เฉลยแบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ตามหลักของอริยสัจ 4 "ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ" จัดอยู่ในขั้นตอนใด
ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. มรรค 8
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_22593.html
2. พิธีกรรมแรกที่คริสตศาสนิกชนทุกคนต้องผ่านคือพิธีกรรมใด
ก. ศีลล้างบาป
ข. ศีลแก้บาป
ค. ศีลกำลังใจ
ง. ศีล ๕
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_22593.html
3. การแก้ปัญญหาการติดยาเสพติด และอบายมุขทั้งหลาย พึงใช้หลังธรรมข้อใด
ก. อบายมุข 6
ข. ขันธ์ 5
ค. อริยสัจ 4
ง. รัตนะ 3
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_22593.html
4. ประโยชน์ของการบริหารจิตและการเจริญปัญญาคือข้อใด
ก. มีฐานะร่ำรวยขึ้น
ข. มีจิตใจสงบ สดใส ฟรุ้งฟริ้ง
ค. มีหน้าที่การงานที่สูงขึ้น
ง. มีคนนิยมชมชอบ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_22593.html
5. ข้อใดคือการเคารพต่อพระรัตนตรัยที่ถูกต้องมากที่สุด
ก. ด.ญ. สุภาวดี ปัดกวาดถูศาลาวัดทั้งวัน
ข. ด.ญ. อุ้มบุญ ทำบุญตักบาตรทุกวัน
ค. ด.ช.เจฟฟรี่ ถวายปัจจัยให้วัด
ง. ด.ช. บัวขาว สวดมนต์ไหว้พระด้วยความเคารพ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_22593.html
6. พระสงฆ์รูปใดคือสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้า
ก. พระอานนท์
ข. พระสุภัททะ
ค. พระสารีบุตร
ง. พระโมคคัลลานะ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_22593.html
7. พระพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า "สจฺเจนะ กิตฺติ ปปฺโปติ" มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ข. ทำเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้น
ค. คนจะได้รับเกียรติเพราะสัจจะ
ง. เสียชีพ อย่าเสียสัจ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_22593.html
8. ด.ญ.พรทิพา มีความรักความเมตตาต่อสุนัขบัวขาว เป็นกุศลกรรมหรือการทำความดีในทางใด
ก. ทางกาย
ข. ทางวาจา
ค. ทางใจ
ง. ทางวิญญาณ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_22593.html
9. ข้อใด "ไม่ใช่" สังเวชนียสถาน ๔
ก. ธัมเมกขสถูป
ข. พุทธคยา
ค. สาลวโนทยาน
ง. รัตนเจดีย์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_22593.html
10. พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ไม่มีกิจกรรมเวียนเทียนคือ
ก. วันอัฐมีบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา
ง. วันมาฆบูชา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_22593.html

http://www.thaitestonline.com