เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง คำราชาศัพท์

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ระดับของราชาศัพท์ใด ที่ใช้กับคนทั่วไป
ก. ถ้อยคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์
ข. ข้อความที่ใข้กับพระราชวงศ์
ค. ภาษาที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานนะของบุคคล
ง. คำสุภาพที่ใช้ยกย่องบุคคลในสังคม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_37295.html
2. คำราชาศัพท์มักจะใช้กับชนชั้นใด?
ก. คนทั่วไป
ข. ข้าราชการ
ค. พระมหากษัตริย์
ง. พระสงฆ์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_37295.html
3. ภาษาที่เรายกย่องกันว่าเป็นภาษาสูงและศักดิ์สิทธิ์ได้แก่ภาษาอะไร
ก. เขมร บาลี สันกฤต
ข. เขมร บาลี สันกฤต
ค. ญี่ปุ่น จีน เกาหลี
ง. เขมร พม่า ลาว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_37295.html
4. คำที่พระภิกษุใช้เรียกแทนตัวเอง คือคำใด ?
ก. กระผม
ข. ข้าพเจ้า
ค. เรา
ง. อาตมา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_37295.html
5. คำใดต่อไปนี้ไม่ใช่คำราชาศัพท์
ก. ทรงดำรัส
ข. ทรงทอดพระเนตร
ค. ทรงพระเครื่องใหญ่
ง. ทรงโปรด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_37295.html
6. ระดับของราชาศัพท์ใด ที่ใช้กับคนทั่วไป
ก. โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข. ทรงเกศา
ค. อาพาธ
ง. รับประทาน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_37295.html
7. คำกริยาที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วจะไม่ใช้ "ทรง" นำหน้า ยกเว้นคำกริยาราชาศัพท์ในข้อใด
ก. รับสั่ง
ข. ผนวช
ค. สรง
ง. โปรด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_37295.html
8. คำราชาศัพท์คำใดไม่เข้าพวก
ก. พระราชนัดดา
ข. พระอนุชา
ค. พระอัยกา
ง. พระกนิษฐา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_37295.html
9. “ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงถือพระกลด ” คำที่พิมพ์ตัวดำหมายถึงอะไร
ก. ร่ม
ข. พัด
ค. ปิ่นปักผม
ง. หมวก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_37295.html
10. เมื่อเราพูดกับพระมหากษัตริย์สรรพนามแทนตัวเรา คือคำใด
ก. พระองค์
ข. ข้าพเจ้า
ค. ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ง. ข้าพระพุทธเจ้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_37295.html

http://www.thaitestonline.com


ราชาศัพท์,คำราชาศัพท์