รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 12 ข้อขึ้นไป
1. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีจํานวนกี่คน
  3 คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
2. กฎหมายพระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดินจะต้องมีผู้ใดลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
  นายกรัฐมนตรี
  รัฐมนตรี
  ประธานรัฐสภา
  แล้วแต่กรณี
3. บุคคลที่ไม่สามารถยื่นเรื่องแกไ้ขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ
  สมาชิกวุฒิสภา
  ส ส.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ ส.ส. ทั้งหมด
  ส.ว.และ ส.ส. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิก ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
  ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งไม่น้อย
4. เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพ้นตามวาระต้อง ดําเนินการให้ได้มาภายในกี่วัน
  30 วัน
  45 วัน
  60 วัน
  90 วัน
5. คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภามีจํานวน กี่คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
  15 คน
6. การดําเนินการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์ สินและหนี้สินของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องดําเนินการภายในกี่วันนับแต่เข้ารับตําแหน่งหรือวันพ้นตําแหน่ง
  7 วัน
  15 วัน
  30 วัน
  45 วัน
7. ข้อใดเป็นเสรีภาพบริบูรณ์
  การนับถือศาสนา
  การสื่อสาร
  การประกอบอาชีพ
  การเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย
8. กรณีใดไม่ต้องประชุมร่วมกันของรัฐสภา
  การแถลงนโยบาย
  ให้ความเห็นชอบถอดถอนนักการเมือง
  การเปิดอภิปรายท่ัวไป
  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
9. ผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลคณุธรรม จริยธรรมของ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองคือใคร
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  ผู้ตรวจการรัฐสภา
10. กรณีใดที่ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถอดถอนนายกรัฐ มนตรี หรือรัฐมนตรี
  มีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ
  ประพฤติชั่วอย่างรา้ยแรง
  ส่อว่ากระทําผิดในหน้าที่ราชการ
  ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่
11. ผู้มีอํานาจในการยุบสภาผู้แทนราษฎรคือใคร
  นายกรัฐมนตรี
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานรัฐสภา
  พระมหากษัตริย์
12. สมัยประชุมของรัฐสภา ใน 1 ปี
  สมัยสามัญทั่วไป
  สมัยสามัญนิติบัญญัติ
  สมัยวิสามัญ
  สมัยสามัญทั่วไปและสมัยสามัญนิติบญัญัติ
13. บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เสนอร่างประกอบรัฐธรรมนูญ
  คณะรัฐมนตรี
  ประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงเลอืกตั้ง
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ศาลรัฐธรรมนูญ
14. การจัดการศึกษาที่กล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญ 2550 รัฐบาลควรจัดให้กับบุคคลใดบา้ง
  บุคคลทั่วไป
  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
  ผู้ยากไร้และอยู่ในสภาพลําบาก
  ถูกทุกข้อ
15. จะสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ต้องมี อายุไม่ต่ํากว่ากี่ปี
  20 ปีบริบูรณ์
  25 ปีบริบูรณ์
  30 ปีบริบูรณ์
  35 ปีบริบูรณ์
16. การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์ สินและหนี้สินของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ยื่นต่อหน่วยงานใด
  ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ
  องค์กรอัยการ
  ศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตาํแหน่ง ทางการเมือง
17. ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกี่คนสามารถ เสนอกฎหมายเป็นร่างพระราชบัญญัติได้
  ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันคน
  ไม่น้อยกว่าสามหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน
18. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการรฐัธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คือ
  ประธานรัฐสภา
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  นายกรัฐมนตรี
19. บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธหิรือเสรีภาพที่รัฐธรรม นูญรับรองไว้ให้ยื่นคําร้องต่อศาลใดเพื่อวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ได้
  ศาลยุติธรรม
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  ศาลปกครอง
  ศาลทหาร
20. ใครเป็นผู้วินิจฉัยว่ากระทําผิดกรณีรัฐมนตรีผู้ไม่ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สิน หรือจงใจยื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  องค์กรอัยการ
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้อํารงตาํแหน่ง ทางการเมือง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com