วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 18 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  สารสนเทศทำให้เกิดข้อมูล
  เทคโนโลยีสารสนเทศทำเกิดข้อมูล
  เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดข้อมูลและ สารสนเทศ
  ข้อมูลและสารสนเทศทำให้เกิดเทคโนโลยี สารสนเทศ
2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของข้อมูล
  ช่วยในการวินิจฉัยโรค
  เกิดความสนุกและผ่อนคลาย
  ทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น
  ช่วยประหยัดและสะดวกขึ้น
3. แหล่งข้อมูลใด ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้
  มงคลเล่าเรื่องไปเที่ยวให้เพื่อนฟัง
  สุภาภรณ์เขียนจดหมายไปหาเพื่อน
  มลฤดีสำรวจต้นไม้ในโรงเรียน
  ทศพรฟังยายเล่าประวัติของชุมชน
4. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการจัดการข้อมูล
  การจัดเก็บข้อมูล
  การเรียกใช้ข้อมูล
  การวิเคราะห์ข้อมูล
  การแจกจ่ายข้อมูล
5. ข้อมูล (DATA) คือ
  ข้อเท็จจริง
  ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ สิ่งของและสถานที่
  รายละเอียดต่าง ๆ
  เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ คน สัตว์ สิ่งของและสถานที่
6. ข้อใดไม่ใช่วิธีการดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ
  การจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล
  การจัดเรียงข้อมูล
  สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล
  การคำนวณ
7. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในข้อใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน
  แฟ้มงาน
  สมุดบันทึก
  คอมพิวเตอร์
  เครื่องบันทึกเทป
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่จัดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใด
  ด้านการสื่อสาร
  ด้านธุรกิจพาณิชย์
  ด้านการศึกษา
  ด้านวงการบันเทิง
9. ข้อมูลข้อใดที่ไม่จัดเป็นข้อมูลตัวอักขระ
  บ้านเลขที่
  ทะเบียนรถยนต์
  หมายเลขโทรศัพท์
  ราคาสินค้า
10. นิตยสารจะให้ข้อมูลประเภทใด
  ข้อมูลอักขระ ภาพ และตัวเลข
  ข้อมูลตัวเลขและภาพ
  ข้อมูลเสียงและตัวเลข
  ข้อมูลภาพและเสียง
11. นักเรียนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใดมากที่สุด
  ได้รับความสนุกจากการเล่นเกม
  ค้นคว้าหาความรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น
  ทำให้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
  ทำให้เรียนหนังสือได้ง่ายยิ่งขึ้น
12. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี
  ถูกต้อง
  ทันสมัย
  สมบูรณ์
  แปลกใหม่
13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างช้า ๆ
  เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน
  เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันด้านธุรกิจ
  คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยี
  ทำให้ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก
  ทำให้มีสิ่งของเครื่องใช้ที่มีราคาแพง
  ทำให้เดินทางได้สะดวก
  ทำให้ค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย
15. การทำสำเนา การสื่อสารข้อมูล เป็นขั้นตอนของข้อใด
  การจัดการสารสนเทศ
  การประมวลผล
  ส่วนประกอบของสารสนเทศ
  ระบบสารสนเทศ
16. สิ่งสำคัญที่ต้องทำในขั้นตอนการดูแลรักษาข้อมูลคือข้อใด
  จัดตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบ
  การเตรียมสื่อบันทึกที่มีคุณภาพ
  การสำเนาข้อมูล
  แหล่งข้อมูลที่ปลอดภัย
17. เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับข้อมูลอย่างไร
  ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
  ความรวดเร็วในการเก็บข้อมูล
  ความทันสมัย
  ไม่มีข้อถูก
18. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของข้อมูลที่ทำให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ดี
  ปริมาณของข้อมูล
  ความถูกต้อง
  ความสมบูรณ์
  ความสอดคล้อง
19. ข้อใดไม่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โทรทัศน์
  หนังสือเรียน
  คอมพิวเตอร์
  ดาวเทียม
20. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของการจัดการสารสนเทศ
  การจัดเรียงข้อมูล
  การเก็บรวบรวมข้อมูล
  การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  การทำรายงาน
21. แหล่งข้อมูลใดไม่เข้าพวก
  จากฟังเพลงจากวิทยุ
  การฟังเพื่อนเล่าเรื่องต่าง ๆ
  การดูโทรทัศน์
  การอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์
22. ข้อใดเป็นสารสนเทศ
  ชื่อนักเรียน
  รูปภาพที่นักเรียนรวบรวมได้
  ราคาสินค้า
  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
23. สมาคมการค้า เป็นแหล่งข่าวข้อมูลสำหรับสมาชิกกลุ่มใด
  นักวิชาการ
  เกษตรกร
  อุตสาหกรรมไทย
  นักการเมือง
24. สารสนเทศ หมายถึง
  ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ
  ข้อมูลที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆ
  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูล
  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
25. ข้อใดถูกต้อง
  การสัมภาษณ์เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
  การสำรวจเป็นข้อมูลทุติยภูมิ
  สถิติผลการเรียนเป็นข้อมูลทุติยภูมิ
  การจดบันทึกเป็นข้อมูลทุติยภูมิ
26. การตรวจสอบข้อมูลมีความสำคัญอย่างไร
  เพื่อความมั่นใจในข้อมูล
  เพื่อความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล
  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
  เพื่อจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล
27. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ช่วยงานด้านสารสนเทศ
  เครื่องถ่ายเอกสาร
  เครื่องมินิคอมพิวเตอร์
  โทรทัศน์
  เครื่องโทรสาร
28. ข้อใดไม่จัดเป็นข้อมูล
  สุจิตราสำรวจราคาผลไม้ในตลาด
  องอาจสอบถามราคาหนังสือ
  สมพงษ์ซื้อยาตามใบสั่งแพทย์
  นวลอนงค์นับเงินที่เหลือจากการซื้อของ
29. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้อง
  ข้อมูล – การประมวลผล – สารสนเทศ
  สารสนเทศ – การประมวลผล – ข้อมูล
  สารสนเทศ – ข้อมูล – การประมวลผล
  การประมวลผล – ข้อมูล – สารสนเทศ
30. ข้อใดไม่เป็นการประมวลผลข้อมูล
  การเปรียบเทียบ
  การแจกแจง
  การสรุปผล
  การสัมภาษณ์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com