เฉลยคำราชาศัพท์ ม.6/12 ปี 2558 โรงเรีนยภูเก้ตวิทยาลัย (ก่อนเรียน)

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. แทนชื่อที่พูดควรใช้กับพระภิกษุสงฆ์ว่าอย่างไร
ก. พระคุณท่าน
ข. ท่าน
ค. ฝ่าพระบาท
ง. พระคุณเจ้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_26734.html
2. คำว่า พ่อ ในคำราศัพท์ใช้คำว่าอะไร
ก. พระเชษฐา
ข. พระชนก
ค. พระอนุชา
ง. พระชนนี
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_26734.html
3. ในหลวงทรงพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ พระราชแปลว่าอะไร
ก. ถาม
ข. มอง
ค. ยืม
ง. ให้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_26734.html
4. นิมนต์ เป็นคำที่ต้องใช้กับใคร
ก. สภาพชน
ข. พระมหากษัตริย์
ค. ขุนนาง
ง. พระภิกษุ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_26734.html
5. มรณภาพ แปลว่าอะไร
ก. นอน
ข. หิว
ค. มองดู
ง. ตาย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_26734.html
6. พี่ชาย ในคำราชาศัพท์ใช้คำว่าอะไร
ก. พระเชษฐา
ข. พระชนก
ค. พระอนุชา
ง. พรชนนี
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_26734.html
7. คำว่า เสวย เป็นำที่รับมาจากภาษาอะไร
ก. ญวน
ข. มอญ
ค. เขมร
ง. พม่า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_26734.html
8. พระเกศาในคำราชาศัพท์แปลว่าอะไร
ก. ท้อง
ข. ศรีษะ
ค. ผม
ง. นิ้วมือ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_26734.html
9. พระองคุลีในคำราชาศัพท์ใช้คำว่าอะไร
ก. ผม
ข. จมูก
ค. นิ้วมือ
ง. หน้าอก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_26734.html
10. ในหลวงทรงรับประทานอาหารพระกายาหารมากขึ้น เราควรใช้ำคำใดทีเพื่อให้เหมาะสม
ก. เสวย
ข. บรรทม
ค. เสด็จ
ง. สรงน้ำ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_26734.html

http://www.thaitestonline.com