การวิเคราะห์ออกแบบระบบ(ปลายภาค)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 15 ข้อขึ้นไป
1. จากรูปแสดงความสัมพันธ์แบบใด

  One to One Relationships
  Many to Many Relationships
  One to Many Relationships
  Two to one Relationships
2. ประเภทของการสัมภาษณ์ มีทั้งหมดกี่โครงสร้าง
  1
  2
  3
  4
3. การกำหนดความต้องการของระบบมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน
  2
  3
  4
  5
4. ระดับชั้นของความสัมพันธ์ (Relationships Degree) มีทั้งหมดกี่ระบับ
  1
  2
  3
  4
5. แผนภาพการแจกจ่ายงาน คือ
  Data Flow Diagram : DFD
  System Flowchart
  Work Distribution Chart
  Program Flowchart
6. ข้อใดคือการเขียนแผนภูมิแสดงการไหลของข้อมูล
  Data Flow Diagram : DFD
  System Flowchart
  Program Flowchart ง.
  Block Diagram
7. ข้อใดคือกระบวนการรวบรวมความต้องการ (Requirements Gathering)
  When ->Where->Why ->How
  When -> How ->Why -> Where
  How ->Where->Why -> When
  Why ->Where-> When ->How
8. SDLC มีทั้งหมดกี่ขั้นตอน
  4
  5
  6
  7
9. Data Dictionary คือ
  การสร้างแบบสำหรับระบบใหม่
  พจนานุกรมข้อมูล
  ข้อมูล
  การวิเคราะห์ระบบ
10. การสร้างโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล คือ
  ER-DIAGRAM
  MR-DIAGRAM
  KR-DIAGRAM
  TR-DIAGRAM
11. แผนภาพกระแสข้อมูล คือ
  Data Flow Diagram
  Context Diagram
  Data Flow Level 1
  Data Flow Level 2
12. จากรูปแสดงความสัมพันธ์แบบใด

  Unary Relationships
  Binary Relationships
  Ternary Relationships
  one Relationships
13. จากรูปภาพคือการจัดตารางเวลาการทำงานโดยใช้เครือข่ายแบบใด

  Program Evaluation and Review Technique
  Network Analysis
  Time Schedule and Time Table
  Gantt’s Chart
14. ER-DIAGRAM ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง
  Entity
  Attribute
  Relationship
  ถูกทุกข้อ
15. ข้อใดเป็นสัญลักษณ์แทน Entity
16. กิจกรรมการค้นหาความต้องการ และการจดบันทึกความต้องการนั้น มีหลักการสำคัญ คือ
  จะต้องค้นหาความจริงให้ได้ว่าผู้ใช้ต้องการสิ่งใดเป็นสำคัญ
  วิเคราะห์ตามความเหมาะสม
  ต้องวิเคราะห์ตามแบบนักวิเคราะห์ระบบ
  วิเคราะห์ระบบให้ได้มากกว่าความเป็นจริง
17. System Analyst คือ
  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  นักวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
  นักเขียนโปรแกรม
  นักวิเคราะห์และวางแผน
18. System Requirement คือ
  กำหนดความต้องการของระบบ
  กำหนดความต้องการของผู้ใช้
  กำหนดการใช้งาน
  กำหนดขอบเขตของระบบ
19. ระบบเงินเดือน (Payroll System) กิจกรรมการปฏิบัติงานของระบบเงินเดือน ประกอบด้วยฟังก์ชันหน้าที่ต่างๆ คือ
  คำนวณเงินเดือน
  ค่าคอมมิชชัน
  คำนวณภาษี
  ถูกทุกข้อ
20. การระบุตำแหน่งความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ (Connectivity) มีกี่ความสัมพันธ์
  1
  2
  3
  4
21. System Development Life Cycle คือ
  วงจรพัฒนาระบบ
  วงจรพัฒนาโปรแกรม
  วงจรพัฒนาองค์กร
  วงจรพัฒนาการเขียนโปรแกรม
22. Process Description คือ
  คำอธิบายการประมวลผล
  คำอธิบายการวิเคราะห์
  คำอธิบายขั้นตอนระบบ
  การทำงานของระบบ
23. แผนภูมิใดแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องกระทำกับระยะเวลาหรือเวลาสำหรับการปฏิบัติงานของกิจกรรมนั้น
  Gantt chart
  Time Schedule and Time Table
  Input/output Table
  ถูกทุกข้อ
24. แผนภูมิ Block Diagram คือ
  เป็นแผนภูมิที่มีลักษณะของการใช้ Block สี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นตัวแทนของกิจกรรม (Activity)
  เป็นรูปภาพที่มีลักษณะแสดงการไหลของข้อมูล
  อธิบายลักษณะขั้นตอนการทำงาน
  เป็นการวางระบบเป็นรูปภาพต่างๆ
25. ช่วงเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ แบ่งออกได้เป็นกี่กรณี
  1
  2
  3
  4
26. ข้อใดเป็นแผนภูมิที่แสดงให้เห็นว่าองค์กร นั้น ๆ มีโครงสร้างหรือการจัดแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง
  Data Flow Diagram : DFD
  System Flowchart
  Program
  Flowchart
27. Put The Man Into The Wrong Place คือ
  ใช้คนให้ตรงกับความสามารถ
  ใช้คนไม่ตรงกับความสามารถ
  คนกับความสามารถ
  ความสามารถของคน
28. วิธีการอธิบายการประมวลผล มีทั้งหมดกี่วิธี
  1
  2
  3
  4
29. Overall picture of a system
  แผนภาพกระแสข้อมูลจะแสดงภาพรวมของระบบ
  กระบวนการทำงาน
  การเขียนระบบ
  การเขียนโปรแกรมระบบ
30. CPM คือ
  Critical Path Method
  Central Path Method
  Critic Path Method
  Critics Path Method
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com