วิชาโปรแกรมบริหารทรัพยากรย์มนุษย์(กลางภาค)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 15 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดกล่าวถึงวิธีประเมินโดยใช้ดรรชนีวัดผลงานหลักหรือตัวชี้วัดผลงานหรือเคพีไอได้ถูกต้องที่สุด
  เป็นการประเมินคุณลักษณะเป็นหลัก
  เป็นประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นหลัก
  เป็นการประเมินผลสำเร็จของงานเป็นหลัก
  เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ
2. ข้อใดหมายถึงผู้ใช้ระบบ ก. ข. ค. ง.
  มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุดคำสั่งหรือเขียนโปรแกรม
  เป็นบุคคลที่มีหน้าที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
  บุคคลที่ควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ
  มีหน้าที่คอยช่วยเหลือนักวิเคราะห์ระบบและโปรแกรมเมอร์
3. ข้อใด ไม่ใช่กิจกรรมหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ประโยชน์จากผลการประเมินการ ปฏิบัติงาน
  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  การเลื่อนตำแหน่ง
  การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
  การสนับสนุนให้มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากร
4. ข้อใด ไม่ใช่ข้อมูลพื้นฐานของระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องมีการกำหนดเป็นลาดับ ต้นของการใช้งาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลร่วมกันสาหรับทุกระบบงานย่อย
  ข้อมูลหน่วยงานและสำนักงานสาขา
  ข้อมูลผู้ใช้งานระบบและสิทธิการเข้าใช้ระบบและการเข้าถึงข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การและโครงสร้างองค์การ
  ข้อมูลรายได้/รายการหักของบุคลากร
5. ข้อใดคือหลักพื้นฐานที่สำคัญที่ทุกองค์การจำเป็นต้องยึดถือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  หลักความรู้ความสามารถ
  หลักความเสมอภาค
  หลักคุณธรรมและจริยธรรม
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการบริหารเงินขององค์กร
  ข้อมูลจากการพยากรณ์
  กลยุทธ์องค์กร
  ข้อมูลการดำเนินงาน
  ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดเป็นภารกิจหลักด้านการดูแลรักษา บุคลากรของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงาน
  การเลือกสรรให้ได้คนดีที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน และวัฒนธรรมองค์การ
  การจัดให้บุคลากรได้ทำงานตรงกับงานและเหมาะกับความถนัดและความสามารถของตนเอง
  การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพิ่มขึ้น
  การส่งเสริมให้บุคลากรอยู่กับองค์การและเต็ม ใจผลิตผลงานในความรับผิดชอบอย่างเต็ม
8. ข้อใด ไม่ใช่องค์ประกอบของระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรมนุษย์
  การบริหารจัดการ
  กฎเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ
  ผู้ใช้งาน
  ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
9. Design Phase ข้อใด
  ระยะการวางแผน
  ระยะการวิเคราะห์
  ระยะการสร้างและพัฒนา
  ระยะการออกแบบ
10. ข้อใด ไม่ใช่ ภารกิจหลัก 4 ด้านของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  การสรรหาบุคลากร
  การพัฒนาบุคลากร
  การบริหารค่าตอบแทน
  การดูแลรักษาบุคลากร
11. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบใช้ในการพิจารณาการน าระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ มาใช้งานเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ ก. ข. ค. ง.
  ความพร้อมของผู้บริหารระดับสูงในการเรียนรู้และตื่นตัวเพื่อรับเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมา ประยุกต์
  ความพร้อมของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องทาความเข้าใจและออกแบบระบบงาน หรือจัดหาระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
  การตัดสินใจเลือกลงทุนในซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับขนาดและความต้องการขององค์การ
  การพิจารณาถึงต้นทุนในการดำเนินการ
12. ข้อใดไม่ใช่แหล่งข้อมูลในการผลิตและการดำเนินงานขององค์กร
  ข้อมูลสินค้าคงคลัง
  ข้อมูลการผลิต/การดำเนินงาน
  ข้อมูลภายนอก
  ข้อมูลจากผู้ขายวัตถุดิบ
13. Financial Information Systems คือข้อใด
  ระบบสารสนเทศด้านการเงิน
  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  ระบบสารสนเทศด้านการตลาด
  ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
14. Operation หมายถึงข้อใด
  การจัดการด้านการเงิน
  การพยากรณ์
  การปฏิบัติงาน
  การควบคุมทางการเงิน
15. System Analysis Design คือข้อใด
  คณะกรรมการดำเนินงาน
  การพัฒนาระบบสารสนเทศ
  ผู้จัดการระบบสารสนเทศ
  การวิเคราะห์และการออกแบบ
16. ข้อใด ไม่ใช่ การดำเนินกิจกรรมที่สำนักงานใช้ในด้านหลักความมั่นคงในอาชีพการงาน อันเป็นหลัก พื้นฐานที่สำนักงานต้องควรยึดถือในการปฏิบัติงาน
  การกำหนดระบบผลตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอสำหรับบุคลากรในการดำรงชีพและเลี้ยงดู ครอบครัว
  การกำหนดระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้กับบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
  การจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร โดยมีเกณฑ์การประเมินที่เป็นธรรม
  การจัดทำระบบการเติบโตในสายอาชีพที่ชัดเจน
17. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมี ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม มีความสุข ตั้งใจทุ่มเทให้กับการทำงาน และสามารถทำงาน บรรลุผลได้ตามเป้าหมายขององค์การ
  การจัดการกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูด พัฒนา จูงใจและรักษาบุคลากรที่มีผลงานและ ความสามารถสูงไว้ในองค์การ
  การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน งานต่างๆ และบุคคลากรในองค์การ เพื่อให้ บุคลากรสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและ บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ
  การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมี ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกับฝ่ายบริหาร และผลิตผลงาน
18. ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ มาประยุกต์เพื่อช่วย สนับสนุนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
  ใช้เพื่อกลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมัคร
  ใช้เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากร
  ใช้เพื่อสื่อสารระหว่างบุคลากรกับองค์การ
  ใช้เพื่อติดตาม ตรวจสอบและวัดผลงานของ บุคลากร
19. ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาใช้กับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
  เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตู
  เครื่องใช้สำนักงาน
  เครื่องบันทึกเวลาเข้า-ออกของบุคลากร
20. Planning Phase คือข้อใด
  ระยะการวางแผน
  ระยะการวิเคราะห์
  ระยะการสร้างและพัฒนา
  ระยะการออกแบบ
21. ข้อใดหมายถึงโปรแกรมเมอร์หรือนักเขียนโปรแกรม ก. ข. ค. ง.
  มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุดคำสั่งหรือเขียนโปรแกรม
  เป็นบุคคลที่มีหน้าที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
  บุคคลที่ควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ
  มีหน้าที่คอยช่วยเหลือนักวิเคราะห์ระบบและโปรแกรมเมอร์
22. Cost–effectiveness คือข้อใด
  แบ่งแยกและแก้ไข
  การพัฒนาระบบ
  ประสิทธิผลของความคุ้มค่าในการลงทุน
  ต้นทุนจม
23. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบใช้ในการพิจารณาการนำาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ มาใช้งานเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ
  ความพร้อมของผู้บริหารระดับสูงในการเรียนรู้และตื่นตัวเพื่อรับเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมา ประยุกต์
  ความพร้อมของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องทาความเข้าใจและออกแบบระบบงาน หรือจัดหาระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
  การตัดสินใจเลือกลงทุนในซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับขนาดและความต้องการขององค์การ
  การพิจารณาถึงต้นทุนในการดำเนินการ
24. ระบบสารสนเทศการขายแบ่งออกเป็นกี่ระบบย่อย ก. 2 ข. 1 ค. 4 ง. 3
  2
  1
  4
  3
25. ข้อใด ไม่ใช่ ทางเลือกที่องค์การทั่วไปนิยมใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร มนุษย์
  พัฒนาระบบโดยใช้บุคลากรขององค์การเอง ข.
  ว่าจ้างบริษัทภายนอกให้พัฒนาระบบให้ตรง ความต้องการขององค์การ
  เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากบริษัทผู้ให้บริการ
  ซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่มีจำหน่ายใน ท้องตลาดทั่วไป / ทางอินเตอร์เน็ต
26. ข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาบุคลากร
  เพื่อให้บุคลากรสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ให้แก่องค์การได้อย่างต่อเนื่อง
  เพื่อช่วยพัฒนาองค์การให้ทันสมัยและลด การลาออกของบุคลากร
  เพื่อลดช่องว่างระหว่างความรู้ สมรรถนะ ของบุคลากรกับความรู้ความสามารถที่ต้องใช้ใน การปฏิบัติงาน
  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีขึ้น
27. SDLC ย่อมาจากข้อใด
  System Devaluate Life Cycle
  System Decrement Life Cycle
  System Department Life Cycle
  System Development Life Cycle
28. ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่องค์การต่างๆ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
  การรับสมัครงาน
  การจัดสอบสัมภาษณ์
  การลาหยุดงาน
  การบันทึกเวลาเข้า-ออกโดยใช้เครื่องบันทึก เวลาการทำงาน
29. HRIS หมายถึงข้อใด
  ระบบสารสนเทศด้านการเงิน
  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  ระบบสารสนเทศด้านการตลาด
  ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
30. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของระบบบัญชีบริหาร
  มีข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
  ให้การดำเนินงานของธุรกิจดำเนินการไปอย่างเป็นระบบ
  ไม่ต้องจัดทำสารสนเทศตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในอนาคตของธุรกิจ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com