เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง คำราชาศัพท์

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ภาษาที่ใช้เป็นคำราชาศัพท์ยกเว้นข้อใด
ก. ภาษาเขมร
ข. ภาษาสันสกฤต
ค. ภาษาบาลี
ง. ภาษาชวา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_82794.html
2. คำราชาศัพท์แบ่งเป็นกี่หมวด
ก. 5หมวด
ข. 6หมวด
ค. 7หมวด
ง. 8หมวด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_82794.html
3. คำว่าทรงตามด้วยคำนามหมายถึงอะไร
ก. เทวดา
ข. นางฟ้า
ค. สุภาพชน
ง. กษัตริย์เทพเจ้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_82794.html
4. การเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์ต้องเรียนรู้เรื่องอะไร
ก. เรียนรู้คำ
ข. เรียนรู้วิธี
ค. เรียนรู้ความหมาย
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_82794.html
5. คำราชาศัพท์ใช้กับบุคคลยกเว้นข้อใด
ก. พระบรมวงศานุวงศ์
ข. นักเรียน
ค. พระภิกษุสงฆ์
ง. ข้าราชการ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_82794.html
6. ใช้คำว่า พระบรม หรือ พระบรมราช กับบุคคลระดับใด
ก. พระภิกษุสงฆ์
ข. ข้าราชการ
ค. พระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์
ง. สุภาพชน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_82794.html
7. คำราชาศัพท์หมายถึงอะไร
ก. คำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคลต่างๆ
ข. คำที่ใช้เรียกพระภิกษุสงฆ์
ค. คำที่ใช้เรียกขุนนางหรือข้าราชการเท่านั้น
ง. ข้อ ข และข้อ ค ถูก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_82794.html
8. คำราชาศัพท์คำใดไม่เข้าพวก
ก. พระราชนัดดา
ข. พระอนุชา
ค. พระอัยกา
ง. พระกนิษฐา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_82794.html
9. ข้อใดไม่ใช่หมวดในคำราชาศัพท์
ก. หมวดเครือญาติ
ข. หมวดเครื่องใช้
ค. หมวดสัตว์
ง. หมวดร่างกาย
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_82794.html
10. คำใดที่ไม่ใช้คำว่า พระ นำหน้าคำนามทั่วไป
ก. โรค
ข. เก้าอี้
ค. ตำหนัก
ง. เสื้อผ้า
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_82794.html

http://www.thaitestonline.com


คำราชาศัพท์,ราชาศัพท์