เฉลยคำราชาศัพท์พี่ปลื้ม

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. คำขึ้นต้นที่ใช้กับพระเจ้าวรวงค์เธอ
ก. เรียน
ข. กราบทูล
ค. ขอเดชะ
ง. ข้าพเจ้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_46875.html
2. สรรพนามบุรุษที่1เมื่อใช้กับสมเด็จเจ้าฟ้า
ก. ข้าพระพุทธเจ้า
ข. ข้าพระบาท
ค. ข้าพระองค์
ง. ข้ากระหม่อม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_46875.html
3. คำราชาศัพท์เริ่มใช้ในสมัยใด
ก. รัชกาลที่4
ข. รัชกาลที่5
ค. รัชกาลที่6
ง. รัชกาลที่7
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_46875.html
4. พระนาภีหมายถึงอะไร
ก. แก้ม
ข. จมูก
ค. ปาก
ง. สะดือ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_46875.html
5. สรรพนามบุรุษที่2เมื่อใช้กับสมเด็จเจ้าฟ้า
ก. ใต้ฝ่าพระบาท
ข. ใต้พระบาท
ค. ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ง. ใต้กระหม่อม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_46875.html
6. คำราชาศัพท์คืออะไร
ก. คำที่ใช้พูดกันในหมู่คณะ
ข. คำที่ใช้พูดกับกษัตริย์
ค. คำที่ใช้พูดกับประธานสภา
ง. คำที่ใช้พูดกับเพื่อน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_46875.html
7. พระโอษฐ์หมายถึงอะไร
ก. แก้ม
ข. คาง
ค. ปาก
ง. ลิ้น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_46875.html
8. พระบัญชรคืออะไร
ก. หน้าต่าง
ข. ประตู
ค. เสา
ง. เรือ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_46875.html
9. พระวิสูตรคืออะไร
ก. ผ้าห่ม
ข. ผ้านุ่ง
ค. ผ้าม่าน
ง. ผ้าปูที่นอน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_46875.html
10. "ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท" ควรใช้กับใคร
ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ค. สมเด็จเจ้าฟ้า
ง. สมเด็จพระวรวงศ์เธอ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_46875.html

http://www.thaitestonline.com


ศึกษาคำราชาศัพท์