แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 12 ข้อขึ้นไป
1. บุคลากรหลักระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ
  ผู้บริหาร
  ครูแนะแนว
  ครูที่ปรึกษา
  ทุกๆคนร่วมกัน
2. ครูพระราชทาน...สัญญาณจากฟ้า เกี่ยวข้องกับข้อใด
  DLTV (การศึกษาทางไกล)
  DMC
  D0
  DDT
3. การเรียนแบบใดที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้มากที่สุด
  เรียนจากการกระทำ
  เรียนจากง่ายไปหายาก
  เรียนจากรูปธรรมไปนามธรรม
  เรียนจากสิ่งใกล้ตัวไปหาไกลตัว
4. แผนการจัดการเรียน IEP คือข้อใด
  เรียนร่วม
  เรียนรวม
  เรียนคละชั้น
  เรียนด้วย
5. การตั้งชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้ กำหนดให้ใช้ชื่อต่อไปนี้ต่อจากคำขึ้นต้น
  ชื่อจังหวัด อำเภอ
  ชื่อตำบล หมู่บ้าน วัด
  ชื่อบุคคลสำคัญของหมู่บ้าน
  ชื่อสถานที่อื่นใด
6. ประเทศใดใช้สกุลเงิน จ๊าด
  สิงคโปร์
  พม่า
  เวียดนาม
  บรูไน
7. ต้นกำเนิดประเพณีสงกรานต์เกิดจากประเทศ ใด
  ไทย
  มอญ
  ศรีลังกา
  อินเดีย
8. บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการเรียน การสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการต่าง ๆ หมายถึงบุคคลตามข้อใด
  คณาจารย์
  อาจารย์
  ครู
  บุคลากรทางการศึกษา
9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผู้แทนข้าราชการครูฯใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึกษา
  ผอ.สพท.รายงานผลการเลือกตั้งให้ก.ค.ศ. ทราบภายใน 3 วัน
  ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุดเป็นผู้ได้รับ การเลือกตั้ง
  หากผู้สมัครได้คะแนนเท่ากันให้จับสลาก เท่ากัน
  ถูกทุกข้อ
10. การจัดการศึกษาระดับใดเป็นการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบ อาชีพให้เป็นกำลังแรงงานที่มีฝีมือหรือ การศึกษาต่อระดับในระดับอาชีพชั้นสูงต่อไป
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ ศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท อาชีวศึกษา
  ระดับที่ต่ำกว่าปริญญา
11. ผู้ดูแลรักษาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คือ
  คณะกรรมการวิชาชีพ
  เจ้าหน้าที่คุรุสภา
  ครู
  เลขาธิการคุรุสภา
12. บุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร เป็น ความหมายของคำตามข้อใด
  ผู้อนุบาลเด็ก
  ครอบครัวอุปถัมภ์
  ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
  ผู้สงเคราะห์เด็ก
13. การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตำแหน่งใดที่กฏหมาย กำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อสรรหา บุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
  ผู้บริหารสถานศึกษาที่มาจาก บุคคลภายนอก
  ถูกทุกข้อ
14. การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบ การศึกษาทั่วไปทุกระดับ หลากหลาย รูปแบบข้อใดถูกต้อง
  การเรียนร่วม
  การเรียนเสริม
  การเรียนร่วมคนพิการ
  การเรียนเสริมเฉพาะคนพิการ
15. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจตรงกับธรรมใด
  อิทธิบาท4
  สังคหวัตถุ4
  พรหมวิหาร4
  สัปปุริสธรรม7
16. ประเทศไทยทำ MOU สร้างรถไฟรางคู่กับชาติ ใด
  ฝรั่งเศษ
  จีน
  อเมริกา
  มาเลเซีย
17. กรณีที่ร้องขอเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ ผู้มีอำนาจไม่อนุญาตสามารถร้องทุกข์ ต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพภายในกี่วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
  15 วัน
  30 วัน
  45 วัน
  90 วัน
18. ข้อใดคือผู้บังคับบัญชาข้าราชการสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
19. เด็กที่จะเข้าเรียน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 คือเด็กที่เกิดใน พ.ศ. ใด
  พ.ศ. 2548
  พ.ศ. 2549
  พ.ศ. 2550
  พ.ศ. 2551
20. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจลงโทษ ทาง วินัยตามข้อใด
  ภาคทัณฑ์
  ตัดเงินเดือน 5% ไม่เกิน 1 เดือน
  ลดขั้นเงินเดือน
  ถูกทั้ง ก และข
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com