก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 60 เมตร
ข. ขับรถในช่องทางเดินรถสำหรับรถที่จะเลี้ยวซ้ายก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
ค. ในกรณีที่มีช่องทางเดินรถประจำทางอยู่ทางด้านซ้ายให้ผู้ขับขี่รถในช่องทางเดินรถประจำทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
ง. ในกรณีที่มีช่องทางเดินรถประจำทางอยู่ทางด้านซ้ายให้ผู้ขับขี่ขับรถในช่องทางเดินรถประจำทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 60 เมตร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
399. ข้อใดถูกต้องในขณะขับรถ
ก. ผู้ขับรถต้องมีสำเนาใบอนุญาตขับรถ และใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ข. ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถ และใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ค. ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถ และสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ง. ผู้ขับรถต้องมีสำเนาใบอนุญาตขับรถ และสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
400. การเข้าเกียร์ถอยหลังขณะรถยังไม่หยุดนิ่งมีผลเสียอย่างไร
ก. ไม่มีผลต่อส่วนใดของรถ
ข. เข้าเกียร์ยากและทำให้เกียร์เสียเร็วกว่าปกติ
ค. ทำให้น้ำมันเกียร์หมดเร็ว
ง. เครื่องยนต์กินน้ำมันเครื่อง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
401. เมื่อจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางตอนกลางคืนต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. เปิดไฟหรี่
ข. เปิดไฟสูง
ค. เปิดไฟต่ำ
ง. เปิดไฟเลี้ยวซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
402. ในขณะที่กำลังขับรถ ถ้าฝากระโปรงหน้ารถเปิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เบรกกะทันหัน
ข. หักเลี้ยวรถเข้าข้างทางทันที เพื่อปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อย
ค. ลดความเร็วแล้วจอดข้างทาง.เพื่อปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อย
ง. เหยียบคันเร่งให้มิดเพื่อฝากระโปรงจะได้กระแทกปิด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
403. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นขณะที่มีหมอก.ฝุ่น ฝน หรือควัน จนไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ เท่าใด
ก. 60 เมตร
ข. 90 เมตร
ค. 70 เมตร
ง. 80 เมตร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
404. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องในการขับขี่
ก. เมื่อรถคันหลังขับตามมาในระยะกระชั้นชิด ควรเพิ่มความเร็ว
ข. น้ำหนักและความเร็วของตัวรถมีผลต่อระยะทางในการหยุดรถ
ค. ระยะปลอดภัยของรถใหญ่จะต้องมีมากกว่าระยะปลอดภัยของรถยนต์
ง. เมื่อระยะห่างกับรถคันหน้าน้อยเกินไป ควรลดความเร็ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
405. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแซง.
ก. แซงบริเวณเขตห้ามแซงด้วยความระมัดระวัง
ข. ไม่ควรแซงในทางที่มีทัศนวิสัยไม่ดี
ค. ควรประเมินเวลาที่ใช้ในการแซงให้ถูกต้อง
ง. แซงในขณะที่เห็นว่าปลอดภัยแล้วเท่านั้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
406. ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใดใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถ
ก. บัตรประจำตัวประชาชน
ข. สำเนาทะเบียนบ้าน
ค. สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ง. บัตรประกันสังคม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
407. ชนิดใดที่ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายให้มากที่สุด
ก. รถยนต์รับจ้าง (แท๊กซี่)
ข. รถสามล้อรับจ้าง
ค. รถที่มีความเร็วช้าหรือต่ำกว่ารถคันอื่น
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
408. เหตุใดจึงห้ามเปิดไฟสูงขณะที่ขับรถตามคันหน้าหรือรถที่วิ่งสวนทางมา
ก. เพราะจะทำให้ผู้ขับรถคันหน้าและรถที่วิ่งสวนทางมามองทางไม่ชัดเจน
ข. จะทำให้ผู้ขับรถคันหน้าหลับใน
ค. จะทำให้เรามองทางข้างหน้าไม่ชัดเจน
ง. จะทำให้รถที่วิ่งสวนทางมาหลับใน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
409. การหยุดรถอย่างกะทันหัน (รถไม่มีเบรก.ABS) ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เหยียบเบรกแรงๆ โดยไม่ต้องถอนเบรก
ข. เหยียบและปล่อยเบรกสลับกัน (ย้ำเบรกซ้ำๆ)
ค. เหยียบเบรกและดึงเบรกมือพร้อมกัน
ง. เหยียบเบรก.และดับเครื่องยนต์พร้อมกัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
410. หากมีผู้ขับรถกำลังกลับรถเข้ามาในช่องทางที่ท่านขับรถอยู่ ท่านจะตัดสินใจทำอย่างไร
ก. มีใจกรุณาโอบอ้อมอารีให้ทางแก่ผู้กลับรถ
ข. หงุดหงิด บีบแตรไล่ แต่หยุดรถให้
ค. เร่งความเร็วเพื่อขอทางไม่ให้กลับรถ
ง. หลบรถโดยแซงไปอีกช่องทางหนึ่ง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
411. ถ้าพัดลมหม้อน้ำเสียจะเกิดอะไรขึ้น
ก. อุณหภูมิของน้ำและเครื่องยนต์จะเพิ่มขึ้น
ข. อุณหภูมิของน้ำและเครื่องยนต์จะลดลง
ค. อุณหภูมิของน้ำและเครื่องยนต์จะคงที่
ง. ประหยัดน้ำมัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
412. จากรูป เมื่อท่านพบรถประจำทางเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อออกจากป้ายรถเมล์ ท่านควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ไม่ต้องสนใจและขับแซงรถประจำทางไปในทันที
ข. ชะลอความเร็วและให้รถประจำทางไปก่อน
ค. บีบแตรหรือกะพริบไฟสูง
ง. เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน เพื่อบอกให้รถประจำทางไปก่อน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
413. เมื่อเห็นผู้ขับขี่เกิดอุบัติเหตุควรปฏิบัติเช่นไร
ก. ขับรถตามปกติ
ข. ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเท่าที่จำเป็น
ค. รีบขับรถหนี
ง. ขับรถช้าๆ ชะลอดูเหตุการณ์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
414. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก. รถที่เจ้าของรถแจ้งการไม่ใช้รถ
ข. รถยนต์นำเข้า
ค. รถสามล้อส่วนบุคคล
ง. รถจักรยานยนต์นำมาใช้ในหมู่บ้าน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
415. ในกรณีที่ต้องกาจะขับรถแซงเพื่อผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณชนิดใด
ก. กระพริบไฟหน้าหลายครั้ง
ข. ให้ไฟสัญญาณแยกเลี้ยวขวา
ค. ให้เสียงสัญญาณ
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
416. รถเครื่องยนต์ดีเซลหากมีควันดำมากผิดปกติเกิดจากสาเหตุใด
ก. กรองอากาศตัน
ข. เติมน้ำมันผิดประเภท
ค. เติมน้ำมันปลอม
ง. ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีน้ำผสมอยู่
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
417. เมื่อท่านได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนของรถฉุกเฉิน ท่านต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ทำเป็นไม่ได้ยิน
ข. ใช้สัญญาณแตรเพื่อเตือนผู้ขับขี่ท่านอื่น
ค. กระพริบไฟสูงเพื่อเตือนผู้ขับขี่ท่านอื่น
ง. พยายามเบี่ยงรถของท่านมิให้ขวางทางรถฉุกเฉิน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
418. การเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนการตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องยนต์ ข้อใดถูกต้อง
ก. จอดรถยนต์บนพื้นราบและดับเครื่องยนต์
ข. จอดรถยนต์บนพื้นลาดเอียงและติดเครื่องยนต์
ค. จอดรถยนต์ที่ใดก็ได้และติดเครื่องยนต์
ง. ล้างอัดฉีดรถยนต์ให้สะอาดก่อน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
419. บริเวณใดห้ามกลับรถ
ก. ในระยะ 100 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน
ข. ทางร่วมทางแยก
ค. ทางข้าม
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
420. ในการข้ามทางรถไฟรางคู่ที่ไม่มีเครื่องกั้นเมื่อรถไฟผ่านไปแล้วผู้ขับรถควรระวังสิ่งใดต่อไปนี้
ก. รถที่จะข้ามมาจากฝั่งตรงข้าม
ข. รถไฟที่อาจจะสวนทางมาอีกทางหนึ่ง
ค. คนที่จะเดินข้ามทางรถไฟ
ง. รถที่หยุดรอด้านหลัง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
421. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตราย ทางข้างหน้าอาจมีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็น
ข. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ระวังหินร่วง
ค. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ทางลื่น
ง. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ทางคดเคี้ยว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
422. ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้องในการขับขี่ออกจากซอยไปสู่ถนนใหญ่
ก. บีบแตรเพื่อขอทางจากรถคันอื่น
ข. ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟเลี้ยวก็ได้
ค. หยุดรอให้รถในทางหลักและคนเดินเท้าไปก่อน
ง. ขับออกไปให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
423. หากในขณะขับรถ ท่านสังเกตเห็นรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกหรือรถอื่นๆ ที่ผู้ขับรถมีพฤติกรรมขับรถประมาท น่าหวาดเสียวและอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ท่านจะจัดการอย่างไร
ก. เปิดไฟฉุกเฉินแจ้งเตือนรถคันหลัง
ข. ขับรถขึ้นแซงให้พ้นไปอย่างรวดเร็ว
ค. ขับรถไล่ตาม และบีบแตรเพื่อให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าว
ง. ควรชะลอรถให้ห่างจากรถคันดังกล่าว และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยด่วน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
424. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามรถสามล้อเครื่องผ่าน
ข. ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน
ค. ห้ามรถสามล้อผ่าน
ง. ห้ามรถจักรยานผ่าน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
425. ข้อใดไม่มีผลให้ระยะการหยุดรถ (ระยะเบรก) ยาวขึ้น
ก. สภาพพื้นผิวถนน
ข. น้ำหนักบรรทุก
ค. น้ำมันหล่อลื่น
ง. ความเร็วของรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
426. ไดชาร์จทำหน้าที่อะไร
ก. ทำหน้าที่สตาร์ทเครื่องยนต์
ข. ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าในรถยนต์
ค. ทำหน้าที่ดับเครื่องยนต์
ง. ทำหน้าที่เช็กอุณหภูมิความร้อนในรถยนต์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
427. ในขับรถผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก. สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด
ข. ตักเตือนผู้โดยสารเมื่อแต่งกายไม่สุภาพ
ค. ใส่เครื่องแบบพนักงานขับรถในเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจประจำ
ง. ไม่เสพสุราของมึนเมา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
428. เมื่อใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดต้องยื่นขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก. 20 วัน
ข. 30 วัน
ค. 15 วัน
ง. 45 วัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
429. ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดอย่างไร
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี
ข. "จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
ค. "ปรับไม่เกิน 2,000 บาท"
ง. "ปรับไม่เกิน 5,000 บาท"
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
430. การจับพวงมาลัยขณะขับรถทางตรง.มือซ้ายและขวาของผู้ขับขี่ ควรอยู่ในตำแหน่งลักษณะใดของหน้าปัดนาฬิกา
ก. ตำแหน่งเลข.2 และเลข.10
ข. ตำแหน่งเลข.3 และเลข.10
ค. ตำแหน่งเลข.4 และเลข.10
ง. ตำแหน่งเลข.6 และเลข.10
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
431. รถในข้อใดไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญญาณวับวาบและเสียงไซเรน
ก. รถราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ข. รถในราชการทหารหรือตำรวจ
ค. รถดับเพลิงและรถพยาบาล
ง. รถหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
432. การย้ายรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 15 วัน
ค. 25 วัน
ง. 20 วัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
433. ผู้ขับขี่ควรใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อใด
ก. เมื่อรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ
ข. เมื่อขับรถผ่านทางร่วมทางแยก
ค. เมื่อจะกลับรถหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
ง. เมื่อมีหมอก.ฝน ฝุ่น ควัน ในทางเดินรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
434. การขับรถขึ้นทางลาดชัน ควรใช้เกียร์อย่างไร
ก. ใช้เกียร์ต่ำแต่เมื่อใกล้ถึงยอดเขาให้เปลี่ยนเป็นเกียร์สูง
ข. ใช้เกียร์สูงและลดความเร็วลง
ค. ใช้เกียร์ต่ำและขับด้วยความระมัดระวัง
ง. ใช้เกียร์ 4 ขึ้นไปขณะขึ้นทางลาดชัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
435. รถที่สามารถนำมาจดทะเบียนต้องมีลักษณะอย่างใด
ก. รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องและผ่านการตรวจสภาพรถ
ข. รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้อง
ค. รถที่ซื้อจากศูนย์จำหน่ายรถทั่วไป
ง. รถที่ผ่านการตรวจสภาพรถจาก.สถานตรวจภาพรถเอกชน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
436. การตรวจลมยางควรตรวจเมื่อใด
ก. ตรวจเมื่อไรก็ได้
ข. ขณะที่บรรทุกของหนัก
ค. ขณะวิ่งใช้งานแล้วประมาณ 2 ชั่วโมง
ง. ขณะที่ยางยังเย็นอยู่
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
437. จากสถานการณ์ดังรูป ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับไปจอดต่อท้ายให้ชิดกับรถคันหน้ามากที่สุด
ข. หยุดรถให้รถที่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาไปก่อน
ค. ให้สัญญาณแตรเสียงยาว
ง. ขับไปจอดต่อท้ายรถคันหน้าพร้อมกับเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
438. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามเข้าไปในทางข้างหน้า
ข. หยุดให้รถทางอื่นขับผ่านไปก่อน
ค. ทางข้างหน้าให้รถเดินทางเดียว
ง. ห้ามจอดรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
439. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย
ข. ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางโทตัดกับทางโทรูปตัวที
ค. ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางเอกตัดกันรูปตัวที
ง. ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางเอกตัดกันรูปตัววาย ( Y )
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
440. ข้อใดเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ถูกต้อง
ก. ขึ้นเบรกมือ-ปลดเกียร์ว่าง.-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า-สตาร์ทเครื่องยนต์
ข. ปลดเกียร์ว่าง-ขึ้นเบรกมือ-สตาร์ทเครื่องยนต์
ค. เหยียบคลัตช์-สตาร์ทเครื่องยนต์
ง. ปลดเบรกมือ-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า-สตาร์ทเครื่องยนต์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
441. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร


ก. ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยง.ห้ามหยุดรถยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวา
ข. รถยนต์ทุกชนิด จอดรถได้
ค. รถยนต์ทุกชนิด หยดรถได้
ง. รถยนต์ทุกชนิด กลับรถได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
442. แบตเตอรี่รถยนต์มีหน้าที่อย่างไร
ก. เก็บรักษาไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟ
ข. ใช้เวลาดับเครื่องยนต์
ค. ตัดกระแสไฟ
ง. ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าในรถยนต์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
443. หลังจากขับรถลุยน้ำ ผ้าเบรกเปียกมีวิธีแก้ไขให้แห้งได้อย่างไร
ก. เหยียบเบรกแรงๆ
ข. ขับรถให้เร็วๆ
ค. ขับรถช้าๆ เหยียบเบรกเบาๆ แล้วปล่อยหลายๆ ครั้ง
ง. จอดรถเข้าเกียร์ว่างและเร่งเครื่องยนต์ไว้สัก. 10 นาที
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
444. จากรูป หากท่านพบเห็นสัญญาณจราจรเปลี่ยนเป็นสีเหลือง.ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร


ก. เร่งความเร็วและขับผ่านไป
ข. บีบแตรและขับผ่านไป
ค. ค่อยๆ เหยียบเบรกย้ำๆ เพื่อเตือนรถข้างหลังระวังและเตรียมหยุด
ง. เหยียบเบรกเพื่อหยุดรถทันที
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
445. เมื่อท่านจะขับรถออกจากปากซอย ดังรูป เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ที่ท่านเป็นฝ่ายถูก


ก. ท่านเลี้ยวซ้ายทันที
ข. ท่านเลี้ยวขวาทันที
ค. ท่านขับตามช่องทางเดินรถไป 1 ช่องแล้วเลี้ยวขวา
ง. ท่านขับรถถึงปากซอยแล้วหยุดทันที
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
446. สิ่งใดที่ผู้ขับรถควรทำเมื่อได้รับสัญญาณไฟเหลือง.
ก. ชะลอรถและหยุดรถที่เส้นขาวให้หยุดรถเพื่อป้องกันการขับฝ่าสัญญาณไฟแดง
ข. บีบแตรเร่งรถคันหน้าให้ขับเร็วขึ้นเพื่อให้รถเราไม่ติดสัญญาณไฟแดง
ค. ขับเปลี่ยนเลนเพื่อแซงรถขึ้นไปให้พ้นสัญญาณไฟแดง
ง. ขับตามคันหน้าไปโดยฝ่าสัญญาณไฟแดง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
447. รถในข้อใดที่สามารถนำมาใช้ในทางได้
ก. รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของทางราชการกำหนด
ข. รถที่จดทะเบียนและเสียภาษีแล้ว
ค. รถที่ขาดต่อภาษี
ง. รถที่แจ้งเลิกใช้ตลอดไป
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
448. รถที่นำมาใช้บนถนนต้องมีลักษณะอย่างไร
ก. รถที่โคมไฟหน้าไม่ติด
ข. รถที่มีเสียงดัง.90 เดซิเบล A
ค. รถที่มีควันดำ 55 เปอร์เซ็นต์
ง. รถที่จดทะเบียนและชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
449. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ให้เลี้ยวซ้าย
ข. ห้ามเลี้ยวขวา
ค. สุดเขตบังคับ
ง. ให้ใช้ความเร็ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
450. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
ก. ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
ข. ห้ามเลี้ยวซ้าย
ค. ห้ามเลี้ยวขวา
ง. ให้เลี้ยวซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
451. การขับรถผ่านชุมชน โรงเรียน หรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ชะลอความเร็ว บีบแตรเสียงดัง.และใช้ความระมัดระวัง
ข. ชะลอความเร็ว และใช้ความระมัดระวังในการขับขี่
ค. บีบแตรและชะลอความเร็ว
ง. บีบแตร และเร่งความเร็วเพื่อให้พ้นไปโดยเร็ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
452. เขตปลอดภัย หมายความว่าอย่างไร
ก. พื้นที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้ผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัยขับต่อไปได้
ข. เขตที่ผู้ขับขี่สามารถนำรถผ่านเข้าไปได้
ค. พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลาสำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงจากรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป
ง. เขตที่คนเดินเท้าสามารถข้ามทางได้โดยไม่ต้องหยุดรอ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
453. ในขณะที่ท่านขับรถบนทางหลวใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด อยู่ในเลนขวาสุด มีรถวิ่งตามมาด้วยความเร็วสูหรือกระพริบไฟสูงจากทางด้านหลังของท่านเพื่อขอทางสิ่งที่ท่านควรปฏิบัติคือ
ก. ขับต่อไปตามปกติ เพราะปฏิบัติตามกฎจราจรอยู่แล้ว ไม่ได้ขับรถเร็ว ไม่ได้ทำผิดกฎหมาย
ข. เปิดทางหลบให้รถดังกล่าวแซงขึ้นไป โดยเปิดไฟเลี้ยวซ้าย แล้วค่อยๆ เบนรถเข้าเลนซ้ายหรือเลนกลาง
ค. ขับรถให้ช้ากว่าเดิม เพื่อกักหรือสกัดให้รถคันหลังขับด้วยความเร็วตามกฎจราจร เช่นเดียวกันกับท่าน
ง. ขับรถเร่งหนีไปด้านหน้าด้วยความเร็วที่สูงกว่ารถคันดังกล่าว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
454. ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถมีโทษอย่างไร
ก. "จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
ข. "ปรับไม่เกิน 1,000 บาท"
ค. "จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
ง. "ปรับไม่เกิน 2,000 บาท"
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
455. ในขณะที่ขับรถอยู่ มีกลิ่นเหม็นไหม้ แอร์เริ่มไม่เย็น เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้น ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ขับต่อไปเรื่อยๆ
ข. ลดความเร็วลงแล้วขับต่อไป
ค. หยุดรถทันทีกลางถนนห้ามเคลื่อนย้าย
ง. จอดรถในที่ปลอดภัยแล้วเรียกช่างมาตรวจเช็ค
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
456. การใช้ไฟสูงหรือไฟขอทาเพื่อไล่รถคันหน้าแสดงว่าผู้ขับขี่ขาดสิ่งใด
ก. มารยาทในการขับขี่
ข. เทคนิคการขับขี่ที่ดี
ค. จิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย
ง. การบำรุงรักษาเครื่องยนต์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
457. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ให้หยุดรถ
ข. ห้ามจอดรถทุกชนิด
ค. ให้แซงได้
ง. ให้ทาง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
458. จากรูป รถคันใดอยู่ในจุดบอดของรถคันสีขาว


ก. รถ ค.
ข. รถ ก. และรถ ข.
ค. รถ ข. และรถ ค.
ง. รถ ก. และรถ ค.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
459. รถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปี จะมีผลตามกฎหมายอย่างใด
ก. ทะเบียนระงับ
ข. สามารถนำรถไปตรวจสภาพและต่อภาษีประจำปีได้
ค. สามารถกระทำได้ตามข้อ 1 และ 2
ง. สามารถนำรถไปแจ้งไม่ใช้ตลอดไปและจดทะเบียนใหม่ได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
460. ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องและแสดงมารยาทที่ดีของผู้ขับรถยนต์
ก. ไม่ใช่ผู้พิการแต่จอดรถในพื้นที่จอดรถของผู้พิการ
ข. ต้องการไปทางตรงแต่ขับรถในช่องจราจรเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
ค. กลับรถที่จุดกลับรถทุกครั้งแม้จะอยู่ไกล
ง. จอดรถขวางรถคันอื่นโดยเข้าเกียร์และเบรกมือ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
461. เมื่อขับรถเข้าเขตชุมชนที่มีการจราจรติดขัด ผู้ขับรถควรทำอย่างไร
ก. บีบแตรเพื่อเร่งรถคันหน้าและเตือนคนเดินถนนให้หลีกทางไป
ข. ขับช้าๆ โดยระมัดระวังคนเดิน ใช้แตรเมื่อจำเป็นเพื่อเตือนคนเดินถนนหรือรถคันอื่นเท่านั้น
ค. ขับเบียดรถที่จอดหรือคนเดินถนนโดยล้ำไปยังช่องจราจรที่สวนมา
ง. ขับย้อนศรเพื่อหนีการจราจรติดขัดไปยังเส้นทางอื่น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
462. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร


ก. เขตห้ามแซง
ข. เขตแซงได้
ค. เขตให้ทาง
ง. เขตให้หยุดรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
463. ในขณะขับรถลุยน้ำ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ขับรถด้วยความเร็ว
ข. เปิดไฟฉุกเฉิน
ค. เปิดไฟหน้ารถ
ง. เร่งเครื่องยนต์ให้มากกว่าปกติเล็กน้อย และควบคุมเครื่องยนต์ไม่ให้ดับ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
464. ท่านควรใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินในกรณีใด
ก. เมื่อรถของท่านเสีย
ข. เมื่อท่านขับรถด้วยความเร็วต่ำขณะที่กำลังหลงทาง
ค. เมื่อท่านขับรถด้วยความเร็วต่ำเนื่องจากฝนตกหนัก
ง. เมื่อท่านต้องการขับผ่านสี่แยกไปในทิศทางตรง.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
465. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก. ไม่ก้าวร้าว ดูหมิ่นผู้โดยสาร
ข. พูดคุยเสียงดัง
ค. ใส่เสื้อยืดขับรถ
ง. สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
466. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ให้ขับรถตรงไปอย่างเดียว
ข. ขับรถไปทางซ้ายได้อย่างเดียว
ค. ห้ามขับรถไปทางขวา
ง. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
467. ประสงค์จดทะเบียนรถต้องยื่นคำขอที่ใด
ก. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง
ข. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนา
ค. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก
ง. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนตามสถานที่ตั้งที่จำหน่ายรถนั้น ๆ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
468. ผู้ขับรถใช้ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุมีความผิดอย่างไร
ก. ปรับไม่เกินห้าพันบาท
ข. จำคุกไม่เกินสามเดือน
ค. ปรับไม่เกินสองพันบาท
ง. จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
469. จากรูป รถที่อยู่บริเวณทางม้าลาย ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ใช้สัญญาณแตรเพื่อไล่ผู้เดินเท้า
ข. ขับเข้าไปต่อท้ายรถคันหน้า
ค. ขับเข้าไปทับทางม้าลาย
ง. หยุดรถก่อนถึงทางม้าลาย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
470. จากรูป หากท่านต้องการแซงบนถนนที่มีรถวิ่งสวนมา ท่านต้องปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับแซงไปได้เลยโดยไม่ต้องสนใจรถที่สวนมา
ข. หากท่านคิดว่าท่านขับได้เร็วกว่ารถที่สวนมาแล้ว จึงทำการแซงได้ทันที
ค. หยุดรอให้รถที่ขับสวนมาผ่านไปก่อนแล้วค่อยขับแซง
ง. หากคิดว่าถนนมีความกว้างพอจึงแซงไปได้เลย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
471. หม้อน้ำซึมสังเกตุจากสิ่งใดได้บ้าง
ก. เร่งเครื่องยนต์ไม่ขึ้น
ข. เข้าเกียร์ไม่ได้ตามปกติรู้สึกติดขัดเวลาปรับเกียร์
ค. รอบเครื่องยนต์จะสูงขึ้นมากกว่าปกติ
ง. สังเกตคราบน้ำยาหล่อเย็นบริเวณจุดที่ซึม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
472. ฝาปิดจุ๊บลมยางมีประโยชน์อย่างไร
ก. ป้องกันลมรั่วซึมและสิ่งสกปรกต่างๆ
ข. ป้องกันยางแตก
ค. ป้องกันการขโมยยาง
ง. ป้องกันไม่ให้ใครมาเติมลม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
473. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ห้ามเลี้ยวซ้าย
ข. ห้ามเลี้ยวขวา
ค. ให้เลี้ยวซ้าย
ง. ให้เลี้ยวขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
474. ในการขับรถสวนทางกัน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. แซงเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางได้
ข. ให้ขับรถชิดด้านซ้าย
ค. ในทางที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าไม่ต้องหยุดรอให้รถที่สวนมาผ่านไปได้
ง. ในทางแคบที่ไม่อาจสวนกันได้ ผู้ขับรถคันที่เล็กกว่า ต้องหยุดชิดด้านซ้ายให้รถคันที่ใหญ่กว่าไปก่อน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
475. ผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้
ข. ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุด
ค. ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่เร็วที่สุด
ง. พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่อ้อม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
476. ในการถอดขั้วแบตเตอรี่ ควรถอดขั้วใดก่อน
ก. ขั้วไหนก่อนก็ได้
ข. ขั้วบวก
ค. ทั้งสองขั้วพร้อมกัน
ง. ขั้วลบ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
477. การเปลี่ยนช่องทางจราจร ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เปลี่ยนช่องทางทันที เมื่อความเร็วเหมาะสม
ข. เปิดสัญญาณไฟแล้วเปลี่ยนช่องทางได้เลย
ค. เปลี่ยนช่องทางโดยเร็วเพื่อหลบรถคันอื่น
ง. ดูกระจกมองข้าเปิดสัญญาณไฟแล้วเปลี่ยนช่องทางเมื่อเห็นว่าปลอดภัย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
478. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามขับรถด้วยความเร็วต่ำกว่า 30 กม.ต่อชั่วโมง
ข. 30 เมตรข้างหน้ามีแยก
ค. ห้ามขับรถความเร็วเกินกว่า 30 กม.ต่อชั่วโมง
ง. ห้ามรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า 30 ตัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
479. เครื่องยนต์เบนซินกับเครื่องยนต์ดีเซลมีข้อแตกต่างอย่างไร
ก. มีระบบการสตาร์ทต่างกัน
ข. มีระบบการใช้น้ำระบายความร้อนต่างกัน
ค. เครื่องยนต์เบนซินใช้หัวเทียนในการจุดระเบิด
ง. มีระบบไฟต่างกัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
480. เมื่อเกิดรถเสีย ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. "เปิดไฟฉุกเฉิน, นำรถจอดเข้าข้างทาง"
ข. จอดรถทิ้งไว้กลางถนน
ค. นำกิ่งไม้วางไว้ท้ายรถ
ง. ก่อกองไฟข้างทางหากเป็นกลางคืน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
481. น้ำมันเบรกควรเปลี่ยนเมื่อใด
ก. ควรเปลี่ยนทุก.3 เดือน
ข. ควรเปลี่ยนทุก.6 เดือน
ค. ควรเปลี่ยนทุก.1 ปี
ง. ควรเปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
482. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางขวา
ข. ขับรถให้ช้าลง และชิดขวา ขับรถไปตามทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย
ค. ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้าย ขับรถไปตามทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา
ง. ขับรถให้ช้าลง และชิดขวา ขับรถไปตามทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
483. เหตุใดจึงไม่ควรเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำให้เต็มถัง
ก. เพราะ จะทำให้เครื่องยนต์ชำรุด
ข. เพราะ น้ำในหม้อน้ำจะร้อนมากยิ่งขึ้น
ค. เพราะจะทำให้หม้อน้ำเป็นสนิมมากยิ่งขึ้น
ง. เพราะ สำรองเนื้อที่การขยายตัวของน้ำเมื่อเกิดความร้อน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
484. ที่ใดห้ามจอดรถ
ก. ในที่ไม่มีเครื่องหมายห้ามจอด
ข. เขตปลอดภัยและที่คับขัน
ค. ในระยะ 5 เมตรจากทางข้าม ท่อน้ำดับเพลิงหรือตู้ไปรษณีย์
ง. ในระยะ 20 เมตรจากทางรถไฟผ่าน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
485. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. แม่แรง.ค้ำยัน ใช้ในการยกรถ
ข. ยางอะไหล่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้
ค. ไฟฉาย ช่วยในการหาจุดชำรุดในเวลากลางคืน
ง. อุปกรณ์ดับเพลิง.ใช้เมื่อเกิดเพลิงไหม้เครื่องยนต์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
486. รถประเภทใดสามารถเดินรถในช่องทางเดินรถประจำทางได้
ก. รถโดยสารประจำทาง
ข. รถบรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน ของทางราชการ
ค. รถโรงเรียน
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
487. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
ก. เตือนข้างหน้ามีทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้น
ข. บังคับห้ามผ่าน
ค. เตือนข้างหน้ามีทางรถไฟมีเครื่องกั้น
ง. เตือนทางลื่น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
488. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ห้ามจอดรถ
ข. ห้ามหยุดรถ
ค. ห้ามใช้เสียง
ง. ให้ใช้เสียงได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
489. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. สลับกันไป
ข. ทางโค้งกลับเริ่มซ้าย
ค. ทางโค้งกลับเริ่มขวา
ง. ทางโค้งซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
490. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกกรณีใดถูกต้อง
ก. หยุดรถให้รถที่อยู่ในทางร่วมทางแยกขับผ่านไปก่อน
ข. ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันผู้ขับขี่ต้องยอมให้รถที่อยู่ทางด้านขวามือของคนขับผ่านไปก่อน
ค. กรณีในทางร่วมทางแยกมีรถอื่นหยุดขวางอยู่จนไม่สามารถขับรถผ่านไปได้ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปรอ ณ บริเวณที่รถหยุดขวางอยู่ได้ทันที
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
491. ผู้ใดได้รับยกเว้นไม่ต้องสวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจักรยานยนต์
ก. ภิกษุ สามเณร
ข. คนโดยสาร
ค. เด็ก
ง. คนขับรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
492. หากประสงค์จะย้ายรถ เจ้าของรถต้องแจ้งย้ายรถต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 7 วัน
ค. 15 วัน
ง. 60 วัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
493. ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับรถที่ขับช่องขวาสุด
ก. ถูกรถในช่องทางขับข้ามเกาะกลางมาชนประสานงา
ข. ขับชนท้ายรถคันที่ขับอยู่ข้างหน้า
ค. ขับชนท้ายรถที่กำลังเลี้ยวกลับรถ
ง. หลบรถที่ขับตัดหน้าลงข้างทาง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
494. จากภาพ รถคัน ก. จะต้องปฏิบัติอย่างไร


ก. หยุดรถเพื่อให้รถจากทางด้านซ้ายขับผ่านไปก่อน
ข. ลดความเร็วของรถเพื่อให้รถทางด้านซ้ายและขวาขับผ่านไปก่อน
ค. หยุดรถเพื่อให้รถทางด้านขวามือขับผ่านไปก่อน
ง. ขับรถผ่านทางร่วมทางแยกไปได้เลย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
495. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง อันตรายจากรถที่สวนมาจากอีกฝั่งหนึ่งของสะพาน
ข. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางแคบลง
ค. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีช่องการจราจรลดลง
ง. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางแคบด้านซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
496. ข้อใดต่อไปนี้ทำให้สมาธิในการขับรถลดลง
ก. การคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า
ข. การล้างหน้าก่อนขับรถ
ค. โทรศัพท์ขณะขับรถ
ง. การมองทางข้างหน้าไกลๆ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
497. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามจอดรถบริเวณที่มีเครื่องหมายนี้
ข. ห้ามผ่านบริเวณที่มีเครื่องหมายนี้
ค. ห้ามหยุดรถบริเวณที่มีเครื่องหมายนี้
ง. ห้ามเลี้ยวขวาบริเวณที่มีเครื่องหมายนี้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
498. ในกรณีที่เติมน้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงกว่าในคู่มือการใช้จะมีผลอย่างไร
ก. เครื่องยนต์ร้อนขึ้นกว่าเดิม
ข. ไม่มีผลต่อการใช้งาน
ค. เครื่องยนต์สึกหรอกว่าปกติ
ง. รอบเครื่องยนต์สูงขึ้นกว่าปกติ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
499. ถ้าเติมลมยางอ่อนเกินไป จะมีผลกับยางอย่างไร
ก. ดอกยางตรงกลางจะสึกเร็วกว่าปกติ
ข. การขับขี่จะแข็งกระด้าง
ค. ทำให้ดอกยางทางด้านข้างทั้งสองสึกหรอ
ง. ทำให้กินน้ำมันน้อยลง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
500. ข้อใดเป็นข้อห้ามของผู้ขับรถ
ก. ขับรถในขณะที่มีอาการง่วงนอน
ข. ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
ค. ขับรถแข่งบนท้องถนน
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
501. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ให้ตรงไปแต่ห้ามเลี้ยวซ้าย
ข. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ค. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ง. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
502. ข้อใดใช้ไฟสูงไฟต่ำถูกต้อง
ก. ใช้ไฟสูงเมื่อมีรถสวนมา
ข. ใช้ไฟสูงเมื่อไม่มีรถสวนมา
ค. ใช้ไฟสูงเฉพาะตอนกลางคืน
ง. ใช้ไฟสูงเฉพาะตองกลางวัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
503. การขับรถทางไกลเมื่อรู้สึกว่าตนเองง่วงควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เร่งเครื่องเพื่อให้ถึงจุดหมายโดยเร็ว
ข. ขับรถหวาดเสียวเพื่อให้ระบบประสาทตื่นตัว
ค. วิ่งแล้วเบรกบ่อยๆ เพื่อให้หายง่วง
ง. หยุดพักนอน หรือยืดเส้นยืดสายตามจุดพัก.หรือปั๊มน้ำมัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
504. จากรูป หากท่านต้องการที่จะเลี้ยวซ้าย ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับตามรถคันหน้าให้ชิดและทำการเลี้ยวทันที
ข. เปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ชะลอรถ หยุดให้คนเดินถนนข้ามทางก่อน
ค. บีบแตรเพื่อให้คนเดินข้ามถนนด้วยความรวดเร็ว
ง. เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถด้านหลัง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
505. เมื่อพบเครื่องหมายผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ให้ใช้ความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
ข. จำกัดความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ให้ใช้ความเร็วสูงกว่า 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ให้ใช้ความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เท่านั้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
506. นอกเขต กทม. เขตเมืองพัทยา และเขตเทศบาล รถเก๋ง รถกระบะ สามารถขับได้เร็วตามข้อใด
ก. 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
507. นาย ก.เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว จะต้องไปดำเนินการที่ใด
ก. สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ทุกแห่ง
ข. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้น กรุงเทพมมหานคร
ค. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้น สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง.
ง. ผิดทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
508. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร


ก. ให้รถยนต์ขับรถทางเดียวด้านซ้าย
ข. ให้รถทุกชนิดเดินวนด้านขวาของวงเวียน
ค. ให้ขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถคันอื่นในวงเวียนได้
ง. ผู้ขับขี่รถทุกชนิดต้องขับรถวนทางซ้ายของวงเวียนและหยุดรอให้รถที่แล่นอยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน ผ่านไปก่อน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
509. การขับรถแซงรถคันหน้าต้องแซงด้านขวามือ ยกเว้นกรณีใดที่สามารถแซงด้านซ้ายมือได้
ก. เมื่อรถที่จะถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา หรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา
ข. แซงรถคันอื่นทางด้านซ้ายในทางเดินรถช่องทางเดียว
ค. แซงรถคันอื่นในช่องทางขวาของรถที่ถูกแซง
ง. แซงรถคันอื่นทางด้านซ้ายขณะรถวิ่งบนสะพาน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
510. การเติมน้ำมันเครื่องควรเติมปริมาณเท่าไหร่
ก. เติมให้สูงกว่าขีดบนของก้านวัด
ข. ปริมาณเสมอขีดบนของก้านวัด
ค. เติมให้ต่ำกว่าขีดล่างของก้านวัด
ง. เติมให้เต็มเครื่องยนต์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
511. ข้อควรปฏิบัติขณะขับรถขณะฝนตกคือข้อใด
ก. เปิดไฟหรี่
ข. ขับรถช้าๆ โดยไม่ต้องเปิดไฟ
ค. เปิดไฟส่องสว่าง
ง. บีบแตรแล้วขับให้เร็วเพื่อป้องกันรถคันหลังชนท้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
512. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางขึ้นลาดชัน
ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านขวา
ค. ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางลงลาดชัน
ง. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
513. ข้อใดถูกต้อง.
ก. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ข. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้
ค. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้
ง. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
514. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ไม่ขับรถตรงไป
ข. ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนดเป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น
ค. ไม่ขับรถเข้าไป
ง. ให้ขับรถไปทางซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
515. ผู้ขับรถควรทำอย่างไรให้แซงรถได้อย่างปลอดภัยและไม่เสียมารยาท
ก. บีบแตรให้สัญญาณก่อนแซง.เร่งความเร็วแซงซ้ายหรือขวาขึ้นไปตลอดเส้นทางที่รถวิ่ง
ข. ให้สัญญาณไฟก่อนแซงเร่งความเร็วแซงขึ้นไปแซงแล้วรีบหักกลับเข้าช่องทางเดิมในระยะกระชั้นชิดลดความเร็วลงให้เท่ากับรถที่แซงขึ้นไป
ค. บีบแตรให้สัญญาณก่อนแซงเร่งความเร็วแซงขึ้นไปแซงแล้ววิ่งรถคู่ขนานไปกับรถที่แซงขึ้นไปอีกระยะหนึ่ง
ง. ให้สัญญาณไฟก่อนแซง.เร่งความเร็วแซงขึ้นไป เว้นระยะห่างก่อนให้สัญญาณไฟขอกลับเข้าช่องจราจรเดิม เร่งความเร็วรถให้เหมาะสมกับรถที่อยู่ด้านหน้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
516. กรณีที่เราเห็นรถคันอื่นให้สัญญาณจะเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางการเดินรถ จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดรถ
ข. จอดรถ
ค. ชะลอความเร็วและให้ทางแก่เขาไปก่อน
ง. เร่งความเร็วเพื่อจะไปก่อน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
517. เวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ เช่น เวลาพลบค่ำ หมอกลงจัด มีควันหนา หรือฝนตก ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟให้มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่ากี่เมตร
ก. 30 เมตร
ข. 60 เมตร
ค. 90 เมตร
ง. 150 เมตร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
518. ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ก. คนและรถเท่านั้น
ข. คน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม
ค. คนเท่านั้น
ง. ถนนเท่านั้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
519. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. รถทุกคัน ต้องวิ่งตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด
ข. รถวิ่งเร็วต้องเปิดไฟสูงตลอดเวลาเพื่อให้มองเห็นทาง
ค. รถเก่า แรงน้อย ต้องหลบซ้าย
ง. รถใหม่ราคาแพต้องวิ่งขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
520. การหยุดรถในสถานการณ์ใดจะใช้ระยะทางมากกว่าปกติ
ก. ขณะฝนตก
ข. ตอนกลางคืน
ค. ขณะที่มีลมแรง
ง. ขณะมีหมอก.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
521. คุณสมบัติของน้ำมันเบรกคือข้อใด
ก. ของเหลวที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดกำลังจากแป้นเบรก
ข. น้ำมันหล่อลื่นที่มีจุดเดือดต่ำ
ค. สารเคมีที่ใช้ไล่ความชื้น
ง. น้ำมันหล่อลื่นที่ระเหยได้ง่าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
522. ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
ก. รถที่มีความเร็วช้าหรือต่ำกว่ารถคันอื่นต้องขับชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย
ข. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวรถต้องให้สัญญาณก่อนที่จะเลี้ยวอย่างน้อย 60 เมตร
ค. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวขวาให้ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
523. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
ข. ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะเข้าทางเดินรถสองทาง
ค. ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะกลับรถ ในทางข้างหน้า
ง. ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะเข้าทางเดินทางเดียวไปข้างหน้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
524. เมื่อจะเลี้ยวรถต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ให้สัญญาณไฟก่อนเลี้ยว ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
ข. เข้าช่องก่อนเลี้ยว 60 เมตร
ค. เปิดไฟฉุกเฉินก่อนเลี้ยว
ง. เข้าช่องก่อนเลี้ยวไม่น้อยกว่า 100 เมตร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
525. มารยาทที่ดีในการจอดรถ ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. จอดรถซ้อนคัน
ข. จอดบริเวณที่มีเครื่องหมายห้ามจอด
ค. จอดโดยไม่กีดขวางผู้อื่นและไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร
ง. จอดรถขวางทางเข้า-ออก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
526. ที่คับขัน หมายถึงข้อใด
ก. ทางที่แคบมีรถน้อย
ข. ทางที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง
ค. ทางที่มองเห็นหรือทราบล่วงหน้าที่อาจเกิดอันตรายได้ง่าย
ง. ทางที่มีการจราจรไม่พลุกพล่าน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
527. รูปใดแสดงการกลับรถที่ถูกต้อง.


ก. รูป 1.
ข. รูป 2.
ค. รูป 3.
ง. รูป 1. และ รูป 3.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
528. ข้อใดไร้จิตสำนึและอาจก่อให้เกิดอันตรายมากที่สุด
ก. ติดไฟสีน้ำเงินส่องสว่างบริเวณป้ายทะเบียนรถ
ข. เปิดเพลงเสียงดังแล้วเปิดกระจกรถ
ค. ถ่มน้ำลายออกนอกตัวรถ
ง. ขว้างกระป๋องเครื่องดื่มออกนอกตัวรถขณะรถแล่น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
529. การแซงรถต้องแซงด้านใด
ก. ด้านซ้าย
ข. ด้านขวา
ค. ด้านซ้ายและด้านขวา
ง. บนไหล่ทาง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
530. น้ำมันเชื้อเพลิงในข้อใดมีการระเหยเร็วมากที่สุด
ก. น้ำมัน E85
ข. น้ำมัน E20
ค. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95
ง. น้ำมัน 95
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
531. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะ


ก. ห้ามไปทางซ้ายหรือทางขวา
ข. ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา
ค. ให้ชิดขวาอย่างเดียว
ง. ให้ชิดซ้ายอย่างเดียว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
532. หากระดับน้ำมันเพาเวอร์ต่ำกว่ากำหนด จะมีผลอย่างไรต่อการขับรถของท่าน
ก. พวงมาลัยจะหนักมากกว่าปกติ
ข. ขับรถแล้วจะเอียงซ้าย
ค. ขับรถแล้วจะเอียงขวา
ง. ขับรถแล้วส่ายไปมา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
533. ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวรถต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ชะลอรถและเปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
ข. เปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยว 20 เมตร
ค. หยุดรถเพื่อเตรียมตัวเลี้ยว
ง. เร่งความเร็วก่อนเลี้ยว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
534. ท่านขับรถคัน ก. จากรูปรถของท่านถูกรถของนาย ข. คัน ข. ชนบริเวณสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร


ก. นาย ก. ผิด เพราะไม่ลดความเร็วในรถขณะขับผ่านทางร่วมทางแยก
ข. ท่านเป็นฝ่ายผิด เพราะกลับรถในบริเวณทางร่วมทางแยก
ค. ท่านเป็นฝ่ายผิด เนื่องจากประมาท
ง. ทั้งท่านและนาย ก. ผิด เพราะขับรถโดยประมาท
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
535. ถ้าขณะขับรถเกิดยางแตกหรือยางระเบิดควรปฏิบัติเช่นไร
ก. เหยียบคลัตช์อย่างเดียว
ข. เหยียบเบรกโดยเร็ว
ค. เหยียบคลัตช์ให้เร็วแล้วตามด้วยเบรก
ง. ถือพวงมาลัยให้มั่น แล้วค่อยๆ เบรกและนำรถเข้าข้างทาง.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
536. หากท่านกำลังขับขี่เข้าสู่วงเวียน และพบรถขนาดใหญ่ที่กำลังเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายแต่ตัวรถค่อยๆ เคลื่อนตัวไปทางขวา ท่านควรปฏิบัติอย่างไร


ก. รักษาระยะห่างไว้
ข. ให้สัญญาณแตร
ค. แซงไปทางด้านซ้าย
ง. ขับตามรถใหญ่
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
537. จากรูป รถคันสีแดงควรปฏิบัติอย่างไร


ก. รอจนกว่าคนเดินเท้าจะเดินผ่านไปแล้วจึงเลี้ยว
ข. โบกมือและตะโกนต่อว่าเพื่อเร่งให้ผู้คนเดินผ่านไป
ค. บีบแตรไล่เพื่อไม่ให้ผู้คนเดินผ่าน
ง. ขับเข้าไปใกล้คนเดินเท้าในระยะกระชั้นชิด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
538. จากรูป หากท่านกำลังขับขี่เข้าสู่บริเวณทางม้าลายท่านควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับด้วยความเร็วเท่าเดิม
ข. ลดความเร็วลง
ค. บีบแตร
ง. เพิ่มความเร็ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
539. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมา เพราะทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันทางขึ้นเขา
ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ขับรถด้วยความรวดเร็ว เพราะมีหินร่วง
ค. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ให้ปลดเกียร์ หรือดับเครื่องทันทีเพื่อความปลอดภัย
ง. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางลงลาดชันให้ใช้เกียร์ว่าง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
540. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น
ข. ไปได้เฉพาะทางขวาเท่านั้น
ค. ห้ามขับรถไปทางขวา
ง. ให้ขับรถไปทางขวาเท่านั้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
541. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ห้ามรถกว้างเกินกำหนด
ข. ห้ามรถยาวเกินกำหนด
ค. ห้ามรถบรรทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดเป็น
ง. จำกัดความเร็ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
542. ก่อนการขับรถเป็นระยะทางไกลๆ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังก่อนการเดินทาง
ข. พักผ่อนให้เพียงพอ
ค. รับประทานอาหารก่อนการเดินทาง.
ง. หาเพื่อนนั่งไปด้วยขณะเดินทาง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
543. วิธียืดอายุการใช้งานของผ้าเบรกควรทำอย่างไร
ก. ควรกะระยะในการหยุดรถและเบรกอย่างนุ่มนวล
ข. ควรเบรกแบบกะชั้นชิด
ค. ควรเบรกและหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายและขวาเล็กน้อย
ง. ควรใช้เบรกมือและเบรกเท้าพร้อมกันเมื่อต้องการหยุดรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
544. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดให้รถแล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน
ข. ให้ขับรถวนทางขวาของวงเวียน
ค. ขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบวงเวียนด้วยความระมัดระวัง
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
545. ข้อใดไม่ใช่ทางตามกฎหมายจราจร
ก. ลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร
ข. ทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจร
ค. ทางรถไฟ
ง. สะพาน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
546. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
ข. ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
ค. ให้เลี้ยวขวาหรือกลับรถ
ง. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
547. สมมติว่าในขณะที่ท่านรอข้ามถนนได้เห็นเหตุการณ์รถตู้ส่งของมีคนนั่ง 2 คนถูกรถเก๋งชนท้ายด้านขวา ทำให้รถตู้หมุน 3 รอบ คนขับรถตู้กระเด็นออกจากตัวรถ ศีรษะฟาดพื้นถนนเสียชิวิตถามว่า เพราะเหตุใดคนขับรถตู้จึงกระเด็นออกจากตัวรถ
ก. รถตู้ถูกชนอย่างแรงจนหมุนเหวี่ยงคนขับให้กระเด็นออกจากตัวรถ
ข. รถเก๋งชนท้ายรถตู้ในมุมเฉียง ๆ ด้านขวา จึงทำให้รถตู้หมุนอย่างแรง
ค. คนขับรถเก๋งคาดเข็มขัดนิรภัย ส่วนคนขับรถตู้ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย
ง. คนขับรถเก๋งขับรถด้วยความเร็วสูง ส่วนรถตู้ขับช้า ๆ จึงถูกชนอย่างแรง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
548. รถที่ไม่เสียภาษีประจำปีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มเท่าใด
ก. ร้อยละ 1 ต่อเดือน
ข. ร้อยละ 1 ต่อปี
ค. ร้อยละ 10 ต่อเดือน
ง. ร้อยละ 20 ต่อปี
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
549. ท่านขับรถคัน ก. เมื่อท่านขับรถถึงบริเวณสี่แยกที่ไม่มีไฟสัญญาณจราจร (ดังภาพ) กรณีใดที่ท่านไม่ใช่เป็นฝ่ายผู้กระทำผิด


ก. เลี้ยวซ้ายทันที
ข. เลี้ยวขวาทันที
ค. ขับตรงไปทันที
ง. หยุดทันทีเมื่อถึงทางแยก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
550. การเปลี่ยนช่องทางจราจร ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เปิดสัญญาณไฟแล้วเปลี่ยนช่องทางได้เลย
ข. เปลี่ยนช่องทางโดยเร็วเพื่อหลบรถคันอื่น
ค. ดูกระจกมองข้าเปิดสัญญาณไฟแล้วเปลี่ยนช่องทางเมื่อเห็นว่าปลอดภัย
ง. เปลี่ยนช่องทางทันที เมื่อความเร็วเหมาะสม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
551. "ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ""รถยนต์บริการ"" หมายความว่า"
ก. รถยนต์ให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
ข. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
ค. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
ง. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
552. ขณะที่รถติด และรถด้านหน้ารถท่านได้ตัดสินใจใช้ช่องทางไหล่ทางด้านซ้าย และมีรถอื่นแล่นตาม ท่านจะทำอย่างไร
ก. ขับรถในช่องทางเดิม
ข. รีบกระพริบไฟด้านซ้ายให้สัญญาณ และขับตามในทันที
ค. ให้สัญญาณไฟ และแซงซ้ายตามไปอย่างระมัดระวัง
ง. ให้สัญญาณไฟ และแซงขวา ไปในช่องทางที่รถสวนมา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
553. จากภาพผู้ขับขี่รถคันใดสามารถขับรถแซงผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นได้


ก. รถคัน ก.
ข. รถคัน ก และคัน ข
ค. รถคัน ข.
ง. รถจักรยานยนต์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
554. เพื่อความปลอดภัยก่อนขับรถ ผู้ขับขี่ควรเตรียมความพร้อมอย่างไร
ก. รับประทานเครื่องดื่มกระตุ้นประสาทชนิดเข้มข้น
ข. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
ค. ต่อทะเบียนรถให้เรียบร้อย
ง. เติมน้ำมันให้เต็มถัง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
555. ยางที่หมดอายุจะมีลักษณะอย่างไร
ก. มีรอยแตกร้าวตามแนวขอบยาง
ข. ยางจะมีสีดำสนิท
ค. ยางจะมีสีขาวนวล
ง. เวลาเปียกน้ำจะไม่เกาะยาง.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
556. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการขับขี่อย่างประหยัดน้ำมัน
ก. รถจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นหากวิ่งด้วยความเร็วที่สูงขึ้น
ข. รถจะประหยัดน้ำมันหากขับด้วยความเร็วคงที่
ค. รถจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นหากเร่งเครื่องบ่อยครั้ง.
ง. รถจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นหากวิ่งด้วยความเร็วที่ไม่คงที่
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
557. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ให้กลับรถไปทางซ้าย
ข. ห้ามกลับรถไปทางขวา
ค. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ง. ให้กลับรถไปทางขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
558. อะไรไม่ใช่เป้าหมายในการขับรถอย่างปลอดภัย
ก. ไม่ขับรถไปชนคันอื่น
ข. ขับให้ถึงที่หมายเร็วที่สุด
ค. ไม่เป็นเหตุให้รถคันอื่นชนกัน
ง. ป้องกันไม่ให้รถคันอื่นมาชนเรา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
559. การขับรถผ่านบริเวณน้ำท่วม ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ขับช้าๆ ตามหลังรถคันหน้าในระยะห่างพอสมควร
ข. ห้ามใช้เบรกอย่างเด็ดขาด
ค. พยายามขับให้จี้ติดท้ายรถคันหน้าตลอดเวลา
ง. เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
560. เมื่อท่านจะขับรถผ่านบริเวณที่เป็นสี่แยกเล็ก ๆ ดังรูป ท่านคาดการณ์ว่าจะมีเหตุการณ์ใดบ้างที่เกิดขึ้นกับท่าน


ก. น่าจะมีรถพุ่งออกจากซอยซ้ายมือมาตัดหน้าท่าน
ข. น่าจะมีรถพุ่งออกจากซอยขวามือเลี้ยวขวาตัดหน้าท่าน
ค. น่าจะมีรถสวนฝั่งตรงข้ามท่านเลี้ยวขวาตัดหน้าท่าน
ง. เป็นไปได้ทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
561. การเติมลมยางสำหรับรถยนต์ ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ใช้วิธีเคาะแล้วฟังเสียงยาง
ข. คาดคะเนด้วยสายตา
ค. ปฏิบัติตามคู่มือการใช้รถ
ง. เติมเท่าไรก็ได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
562. ข้อใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติ
ก. ขับรถด้วยความระมัดระวังขณะฝนตถนนลื่น
ข. ขับรถด้วยความเร็วสูงในที่ที่มีการจราจรพลุกพล่าน
ค. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ง. ให้สัญญาณไฟเพื่อขอแซง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
563. หากลมยางล้อหน้าด้านซ้ายอ่อนเวลาขับรถจะมีผลอย่างไร
ก. ยางล้อหลังสึกหรอไม่สม่ำเสมอ
ข. รถกินน้ำมันน้อยกว่าปกติ
ค. พวงมาลัยกินไปด้านขวา
ง. พวงมาลัยกินไปด้านซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
564. รถยนต์ ไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม (ป้ายแดง) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ขับได้ในช่วงเวลาใด
ก. ขับได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง.16.00 น.
ข. ขับได้ตลอดเวลา
ค. ห้ามขับเพราะยังไม่ได้เสียภาษี
ง. ขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
565. ภาพในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง?
ก.
ข.
ค.
ง.

http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
566. จากรูป รถคันใดจะต้องให้ทาง.


ก. รถคันสีขาว
ข. รถคันสีแดง
ค. รถที่มีความเร็วสูงกว่า
ง. รถที่มีความเร็วต่ำกว่า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
567. การตรวจเช็กแบตเตอรี่แบบง่ายๆ ว่ามีไฟปกติหรือไม่ กระทำได้อย่างไร
ก. บีบแตรและฟังเสียงว่าปกติหรือเบาลง
ข. ออกรถ 2-3 เมตรแล้วทดสอบเบรก
ค. เหยียบคลัตช์และเข้าเกียร์ให้ครบ
ง. หมุนพวงมาลัยไปด้านซ้ายและขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
568. หากประสงค์จะเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวเป็นประเภทส่วนบุคคลชนิด 5 ปี ข้อใดถูกต้อง
ก. สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า 30 วัน
ข. สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า 60 วัน
ค. สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า 1 เดือน
ง. สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า 3 เดือน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
569. เพราะเหตุใดรถจึงลื่นไถลได้ง่ายขณะฝนตกใหม่ๆ
ก. น้ำฝนทำให้ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
ข. น้ำฝนจะกลายเป็นแผ่นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับพื้นถนน
ค. ถนนคอนกรีตดูดซับน้ำฝนได้เป็นอย่างดี
ง. พื้นถนนปรับอุณหภูมิเร็วเกินไป
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
570. การบรรทุกสำหรับส่วนสูงของรถยนต์ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. บรรทุกสูงได้ตามสะดวก
ข. รถบรรทุกที่ความกว้างของรถเกิน 2.30 เมตร บรรทุกได้สูงไม่เกิน 3.80 เมตร จากพื้นทาง
ค. ให้บรรทุกสูงไม่เกิน 3.00 เมตร จากพื้นทาง
ง. บรรทุกตู้สำหรับบรรทุกสิ่งของ บรรทุกสูงได้ไม่เกิน 4 เมตร จากพื้นทาง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
571. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วและเลี้ยวขวาด้วยความระมัดระวัง
ข. ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวซ้าย
ค. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและขับรถเข้าทางโค้งต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ง. ห้ามผู้ขับขี่รถตรงไปข้างหน้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
572. การหมุนพวงมาลัยรถ ขณะจอดรถอยู่กับที่จะมีผลอย่างไร
ก. ดอกยางสึกเร็วกว่าปกติ
ข. สิ้นเปลืองน้ำมันเพาเวอร์
ค. สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ง. ทำให้หมุนพวงมาลัยง่ายขึ้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
573. บริเวณใดใช้สัญญาณเสียงแตรได้
ก. โรงเรียน
ข. สถานที่ราชการ
ค. สวนสาธารณะ
ง. โรงพยาบาล
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
574. ในการขับรถข้ามทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นเมื่อคันด้านหน้าขับข้ามทางรถไฟไปแล้วท่านควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ก่อนข้ามทางรถไฟต้องตรวจสอบความปลอดภัยอีกครั้ง
ข. ขับตามคันด้านหน้าไปได้เลย
ค. หยุดรอเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณ
ง. รอสัญญาณไฟเขียว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
575. "ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ""รถจักรยานยนต์"" หมายความว่า"
ก. รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีถ่วงข้างมีล้ออีกไม่เกินหนึ่งล้อ
ข. รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อ
ค. รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์มีล้อไม่เกินสองล้อ
ง. รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อเกินสองล้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
576. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถตู้ส่วนบุคคล
ข. รถของมูลนิธิ
ค. รถของวัด
ง. รถของกระทรวง.ทบวง.กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ เฉพาะรถที่มิได้ใช้ในทางการค้าหรือกำไร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
577. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการแซงรถคันหน้าที่เคลื่อนตัวด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกัน
ก. ใช้ระยะทางและเวลาในการแซงน้อยลง
ข. ใช้ระยะทางมากขึ้น เวลาในการแซงเท่าเดิม
ค. ใช้ระยะทางเท่าเดิม เวลาในการแซงมากขึ้น
ง. ใช้ระยะทางและเวลาในการแซงมากขึ้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
578. ผู้ตรวจการตาม พ.ร.บ. รถยนต์ คือใคร
ก. เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก.ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้ง
ข. เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก
ค. เจ้าหน้าที่ บริษัทขนส่ง.จำกัด
ง. เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
579. จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร


ก. หยุดรถและรอให้รถในทางขวาหน้าขับผ่านไปก่อน
ข. ให้ชะลอรถแล้วหยุดคร่อมเส้นปะเพื่อให้มองเห็นรถที่มาจากด้านขวามือ
ค. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นปะ
ง. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากมีป้ายให้ทางแสดงไว้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
580. จากรูป เมื่อท่านขับรถมาถึงทางแยกพบสัญญาณไฟเขียว แต่เกิดจราจรติดขัดในเส้นทางที่ท่านจะสัญจร ท่านควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถเข้าไปต่อคันหน้า
ข. รอจนกว่ารถข้างหน้าของท่านจะเคลื่อนตัว แล้วจึงขับรถเข้าไปต่อคันหน้า
ค. ขับรถเข้าไปตรงกลางแยก.แล้วรอจนกว่ารถข้างหน้าจะเคลื่อนตัว
ง. พยายามขับแทรกไปทางขวาของรถคันหน้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
581. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา
ข. ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย
ค. ทางโทเชื่อมทางโทจากซ้าย
ง. ทางเอกเชื่อมทางเอกจากซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
582. จากรูปเป็นการชนประสานงากันระหว่างรถคัน ก และ รถคัน ข ถามว่ารถ ก. หรือ รถ ข. เป็นฝ่ายผิด เพราะอะไร


ก. รถ ก. ผิด เพราะแซงซ้ายบนทางโค้งส่วนรถ ข. ถูก เพราะช่องที่ขับมาเป็นไหล่ทางไม่ใช่
ข. รถ ก. ผิด เพราะขับรถย้อนศร ส่วนรถ ก. ถูกเพราะเป็นไหล่ทางช่องรถวิ่งสามารถขับได้
ค. รถ ก. เป็นฝ่ายถูก เพราะขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย ส่วนรถ ข. เป็นฝ่ายผิด เพราะขับรถชิดขอบทางด้านขวา
ง. รถ ก. ผิด เพราะแซงด้านซ้าย ส่วนรถ ข. ผิดเพราะขับรถย้อนศร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
583. จากภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง?
ก.
ข.
ค.
ง.

http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
584. การกระทำใดของผู้ขับรถซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงถึงความมีมารยาทและน้ำใจให้แก่ผู้ใช้ถนนร่วมกัน
ก. ขับรถแซงคิวแทรกเข้าตรงเชิงสะพานหรือก่อนเข้าซอย
ข. ขับรถบนไหล่ทางเพื่อไปแทรกเข้าด้านหน้าในช่องจราจรปกติ
ค. กลับรถบนถนนที่มีช่องจราจรสวนทางกันในลักษณะกีดขวางการจราจร
ง. ไม่หยุดรถบนเส้นทแยงสีเหลืองหรือบริเวณปากซอยและเปิดทางให้รถในเส้นทางอื่นสามารถขับผ่านไปได้ในขณะที่รถท่านติดการจราจร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
585. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ให้ขับรถช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางซ้าย
ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
ค. ให้ขับรถช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวา
ง. ให้ขับรถช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
586. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องในการเบรกฉุกเฉิน
ก. หักพวงมาลัยหลบเมื่อจำเป็นต้องหลบการปะทะด้านหน้า
ข. มือทั้งสองข้างต้องจับอยู่ที่พวงมาลัย
ค. ใช้เบรกมือช่วย
ง. หลีกเลี่ยงการเหยียบกระแทกเบรกสำหรับเบรกที่ไม่ใช่ระบบเบรก.ABS
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
587. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ช่องจราจรปิดด้านขวา
ข. ช่องจราจรปิดทั้งสองด้าน
ค. ช่องจราจรลดลงด้านซ้า
ง. ช่องจราจรปิดด้านซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
588. เมื่อพบไฟกระพริบสีแดงที่ทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ให้หยุดรถหลังเส้นหยุดรถ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงขับต่อไป
ข. ขับรถผ่านไปได้
ค. เตรียมตัวหยุดรถ
ง. หยุดรถจนกว่าจะมีสัญญาณไฟเขียวกระพริบ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
589. การขับรถถอยหลังควรใช้ความเร็วระดับใด
ก. ใช้ความเร็วตามสภาพของรถ
ข. ถอยเหมือนกับเดินหน้า
ค. ถอยช้าๆ แล้วใช้ความระมัดระวัง
ง. ถอยแบบไหนก็ได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
590. จากรูป หากท่านต้องการที่จะเลี้ยวขวา ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร


ก. ควรเลี้ยวให้ทันเนื่องจากมีรถคันใหญ่ขวางรถฝั่งตรงข้าม
ข. เร่งความเร็วเพื่อเลี้ยวขวาทันที
ค. หยุดรอในตำแหน่งที่จะเลี้ยวและให้รถด้านตรงข้ามผ่านไปก่อน
ง. ขับรถไปในช่องทางด้านขวาเพื่อทำการเลี้ยว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
591. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามเดินรถไปทางขวา
ข. ห้ามเลี้ยวขวา
ค. ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
ง. ทางบรรจบกัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
592. ข้อใดผิด
ก. ห้ามพูดโทรศัพท์ขณะขับรถ
ข. ห้ามหยุดรถให้คนข้ามทาง
ค. ห้ามหยุดหรือจอดรถคุยกันกลางถนน
ง. ห้ามแซงซ้ายในที่ห้ามแซงซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
593. จากรูป หากท่านต้องการที่จะเลี้ยวขวาที่ทางแยกรูปตัว T ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร


ก. ให้ทั้งรถทางขวาและซ้ายไปก่อน
ข. ให้รถทางขวาไปก่อน
ค. ให้รถทางซ้ายไปก่อน
ง. เลี้ยวขวาได้ทันที
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
594. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ยางระเบิด
ก. ใช้ยางเก่าเก็บ
ข. ใช้ยางหมดอายุ
ค. บรรทุกน้ำหนักมากเกินไป
ง. เติมลมยางให้พอดีตามที่กำหนด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
595. การให้สัญญาณด้วยแขน โดยผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกตัวรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง.หมายถึงผู้ขับขี่นั้นต้องการอะไร
ก. หยุดรถ
ข. เลี้ยวขวา
ค. จะลดความเร็วของรถ
ง. จอดรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
596. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ทางแคบด้านขวา
ข. ทางแคบลงทั้งสองด้าน
ค. ทางแคบลงด้านซ้าย
ง. ทางกว้างขึ้นทั้งสองด้าน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
597. การจอดรถลักษณะใดที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ก. จอดรถซ้อนคัน
ข. จอดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
ค. จอดรถในลานจอดรถ
ง. จอดรถภายในอาคารจอดรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
598. สิ่งใดต่อไปนี้มีผลทำให้รถเปลืองน้ำมัน
ก. ดอกยางสึกหรอ
ข. ขับรถด้วยความเร็วคงที่
ค. ระยะการปรับเบรกปกติ
ง. บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
599. ท่านควรทำอย่างไรเมื่อผู้ขับรถคันอื่นให้สัญญาณไฟขอเข้าใช้ช่องจราจรร่วมกับท่าน
ก. ให้สัญญาณตอบรับโดยชะลอความเร็ว เว้นระยะให้รถคันนั้นสามารถเปลี่ยนช่องจราจรเบี่ยงเข้ามาได้อย่างปลอดภัย
ข. บีบแตรเตือน รีบขับชิดรถคันหน้า กันไม่ให้เบี่ยงแทรกเข้ามา
ค. ขับชิดรถคันหน้า พยายามเบียดไม่ให้รถคันหน้าแทรกเข้ามาด้านหน้ารถได้
ง. เร่งความเร็วรถเป็นระยะ ไม่เปิดช่องว่างให้แทรกเข้ามาในช่องจราจรของเราได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
600. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มขวา
ข. ทางเอกตัดกันรูปตัววาย
ค. ทางเอกตัดกันรูปตัวที
ง. ทางเอกตัดทางโทรูปตัววาย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
601. ก่อนขับรถเข้าโค้งหรือมุมเลี้ยว ควรใช้ความเร็วอย่างไร
ก. ลดความเร็วลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ข. ควบคุมความเร็วของรถให้เหมาะสมกับโค้งหรือมุมเลี้ยว
ค. ใช้ความเร็วคงที่
ง. เพิ่มความเร็วให้มากขึ้นกว่าเดิม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
602. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. วรขับรถให้ช้าลงและระมัดระวัง ทางข้างหน้ากำลังมีงานสำรวจอยู่บนผิวจราจรหรือทางเดินรถ
ข. ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวัง คนกำลังทำงาน
ค. ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวัง เครื่องจักรกำลังทำงาน
ง. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง สำรวจสิ่งก่อสร้าง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
603. 195/60 R 14 85H ตัว R หมายถึง
ก. ขีดจำกัดความเร็ว
ข. โครงสร้างยางแบบเรเดียล
ค. การรับน้ำหนัก
ง. เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
604. สาเหตุใดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
ก. แซงในที่ห้ามแซง
ข. ขับรถจี้ท้ายรถคันหน้า
ค. ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ง. ขับรถตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
605. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ไม่ควรเติมน้ำมันหล่อลื่นลงไปผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง
ข. การเติมน้ำมันควรเติมในช่วงกลางวัน
ค. เราไม่สามารถเติมน้ำมันค่าออกเทน 95 แทนออกเทน 91 ได้
ง. น้ำมันที่แพงคือน้ำมันที่ดีที่สุด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
606. ข้อใดถูกต้อง.
ก. รถยนต์อายุการใช้งานครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ข. รถยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ค. รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
ง. ถยนต์อายุการใช้งานครบ 10 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
607. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังเป็นพิเศษ ผิวทางร่วน
ข. ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางแคบด้านขวา
ค. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังการลื่นไถล ทางข้างหน้าลื่นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
ง. ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางข้างหน้าเป็นทางโค้ง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
608. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ระวังคนข้ามถนน
ข. ระวังเด็กนักเรียน
ค. ระวังอันตราย
ง. ระวังเครื่องบิน บินต่ำ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
609. ผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุด
ข. ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้
ค. ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่เร็วที่สุด
ง. พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่อ้อม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
610. เบรกมือควรใช้ในสถานการณ์ใด
ก. ใช้จอดหรือหยุดรถบนทางลาดชัน
ข. ใช้เพื่อชะลอความเร็ว
ค. ใช้เมื่อต้องการหยุดรถกะทันหัน
ง. ใช้เมื่อขับรถลงทางลาดชัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
611. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนข้ามถนน
ข. ขับรถช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทาง
ค. ขับรถช้าลง และระวังเด็กนักเรียน
ง. ขับรถช้าลง และระวังอันตราย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
612. ข้อใดเป็นวิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อรถเกิดไฟลัดวงจร
ก. ใช้ทรายสาดใส่
ข. วิ่งหาน้ำมันมาราด
ค. หาผ้าหนาๆ ปิดหรือดับไฟ
ง. ตัดกระแสไฟ หรือหาทางงัดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
613. ข้อใดเป็นการตรวจเช็กและบำรุงรักษาอุปกรณ์รถยนต์ที่ไม่ถูกต้อง
ก. เติมน้ำฉีดกระจกด้วยน้ำสะอาดผสมน้ำยาล้างจานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล้างสิ่งสกปรก
ข. เติมน้ำมันเครื่องโดยเติมให้อยู่ระดับบนเสมอ
ค. ควรใช้น้ำกลั่นเติมลงในแบตเตอรี่ทุกครั้ง
ง. ควรตรวจสอบการรัดตรึงของหัวขั้วแบตเตอรี่ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
614. พฤติกรรมการขับรถข้อใดถือว่าไม่ปลอดภัย
ก. นางสมศรีขับรถปฏิบัติตามความพอใจของตัวเอง
ข. นายสมชายขับรถจักรยานยนต์สวมรองเท้าหุ้มส้น
ค. นางจิตราขับรถในเขตกรุงเทพฯ ใช้ความเร็วเพียง.50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. นายทองใบขับรถนอกเขตเทศบาลใช้ความเร็วเพียง. 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
615. บริเวณใดห้ามใช้สัญญาณแตร
ก. หน้าโรงเรียน หน้าโรงพยาบาล
ข. ในทางร่วมทางแยก
ค. บนทางด่วน
ง. บนทางหลวงแผ่นดิน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
616. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ควรปฏิบัติ เมื่อมีรถคันหลังกำลังแซงรถของท่าน
ก. อยู่ในช่องจราจรของตัวเอง
ข. ขับด้วยความเร็วคงที่
ค. ลดความเร็วลง
ง. เร่งความเร็วเพื่อไม่ให้แซง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
617. ถ้าเกิดเสียงดังแหลมๆ (เอี๊ยดๆ หรือ จี๊ดๆ) ดังจากห้องเครื่องเกิดจากอะไร
ก. หม้อน้ำแห้ง
ข. แบตเตอรี่หมด
ค. เครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ
ง. สายพานหย่อน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
618. รถของท่าน (คัน ข.) ชนกับรถของนาย คัน ก. ตรงบริเวณที่ท่านกำลังเลี้ยวขวาเข้าซอย ดังรูป


ก. ท่านเป็นฝ่ายผิด เพราะขับล้ำเข้าในช่องทางรถสวน
ข. ฝ่ายนาย ก. เป็นฝ่ายผิด เพราะไม่ยอมให้รถเลี้ยวเข้าซอยไปก่อน
ค. ท่านเป็นฝ่ายผิด เพราะไม่ได้ให้สัญญาณเลี้ยวขวา
ง. ฝ่ายนาย ก. เป็นฝ่ายผิด เพราะไม่ลดความเร็วของรถขณะขับผ่านทางร่วมทางแยก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
619. ถ้าเติมลมยางแข็งเกินไป จะมีผลกับยางอย่างไร
ก. ดอกยางตรงกลางจะสึกหรอเร็วกว่าปกติ
ข. การขับขี่จะนุ่มนวลขึ้น
ค. ทำให้กินน้ำมันเชื้อเพลิง
ง. ดอกยางด้านข้างจะสึกเร็วกว่าปกติ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
620. ตัวเลขสองตัวแรก.21 บ่งบอกถึงอะไร


ก. วันที่ผลิตยาง
ข. สัปดาห์ของปีที่ผลิตยาง
ค. เดือนที่ผลิตยาง
ง. ปี ค.ศ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
621. ข้อใดเปิดไฟหน้ารถไม่ถูกต้อง
ก. เมื่อฝนตกหนัก
ข. เมื่อต้องเร่งรีบไปทำงาน
ค. เมื่อมีควันไฟปกคลุมถนน
ง. เมื่อไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าในระยะต่ำกว่า 150 เมตร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
622. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ขับรถให้ช้าลงและระวังอุบัติเหตุ
ข. หยุดรถให้ทางแก่เด็กนักเรียนที่กำลังเดินข้าม
ค. งดใช้เสียงและก่อให้เกิดเสียงรบกวน
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
623. จากรูป หากท่านต้องการที่จะเลี้ยวขวา ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร


ก. เปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ชะลอรถ หยุดให้คนเดินถนนข้ามทางก่อน
ข. ขับตามรถคันหน้าให้ชิดและทำการเลี้ยวทันที
ค. บีบแตรเพื่อให้คนเดินข้ามถนนด้วยความรวดเร็ว
ง. ขับรถออกในช่องทางขวาเพื่อทำการเลี้ยว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
624. ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง.
ก. ตรวจเช็กบ้าง.ไม่ตรวจเช็กบ้าง
ข. ไม่เคยตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษารถ
ค. ตรวจสอบรถปีละ 1 ครั้ง
ง. ตรวจเช็กรถตามคู่มือประจำรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
625. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติขณะขับรถเมื่อฝนตกหนัก
ก. ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. เบรกรถอย่างรุนแรงและรวดเร็ว
ค. เปิดไฟหน้ารถในขณะขับรถ
ง. ลดความเร็วลงและเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
626. กรณีใดที่ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถ
ก. ขับรถผ่านทางร่วมทางแยก
ข. ขับรถบนเนินเขา
ค. ขับรถบนสะพาน
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
627. ในกรณีที่ท่านขับรถผ่านซอยที่มีรถรอออกเป็นจำนวนมากควรปฏิบัติอย่างไร
ก. บีบแตรหรือให้สัญญาณไฟเตือนรถที่จะออกจากซอยก่อนขับผ่านไป
ข. เปิดทางให้รถออกจากซอยได้บ้างสลับกับรถทางตรง
ค. พยายามขับให้ชิดคันหน้าเพื่อไม่ให้รถในซอยแทรกออกมา
ง. ขับรถผ่านซอยด้วยความเร็วเพื่อส่งสัญญาณว่าขอไปก่อน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
628. ทัศนคติและจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัยของผู้ขับรถคืออะไร
ก. ขับรถช้า ใจเย็นv
ข. ขับรถเก่งคล่องแคล่ว
ค. ขับรถอย่างมีสติเคร่งครัดวินัยจราจรแสดงออกถึงมารยาทและน้ำใจ
ง. ขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
629. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก. รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนด
ข. รถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ค. รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
ง. ทุกข้อถูกต้อง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
630. จากรูป หากท่านต้องการที่จะขับตรงผ่านไป ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร


ก. ชะลอรถและให้รถทางขวามือขับผ่านไปก่อน
ข. ขับรถต่อไปได้เลยเพราะเราคือทางเอก
ค. ขับด้วยความเร็วเท่าเดิม
ง. เร่งเครื่องยนต์เพื่อขับผ่านไปก่อน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
631. ผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการจะขับรถตรงไป จะต้องปฏิบัติอย่างไร


ก. หยุดรอให้รถคัน ค. ขับผ่านไปก่อน
ข. ขับรถไปต่อท้ายรถคัน ข. เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง
ค. ขับรถไปจอดคู่กับรถคัน ข. ทางด้านขวา
ง. ขับรถไปต่อท้ายรถคัน ข. และเปิดไฟฉุกเฉินให้ผู้ขับรถคัน ค. รู้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
632. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?


ก. สามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถแซงได้
ข. ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
ค. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
ง. ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
633. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. เขตหยุดรถ
ข. เขตหยุดรับ-ส่ง
ค. เขตปลอดภัย
ง. เขตจอดรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
634. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรหรือกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ข. เมื่อพบป้ายเตือนทางร่วมทางแยกให้ขับรถด้วยความเร็วปกติ
ค. หากไม่มีสัญญาณไฟจราจร ให้รถคันที่ใหญ่กว่าผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อน
ง. เมื่อพบป้ายเตือนสัญญาณไฟบริเวณทางร่วมทางแยกให้ขับรถไปตามปกติ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
635. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง เตือนรถกระโดด
ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นแอ่ง
ค. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นแอ่ง
ง. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางขึ้นลาดชัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
636. รถเครื่องยนต์ดีเซลหากมีสัญญาณเตือนในระบบกรองดักน้ำ ท่านควรทำอย่างไร


ก. ถอดกรองดังน้ำออกมาทำความสะอาด
ข. ให้ช่างเปลี่ยนกรองดักน้ำ
ค. ถ่ายน้ำออกจากกรองดักน้ำ
ง. ดับเครื่องยนต์และสตาร์ทเครื่องใหม่
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
637. กรณีไม่มีเส้นให้หยุดรถและมีเจ้าหน้าที่จราจรยืนปฏิบัติหน้าที่ ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถห่างจากเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่ากี่เมตร
ก. 1 เมตร
ข. 3 เมตร
ค. 2 เมตร
ง. 4 เมตร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
638. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องเมื่อรถของท่านจอดเสียกลางถนนหลวง.
ก. ตั้งสัญลักษณ์แสดงว่ามีรถจอดเสียในระยะ 150 เมตร
ข. เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมไฟหน้ารถ
ค. ยืนโบกด้านท้ายรถเพื่อส่งสัญญาณกันรถชนท้ายรถเรา
ง. เปิดฝากระโปรงด้านหน้าและท้ายรถ เพื่อส่งสัญญาณ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
639. เมื่อกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และได้รับคำสั่งผู้ตรวจการรถยนต์ให้ไปรายงานตัวผู้ขับรถจะต้องไปรายงานตัวต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก. 7 วัน
ข. 3 วัน
ค. 10 วัน
ง. 15 วัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
640. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ช่องเดินรถจักรยานยนต์
ข. ช่องเดินรถมวลชน
ค. ช่องเดินรถจักรยาน
ง. เฉพาะคนเดิน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
641. สิ่งใดที่ไม่มีผลต่อระยะการเบรกรถ
ก. บริษัทของผู้ผลิตยาง
ข. ความเหนื่อยล้า
ค. สภาพถนนที่เปียก
ง. น้ำหนักบรรทุก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
642. ข้อใด ไม่ใช่การขับรถอย่างปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
ก. เร่งเครื่องก่อนออกรถ
ข. ไม่ควรติดเครื่องยนต์ระหว่างจอดรถคอย
ค. ขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสม
ง. ไม่บรรทุกของเกิดพิกัด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
643. ข้อใดคือมารยาทที่ดีในการจอดรถ
ก. จอดรถซ้อนคัน
ข. จอดโดยไม่กีดขวางผู้อื่นและไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร
ค. จอดรถขวางทางเข้า-ออก
ง. จอดบริเวณที่มีเครื่องหมายห้ามจอด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
644. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
ก. ไม่เปิดไฟสูงในกรณีที่ขับรถสวนทางกัน
ข. ให้สัญญาณไฟเลี้ยวล่วงหน้าก่อนเลี้ยวรถ
ค. เร่งความเร็วเมื่อมีรถแซงมาขนาบข้าง
ง. ขับชิดซ้ายและให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเมื่อรถคันหลังให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวาเพื่อต้องการแซง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
645. รถใดที่ห้ามนำมาใช้ในทาง
ก. รถที่มีสภพไม่มั่นคงแข็งแรง
ข. รถที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทางอื่น
ค. รถที่มีส่วนควบอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนด
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
646. ในการตรวจเช็กน้ำมันเชื้อเพลิงในห้องเครื่องยนต์เราควรตรวจสิ่งใดเป็นหลัก
ก. การเผาไหม้ของเครื่องยนต์
ข. การปลอมปนของน้ำมัน
ค. สภาพของท่อน้ำมันและรอยรั่วซึม
ง. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
647. รถที่มีล้อไม่ใช่ยางที่ได้รับยกเว้นให้ใช้ในทางได้คือข้อใด
ก. รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
ข. รถแทรกเตอร์
ค. รถบดถนนที่ไม่ได้กำลังปฏิบัติงาน
ง. รถที่มีล้อเป็นเหล็กใช้ในการเกษตร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
648. เมื่อผู้ขับขี่พบรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดหรือจอดรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย
ข. หยุดหรือจอกรถให้ชิดช่องทางเดินรถประจำทางกรณีที่ที่มีช่องทางเดินรถประจำทางอยู่ทาง
ค. ด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
649. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของสัญญาณแตรไม่ดัง
ก. ฟิวส์ขาด
ข. สายไฟขาด
ค. แบตเตอรี่หมด
ง. สายพานขาด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
650. บุคคลในข้อต่อไปนี้บุคคลใดสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้
ก. นายชาย ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
ข. นางหญิงเป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ค. นายดำ เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดใบอนุญาต
ง. นางแดง.เป็นวัณโรค
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
651. ผู้ขับรถที่ดีควรมีคุณสมบัติ อย่างไร
ก. ความอดทนอดกลั้น
ข. การให้อภัยผู้อื่น มองโลกในแง่ดี
ค. ความรับผิดชอบ
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
652. ในขณะที่ท่านขับรถอยู่บนถนนและมีผู้อื่นแบ่งปันน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนให้ท่าน ข้อใดไม่ใช่วิธีที่ควรปฏิบัติ
ก. ส่งยิ้มแสดงการขอบคุณ
ข. โค้งศีรษะแสดงความขอบคุณ
ค. ยกมือขวาขึ้นระดับคิ้วแสดงการขอบคุณ
ง. เปิดไฟสูงแสดงการขอบคุณ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
653. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
ก. ให้ขับรถผ่านไปในทางข้างหน้าได้ทันที
ข. ให้ขับรถไปทางด้านซ้าย
ค. ให้ลดความเร็วหรือหยุดรถ เพื่อให้รถในทางข้างหน้าขับผ่านไปก่อน
ง. ให้หยุดรถพื่อให้ทางแก่รถที่คันใหญ่กว่า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
654. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก. เปิดวิทยุเสียงดังเพื่อให้ผู้โดยสารฟังแก้เครียด
ข. ไม่เสพยาเสพติดให้โทษ
ค. จอดรถตามความต้องการข้องผู้ดดยสาร
ง. สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
655. เมื่อเราเตรียมขับรถแซงรถคันหน้า เราควรปฏิบัติเช่นไรเป็นอันดับแรก.
ก. ให้สัญญาณไฟก่อน
ข. ให้ดูกระจกก่อน
ค. รีบเร่งเครื่องแล้วแซงได้เลย
ง. เปิดไฟฉุกเฉินแล้วแซงได้เลย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
656. หากประสงค์จะโอนรถเจ้าของรถต้องแจ้งโอนรถต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก. 60 วัน
ข. 25 วัน
ค. 30 วัน
ง. 15 วัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
657. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?


ก. ขับรถภายในช่องจราจร ห้ามแซง.ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด
ข. ขับรถให้ช้าลง.ให้เลี้ยวขวา
ค. ขับรถไปทางด้านขวา ให้เลี้ยวซ้าย
ง. เพิ่มความระมัดระวัง.ห้ามเลี้ยวซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
658. เมื่อพบสัญญาณมือของเจ้าพนักงานยกแขนขวาตั้งฉากและแขนซ้าย ยื่นเสมอระดับไหล่ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. รถที่มาทางด้านหน้าและหลังต้องหยุดรถ
ข. รถที่มาทางด้านหน้าของเจ้าหน้าที่ต้องหยุดรถ
ค. รถที่มาทางด้านหลังของเจ้าหน้าที่ต้องหยุดรถ
ง. รถทั้ง 2 ด้านผ่านไปได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
659. บริเวณใดสามารถกลับรถได้
ก. ทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามกลับรถ
ข. บริเวณบนสะพาน
ค. ระยะ 150 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน
ง. เขตปลอดภัย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
660. สมมติว่า นาย ก. มีโปรแกรมขับรถตู้พาครอบครัวจากกรุงเทพฯไปท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยออกเดินทางในเวลา 02.00 น. คาดว่าจะไปถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเวลาประมาณ 20.00 น.เมื่อขับรถติดต่อกันเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ปรากฏว่ารถเสียหลักแฉลบลงข้างทางชนต้นไม้ เป็นเหตุครอบครัวของนาย ก.ได้รับบาดเจ็บหลายคน ท่านพอจะสันนิษฐานได้หรือไม่ว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุใด
ก. นาย ก. หลับในขณะขับรถ
ข. นาย ก. และคนในครอบครัวของนาย ก. หลับใน
ค. นาย ก. ไม่ชำนาญเส้นทาง
ง. ข้อ ก. และ ข้อ ค. ถูก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
661. ถ้าระดับน้ำมันเครื่องยนต์สูงเกินไปจะมีผลอย่างไร
ก. ลดความร้อนของเครื่องยนต์
ข. ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวกว่าปกติ
ค. ทำให้เกิดแรงดันสูงในห้องเครื่องยนต์ และมีควันขาว
ง. เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ลดมลพิษ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
662. เมื่อขับรถในเวลากลางคืน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ทิ้งระยะห่างระหว่างรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ
ข. เปิดไฟฉุกเฉินขณะทำการแซงรถคันหน้า
ค. พยายามขับรถเข้าไปให้ใกล้กับรถคันหน้าเพื่อให้รถคันหน้าเห็นรถเราได้ชัดเจน
ง. ใช้ไฟสูงตลอดทางของการขับรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
663. รถในข้อใดที่สามารถนำมาใช้ในทางเดินรถได้
ก. รถที่มีเสียงดังกว่าเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
ข. รถที่มีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถ
ค. รถที่มีล้อไม่ใช่ยาง
ง. รถที่มีเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ 80 เดซิเบล
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
664. บริเวณใดห้ามผู้ขับขี่หยุดรถ
ก. ในทางข้าม
ข. ในที่คับขัน
ค. ในช่องทางเดินรถเว้นแต่เป็นการหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้ายและไม่ใช่ช่องทางเดินรถประจำทาง
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
665. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
ก. ให้หยุดรับ-ส่งได้ชั่วขณะ
ข. ให้หยุดจอดรถได้
ค. ให้หยุดเพื่อดูว่ามีรถอยู่ในทางเอกหรือทางร่วมทางแยกหรือไม่
ง. ให้ลดความเร็วของรถลงแล้วขับผ่านไปได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
666. ท่านคิดว่าข้อใดเป็นการขับขี่รถที่ไร้ซึ่งจิตสำนึก.
ก. ขับรถในขณะที่อ่อนเพลีย ง่วงนอน หรือดื่มสุรา
ข. ชะลอความเร็วและระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านสถานศึกษาที่มีนักเรียนพลุกพล่าน
ค. เมื่อรู้สึกว่าอ่อนเพลีย ง่วงนอน ให้หยุดรถพักผ่อนทันที
ง. ไม่มีข้อใดถูกเลย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
667. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของน้ำมันเครื่องยนต์
ก. ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ข. ช่วยหล่อลื่น ลดการเสียดสีและการสึกหรอ
ค. ป้องกันการเกิดสนิมในเครื่องยนต์
ง. ป้องกันฝุ่นละออง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
668. ขณะขับรถยางรถแตก. จะมีอาการอย่างไร
ก. รถหยุดกะทันหัน
ข. พวงมาลัยจะหนัก.รถจะเอียง
ค. พวงมาลัยรถจะไร้น้ำหนัก
ง. เบรกจะไม่ทำงาน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
669. ท่านควรเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถเครื่องยนต์เบนซินอย่างไร
ก. เติมค่าที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนดเพื่อความประหยัด
ข. เติมสูงกว่าค่าที่กำหนดเพื่อป้องกันเครื่องยนต์เสียหาย
ค. เติมน้ำมันที่มีค่าออกเทนตามที่ระบุไว้ในคู่มือรถ
ง. เติมค่าเท่าใดก็ได้ตามความสะดวก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
670. ข้อใดถูกต้อง
ก. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ข. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ค. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
ง. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
671. สมมติว่าในขณะที่ท่านรอข้ามถนนได้เห็นเหตุการณ์รถตู้ส่งของมีคนนั่ง 2 คนถูกรถเก๋งชนท้ายด้านขวา ทำให้รถตู้หมุน 3 รอบ คนขับรถตู้กระเด็นออกจากตัวรถ ศีรษะฟาดพื้นถนนเสียชิวิตถามว่า เพราะเหตุใดคนขับรถตู้จึงกระเด็นออกจากตัวรถ
ก. รถตู้ถูกชนอย่างแรงจนหมุนเหวี่ยงคนขับให้กระเด็นออกจากตัวรถ
ข. รถเก๋งชนท้ายรถตู้ในมุมเฉียง ๆ ด้านขวา จึงทำให้รถตู้หมุนอย่างแรง
ค. คนขับรถเก๋งคาดเข็มขัดนิรภัย ส่วนคนขับรถตู้ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย
ง. คนขับรถเก๋งขับรถด้วยความเร็วสูง ส่วนรถตู้ขับช้า ๆ จึงถูกชนอย่างแรง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
672. ประกันภัยชนิดใดใช้ประกอบการต่ออายุภาษีประจำปี
ก. ประกันภัยชนิด 1
ข. ประกันภัยชนิด 2
ค. ประกันภัยชนิด 3
ง. ประกันภัยชนิด คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
673. การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์ ควรตรวจสอบเมื่อใด
ก. หลังดับเครื่องยนต์ทันที
ข. ขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน
ค. หลังดับเครื่องยนต์อย่างน้อย 10 นาที
ง. ขณะที่จอดรถบนเนิน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
674. เมื่อท่านขับรถยนต์ไปในทางโค้งด้านขวา รถเสียหลักหลุดโค้งออกไปด้านซ้ายลงข้างทางไปชนเสาไฟฟ้า ถามว่าท่านกระทำผิดกฎหมายจราจรทางบกหรือไม่
ก. ไม่มีความผิด เพราะไม่มีคู่กรณี
ข. ไม่มีความผิด เพราะท่านทำให้เกิดอุบัติเหตุเอง
ค. มีความผิด เนื่องจากไม่ชะลอความเร็วของรถเมื่อขับรถในทางโค้ง
ง. มีความผิด เพราะขับรถไปชนเสาไฟฟ้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
675. การขับขี่ผ่านทางร่วมทางแยกต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. หากไม่มีสัญญาณไฟจราจร ให้รถคันที่ใหญ่กว่าผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อน
ข. เมื่อพบป้ายเตือนทางร่วมทางแยกให้ขับรถไปตามปกติ
ค. เมื่อพบป้ายเตือนสัญญาณไฟบริเวณทางร่วมทางแยกให้เพิ่มความเร็วขึ้นเล็กน้อย
ง. ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรหรือกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
676. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
ก. เตือนทางลื่น
ข. ห้ามรถยนต์ทุกชนิด
ค. ห้ามรถทุกชนิดผ่าน
ง. ให้ผ่านได้เฉพาะรถยนต์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
677. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ผู้ขับขี่บนทางหลักเตรียมตัวออกทางขนาน ผู้ขับขี่บนทางขนานระวังรถที่จะมาร่วมในทิศทางเดียวกัน
ข. ผู้ขับรถในทางหลัก เตรียมเข้าทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย
ค. ผู้ขับรถในทางหลักเตรียมออกทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย
ง. ขับรถในทางหลักเตรียมออกทางคดเคี้ยวเริ่มขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
678. ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้าย ยกเว้นกรณีใดสามารถเดินรถทางขวาหรือ ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถได้
ก. ไม่มีรถสวนทางมา
ข. ทางเดินรถกว้างมาก
ค. ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง
ง. ทางเดินรถมีน้ำท่วมขัง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
679. เมื่อปรากฏสัญญาณไฟกระพริบสีแดง ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ขับรถผ่านไปได้ตามปกติ
ข. ลดความเร็วของรถลง และขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
ค. ให้หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดและเมื่อปลอดภัยและไม่กีดขวาง การจราจรให้ขับผ่านต่อไปได้
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
680. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีอันตรายเช่น เกิดอุบัติเหตุทางทรุด เป็นต้น
ข. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังเด็กนักเรียนเป็นพิเศษ
ค. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังสัตว์
ง. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังคนข้ามถนนเป็นพิเศษ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
681. ด้วยสาเหตุใด ผู้ขับขี่จะต้องหันหน้ามองไปทางด้านข้างก่อนทำการเปลี่ยนช่องจราจร
ก. จะทำให้สามารถเปลี่ยนช่องจราจรได้รวดเร็วมากขึ้น
ข. เพื่อตรวจดูจุดบอดของรถด้านขวา
ค. เพื่อเปลี่ยนช่องจราจรในกรณีที่ไม่ต้องการเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว
ง. เพื่อให้สามารถเห็นผู้คนที่เดินอยู่บริเวณทางเดินเท้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
682. กรณีที่ท่านเห็นรถคันอื่นให้สัญญาณเพื่อเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางการเดินรถ ท่านต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ชะลอความเร็วและให้ทาง
ข. เร่งความเร็วเพื่อจะไปก่อน
ค. หยุดรถ
ง. จอดรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
683. ข้อใดไม่ใช่วิธีการขับรถที่ปลอดภัยในขณะที่ฝนตก.
ก. เปิดไปฉุกเฉินตลอดเวลาที่ฝนตก
ข. ทิ้งช่วงห่างจากรถคันหน้า เผื่อไว้มากๆ
ค. เปิดไฟหน้า
ง. ใช้อัตราความเร็วที่ปลอดภัย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
684. เมื่อเหยียบเบรกแล้วเกิดเสียงดังเป็นเพราะสาเหตุใด
ก. ผ้าเบรกหมดหรือหมดอายุ
ข. ยางหมดอายุ
ค. ลมยางอ่อน
ง. ลมยางแข็ง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
685. การบรรทุกสำหรับส่วนกว้างของรถยนต์ข้อใดถูกต้อง
ก. บรรทุกเกินส่วนกว้างทางขวามือได้ข้างเดียว
ข. บรรทุกส่วนกว้างทางซ้ายมือได้ข้างเดียว
ค. บรรทุกไม่เกินส่วนกว้างของรถทั้ง 2 ข้าง
ง. บรรทุกเกินส่วนกว้างของรถได้ทั้ง 2 ข้าง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
686. การขับรถตามข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้อง
ก. ขับรถลักษณะผิดปกติวิสัย
ข. แซงรถในอุโมงค์
ค. ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
ง. ขับรถเร็วไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
687. ในการขับรถช่วงเวลากลางคืน ควรที่จะมีการใช้ไฟหน้ารถอย่างไร
ก. เปิดไฟสูง.ตลอดเวลาที่ขับขี่
ข. เปิดทั้งไฟหน้า และไฟตัดหมอก
ค. เปิดไฟหน้า ไฟตัดหมอก.และไฟกระพริบฉุกเฉิน
ง. เปิดไฟต่ำเมื่อมีรถอยู่ด้านหน้าและรถสวนทางมา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
688. จากรูป หากรถคันสีแดง.และรถคันสีเหลือง.ต้องการจะเลี้ยวขวาในเวลาเดียวกัน รถคันใดจะมีสิทธิไปก่อน


ก. สามารถไปได้ในเวลาเดียวกัน
ข. รถคันสีแดง
ค. รถคันสีเหลือง
ง. รถที่มีความเร็วสูงกว่า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
689. ก่อนเลี้ยวรถต้องเข้าช่องทางที่จะเลี้ยวและเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวรถไม่น้อยกว่ากี่เมตร
ก. 3 เมตร
ข. 30 เมตร
ค. 10 เมตร
ง. 15 เมตร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
690. เมื่อมีปริมาณรถสะสมจำนวนมากบริเวณเชิงสะพานข้ามแยกที่จะต้องขับรถผ่านควรปฏิบัติอย่างไร
ก. บีบแตรขอทางเพื่อแทรกเข้าใกล้เชิงสะพาน
ข. เปิดไฟเลี้ยวขอแทรกเข้าใกล้เชิงสะพาน
ค. เปิดไฟสูงเพื่อขอแทรกเข้าใกล้เชิงสะพาน
ง. ขับไปต่อท้ายแถวรถที่ติดสะสมอยู่
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
691. คราบขี้เกลือที่ขั้วแบตเตอรี่เกิดจากสาเหตุใด
ก. ฝุ่นละอองไปเกาะ
ข. น้ำกรดทำปฏิกิริยากับอากาศ
ค. น้ำไปโดนที่ขั้วแบตเตอรี่
ง. ฉนวนหุ้มขั้วแบตเตอรี่สกปรก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
692. สัญญาณจราจรไฟสีแดงที่ทำเป็นรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างไร
ก. จอดรถในช่องเดินรถนั้น
ข. หยุดและจอดรถในช่องเดินรถนั้น
ค. ขับรถในช่องเดินรถนั้น
ง. หยุดรถในช่องเดินรถนั้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
693. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ทางโทแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย
ข. ทางเอกแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย
ค. ทางโทแยกทางเอกจากขวา รูปตัววาย
ง. ทางโทแยกทางโทจากซ้าย รูปตัววาย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
694. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวมีอายุกี่ปี
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 5 ปี
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
695. การตรวจสอบลมยางข้อใดถูกต้อง
ก. 1 เดือน
ข. 2 เดือน
ค. 3 เดือน
ง. อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
696. ผู้ขับขี่ควรใช้แตรเมื่อใด
ก. ไล่คนเดินเท้าที่กำลังข้ามทางม้าลาย
ข. เร่งรถคันหน้าให้ขับเร็วขึ้น
ค. ป้องกันอันตรายหรืออุบัติที่อาจเกิดขึ้นจากรถ
ง. ทักทายผู้ขับขี่คันอื่นที่รู้จักกัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
697. การเติมน้ำในหม้อพักน้ำควรเติมให้อยู่ในระดับใด
ก. เติมให้อยู่ระหว่าง.Full กับ Low
ข. เติมให้เลยระดับ Full
ค. เติมให้ต่ำกว่า Low
ง. เติมให้ถึงฝาปิด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
698. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางซ้าย
ข. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้ามีทางโค้งขวา
ค. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้ามีทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
ง. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้ามีทางโค้งซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
699. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถด้วยความเร็วปกติ แต่ให้ระวังรถไฟกำลังผ่าน
ข. ขับรถให้ช้าลง และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่าน ควรหยุดรถห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร
ค. ขับรถอย่างรวดเร็ว เพราะมีรถไฟกำลังผ่าน
ง. ขับรถได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่มีสิ่งกีดขวาง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
700. การบรรทุกสิ่งของยื่นเกินตัวรถยนต์ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ติดไฟสัญญาณสีแดงที่ของที่บรรทุกเกินตัวรถตอนกลางคืนหรือติดธงสีแดงตอนกลางวัน
ข. ไม่ต้องติดสัญญาณใดๆ เพราะรถที่ตามมาต้องระมัดระวังเอง
ค. ใช้ขวดน้ำผูกที่ส่วนที่บรรทุกเกินตัวรถนั้น
ง. ใช้ถุงพลาสติกผูกที่ส่วนที่บรรทุกเกินตัวรถนั้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
701. สภาพท่อยางหม้อน้ำที่ยังใช้งานได้ดีต้องมีลักษณะอย่างไร
ก. บีบแล้วต้องมีความยืดหยุ่น
ข. บีบแล้วต้องแข็งกระด้าง
ค. มีรอยบวมที่ท่อยาง
ง. มีรอยฉีกขาด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
702. การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก. 7 วัน
ข. 10 วัน
ค. 15 วัน
ง. 20 วัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
703. จากภาพผู้ขับขี่รถคันนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไร


ก. หยุดรถและรอให้รถในทางขวาหน้าขับผ่านไปก่อน
ข. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นปะ
ค. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากมีป้ายให้ทางแสดงไว้
ง. ให้ชะลอรถแล้วหยุดคร่อมเส้นประเพื่อให้มองเห็นรถที่มาจากด้านขวามือ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
704. ท่านขับรถคัน ก. เหตุการณ์ต่อไปนี้ ท่านเป็นฝ่ายกระทำผิดเพราะอะไร


ก. แซงอย่างผิดกฎหมาย
ข. ขับล้ำเข้าไปในช่องทางรถสวน
ค. ไม่ลดความเร็วของรถเมื่อขับผ่านทางโค้ง
ง. ขับรถย้อนศร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
705. เขตปลอดภัยมีไว้สำหรับ
ก. ให้รถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป
ข. ให้คนเดินเท้าข้ามทางโดยไม่ต้องหยุดรอ
ค. ให้คนเดินเท้าที่จะข้ามทางหรือคนที่ลงรถหยุดรอก่อนจะข้ามต่อไป
ง. เขตที่ไว้สำหรับจอดรถได้อย่างปลอดภัย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
706. ข้อใดคือความตึงของสายพานพัดลมและไดชาร์ทที่ถูกต้อง
ก. 5-15 มิลลิเมตร
ข. 20-25 มิลลิเมตร
ค. 25-30 มิลลิเมตร
ง. 30-35 มิลลิเมตร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
707. ข้อใดไม่ใช่ทางตามกฎหมายจราจร
ก. ทางรถไฟ
ข. ช่องเดินรถประจำทาง
ค. ทางเดินรถ
ง. ทางข้าม ทางลาด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
708. การตรวจสอบความตึง-หย่อนของสายพานเครื่องยนต์เบื้องต้น ควรตรวจสอบอย่างไร
ก. ดูสายพานเครื่องยนต์ ด้วยตาเปล่า
ข. ใช้นิ้วมือกดสายพานเครื่องยนต์
ค. ติดเครื่องฟังเสียงสายพานเครื่องยนต์
ง. ใช้มือคลำสายพานเครื่องยนต์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
709. การจอดรถในทางเดินรถที่ผู้ขับขี่ไม่อาจควบคุมรถได้ ผู้ขับขี่ต้อปฏิบัติอย่างไร
ก. ดับเครื่องยนต์
ข. ใช้อุปกรณ์ห้ามล้อ
ค. จอดรถให้ชิดขอบทางด้านซ้ายไม่เกิน 25 เซนตอเมตร
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
710. ข้อใดเปิดไฟฉุกเฉินได้ถูกต้อง
ก. รถเสียหรือรถเกิดอุบัติเหตุ
ข. เปิดได้ตลอดเวลา
ค. มีหมอก
ง. ผ่านทางแยก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
711. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ทางแคบลงทั้งสองด้าน
ข. ทางแคบลงด้านขวา
ค. ทางแคบด้านซ้าย
ง. ทางกว้างขึ้นทั้งสองด้าน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
712. อุปกรณ์ของรถส่วนใดไม่เกี่ยวกับระบบสายพาน
ก. แอร์
ข. ไดชาร์ท
ค. ปั๊มน้ำ
ง. กรองอากาศ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
713. หากท่านจอดรถชิดขอบทางทางด้านซ้ายอยู่ และต้องการที่จะเคลื่อนตัวออก.ท่านควรปฏิบัติอย่างไร
ก. มองดูรถที่ตามมาผ่านกระจกมองข้างและกระจกมองหลัง.จากนั้นเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวา
ข. เปิดสัญญาณไฟเพื่อเตือนให้รถคันที่ตามมาชะลอความเร็วลง.
ค. ไม่จำเป็นต้องหันมองดูรถที่จอดอยู่ข้างหน้า มองแค่รถที่ตามมาก็พอ
ง. ให้สัญญาณมือเพื่อขอทาง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
714. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ให้ใช้น้ำหนักไม่เกิน 50 กก.
ข. ห้ามใช้เสียงเกิน 50 เดซิเบล A
ค. ห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็น
ง. ให้ใช้ความเร็วเกิน 50 กม./ชม.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
715. กรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 15 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
716. ถ้าจะเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำไม่ควรเติมน้ำชนิดใด
ก. น้ำบาดาล
ข. น้ำฝน
ค. น้ำกลั่น
ง. น้ำประปา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
717. ในการแซงหรือเปลี่ยนเลนต้องปลอดภัยและมีมารยาท ข้อใดไม่ใช่มารยาทที่ดีในการขับรถ
ก. เมื่อแซงรถคันหน้าได้แล้วปาดหน้าชิดซ้ายทันที
ข. ให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา ก่อนแซงทุกครั้งเพื่อให้รถคันหน้ารู้ตัวและระมัดระวังหรือให้ทาง
ค. ไม่แซงในที่คับขันหรือห้ามแซง
ง. ถนนยิ่งแคบยิ่งต้องขับช้าๆ และแซงด้วยความระมัดระวัง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
718. ข้อใดไม่ควรใช้เบรกมือ
ก. ติดไฟแดง.
ข. ขับรถลงทางลาดชัน
ค. จอดรถ
ง. หยุดบนทางลาดชัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
719. ข้อใดคือการใช้ไฟฉุกเฉินที่ถูกต้อง.
ก. ฝนตก
ข. ขับผ่านสี่แยก
ค. รถเสียบนทางด่วน
ง. บริเวณที่มีหมอกลงจัด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
720. จากรูป หากรถที่ท่านกำลังจะแซงเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวา ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ชะลอความเร็วและรอจนกว่ารถคันหน้าเลี้ยวผ่านไป
ข. เพิ่มความเร็วของรถและแซงผ่านไป
ค. ให้สัญญาณไฟสูงเพื่อบอกให้รู้ว่าจะแซงผ่านไปก่อน
ง. ให้สัญญาณแตรเพื่อบอกให้รู้ว่าจะแซงผ่านไปก่อน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
721. จากรูป เมื่อท่านต้องการที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอย ท่านควรปฏิบัติอย่างไร


ก. หยุดรอ
ข. ใช้สัญญาณแตรไล่ผู้เดินเท้า
ค. ขับเข้าไปใกล้ผู้เดินเท้าในระยะกระชั้นชิด
ง. โบกมือไล่ผู้เดินเท้าให้รีบเดินข้ามถนน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
722. ข้อใดคือหน้าที่ของน้ำมันเครื่องยนต์
ก. ระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำ
ข. ระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์
ค. ระบายความร้อนจากผ้าเบรก
ง. ทำความสะอาดหม้อน้ำ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
723. รถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเหยียบเบรกกะทันหัน (รถที่ไม่มีระบบเบรก.ABS) จะมีผลอย่างไร
ก. จะหยุดรถได้ตามระยะที่กำหนด
ข. รถจะค่อยๆ ชะลอความเร็วลง.
ค. ล้อจะล็อกและรถอาจจะหมุน
ง. ล้อจะล็อกและรถจะหยุดทันที
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
724. เมื่อท่านขับรถที่มุ่งหน้าเข้าหาหน้าผาของภูเขาสูงแสดงว่า


ก. ถนนที่ท่านกำลังขับรถอยู่นั้นตัดผ่านภูเขา
ข. ถนนที่ท่านกำลังขับรถอยู่นั้นจะต้องเป็นทางโค้งขวาหรือโค้งซ้าย
ค. ถนนที่ท่านกำลังขับรถอยู่นั้นอาจเป็นทางตันไม่สามารถขับผ่านไปได้
ง. "ถูกทั้งข้อ ก, ข. และ ค."
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
725. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่าน
ข. ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน
ค. ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่าน
ง. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่าน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
726. บริเวณใดห้ามขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่น
ก. ในระยะ 60 เมตร ก่อนถึงทางข้าม
ข. ในระย 60 เมตร ก่อนถึงทางร่วมทางแยก
ค. เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่น หรือควัน ทำให้ไม่อาจมองเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ 60 เมตร
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
727. ถ้าพบสัญญาณไฟสีแดงแต่เจ้าหน้าที่จราจรให้สัญญาณให้ขับรถผ่านไป ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ปฏิบัติตามสัญญาณไฟสีแดงคือหยุดรถ
ข. รอจนกว่าจะได้รับสัญญาณไฟสีเขียว
ค.
ง. รอจนกว่าจะได้รับสัญญาณไฟสีเหลือง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
728. การขับรถเข้าวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรควรปฏิบัติอย่างไร
ก. การขับรถเข้าวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรควรปฏิบัติอย่างไร
ข. ให้รถทางซ้ายมือของเราที่อยู่ในวงเวียนไปก่อน
ค. ให้รถที่เข้าวงเวียนและจะเลี้ยวซ้ายไปก่อน
ง. ให้รถที่เข้าวงเวียนและจะตรงไปให้ไปก่อน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
729. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้เท่าใด
ก. 3 เดือน
ข. 4 เดือน
ค. 6 เดือน
ง. 5 เดือน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
730. เมื่อผู้ขับขี่ขับรถเสียหลักบนถนนเปียกลื่น ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เหยียบเบรกทันที แล้วค่อยๆออกตัวเร่งความเร็วใหม่
ข. ถอนคันเร่ง.เหยียบเบรกเพื่อใช้เกียร์ต่ำ
ค. ถอนคันเร่ง.จับพวงมาลัยให้มั่นประคองรถต่อไป
ง. ตั้งสติให้มั่น จับพวงมาลัยให้ดี เร่งความเร็วหนีให้พ้นไป
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
731. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์ร้อนจัด
ก. น้ำในหม้อน้ำแห้ง
ข. น้ำกลั่นแบตเตอรี่แห้ง
ค. สายพานพัดลมขาด
ง. น้ำมันเครื่องแห้ง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
732. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางขวา
ข. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้ามีทางร่วมด้านซ้าย
ค. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้ามีทางคู่ข้างหน้า
ง. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้ามีทางเอกตัดกัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
733. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการขับขี่ผ่านวงเวียน (การขับขี่ผ่านวงเวียน)
ก. ขับขี่ด้วยความเร็วต่ำ
ข. ขับแซงไปมา
ค. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ง. ให้สัญญาณไฟเลี้ยวก่อนออกจากวงเวียนเสมอ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
734. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของจุดบอด
ก. บริเวณด้านหลังของรถที่กระจกมองหลังจับภาพไม่ได้
ข. บริเวณที่คนขับไม่สามารถมองเห็นได้ชัดในขณะขับรถ
ค. บริเวณด้านหน้าของรถที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นได้
ง. บริเวณด้านซ้ายของรถที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
735. การเลี้ยวรถไปทางด้านขวาของผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. .ในทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่สามารถเลี้ยวผ่านไปได้โดยทันทีโดยไม่ต้องรอให้รถที่ขับสวนทางมาขับผ่านไปก่อน
ข. กรณีที่มีเจ้าพนักงานจราจรแสดงสัญญาณด้วยมือและแขนให้ผู้ขับขี่เลี้ยวขวาผ่านไปโดยอ้อมไปทางด้านหลังของเจ้าพนักงานจราจร
ค. ต้องหยุดให้ทางแก่ผู้ที่กำลังข้ามทางและรถที่กำลังผ่านทางร่วมทางแยกจากทางด้านอื่นก่อน
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
736. ในการให้สัญญาณไฟเลี้ยว จะต้องให้ผู้ขับรถคันอื่นเห็นได้ในระยะเท่าไร
ก. ไม่น้อยกว่า 10 เมตร
ข. ไม่น้อยกว่า 15 เมตร
ค. ไม่น้อยกว่า 60 เมตร
ง. ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
737. การปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนควรกระทำที่บุคคลในข้อใดมากที่สุด
ก. บุคคลทุกคน
ข. คนขับรถเท่านั้น
ค. คนเดินเท้าเท่านั้น
ง. ผู้โดยสารเท่านั้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
738. การตรวจเช็กระดับน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์ตรวจเช็กที่อุปกรณ์ส่วนใดของเครื่องยนต์
ก. อ่างน้ำมันเครื่อง
ข. ฝาเติมน้ำมันเครื่อง
ค. กรองน้ำมันเครื่อง
ง. ก้านวัดน้ำมันเครื่อง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
739. ข้อใดเป็นข้อห้ามของผู้ขับรถ
ก. ขับรถในขณะมึนเมาสุรา
ข. ขับรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ
ค. ขับรถในขณะพูดคุย
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
740. รถจักรยานยนต์สามารถบรรทุกได้ตามข้อใด
ก. บรรทุกคนได้ 3 คนทั้งคนขี่
ข. บรรทุกคนได้ 4 คนทั้งคนขี่
ค. บรรทุกคนได้ 1 คน หรือบรรทุกสิ่งของได้ไม่เกิน 50 กก.
ง. บรรทุกสิ่งของได้ 80 กิโลกรัม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
741. เมื่อพบสัญญาณมือของรถคันหน้ายกขึ้นในแนวระดับไหล่หมายความว่าอย่างไร
ก. รถคันหน้าให้สัญญาณว่าให้แซงได้
ข. รถคันหน้าให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา
ค. รถคันหน้าให้สัญญาณว่ากำลังจะหยุดรถ
ง. รถคันหน้าให้สัญญาณว่ากำลังจะเลี้ยวซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
742. ไม่ควรเปิดฝาหม้อน้ำในกรณีใด
ก. เปิดตอนเช้าขณะยังไม่ติดเครื่องยนต์
ข. เครื่องเย็น
ค. เครื่องร้อนจัด
ง. เปิดถังพักสำรองหม้อน้ำเพื่อเติมน้ำ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
743. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. เพิ่มความระมัดระวัง.และห้ามแซง
ข. ขับรถในช่องการจราจร ห้ามคร่อมเส้น แต่แซงได้
ค. เพิ่มความระมัดระวัง.ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
ง. ขับรถให้ช้าลง.ขับรถคร่อมเส้นได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
744. "ข้อใดคือ ""รถยนต์ส่วนบุคคล"""
ก. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ข. รถแท็กซี่
ค. รถสามล้อรับจ้างสาธารณะ
ง. รถยนต์ป้ายแดง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
745. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
ก. โรงเรียนระวังเด็ก
ข. ข้างหน้าเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
ค. ข้างหน้าเป็นเขตชุมชน
ง. ระวังเด็กพิการ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
746. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร ?


ก. ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางขวา
ข. ทางข้างหน้าโค้งกลับเริ่มขวา
ค. ทางข้างหน้าโค้งซ้าย
ง. ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
747. รถประเภทใดต่อไปนี้ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้
ก. รถจักรยานยนต์สาธารณะ
ข. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค. รถยนต์ส่วนบุคคล
ง. รถตู้ส่วนบุคคล
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
748. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ช่องจราจรปิดด้านซ้าย
ข. ช่องจราจรปิดด้านขวา
ค. ช่องจราจรปิดทั้งสองด้าน
ง. ช่องจราจรลดลงด้านซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
749. ในขณะขับรถ ยางรถแตกหรือระเบิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. คุมสติ บังคับพวงมาลัย ลดความเร็วลงและไม่ควรเหยียบเบรกกะทันหัน
ข. รีบเหยียบเบรกให้เร็วที่สุด
ค. หมุนพวงมาลัยอย่างรวดเร็วเพื่อหลบเข้าข้างทาง
ง. ปลดเกียร์ว่างแล้วรีบเหยียบเบรก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
750. หม้อน้ำรถยนต์มีหน้าที่อะไร
ก. ระบายความร้อนของเครื่องยนต์
ข. ทำให้รถวิ่งเร็วขึ้น
ค. ระบายความร้อนให้ห้องผู้โดยสาร
ง. ทำให้ประหยัดน้ำมัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
751. ถ้าระดับน้ำมันเครื่องยนต์ต่ำเกินไปจะมีผลอย่างไร
ก. ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ข. ยืดอายุการทำงานของชิ้นส่วนเครื่องยนต์
ค. เครื่องแรงสตาร์ทติดง่าย
ง. ทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์สึกหรออย่างรวดเร็ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
752. ข้อใดปฏิบัติถูกต้อง
ก. รถจักรยานยนต์ต้องขับในช่องเดินรถด้านซ้ายสุด
ข. รถบรรทุกคนโดยสารต้องขับในช่องเดินรถด้านขวาสุด
ค. รถบรรทุกสิ่งของต้องขับในช่องเดินรถด้านขวาสุด
ง. การเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางด้านขวาหรือซ้ายไม่ต้องดูกระจกด้านซ้ายหรือขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
753. การขับรถเข้าวงเวียนต้องให้สิทธิรถทางใดไปก่อน
ก. ทางซ้ายมือไปก่อน
ข. ทางด้านหน้า
ค. ทางขาวมือไปก่อน
ง. ทางด้านหลัง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
754. หากเกิดฝนตกหนักจนมองเห็นทางไม่ชัดเจน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. จอดรถทันที
ข. เปิดไฟหน้าเร่งความเร็วผ่านบริเวณที่ฝนตกหนัก
ค. เร่งความเร็วให้ผ่านบริเวณที่ฝนตกโดยเร็ว
ง. จอดรถบริเวณที่ปลอดภัย เปิดไฟหน้ารถและเปิดไฟฉุกเฉิน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
755. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ให้ขับรถช้าลง และชิดขวา ขับรถไปตามทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย
ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
ค. ให้ขับรถช้าลง และชิดซ้าย ขับรถไปตามทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา
ง. ให้ขับรถช้าลง และชิดขวา ขับรถไปตามทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
756. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดรถทันที
ข. ขับรถให้ช้าลงและระวังถนนลื่น
ค. ขับรถผ่านทางคดเคี้ยวด้วยความระมัดระวัง
ง. ขับรถผ่านได้ตามปกติ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
757. จากรูป หากท่านต้องการที่จะเลี้ยวซ้าย ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร


ก. ลดความเร็ว และระมัดระวังรถด้านซ้าย รวมทั้งคนเดิมข้ามถนน
ข. เลี้ยวซ้ายได้ทันที
ค. เร่งความเร็วเพื่อให้สามารถเลี้ยวได้เร็ว
ง. บีบแตรก่อนทำการเลี้ยวรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
758. ก่อนออกรถจากไหล่ทางด้านซ้าย ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรให้ปลอดภัยมากที่สุด
ก. มองกระจกมองข้างด้านขวา
ข. เปิดไฟเลี้ยวซ้าย หันศีรษะไปด้านซ้าย
ค. มองกระจกมองข้างด้านขวา เปิดไฟเลี้ยวขวา พร้อมกับหันศีรษะมองข้ามไหล่ขวาไปทางด้านหลังก่อนออกรถ
ง. มองกระจกมองหลัง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
759. ยางมีหน้าที่อย่างไร
ก. ตัดต่อเครื่องยนต์
ข. ทำให้รถมีกำลังขับเคลื่อน
ค. ช่วยยึดเกาะถนนไม่ให้ลื่นไถล
ง. ระบายความร้อน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
760. ขณะขับรถเครื่องยนต์เกิดความร้อนสูง. ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดรถที่ปลอดภัย เอาน้ำแข็งมาแช่เครื่องยนต์
ข. หยุดรถที่ปลอดภัย แล้วปล่อยให้เครื่องเย็นก่อน
ค. หยุดรถที่ปลอดภัย แล้วเปิดฝาหม้อน้ำ เติมน้ำทันที
ง. หยุดรถที่ปลอดภัย แล้วเอาน้ำมาราดเครื่องยนต์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
761. ที่ใดหยุดรถได้
ก. ในทางร่วมทางแยก
ข. เขตที่ไม่มีเครื่องหมายห้ามหยุดรถ
ค. ปากทางเข้าออกอาคารหรือทางเดินรถ
ง. เขตปลอดภัย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
762. ในการขับรถต้องขับชิดด้านใด
ก. ด้านซ้าย
ข. ด้านขวา
ค. ด้านใดก็ได้
ง. ช่องกลาง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
763. สาเหตุไฟไม่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่เกิดจากอะไร
ก. เปิดเครื่องเสียงมากเกินไป
ข. ฉนวนหุ้มขั้วแบตเตอรี่หลุด
ค. เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวมากเกินไป
ง. ไดชาร์จชำรุดหรือสายพานไดชาร์จหย่อนหรือขาด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
764. หากเกิดฝนตกหนักจนมองเห็นทางไม่ชัดเจน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. จอดรถบริเวณที่ปลอดภัย เปิดไฟหน้ารถและเปิดไฟฉุกเฉิน
ข. เปิดไฟหน้าเร่งความเร็วผ่านบริเวณที่ฝนตกหนัก.
ค. เร่งความเร็วให้ผ่านบริเวณที่ฝนตกโดยเร็ว
ง. จอดรถทันที
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
765. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะไปในทางเดินรถสองทาง
ข. ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะให้ทางแก่รถด้านหน้าเมื่อถึงป้ายให้ทาง
ค. ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะไปในทางเดินรถทางเดียว
ง. ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะกลับรถข้างหน้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
766. ขณะขับรถ ถ้ากระจกบังลมหน้ารถแตกร้าว ควรปฎิบัติอย่างไร
ก. ตั้งสติ ลดความเร็ว จอดรถข้างทาง.เปิดไฟฉุกเฉิน
ข. ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน และขับรถต่อไป
ค. ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน และหยุดรถทันที
ง. ตั้งสติ จอดรถข้างทาง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
767. การเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ควรเติมให้ท่วมแผ่นธาตุประมาณเท่าไร
ก. 1 นิ้ว
ข. 2 นิ้ว
ค. 3 นิ้ว
ง. 4 นิ้ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
768. การหยุดรถอย่างกะทันหัน (รถที่ไม่มีระบบเบรก.ABS) ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เหยียบเบรกสลับกับปล่อยเบรกเป็นจังหวะ
ข. เหยียบเบรกแรงๆ
ค. เหยียบเบรกเท้าสลับกับดึงเบรกมือ
ง. เหยียบเบรกเท้าและดึงเบรกมือพร้อมกัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
769. โดยปกติการสลับยางควรสลับทุกระยะทางกี่กิโลเมตร
ก. "10,000 กิโลเมตร"
ข. "25,000 กิโลเมตร"
ค. "30,000 กิโลเมตร"
ง. "35,000 กิโลเมตร"
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
770. กรณีมีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกันในเส้นทางเดียวกันผู้ขับขี่ต้องทำอย่างไร
ก. ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวได้ทันที
ข. ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางขวาก่อน
ค. ผู้ที่จะเลี้ยวขวาต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางด้านซ้ายก่อน
ง. ห้ามเลี้ยวซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
771. การเปิดไฟสูงในสถานการณ์ใดถูกต้อง
ก. เปิดไฟสูงขณะที่ไม่มีรถสวนทาง
ข. เปิดไฟสูงขณะฝนตกหนัก
ค. เปิดไฟสูงเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ
ง. เปิดไฟสูงเมื่อขับรถตามหลังคันหน้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
772. หากมีผู้บาดเจ็บหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ท่านควรปฏิบัติอย่างไรหากตัวท่านมิได้รับบาดเจ็บ
ก. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล
ข. ไม่ต้องสนใจหากผู้บาดเจ็บไม่ใช่คนที่ท่านรู้จัก.
ค. แจ้งตำรวจที่อยู่บริเวณใกล้เคียง.
ง. รีบแจ้งหน่วยกู้ภัยให้เร็วที่สุด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
773. สัญญาณเสียงแตรใช้ได้เมื่อใด
ก. ใช้ได้เมื่อรถคันหน้าขับช้า
ข. ใช้ได้ตามสะดวก
ค. ใช้ตลอดเวลา
ง. ใช้ได้เมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
774. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ มีความหมายอย่างไร
ก. น้ำมันที่มีส่วนผสมของเอทานอล
ข. น้ำมันที่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว
ค. น้ำมันที่ได้จากพืช 100 เปอร์เซ็นต์
ง. น้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันหล่อลื่น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
775. จากรูป หากท่านกำลังขับตามหลังคนขี่จักรยาน แต่ท่านต้องการที่จะเลี้ยวซ้าย ท่านควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ชะลอความเร็วจนกว่าจักรยานจะผ่านทางเลี้ยว
ข. พยายามแซงจักรยานก่อนที่จะถึงทางเลี้ยว
ค. จอดรถเพื่อรอจนกว่าคนขี่จักรยานจะผ่านทางเลี้ยว
ง. ทำการเลี้ยวโดยไม่ต้องสนใจจักรยาน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
776. "ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ""รถยนต์"" หมายความว่า"
ก. รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล รถแท็กซี่
ข. รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค. รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ง. รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
777. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ก. ต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร
ข. อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
ค. มีประสบการณ์ในการขับรถมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
ง. ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับรถยนต์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
778. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
ข. ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
ค. ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา
ง. ห้ามไปทางซ้ายหรือทางขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
779. ในขณะที่ท่านกำลังขับรถอยู่บนถนน และสังเกตเห็นว่าเบื้องหน้ามีคนกำลังข้ามถนน โดยไม่มีทางม้าลาย ข้อใดถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
ก. ขับรถผ่านไปตามปกติ เนื่องจากการข้ามถนนที่ปลอดภัยต้องข้ามทางม้าลายเท่านั้น
ข. กระพริบไฟสูงเพื่อเตือนว่าอย่าข้าม แล้วขับผ่านโดยเร็วที่สุด
ค. กดแตรรัวถี่ๆ เตือนว่าอย่าข้ามเพราะอาจถูกรถชนได้
ง. ชะลอความเร็วแล้วหยุดให้ข้าม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
780. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?


ก. ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง.และรีบเร่งเครื่องไปก่อน
ข. ขับรถให้ช้าลง.หากเห็นรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางขวางหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นให้ทาง
ค. ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว
ง. ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง.แล้วแซงได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
781. สมมติว่าท่านขับรถคัน ก. ออกจากห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีป้ายรถเมล์อยู่หน้าห้างดังรูป ท่านจะต้องขับรถอย่างไรจึงจะปลอดภัย


ก. หยุดรถบริเวณทางออกดูรถด้านขวามือ ถ้าไม่มีรถวิ่งมาก็ขับรถเลี้ยวขวาแซงรถประจำทางออกไป
ข. หยุดรถบริเวณทางออก ดูรถด้านขวามือ ถ้าไม่มีรถวิ่งมาก็ดูรถด้านซ้ายมือว่ามีรถมาจอดต่อท้ายรถโดยสารประจำทางหรือไม่ถ้าด้านซ้ายมือไม่มีรถก็ขับรถออกไป
ค. ไม่ต้องหยุดรอ ขับเลี้ยวซ้ายออกมาต่อท้ายรถโดยสารประจำทาง
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
782. สถานการณ์ใดใช้ไฟฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม
ก. เปิดไฟฉุกเฉินในขณะที่หมอกลงจัด
ข. เปิดไฟฉุกเฉินเมื่อกำลังจะเลี้ยวซ้ายบริเวณทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร
ค. เปิดไฟฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ขับขี่ท่านอื่นทราบว่าตนจะวิ่งตรงไป
ง. เปิดไฟฉุกเฉินเมื่อรถจอดเสียอยู่บริเวณไหล่ทาง.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
783. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย
ก. หากง่วงนอนมากควรขับรถด้วยความเร็วสูง.เพื่อให้ตื่นตัว
ข. การเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าในขณะฝนตกควรมากกว่าการขับรถในสภาวะปกติ
ค. ไม่จำเป็นต้องตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทาง.
ง. ควรขับรถด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง.เพื่อถึงที่หมายเร็วขึ้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
784. อุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่เกิดจากอะไร
ก. รถ
ข. ผู้ขับขี่
ค. ถนน
ง. สิ่งแวดล้อม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
785. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถแทรกเตอร์ของเอกชน
ข. รถแทรกเตอร์ของรัฐวิสาหกิจ
ค. รถบดถนนของเอกชน
ง. รถบดถนนของผู้ว่าราชการจังหวัด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
786. การขับรถทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้ามากเกินไป จะเกิดผลเสียอย่างไรกับสภาพการจราจร
ก. การจราจรคล่องตัวมากขึ้น
ข. จะขับรถด้วยความปลอดภัยมากขึ้น
ค. ลดอุบัติเหตุ
ง. เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
787. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ข. ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ค. ห้ามเฉพาะรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ง. ให้รถยนต์จอด และหยุดรับ-ส่งได้ในเขตที่ติดตั้งป้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
788. ขณะขับรถยางรถแตก.จะมีอาการอย่างไร
ก. พวงมาลัยรถจะไร้น้ำหนัก
ข. พวงมาลัยจะหนัก.รถจะเอียง
ค. รถหยุดกะทันหัน
ง. เบรกจะไม่ทำงาน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
789. ข้อใดแสดงถึงการมีจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงภัย และการกระทำที่ไม่ปลอดภัย
ก. บังคับตัวเองให้ปฏิบัติตามกฎจราจรตลอดเวลาที่ขับขี่ โดยไม่ต้องรอให้ตำรวจจราจรบังคับ
ข. ปรับแต่งอุปกรณ์ส่วนควบ และระบบต่างๆ ของรถให้แตกต่างไปจากสภาพที่ออกมาจากโรงงาน
ค. เมื่อถึงทางร่วมทางแยหากอยู่ในทางเอกต้องไปก่อนเสมอ ไม่จำเป็นต้องให้รถในทางโทเข้ามาร่วมใช้ทาง
ง. เปิดไฟฉุกเฉิน เมื่อจอดรถในที่ห้ามจอด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
790. ผู้ขับขี่ต้องการกลับรถต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ขับรถช่องทางไหนก็ได้
ข. ดูป้ายจราจรที่อนุญาตให้กลับรถและเข้าช่องทางให้ถูกต้อง
ค. เข้าช่องทางที่มีลุกศรบนพื้นถนนให้ตรงไป
ง. กลับรถที่บริเวณเส้นทะแยงเหลือง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
791. อุณหภูมิเครื่องยนต์ที่ทำงานปกติควรอยู่เท่าไร
ก. 60 – 70 องศาเซลเซียส
ข. 50 -60 องศาเซลเซียส
ค. 40-50 องศาเซลเซียส
ง. 80 –95 องศาเซลเซียส
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
792. ข้อใด ถือได้ว่าเป็นผู้ขับขี่ที่มีจิตสำนึก.
ก. เตรียมความพร้อมทั้งรถและคนก่อนออกเดินทาง
ข. ตรวจสอบดูแลรักษารถอย่างสม่ำเสมอ
ค. ขับรถเร่งแซงเพื่อให้ถึงที่หมายอย่างรวดเร็วและทันเวลา
ง. ขับรถช้าชิดขวาตลอดเส้นทาง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
793. ข้อใดเปิดไฟหน้ารถไม่ถูกต้อง.
ก. เมื่อไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าในระยะต่ำกว่า 150 เมตร
ข. เมื่อต้องเร่งรีบไปทำงาน
ค. เมื่อฝนตกหนัก
ง. เมื่อมีควันไฟปกคลุมถนน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
794. ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้าหรือไฟท้ายรถ ให้รถคันอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าเท่าใด
ก. 150 เมตร
ข. 100 เมตร
ค. 60 เมตร
ง. 120 เมตร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
795. รถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเหยียบเบรกอย่างกะทันหัน (รถไม่มีเบรก.ABS) จะมีผลอย่างไร
ก. ล้อจะล็อก. และรถจะไม่สามารถควบคุมได้
ข. รถจะค่อยๆ ชะลอความเร็วลง
ค. จะหยุดรถได้ตามระยะที่กำหนด
ง. ล้อจะล็อก. และรถจะหยุดทันที
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
796. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก. รถของวัด
ข. รถของมูลนิธิ
ค. รถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ง. รถของผู้บัญชาการทหารสูงสุด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
797. สัญญาณในข้อใดให้ใช้ในทางเดินรถได้
ก. สัญญาณเสียงแตร
ข. สัญญาณไฟวับวาบที่ยังไม่ได้รับอนุญาต
ค. สัญญาณไซเรนที่ยังไม่ได้รับอนุญาต
ง. สัญญาณเสียงหลายเสียง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
798. การตรวจสอบลมยางล้อรถ จะต้องตรวจสอบที่ล้อใด
ก. เฉพาะล้อหน้า
ข. เฉพาะล้อหลัง
ค. ทั้งสี่ล้อ
ง. ทั้งสี่ล้อและล้ออะไหล่
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
799. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ
ข. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางลงลาดชัน
ค. ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางขึ้นลาดชัน
ง. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
800. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามจอดรถ
ข. ห้ามเข้า
ค. หยุดให้รถทางอื่นขับผ่านไปก่อน
ง. ให้รถเดินทางเดียว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
801. แบตเตอรี่ควรมีฉนวนหุ้มที่ขั้วแบตเตอรี่ขั้วใด
ก. ขั้วบวก
ข. ขั้วลบ
ค. ไม่จำเป็นต้องมีฉนวนหุ้ม
ง. หุ้มทั้งสองขั้ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
802. พฤติกรรมใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรกระทำ
ก. ทุกข้อที่กล่าวจะเป็นตัวเลือกที่ถูกทั้งหมด
ข. เปิดไฟสูงขณะรถสวนกัน
ค. เปิดไฟสูงเพื่อไล่รถคันหน้า
ง. เปิดไฟสูงขณะขับรถตามหลังรถคันอื่น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
803. ผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวซ้ายต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายก่อนถึงทางเลี้ยวกี่เมตร
ก. ไม่น้อยกว่า 15 เมตร
ข. ไม่น้อยกว่า 20 เมตร
ค. ไม่น้อยกว่า 25 เมตร
ง. ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
804. เมื่อถึงทางรถไฟและมีรถไฟกำลังแล่นผ่าน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร
ข. ขับรถผ่านไปโดยเร็ว
ค. ให้เสียงสัญญาณแตรเตือนและขับผ่านไปได้
ง. หยุดรอสัญญาณไฟและเปิดไฟฉุกเฉิน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
805. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ปฏิบัติทั้งข้อ ข. และ ค.
ข. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและระวังเครื่องกั้น
ค. ให้ผู้ขับขี่ระวังถ้ามีรถไฟกำลังผ่านมาให้หยุดรถห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร
ง. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วและสังเกตดูรถไฟทั้งด้านซ้ายและขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
806. จากรูปรถคันสีน้ำเงิน หรือรถคันสีเขียวมีสิทธิที่จะผ่านไปก่อน


ก. ให้รถคันสีเขียวไปก่อน
ข. ให้รถคันสีน้ำเงินไปก่อน
ค. รถคันไหนไปก่อนก็ได้ หากมีความเร็วสูงกว่า
ง. รถคันไหนไปก่อนก็ได้ หากมาถึงก่อน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
807. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก. ชวนผู้โดยสารคุยเพื่อความเป็นกันเอง
ข. เมื่อง่วงก็ขออนุญาตผู้โดยสารจอดนอน
ค. ไม่ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ
ง. แจกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อหาลูกค้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
808. ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องบนทางหลวงผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ให้จอดรถบนไหล่ทางหรือจอกชิดซ้ายสุด
ข. ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ขับขี่จะมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ต้องเปิดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอที่จะมองเห็นรถได้
ค. ให้แสดงเครื่องหมายรถขัดข้องไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของรถโดยห่างจากรถไม่ต่ำกว่า 50 เมตร
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
809. รถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเหยียบเบรกอย่างกะทันหัน(รถไม่ใช้เบรก.ABS) จะมีผลอย่างไร
ก. จะหยุดรถได้ตามระยะที่กำหนด
ข. ล้อจะล็อค.และรถจะหมุน
ค. รถจะค่อยๆ ชะลอความเร็วลง
ง. ล้อจะล็อค.และรถจะหยุดทันที
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
810. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามแซง
ข. ห้ามกลับรถ
ค. รถเดินทางเดียว
ง. ห้ามขับรถชิดขอบทางด้านขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
811. จากรูป สมมติว่าท่านเป็นผู้ขับรถคัน ก. และมีความประสงค์จะขับเข้าซอยซ้ายมือด้านหน้ารถโดยสารประจำทางที่กำลังจอดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายรถเมล์ ท่านต้องขับรถอย่างไรจึงจะปลอดภัย


ก. หยุดรถหลังรถโดยสารประจำทาง รถให้รถโดยสารประจำทางขับออกไปก่อนแล้วค่อยขับเลี้ยวเข้าซอย
ข. ขับแซงด้านซ้ายรถโดยสารประจำทางแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายเข้าซอย
ค. ขับแซงด้านขวารถโดยสารประจำทางแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายเข้าซอย
ง. "ถูกทั้งข้อ ก, ข. และ ค."
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
812. จากรูป รถคันสีเหลืองควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ใช้สัญญาณแตรเพื่อให้รถคันอื่นหยุดให้ท่าน
ข. ขับออกไปทันที
ค. ค่อยๆ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าทีละน้อย
ง. เลี้ยวซ้ายแล้วกลับรถที่จุดกลับรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
813. ขณะขับรถ ถ้ากระจกบังลมหน้ารถแตกร้าว ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน ลดความเร็ว จอดรถข้างทาง
ข. ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน และขับรถต่อไป
ค. ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน และหยุดรถทันที
ง. ตั้งสติ จอดรถข้างทาง.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
814. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร ?


ก. ทางข้างหน้าห้ามกลับรถ
ข. ทางข้างหน้าจะมีทางโค้งซ้าย
ค. ทางข้างหน้ามีที่กลับรถด้านขวา
ง. ทางข้างหน้าจะมีที่สิ้นสุดทางคู่
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
815. บริเวณใดห้ามผู้ขับขี่หยุดรถ
ก. ในทางร่วมทางแยก
ข. ปากทางเข้าออกอาคารหรือทางเดินรถ
ค. ในเขตปลอดภัย
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
816. ข้อใดไม่ใช่วิธีการขับรถที่ปลอดภัยในขณะที่ฝนตก.
ก. เปิดไปฉุกเฉินตลอดเวลาที่ฝนตก
ข. ทิ้งช่วงห่างจากรถคันหน้า เผื่อไว้มากๆ
ค. เปิดไฟหน้า
ง. ใช้อัตราความเร็วที่ปลอดภัย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
817. จากรูป หากท่านต้องการขับตรงไป ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร


ก. บีบแตรเพื่อให้รถคันหน้าเร่งความเร็ว
ข. ขับต่อไปด้วยความเร็วเท่าเดิม
ค. ลดความเร็วลง.และให้ทางแก่รถที่เลี้ยวออกมา
ง. เปิดไฟฉุกเฉินและขับผ่านไปด้วยความรวดเร็ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
818. การให้สัญญาณไฟที่ถูกต้องเมื่อขับรถเข้าสู่ทางร่วมทางแยก.
ก. ให้สัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อต้องการขับรถตรงไป
ข. ให้สัญญาณไฟเฉพาะเลี้ยวขวาเท่านั้น
ค. ให้สัญญาณไฟทุกครั้งเมื่อต้องการเลี้ยวซ้ายหรือขวา
ง. ไม่จำเป็นต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวาหรือซ้าย เมื่อขับตามรถคันหน้าที่ให้สัญญาณไฟเลี้ยวไปทางเดียวกัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
819. ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุด
ก. ขับรถโดยมีใบขับขี่ที่ถูกต้อง.และปฏิบัติตามกฎจราจร
ข. ศึกษาเรียนรู้ในกฎจราจร
ค. ศึกษาเรียนรู้ในกฎจราจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ง. ตั้งใจฟังการถ่ายทอดอบรมเพื่อสอบใบขับขี่
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
820. จากภาพผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการขับรถตรงไปจะต้องปฏิบัติอย่างไร


ก. หยุดรอให้รถคัน ข. ขับผ่านไปก่อน
ข. ขับรถผ่านไปได้เลย
ค. หยุดรอให้รถคัน ค. ขับผ่านไปก่อน
ง. หยุดรอให้รถคัน ข. และ ค. ขับผ่านไปก่อน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
821. เมื่อพบเครื่องหมายผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ไม่กลับรถในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องหมายนี้
ข. กลับรถในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องหมายนี้
ค. ไม่แซงรถในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องหมายนี้
ง. ไม่เลี้ยวขวาในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องหมายนี้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
822. บริเวณใดห้ามผู้ขับขี่จอดรถ
ก. ในระยะ 3 เมตรจากท่อน้ำดับเพลิง
ข. ในระยะ 15 เมตรจากทางรถไฟผ่าน
ค. ในระยะ 10 เมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
823. ขณะฝนตกใหม่ๆ รถมักลื่นไถล เพราะเหตุใด
ก. น้ำฝนจะชะล้างถนนให้สะอาด
ข. น้ำฝนจะกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับพื้นถนน
ค. ฝนตกทำให้ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
ง. ถนนคอนกรีตดูดซับน้ำฝนได้อย่างดี
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
824. มารยาทที่ดีในการขับขี่ทำให้การใช้รถใช้ถนนเป็นไปอย่างปลอดภัย ข้อใดเป็นมารยาทที่ควรปฏิบัติ
ก. เมื่อขับรถในทางเลี้ยวไม่ว่าจะอยู่เลนไหน โดยมารยาทเลี้ยวแล้วต้องรักษาแนวให้อยู่ในเลนนั้นก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะเปลี่ยนเลนได้
ข. ขณะขับรถในช่องทางขวาแต่ขับตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด หากมีรถมาจ่อท้ายแสดงว่ารถคันนั้นวิ่งเร็วไปไม่ต้องหลบให้ทาง
ค. เมื่อรถ 2 คัน วิ่งมาถึงทางแยกหรือวงเวียนพร้อมกันรถคันไหนเร็วกว่าไปก่อนเสมอ
ง. ไฟตัดหมอกเป็นไฟตกแต่งรถให้สวยงามสามารถเปิดได้ในขณะที่ไม่มีหมอกลง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
825. ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเท่าไร
ก. ในระยะที่จะสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัยเมื่อมีความจำเป็น
ข. ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
ค. ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
ง. ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
826. เมื่อฝนเริ่มตกหนักในขณะที่ท่านขับรถอยู่ในเขตที่จำกัดความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง.ท่านควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ขับด้วยความเร็วเท่าเดิม
ข. ชะลอความเร็วลง.
ค. ขับรถเข้าข้างทางและรอจนกว่าฝนจะหยุดตก.
ง. เร่งความเร็ว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
827. เมื่อท่านขับรถเข้าใกล้รถที่จอดอยู่ข้างทาง.ท่านควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. เร่งความเร็วผ่านไปทันที
ข. เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น เตรียมพร้อมที่จะหยุดเสมอ
ค. ให้สัญญาณไฟสูงเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ
ง. ขับต่อไปโดยไม่ต้องระวังสิ่งใด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
828. ข้อใดคือเสียงดังปกติ
ก. เสียงสายพานหย่อน
ข. เสียงยางรถเสียดสีกับถนน
ค. เสียงที่ดังจากที่ปัดน้ำฝน
ง. เสียงคอมเพลสเซอร์แอร์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
829. ถ้าไม่ปลดล็อกเบรกมือเมื่อเคลื่อนรถจะมีอาการอย่างไร
ก. เมื่อรถเคลื่อนตัวจะรู้สึกว่ารถเร่งความเร็วไม่ขึ้น
ข. เมื่อรถเคลื่อนตัวจะรู้สึกว่ารถออกตัวเร็วขึ้น
ค. เมื่อหมุนพวงมาลัยจะรู้สึกหนัก
ง. เครื่องยนต์มีอาการสะดุด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
830. การตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยยังใช้งานได้ดีหรือไม่ ควรตรวจสอบอย่างไร
ก. กระตุกดึงสายเข็มขัดอย่างเร็ว แล้วสายเข็มขัดต้องล็อค
ข. ดูว่าเป็นของใหม่หรือไม่
ค. ดูว่าเข็มขัดมียี่ห้อหรือไม่
ง. ต้องมีสีเข้มๆ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
831. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ให้ล้อเลื่อนลากเข็นจอด
ข. ให้รถจักรยานจอด
ค. ให้รถจักรยานยนต์จอด
ง. ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
832. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ทางข้างหน้ามีที่กลับรถด้านซ้าย
ข. สิ้นสุดทางคู่
ค. ทางโค้งซ้าย
ง. ให้เลี้ยวซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
833. รูปใดต่อไปนี้ ห้ามจอด


ก. รูป 1. และรูป 2.
ข. รูป 2. และรูป 3.
ค. รูป 1. และรูป 3.
ง. ทั้งรูป 1. 2. และ 3.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
834. จากรูป ผู้ขับขี่รถคันสีแดงควรระมัดระวังรถคันใดมากที่สุด


ก. รถจักรยานยนต์
ข. รถคันสีน้ำเงิน
ค. รถคันสีเขียว
ง. ไม่จำเป็นต้องระวังรถคันใดเลย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
835. ข้อใดไม่ใช่การตรวจสอบน้ำมันเครื่องยนต์
ก. ดมกลิ่น
ข. สี
ค. ปริมาณ
ง. ความหนืด สิ่งเจือปน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
836. นาย ก.นำรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนเองรับส่งภรรยาไปตลาดได้หรือไม่อย่างไร
ก. ได้ เพราะภรรยานาย ก.เป็นคนในครอบครัว
ข. ได้ เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถนำมาใช้กิจการส่วนตัวของเจ้าของรถได้
ค. ไม่ได้ เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องนำมารับจ้างเท่านั้น
ง. ไม่ได้ เพราะ รถจักรยานยนต์สาธารณะห้ามใช้ในกิจการส่วนบุคคลของเจ้าของรถ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
837. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกกรณีใดถูกต้อง
ก. ขับผ่านไปได้โดยทันที
ข. กรณีในทางร่วมทางแยกมีรถอื่นหยุดขวางอยู่จนไม่สามารถขับรถผ่านไปได้ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถที่หลังเส้นให้รถหยุดและรอจนกว่าจะสามารถเคลื่อนรถผ่านทางร่วมแยกไปได้
ค. ถ้ามีรถถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกับผู้ขับขี่ต้องยอมให้รถที่อยู่ทางขวามือของถนนขับผ่านไปก่อน
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
838. บริเวณใดห้ามแซง
ก. ทางตรง
ข. ทางที่ปลอดภัย
ค. ทางโล่ง
ง. ทางโค้งรัศมีแคบ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
839. การตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยยังใช้งานได้ดีหรือไม่ ควรตรวจสอบอย่างไร
ก. ต้องมีสีเข้มๆ
ข. ดูว่าเข็มขัดมียี่ห้อหรือไม่
ค. ดูว่าเป็นของใหม่หรือไม่
ง. กระตุกดึงสายเข็มขัดอย่างเร็ว แล้วสายเข็มขัดต้องล็อก.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
840. ขณะขับรถหากเกิดคันเร่งค้างควรทำอย่างไร
ก. เปิดไฟฉุกเฉิน
ข. ตั้งสติ ใช้ปลายเท้างัดคันเร่งขึ้นมา
ค. ดึงเบรกมือ
ง. ย้ำคันเร่งหลายๆ ครั้ง.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
841. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถยนต์รับจ้าง
ข. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค. รถดับเพลิง
ง. รถตู้ส่วนบุคคล
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
842. การตรวจเช็กรอยรั่วซึมระบบเชื้อเพลิงท่านควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ใช้น้ำสบู่เช็ดหาคราบน้ำมัน
ข. ใช้ไฟฉายหรือไฟแช็กส่องดูถ้ามองไม่เห็น
ค. ใช้จากการสังเกตและการดมกลิ่น
ง. ใช้มือหมุนท่อยางหาความบกพร่อง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
843. จากรูป เมื่อรถคันสีเหลืองต้องการที่จะขับตรงไป ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. บีบแตรอย่างต่อเนื่อง
ข. หยุดรอจนกว่ารถข้างหน้าจะผ่านไป
ค. เปิดไฟสูงค้าง
ง. พยายามขับมุดผ่านช่องว่าง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
844. หากท่านตรวจพบว่าท่อน้ำมันเริ่มมีรอยน้ำมันซึมออกมาท่านควรทำอย่างไร
ก. สลับท่อไปไว้ในท่อแรงดันต่ำ
ข. ใช้เทปรัดให้แน่นขึ้น
ค. ใช้ไปได้จนกว่าจะมีรอยหยดของน้ำมัน
ง. ทำการเปลี่ยนท่อใหม่
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
845. การขับรถสวนทางกันข้อใดถูกต้อง
ก. ในทางเดินรถที่แคบและสามารถสวนทางกันได้ให้ผู้ขับขี่รถในแต่ละฝ่ายขับรถผ่านไปได้ทันที
ข. ในทางเดินรถที่แคบซึ่งไม่อาจขับรถสวนทางกันได้โดยปลอดภัยให้ผู้ขับขี่รถ คันที่เล็กกว่าหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย เพื่อให้รถคันที่ใหญ่หว่าขับผ่านไปก่อน
ค. ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถและให้ถือกึ่งกลางของทางเดินรถเป็นหลัก
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
846. ข้อใดเป็นการขับรถที่ถูกต้องทั้งกฎจราจรและมารยาทในการขับรถ
ก. ขับรถโดยใช้ความเร็ว 150 กิโลเมตรต่อชั่วโมในกรณีที่ถนนว่าง
ข. การขับรถปาดหน้ารถคันอื่นอย่างกระชั้นชิด
ค. หยุดรถให้คนข้ามถนนในบริเวณที่มีคนข้าม
ง. ขับรถช้าๆ ในช่องทางเดินรถทางขวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
847. ขณะขับรถไฟเตือนสีใดไม่ควรแสดงอยู่บนแผงหน้าปัด
ก. สีเขียว
ข. สีเหลือง
ค. สีแดง
ง. สีน้ำเงิน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
848. การเข้าเกียร์ถอยหลังขณะรถยังไม่หยุดนิ่งมีผลเสียอย่างไร
ก. เข้าเกียร์ยากและทำให้เกียร์เสียเร็วกว่าปกติ
ข. ทำให้น้ำมันเกียร์หมดเร็ว
ค. เครื่องยนต์กินน้ำมันเครื่อง
ง. ไม่มีผลต่อเกียร์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
849. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร


ก. ห้ามขับรถทุกชนิดเข้าไปในทิศทางที่ติดตั้งป้าย
ข. ให้คนเดินเข้าไป ในเขตที่ติดตั้งป้าย
ค. ให้เฉพาะรถเก๋งเข้าไป ในเขตที่ติดตั้งป้าย
ง. ให้รถเข้าไปได้ ในเขตที่ติดตั้งป้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
850. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ผู้ขับรถบนทางหลักให้ระมัดระวัง เตรียมตัวออกทางหลัก
ข. ผู้ขับรถบนทางหลักให้ระมัดระวัง เตรียมตัวออกทางโค้งซ้าย
ค. ผู้ขับรถบนทางหลักให้ระมัดระวัง เตรียมตัวออกทางโค้งขวา
ง. ผู้ขับขี่บนทางขนานเตรียมตัวเข้าทางหลัก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
851. รถในข้อใด ห้ามนำมาใช้ในทาง
ก. รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง
ข. รถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของทางราชการกำหนด
ค. รถที่จดทะเบียนและเสียภาษีแล้ว
ง. รถที่อุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
852. กรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วผู้ขับขี่หลบหนีไม่แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ จะมีผลอย่างไร
ก. "ถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท"
ข. ถูกจำคุก
ค. ให้สันนิษฐานว่าผู้หลบหนีเป็นผู้กระทำความผิด
ง. ไม่มีผลใดๆ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
853. ในการขับขี่ท่านควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดมากที่สุด
ก. ขับขี่เร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ข. เปลี่ยนช่องจราจร
ค. ขับขี่ด้วยความเร็วคงที่
ง. แซงรถคันอื่น เมื่อเห็นว่าปลอดภัย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
854. "รถ ก. , ข. และ ค. เลี้ยวซ้ายพร้อมกัน คันใดกระทำผิดกฎหมาย (รูปภาพ)

"
ก. รถคัน ก. และ ข. ผิด เพราะเลี้ยวซ้ายพร้อมกัน
ข. รถคัน ก. และ ค. ผิด เพราะเลี้ยวซ้ายพร้อมกัน
ค. รถคัน ข. และ ค. ผิด เพราะเลี้ยวซ้ายพร้อมกัน
ง. "รถคัน ก., ข. และ ค. ผิด เพราะเลี้ยวซ้ายพร้อมกัน"
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
855. ข้อต่อไปนี้ข้อใดห้ามแซง
ก. แซงด้านซ้ายขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
ข. แซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง
ค. แซงรถบริเวณหน้าโรงพยาบาล
ง. แซงรถบริเวณที่มีน้ำท่วม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
856. กรณีใดที่ผู้ขับขี่สามารถขับรถในทางเดินรถด้านขวาหรือล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถได้
ก. ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง
ข. เป็นทางเดินรถทางเดียว
ค. ทางเดินรถกว้างไม่ถึง 6 เมตร
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
857. การขับรถระหว่างภูเขาหรือระหว่างเนินผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ขับรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย
ข. เมื่อถึงทางโค้งผู้ขับขี่ต้องใช้เสียงสัญญาณเพื่อเตือนรถอื่น ที่อาจสวนมา
ค. ลดความเร็วของรถ
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
858. ในทางเดินรถที่มีสัญญาณจราจรไฟเขียวเป็นรูปลูกศรอยู่เหนือช่องทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ให้ขับรถในช่องทางเดินรถนั้นได้
ข. ห้ามขับรถในช่องทางเดินรถนั้น
ค. ห้ามเลี้ยว
ง. ห้ามขับรถในช่องทางเดินรถนั้นเนื่องจากเป็นช่องทางเดินรถประจำทาง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
859. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมายควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและขับรถเข้าทางโค้งต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ข. ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวซ้าย
ค. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและเลี้ยวขวาด้วยความระมัดระวัง
ง. ห้ามผู้ขับขี่รถตรงไปข้างหน้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
860. ข้อใดเป็นมารยาทที่ไม่ดีในการขับรถยนต์
ก. หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย
ข. ก้มศีรษะให้เมื่อมีคนให้ทาง
ค. ขับรถแซงคันหน้าในระยะกระชั้นชิด
ง. ไม่เปิดไฟสูงเมื่อมีรถขับสวนทางมา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
861. การขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ให้สัญญาณกระพริบไฟหน้าหลายครั้ง
ข. ขับแซงขึ้นไปได้เลย
ค. ให้สัญญาณเลี้ยวขวา
ง. ให้สัญญาณแตรให้รถคันหน้าได้ยิน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
862. การจับพวงมาลัยขณะขับรถทางตรง.มือขวาและซ้ายของผู้ขับขี่ ควรอยู่ในตำแหน่งลักษณะใดของหน้าปัดนาฬิกา
ก. ตำแหน่งเลข.2 และเลข.10
ข. ตำแหน่งเลข.4 และเลข.10
ค. ตำแหน่งเลข.3 และเลข.10
ง. ตำแหน่งเลข.6 และเลข.10
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
863. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้าย เพิ่มความระมัดระวัง ทางร่วมด้านขวา
ข. ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้าย เพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางร่วมไม่มีเกาะ
ค. ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้าย เพิ่มความระมัดระวัง ทางคู่ข้างหน้า
ง. ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้าย เพิ่มความระมัดระวัง ทางร่วมด้านซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
864. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะเลี้ยวซ้ายได้
ข. ขับรถให้ช้าลงระมัดระวังคนข้ามทาง เพราะทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้าม ซึ่งมีคนเดินข้ามไปข้ามมาอยู่เสมอ
ค. ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะจอดรถได้
ง. ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะให้ทาง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
865. ในการขับรถทางไกล ผู้ขับขี่ควรเตรียมความพร้อมของร่างกายอย่างไร
ก. พักผ่อนให้เพียงพอ
ข. รับประทานอาหารเพิ่มเป็น 2 เท่า ของวันปกติ
ค. ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังให้มากๆ
ง. ใช้ยากระตุ้นประสาท (ยาบ้า)
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
866. รถที่ไม่ได้เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนดต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละเท่าใด
ก. ร้อยละ 1 บาทต่อเดือน
ข. ร้อยละ 1 บาทต่อปี
ค. ร้อยละ 10 บาทต่อเดือน
ง. ร้อยละ 10 บาทต่อปี
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
867. ท่านควรทำอย่างไรเมื่อผู้ขับรถคันอื่นเปิดทางให้ท่านไปก่อนหรือเข้าร่วมใช้ช่องจราจรด้วย
ก. เร่งรถออกไปโดยตัดข้ามไปยังช่องจราจรถัดไปด้วย
ข. ก้มหัวหรือยกมือขอบคุณ พร้อมกับเคลื่อนรถออกไปหรือเข้าร่วมใช้ช่องจราจรในลักษณะเร่งร้อน
ค. ก้มหัวขอบคุณ พร้อมกับเคลื่อนรถออกไปหรือเข้าร่วมใช้ช่องจราจรที่ขอเข้าร่วมด้วยความระมัดระวัง
ง. ขับรถออกไปหรือเข้าร่วมช่องจราจรแบบช้าๆ และพยายามเบียดข้ามไปยังช่องจราจรถัดไป
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
868. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดหรือติดยาก
ก. แบตเตอรี่มีไฟไม่เพียงพอ
ข. เติมน้ำมันเครื่องมากเกินไป
ค. น้ำมันเชื้อเพลิงหมด
ง. ฟิวส์ขาด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
869. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
ก. สะพานข้างหน้า
ข. อุโมงค์ข้างหน้า
ค. ทางแคบข้างหน้า
ง. ช่องการจราจรลดลง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
870. กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน
ก. 45 วัน
ข. 30 วัน
ค. 15 วัน
ง. 60 วัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
871. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ให้กลับรถไปทางซ้าย
ข. ให้กลับรถไปทางขวา
ค. ห้ามเลี้ยวซ้าย
ง. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html
872. รถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี
ก. 1 ปี
ข. 3 ปี
ค. 2 ปี
ง. 5 ปี
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_15894.html

http://www.thaitestonline.com


ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2558 พร้อมเฉลย,ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2558,แบบทดสอบใบขับขี่2558,สอบใบขับขี่พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบ ใบขับขี่,ดูข้อสอบขับรถยนต์ส่วนบุคคล,แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2558,ฝึกทําข้อสอบใบขับขี่ 2558,แนวข้อสอบใบขับขี่,ดูข้อสอบใบขับขี่2558,ข้อสอบใบขับขี่,แนวข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2558,ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ปี2558,คู่มือสอบใบขับขี่ 2558,แนวข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2558,แบบทดสอบใบขับขี่2558,ข้อสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2558,แบบทดสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2558,ขอสอบใบขับขี่รถยนต์ 2558,ลองทำข้อสอบใบขับขี่ 2558,คะแนนสอบใบขับขี่รถยนต์,ดูข้อสอบใบขับขี่,แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2558,ข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ 2558,ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ปี2558,ข้อสอบการทําใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2558,ข้อสอบใบขับขี่,แบบทดสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย