เฉลย บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ข้อที่ 8) ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมเครือข่ายสองระบบเข้าด้วยกัน
ก. HUB
ข. Connecter
ค. Router
ง. Conectrator
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_23471.html
2. ข้อที่ 1) องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลประกอบด้วย
ก. ผู้รับ – ผู้ส่ง
ข. โปรโตคอล
ค. สื่อกลาง
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_23471.html
3. ข้อที่ 4) ระบบเครือข่ายประเภทใดในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากที่สุด
ก. LAN
ข. WAN
ค. MAN
ง. SAN
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_23471.html
4. ข้อที่ 5) Wireless LAN หมายถึงข้อใด
ก. เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย UTP ในการเชื่อมต่อ
ข. เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Coxcial ในการเชื่อมต่อ
ค. เครือข่ายที่ไม่ใช้สายในการเชื่อมต่อแต่ใช้คลื่นวิทยุแทน
ง. เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Fiber Optic ในการเชื่อมต่อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_23471.html
5. ข้อที่ 2) อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากสัญญานอนาลอคเป็นสัญญาณดิจิตอลหรือสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล๊อค
ก. User Card
ข. LAN Card
ค. Network Interface Card
ง. Modem
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_23471.html
6. ข้อที่ 9) HUB หมายถึงข้อใด
ก. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อหัวเข้ากับสาย
ข. อุปกรณ์ที่ใช้ปิดสัญญาณหัวท้ายเครือข่ายเพื่อป้องกันสัญญาณรั่ว
ค. แผงวงจรที่เสียบกับเครื่องเพื่อเชื่อมสายต่อเป็นเครือข่าย
ง. อุปกรณ์ศูนย์กลางของสายส่งสัญญาณรับทางเดียวออกหลายทาง หรือรับหลายทางออกทางเดียว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_23471.html
7. ข้อที่ 7) สายโคแอ๊กเชียลมีโครงสร้างที่เหมือนกับสายใดในบ้านเรา
ก. สายโทรศัพท์
ข. สายอากาศทีวี
ค. สายไฟ
ง. สายลวดทองแดง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_23471.html
8. ข้อที่ 3) สายสัญญาณใดมีความสามารถในการส่งข้อมูลเร็วที่สุด
ก. Fiber Optic Cable
ข. Unshielded Twisted Pair Cable
ค. Shielded Twisted Pair Cable
ง. Coaxial Cable
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_23471.html
9. ข้อที่ 10) เครือข่ายระดับใดมักใช้สัญญาณดาวเทียมช่วยในการสื่อสาร
ก. เครือข่าย MAN
ข. เครือข่าย WAN
ค. เครือข่าย LAN
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_23471.html
10. ข้อที่ 6) ข้อใดหมายถึง โปรโตคอล
ก. รูปแบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
ข. มาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ค. ภาษากลางที่ใช้สื่อสารเพื่อติดต่อกันในเครือข่าย
ง. คุณสมบัติหนึ่งของมาตรฐาน IEEE 802
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_23471.html

http://www.thaitestonline.com