เฉลยการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ใดในการป้อนตัวอักษรเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
ก. เมาส์
ข. จอยสติก
ค. แป้นพิมพ์
ง. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_64849.html
2. เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นอุปกรณ์อยู่ในหน่วยใด
ก. หน่วยแสดงผล
ข. หน่วยความจำ
ค. หน่วยประมวลผล
ง. หน่วยรับข้อมูล
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_64849.html
3. อวัยวะตา หู จมูก ลิ้น เปรียบเสมือนหน่วยใดของคอมพิวเตอร์
ก. หน่วยความจำ
ข. หน่วยรับข้อมูล
ค. หน่วยคิดคำนวณ
ง. หน่วยแสดงผล
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_64849.html
4. ซีพียู เปรียบเสมือนอวัยวะส่วนใดของร่างกายมนุษย์
ก. ศรีษะ
ข. หัวใจ
ค. สมอง
ง. ร่างกาย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_64849.html
5. ณเดชน์เห็นญาญ่ายิ้มให้จึงยิ้มตอบ ส่วนใดของร่างกายที่เป็นหน่วยแสดงผล
ก. ตา
ข. จมูก
ค. ปาก
ง. สมอง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_64849.html
6. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด
ก. แรม , ซีพียู
ข. เมาส์ , สแกนเนอร์
ค. เมาส์ , ไมค์โครโฟน
ง. จอภาพ , แป้นพิมพ์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_64849.html
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ ถ้าขาดหน่วยการทำงานในข้อใด
ก. หน่วยรับข้อมูล
ข. หน่วยประมวลผล
ค. หน่วยแสดงผล
ง. ถูกทุกข้อ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_64849.html
8. อุปกรณ์ใดใช้เพื่อโยกเสมือนเป็นการบังคับทิศทางการให้ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา
ก. เมาส์
ข. จอยสติก
ค. แป้นพิมพ์
ง. แป้นพิมพ์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_64849.html
9. ข้อใดทำหน้าที่คล้ายหน่วยแสดงผล
ก. ตา
ข. หู
ค. สมอง
ง. เสียงพูด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_64849.html
10. ข้อใดคือที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุด
ก. Harddisk
ข. Flash Drive
ค. DVD
ง. CD
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_64849.html

http://www.thaitestonline.com