แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 12 ข้อขึ้นไป
1. DISKETTE ขนาด 5.25 นิ้ว มีความจุเท่าไร
  1.44 MB
  1.4 MB
  5.25 MB
  1.2 MB
2. NECTEC แปลว่า
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  มาตรฐานการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  ไฟเบอร์ออฟติค
3. กลุ่มของคาแรคเตอร์ที่ประกอบกันขึ้น เพื่อสร้างความหมายในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เรียกว่าอะไร
  FIELD
  RECORD
  FILE
  DATA PROCESSING
4. ข้อใดเป็น PACKAGE ในคอมพิวเตอร์
  WINDOWS
  PL/1
  ASCII
  BASIC
5. ข้อใด กล่าวถึงระบบเครือข่ายได้ถูกต้อง
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ
  การส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์
  การต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องเข้า กัน
6. นักศึกษาไปขอข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรภายในกรุงเทพมหานครจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นการเก็บข้อมูลประเภทใด
  Primary Data
  Secondary Data
  Third Data
  Last Data
7. อุปกรณ์เก็บข้อมูลข้อใดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด
  Harddisk
  Superdisk
  CPU
  Memory
8. โปรแกรมระบบใดที่มีความจำเป็นมากที่สุด ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องมี
  โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง
  ยูทิลิตี้โปรแกรม
  โปรแกรมควบคุมระบบการทำงาน
9. Diskette ขนาด 3.5 นิ้ว แบบ DS/HS หมายถึง ข้อใด
  High Dond
  Double Size
  Double Side High Density
  Disk Side High Density
10. แฟ้มข้อมูลแรกของโฮมเพจจะต้องใช้ชื่อใด
  Index.doc
  Index.htm
  Fist.doc
  Fist.htm
11. การสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลประเภทใด
  Primary Data
  Secondary Data
  Third Data
  Last Data
12. roadmap@infopress.com ข้อใดคือโดเมนเนม
  roadmap
  @
  infopress
  .com
13. เมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้วหรือใช้เฉพาะสำหรับโปรแกรมนั้นๆ ควรใช้ปุ่มใดบนแป้นพิมพ์
  ปุ่ม Esc
  ปุ่ม Shift
  ปุ่ม Caps Lock
  ปุ่ม Enter
14. Printer เป็นอุปกรณ์ประเภทเดียวกับสิ่งใด
  Mouse
  Keyboard
  Monitor
  Hard disk
15. การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML คำสั่งใดใช้ในการสร้างรูปภาพบนเว็บเพจ
  (A Href=“….”)……………………(/A)
  (bgcolor=“….”)………………..(/bgcolor)
  (img scr=“….”)
  (Font Face=“….”)………………..(/Font)
16. การบริการโอนย้ายข้อมูลได้แก่บริการใด
  PTF
  FPT
  FTP
  PFT
17. ที่พอร์ตของฮาร์ดดิสแบบ SCSI จะมีขาสัญญาณอยู่กี่ขา
  40 ขา
  50 ขา
  60 ขา
  70 ขา
18. เครื่องหมายที่บ่อบอกให้ผู้ใช้เครื่องทราบว่าเครื่อง พร้อมที่จะทำงาน คือเครื่องหมายแบบใด
  A:\\>
  C:\\>
  C>
  A>
19. ส่วนขยายของไฟล์ที่ได้จากการบันทึกของโปรแกรม
  .a5p
  .xls
  .ppt
  . psd
20. RAM มาจากคำว่า
  Read Access Memory
  Read - Add Memory
  Read Application Memory
  Random Access Memory
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com