แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 12 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใด คือวันเริ่มต้นของปีการศึกษา
  วันที่ 1 พฤษภาคม
  วันที่ 15 พฤษภาคม
  วันที่ 16 พฤษภาคม
  วันที่ 17 พฤษภาคม
2. ข้อใดไม่ถูกต้องในด้านการกระจายอำนาจให้ เขตพื้นที่และสถานศึกษา
  ด้านวิชาการ
  งบประมาณ
  หลักสูตรการสอน
  การบริหารทั่วไป
3. กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2558 ก่อตั้ง มาแล้วกี่ปี
  120
  122
  123
  124
4. ข้อใดไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งของ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
5. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดให้มีวัดผล ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) ในระยะเวลาตามข้อใด
  ปีละหนึ่งครั้ง
  ปีละสองครั้ง
  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  ภาคเรียนละหนึ่งครั้ง
6. ข้อสอบมีอำนาจจำแนกนั้นคือข้อใด
  ข้อสอบนั้นยากพอ ๆ กัน
  ข้อสอบนั้นผ่านการวิเคราะห์อย่างดีแล้ว
  ข้อสอบนั้นสามารถแยกตนเก่งออกจาก คนไม่เก่งได้
  ข้อสอบนั้นสามารถวัดสิ่งที่ต้องกาวัดได้ อย่างแท้จริง
7. การจัดการศึกษาคนพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นั้น รัฐต้องจัดให้ตั้งแต่เมื่อใด
  ตั้งแต่แรกเกิดพบความพิการ
  ตั้งแต่ 9 ขวบ หรือพบความพิการ
  ตั้งแต่บรรลุนิติภาวะหรือพบความพิการ
  ตั้งแต่สามารถทำงานได้ หรือพบความพิการ
8. ตำแหน่งครูผู้ช่วย 5 ปี วุติปริญญาตรี จะขอ ประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ รวม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กี่ปีจึงจะขอได้
  4ปี
  6ปี
  8ปี
  10ปี
9. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขต พื้นที่ฯ
  ให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ให้ความเห็นชอบการพิจารณาความดี ความชอบของครูและบุคลากรทางการ ศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
  จัดทำและพัฒนามาตรฐานข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ให้ความเห็นชอบการบริหารงานบุคคล ในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ สถานศึกษา
10. ใครเป็นผู้กำหนดว่าหน่วยงานการศึกษาใด จะต้องมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาเท่าใดและมีคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งอย่างไร
  ก.ค.ศ.
  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  กพร.
  คณะรัฐมนตรี
11. ข้อใด ไม่ใช่ ก.ค.ศ.โดยตำแหน่ง
  เลขาธิการสภาการศึกษา
  เลขาธิการคุรุสภา
  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
12. การบริจาคสิ่งใดให้สถานศึกษาที่ต้อง คำนวณตามราคาค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัด ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่กำหนดไว้
  เงิน
  ทรัพย์สิน
  แรงงาน
  ข้อ ข และ ค ถูก
13. จอห์น ดิวอี้ ( John Dewey) อยู่ในกลุ่ม นักจิตวิทยาใด
  โครงสร้างจิต
  หน้าที่จิต
  จิตวิเคราะห์
  พฤติกรรมนิยม
14. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ซึ่งให้ไว้ ณ วันที่ 24 กันยายน 2546 มีผลบังคับใช้ตามข้อใด
  พ.ศ.2546
  พ.ศ.2547
  พ.ศ.2548
  พ.ศ.2549
15. หมู่บ้านใดสมควรได้รับการยกย่อง
  หมู่บ้านเสมิงมีนักเรียนชนะเลิศวิชาการของ จังหวัด5คน
  หมู่บ้านดอยปุยได้รับรางวัลสหกรณ์หมู่บ้าน ดีเด่นของจังหวัด
  หมู่บ้านเสมอดาว มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรสูง
  หมู่บ้านบัวตองมีครูดีเด่นแห่งชาติ 2คน
16. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
  8 ส.ค 2504
  8 ส.ค 2510
  8 ส.ค 2515
  8 ส.ค 2520
17. โรงเรียนหลวงแห่งแรกของราษฎร คือ
  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
  โรงเรียนบำรุงวิชา
  โรงเรียนมหรรณพาราม
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
18. ข้อใดสำคัญที่สุดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
  พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลให้เหมาะสมกับวัย ตามศักยภาพ
  สอดคล้องความต้องการชุมชน
  คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เหมาะสมกับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
19. ขั้นตอนแรกของการให้คำปรึกษา
  สร้างความคุ้นเคย
  การให้คำปรึกษา
  การกำหนดปัญหา
  การรวบรวมข้อมูล
20. ใครมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
  ปลัดกระทรวง
  ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com