หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 18 ข้อขึ้นไป
1. หน่วยแสดงผลมีการทำงานเหมือนส่วนใดของร่างกายมนุษย์
  ตา
  หู
  สมอง
  เสียงพูด
2. อุปกรณ์ในข้อใดจัดอยู่ในหน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory Unit)
3. อวัยวะใดของมนุษย์ที่ทำหน้าที่คล้ายหน่วยรับข้อมูล
  หัวใจ
  ไต
  ขา
  ตา
4. ข้อใดไม่เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในหน่วยรับข้อมูล
  เมาส์ (Mouse)
  โปรเจคเตอร์ (Projector)
  ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk)
  เครื่องอ่านรหัสแท่ง (Bar Code Reader)
5. ข้อใดต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กัน
  ตา เปรียบเสมือนหน่วยประมวลผล
  สมอง เปรียบเสมือนหน่วยประมวลผล
  หู เปรียบเสมือนหน่วยความจำ
  เท้า เปรียบเสมือนหน่วยความจำ
6. หน่วยประมวลผลกลาง เป็นอุปกรณ์หลักในการทำหน้าที่อะไร
  รับข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์
  ประมวลผลให้ได้ซึ่งคำตอบ
  แสดงผลลัพธ์และคำสั่งที่อยู่ระหว่างการประมวลผล
  แสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ผ่านการประมวลผล
7. นักเรียนใช้อุปกรณ์ใดในการรับข้อมูลเข้าในรูปแบบของเสียง
  เมาส์
  สแกนเนอร์
  ไมโครโฟน
  จอภาพแบบสัมผัส
8. ข้อใดไม่ใช่หน่วยความจำรอง
9. เมื่อรัชชานนท์ได้ยินเพื่อนนินทาตนเองจึงรู้สึกโกรธมาก ดังนั้นส่วนใดของร่างกายจัดเป็นหน่วยประมวลผล
  หู
  ปาก
  จมูก
  สมอง
10. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใดแสดงผลลัพธ์เป็นเสียง
11. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ ถ้าขาดหน่วยการทำงานในข้อใด
  หน่วยรับข้อมูล
  หน่วยประมวลผล
  หน่วยแสดงผล
  ถูกทุกข้อ
12. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
  หน่วยรับเข้า
  หน่วยควบคุม
  หน่วยความจำรอง
  หน่วยประมวลผลกลาง
13. อุปกรณ์ในข้อใดจัดอยู่ในหน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
14. ณเดชน์เห็นญาญ่ายิ้มให้จึงยิ้มตอบ ส่วนใดของร่างกายที่เป็นหน่วยแสดงผล
  ตา
  จมูก
  ปาก
  สมอง
15. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับหน่วยประมวลผลกลางไม่ถูกต้อง
  หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยหน่วยคำนวณและตรรกะ กับหน่วยควบคุม
  หน่วยประมวลผลกลาง มีหน่วยควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์
  หน่วยประมวลผลกลาง ใช้เก็บข้อมูลต่างๆ
  หน่วยประมวลผลกลาง ทำงานคล้ายกับสมองของคน
16. ข้อใดคือที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุด
  Harddisk
  Flash Drive
  DVD
  CD
17. คอมพิวเตอร์คืออะไร
  เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ที่สามารถคำนวณได้ด้วยความเร็วสูงในระยะเวลาอันรวดเร็ว
  เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ที่สามารถเปรียบเทียบตรรกศาสตร์และประมวลผลจากข้อมูล
  เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกลใช้สำหรับแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
  เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ถูกสร้างให้จดจำข้อมูลได้มากทั้งที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร
18. ข้อใดคือความหมายของหน่วยแสดงผล (Output Unit)
  ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยคำนวณและตรรกะ มาแสดงผ่านอุปกรณ์แสดงผล
  ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยรับเข้า นำมาแสดงผลโดยผ่านอุปกรณ์แสดงผล
  ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยควบคุม นำมาแสดงผลโดยผ่านอุปกรณ์แสดงผล
  ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยแสดงผล นำมาประมวลผล แล้วแสดงผลโดยอาศัยอุปกรณ์แสดงผล
19. นักเรียนควรใช้อุปกรณ์ใดเมื่อต้องการนำข้อมูลที่อยู่ในกระดาษเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
  สแกนเนอร์
  ไมโครโฟน
  จอภาพแบบสัมผัส
  เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด
20. หน่วยประมวลผลกลางแบ่งออกเป็น 2 หน่วยย่อย คืออะไรบ้าง
  หน่วยรับข้อมูล และหน่วยส่งออก
  หน่วยความจำหลัก และหน่วยความจำรอง
  หน่วยควบคุม และหน่วยคำนวณและตรรกะ
  หน่วยที่เก็บข้อมูลใช้งานทั่วไป และหน่วยอ้างอิงตำแหน่งข้อมูลโดยสุ่ม
21. ข้อใดคือความหมายของหน่วยประมวลผลกลาง
  มีหน้าที่ประมวลผลเพียงอย่างเดียว
  มีหน้าที่ประมวลผล และจำคำสั่งพื้นฐานต่าง ๆ ที่จะใช้กับโปรแกรมต่าง ๆ
  มีหน้าที่ประมวลผลและคอยตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมที่ปนเข้ามากับไฟล์ต่างๆ
  มีหน้าที่ประมวลผล และควบคุมระบบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ให้ทุกหน่วยทำงานสอดคล้องสัมพันธ์กัน
22. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและจัดการการทำงานของอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ แทบทั้งหมด ในเครื่องคอมพิวเตอร์ คือข้อใด
  RAM
  MAINBOARD
  CPU
  POWER SUPPLY
23. อุปกรณ์ใดใช้ในการอ่านข้อมูลสินค้ารหัสตัวเลขบนผลิตภัณฑ์
  สแกนเนอร์
  จอภาพแบบสัมผัส
  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
  เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด
24. อุปกรณ์ในข้อใดไม่เข้าพวก
25. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูล
  แป้นพิมพ์ , เมาส์ , พริ้นเตอร์ , สแกนเนอร์
  แป้นพิมพ์ , เมาส์ , ก้านควบคุม , สแกนเนอร์
  แป้นพิมพ์ , จอภาพ , ก้านควบคุม , สแกนเนอร์
  แป้นพิมพ์ , จอภาพ , พริ้นเตอร์ , สแกนเนอร์
26. ข้อใดเป็นหน่วยแสดงผลทั้งหมด
  ลำโพง , จอภาพ , ฮาร์ดดิสก์
  จอภาพ , ปริ้นเตอร์ , ลำโพง
  แรม , ลำโพง , ซีพียู
  ปริ้นเตอร์ , คีย์บอร์ด , เมาส์
27. อุปกรณ์ต่อไปนี้อยู่ในหน่วยใด

  หน่วยประมวลผล
  หน่วยรับข้อมูล
  หน่วยแสดงผล
  หน่วยความจำ
28. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล คือข้อใด
29. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์
  Input
  Process
  Output
  Feedback
30. อุปกรณ์ในข้อใดจัดอยู่ในหน่วยแสดงผล (Output Unit)
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com