แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 12 ข้อขึ้นไป
1. สิ่งที่ต้องทำก่อนทุกครั้งเมื่อซื้อแผ่นดิสก์เก็ตใหม่
  COPY ไฟล์ปฏิบัติการ
  TYPE ไฟล์ปฏิบัติการ
  FORMAT
  CHKDSK
2. ข้อใดเป็นโปรแกรมที่ใช้งานไปสักระยะหนึ่งจะหมดไป
  Communications
  Fonts Utilities
  Calendar and Scheduling
  Device Drivers Utilities
3. โปรแกรม Notepad เป็นโปรแกรมใช้ทำงาน อย่างไร
  เป็นโปรแกรมการสร้างงานเอกสารพื้นฐาน
  การสร้างเอกสารสำหรับการสร้างตาราง
  เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างและเปิดเอกสารธรรมดา
  ถูกทุกข้อ
4. Package คือโปรแกรมอะไร
  ซอฟต์แวร์ประยุกต์
  ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
  ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ
  ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์รายงาน
5. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคำสั่งภายนอกของระบบ DOS
  DISKCOM
  FORMAT
  DEL
  REN
6. หน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  IPL
  ROM
  CPU
  ไม่มีข้อถูก
7. ผลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ คือ
  ข้อนิเทศ
  รายงาน
  ข้อมูล
  สารสนเทศ
8. สไรด์รูล (Slide Rule) เป็นตัวอย่างของการทำงานของคอมพิวเตอร์แบบใด
  Digital
  Analog
  Memory
  Modem
9. ในโรงงานอุตสาหกรรมนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านใด?
  ควบคุมการผลิต
  การใช้หุ่นยนต์ในการทำงานที่เสี่ยงอันตราย
  การวางแผนการผลิต
  ถูกทุกข้อ
10. เครื่องหมายที่บ่อบอกให้ผู้ใช้เครื่องทราบว่าเครื่อง พร้อมที่จะทำงาน คือเครื่องหมายแบบใด
  A:\\>
  C:\\>
  C>
  A>
11. การสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง
  ข้อมูล, สื่อนำข้อมูล
  ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล
  ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล, สื่อนำข้อมูล, ข้อมูล
  ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล, สื่อนำข้อมูล, ข้อมูล,สายข้อมูล
12. หน่วยความจุ 1 KB มีจำนวนกี่ตัวอักษร
  1 ตัวอักษร
  1,000 ตัวอักษร
  1,024 ตัวอักษร
  1,042 ตัวอักษร
13. โปรแกรมประยุกต์ใดที่มีไว้สำหรับการพิมพ์ เอกสาร
  Data Base
  Word Processor
  Spread Sheet
  Authoring Tools
14. Personal Computer จัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใด
  Mainframe
  Minicomputer
  Microcomputer
  Special Computer
15. การรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องรนั้นหนึ่งคนหรือหลายคน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ คือระบบใด
  DSS
  EIS
  ES
  MIS
16. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่าง Hub และ Switch
  หน้าที่การใช้งาน
  ลักษณะการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
  ลักษณะการส่งข้อมูล
  ถูกทุกข้อ
17. โปรแกรมประยุกต์ใดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่องานด้าน การสอนและการนำเสนอ
  Authoring Tools
  Spread Sheet
  Data Base
  Word processor
18. การ Format Disk มีจุดประสงค์เพื่อ
  ทำให้แผ่น Diskette มีความจุในการเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
  การจัดเก็บข้อมูลลง Diskette
  การทำความสะอาด (ล้าง) แผ่น Diskette
  การจัดรูปแบบการบันทึกจัด TRACK จัด SECTOR
19. เทคโนโลยีที่ใช้ในการสารสนเทศที่มากที่สุดคือ อะไร
  เทคโนโลยีการผลิต
  เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
  เทคโนโลยีการเกษตร
  เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม
20. ข้อใดสัมพันธ์กันมากที่สุด
  มือ - ซีพียู
  ปาก - จอภาพ
  หู - จอภาพ
  ตา - จอภาพ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com