เฉลยพรบ ข้าราชการพลเรือน 2551

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. อนุกรรมการ ก.พ. สามัญ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ก. 3 ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวง ทบวง อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. จังหวัด
ข. 4 ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวงทบวง อ.ก.พ. กรม จังหวัด และ อ.ก.พ. ส่วนราชการอื่น
ค. 5 ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวงทบวง อ.ก.พ. ทบวง กรม อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และ อ.ก.พ. จังหวัด
ง. 5 ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. ทยวง อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html
2. การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญจากกระทรวงหรือกรมหนึ่ง ไปสังกัดกระทรวงหรือกรมหนึ่ง ในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใครกำหนด
ก. ก.พ.
ข. อ.ก.พ.สามัญ
ค. ก.พ.ค.
ง. พรบ.ข้าราชการพลเรือน 2551
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html
3. อ.ก.พ.กระทรวงย่อมาจากข้อใด
ก. คณะกรรรมการสามัญประจำกระทรวง
ข. คณะอนุกรรรมการสามัญกระทรวง
ค. คณะอนุกรรรมการสามัญประจำกระทรวง
ง. คณะอนุกรรรมการวิสามัญประจำกระทรวง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html
4. ก.พ. ประกอบด้วยกรรมการไม่เกินกี่คน
ก. 5
ข. 7
ค. 10
ง. 12
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html
5. หน่วยงานใดต่อไปนี้ที่มีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ก. สำนักงบประมาณ
ข. สำนักคณะกรรมการการกฤษฎีกา
ค. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html
6. “รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” หมายถึง ข้อใดถูกต้อง
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ข. รัฐมนตรีว่าการทบวง
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html
7. การตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญเพื่อทำหน้าที่พิจารณาเมื่อใด
ก. ปฎิบัติหน้าที่ตาม ก.พ. มอบหมาย
ข. การดำเนินการทางวินัย
ค. การอุทธรณ์
ง. ง.ข้อ 2 และ ข้อ 3 ถูก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html
8. กรรมการ ก.พ. ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 2
ข. 3
ค. 5
ง. 6
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html
9. คณะกรรมการิสามัญ ซึ่งตั้งขึ้นโดย ก.พ. มีหน้าที่อย่างไร
ก. เพื่อทำการใดๆแทน ก.พ. ได้
ข. พิจารณาเรื่องการดำเนินการทางวินัย
ค. พิจารณาอุทธรณ์ หรือการร้องทุกข์
ง. เพื่อการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html
10. เมื่อตําแหน่งกรรมการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ว่างลงก่อนกําหนดให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนภายใน กําหนด กี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 60 วัน
ค. 90 วัน
ง. 180 วัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html
11. ในกรณีที่ ก.พ. มีมติว่ากระทรวง กรม หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ นี้ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับแนวทางตามที่ กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ให้ ก.พ. แจ้งให้กระทรวง กรม หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ ดังกล่าวดําเนินการแก้ไข ยกเลิก หรือยุติการดําเนินการดังกล่าวภายในเวลาที่กําหนด ในกรณีที่กระทรวง กรม หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ ดังกล่าว ไม่ดําเนินการตามมติ ก.พ. ภายในเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าใครกระทําผิดวินัย
ก. ปลัดกระทรวง
ข. อธิบดี
ค. ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าว
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html
12. เมื่อมีการกล่าวหา/มีกรณีเป็นที่สงสัย ว่าข้าราชการ พลเรือนสามัญผู้ใด กระทำผิดวินัย
ก. ให้ผู้บังคับบัญชาผู้นั้น ตั้งกรรมการ สอบสวนโดยเร็ว
ข. รายงาน ผบ.ซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตาม ม.57 ทราบโดยเร็ว
ค. ให้ผู้บังคับบัญชาผู้นั้น สอบสวนหากมีมูลให้ตั้งกรรมการสอบสวนโดยเร็ว
ง. ให้ผู้บังคับบัญชาผู้นั้น สืบหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องต้น ก่อนตั้งกรรมการสอบสวนลงโทษ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html
13. การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่างกระทรวงหรือกรม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายใด และใครกำหนด
ก. พรบ.ข้าราชการพลเรือน 2551
ข. พรบ.ข้าราชการพลเรือน 2551 และผู้มีอำนาจตาม ม.57
ค. กฎกระทรวง, ก.พ.
ง. กฎ ก.พ.
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html
14. ปลัดกระทรวง มีอำนาจสั่งบรรจุใครบ้าง
ก. บริหารต้น บริหารสูง
ข. บริหารต้น อำนวยการสูง เชี่ยวชาญ
ค. บริหารต้น อำนวยการต้น อำนวยการสูง เชี่ยวชาญ
ง. บริหารต้น อำนวยการต้น อำนวยการสูง เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ทักษะพิเศษ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html
15. สํานักงาน ก.พ. มีอํานาจหน้าที่ จัดทํารายงานประจําปี เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน เสนอต่อใคร
ก. ก.พ.
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html
16. หากกรรมการ ก.พ. ว่างลงจะไม่แต่งตั้งกรรมการ ในกรณีใด
ก. วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 60 วัน
ข. วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 90 วัน
ค. วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 120 วัน
ง. วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html
17. กพ.ย่อมาจากข้อใด
ก. กรรมการข้าราชการพลเรือน
ข. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ค. สำนักงานข้าราชการพลเรือน
ง. สำนักงานคณะข้าราชการพลเรือน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html
18. เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจาก ก.พ. ในกรณีที่กระทรวงทบวงกรมไม่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน และนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับมติของ ก.พ. ที่รายงาน ก.พ. จะต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ทำตามความเห็นของนายกรัฐมนตรี
ข. ต้องรายงานให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัย
ค. ยืนยันให้นายกรับมนตรีทบทวนใหม่
ง. เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อขอถอนเรื่องกลับมาพิจารณาข้อมูลใหม่
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html
19. พรบ.ข้าราชการพลเรือน 2551 บังคับใช้เมื่อใด
ก. 13 มกราคม 2551
ข. 23 มกราคม 2551
ค. 25 มกราคม 2551
ง. 26 มกราคม 2551
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html
20. ข้อใดมิใช่ “ข้าราชการพลเรือน”
ก. ข้าราชการในกระทรวงต่างประเทศ
ข. ข้าราชการในกระทรวงกลาโหม
ค. ข้าราชการในกระทรวงมหาดไทย
ง. ข้าราชการอัยการ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html
21. นาย ก ได้รับการบรรจุ โดยอยู่ในช่วงทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้านาย ก มีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ำกว่ามาตรฐาน ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตาม มาตรา 57 ต้องมีคำสั่งอย่างไร
ก. ให้นาย ก เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่
ข. ให้นาย ก ออกจากราชการได้ โดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่
ค. ให้นาย ก เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ ภายหลังจากครบเวลา
ง. ให้นาย ก ออกจากราชการได้ เมื่อครบการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html
22. รัฐมนตรีมีอานาจ บรรจุใครบ้าง
ก. อธิบดี ปลัดกระทรวง
ข. อธิบดี ปลัดกระทรวง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ค. ปลัดกระทรวง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ง. ปลัดกระทรวง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html
23. อธิบดี มีอำนาจสั่งบรรจุใครบ้าง
ก. ปฎิบัติการ ชำนาญการ ปฎิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส อำนวยการสูง อำนวยการต้น เชี่ยวชาญ
ข. ปฎิบัติการ ชำนาญการ ปฎิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส อำนวยการต้น อำนวยการสูง
ค. ปฎิบัติการ ชำนาญการ ปฎิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส อำนวยการต้น เชี่ยวชาญ
ง. ปฎิบัติการ ชำนาญการ ปฎิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ชำนาญการพิเศษ ทักษะพิเศษ อำนวยการต้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_34689.html

http://www.thaitestonline.com