แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 30 ข้อขึ้นไป
1. การเรียนแบบใดที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้มากที่สุด
  เรียนจากการกระทำ
  เรียนจากง่ายไปหายาก
  เรียนจากรูปธรรมไปนามธรรม
  เรียนจากสิ่งใกล้ตัวไปหาไกลตัว
2. ตำแหน่งแรกเริ่มรับราชการครู (พ.ร.บ.ระเบียบ ข้าราชการ 47ฯ)คือ
  อ.1
  ครู คศ.1
  ครูผู้ช่วย
  ผู้ช่วยครู
3. หลักสูตรใดจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรไป ตามความเหมาะสมและความต้องการของ ผู้เรียนแต่ละบุคคล
  หลักสูตรแกนกลาง
  หลักสูตรแบบเอกัตภาพ
  หลักสูตรบูรณาการ
  หลักสูตรแบบหมวดวิชา
4. ข้อใดเป็นนโยบาย ของ สพฐ. ศธ. ปี 2558
  ปีแห่งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
  ปีแห่งการดูแลช่วยหรือนักเรียน
  ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียน ไม่ได้
  ปีแห่งการปลอดสิ่งเสพติดในสถานศึกษา
5. ครูณเดช พูดเท็จว่าร้ายทำให้ครูญาญ่าเกิดความ เสียหาย ผิดจรรยาบรรณข้อใด
  ต่อตนเอง
  ต่อวิชาชีพ
  ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  ต่อผู้ร่วมอาชีพ
6. วิธีการสอนแบบใดที่ให้ผู้เรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น
  บทบาทสมมติ
  สาธิต
  โครงงาน
  สืบค้น
7. โรงเรียนต้องจัดให้มีระบบงานใดตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
  ระบบงานคุ้มครองเด็ก
  ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  ระบบงานแนะแนว
  ถูกทุกข้อ
8. กรณี พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ถูก จับกุมข้อหารับส่วยน้ำมันเถื่อน ฯนั้น เป็น ตำรวจสังกัดหน่วยใด
  กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
  กองบัญชาการตำรวจนครบาล
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพ ติด
9. การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย และจิตใจ เป็นองค์ประกอบใดใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 42ฯ (ม.6)
  จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา
  แนวทางการจัดการศึกษา
  ความมุ่งหมายการจัดการศึกษา
  กระบวนการจัดการศึกษา
10. ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตาม มาตรฐานและจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา คือ
  คุรุสภา
  คณะกรรมการคุรุสภา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  สกสค.
11. ใครเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการออก ข้อบังคับของคุรุสภา
  คณะรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  คณะกรรมการคุรุสภา
  เลขานุการคุรุสภา
12. วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ในระดับประถม ศึกษา หลักสูตรกำหนดให้เรียนกี่ชั่วโมงต่อปี
  20 ชั่วโมง
  40 ชั่วโมง
  60 ชั่วโมง
  80 ชั่วโมง
13. รัฐบาลแก้ปัญหาการขาดทุนจากโครงการ จำนำข้าวด้วยวิธีการใด
  กู้ธนาคารโลก
  เพิ่มการเก็บภาษี
  ปรับลดเงินเดือนข้าราชการ
  การออกจำหน่ายพันธบัตรให้แก่ ประชาชน
14. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการ สถานศึกษา
  กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการ บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
  กำหนดความต้องการอัตรากำลังและ ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
  เสนอความคิดเห็นการบริหารงานบุคคล ต่อผู้บริหารสถานศึกษา
  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขต พื้นที่การศึกษาและตามที่ ก.ค.ศ.มอบหมาย
15. ระดับผลการเรียน ค่อนข้างดี คือข้อใด
  1.5
  2
  3
  2.5
16. การวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียน เป็น ศูนย์กลางควรใช้วิธีใดต่อไปนี้
  Portfolio
  Performance
  Authentic Measurement
  ทั้ง 3 ข้อ
17. สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนากระบวนการ เรียนรู้และการสอนที่มีประสิทธิภาพใน สถานศึกษา คือข้อใด
  การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา
  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ
  การทำแผนการจัดการเรียนรู้และการบันทึก หลังสอน
  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
18. จอห์น ดิวอี้ ( John Dewey) อยู่ในกลุ่ม นักจิตวิทยาใด
  โครงสร้างจิต
  หน้าที่จิต
  จิตวิเคราะห์
  พฤติกรรมนิยม
19. หัวใจของการแนะแนวคือข้อใด
  การบริการให้คำปรึกษา
  บริการติดตามและประเมินผล
  การบริการจัดวางตัวบุคคล
  การบริการสารสนเทศ
20. คุณธรรมของผู้ครองเรือน คือ ก. ข. ค. ง.
  สังคหวัตถุ 4
  ฆราวาสธรรม 4
  พรหมวิหาร 4
  อิทธิบาท 4
21. กฎหมายกำหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียง เลือกตั้งต้องมีอายุกี่ปี
  18 ปีปีบริบูรณ์
  20 ปีบริบูรณ์
  18 ปี
  20 ปี
22. Learning by doing เป็นแนวคิดนักจิตวิทยาใด
  Rogers
  Maslow
  John Dewey
  Freud
23. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะหลักของครู
  การบริการที่ดี
  การพัฒนาผู้เรียน
  การทำงานเป็นทีม
  การพัฒนาตนเอง
24. สถานศึกษาประเภทใดไม่ต้องขออนุญาต ผู้ปกครองก่อน
  การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน
  การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน
  การพาไปนอกราชอาณาจักร
  ทุกประเภทต้องขออนุญาต
25. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ บิดา มารดา ผู้ปกครอง พึงได้รับในการจัดการศึกษา
  การสนับสนุนจากรัฐ ให้ความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู
  การยกเว้นเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษา
  เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล
  การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลในการ ดูแล
26. คำขวัญอาเซียนปี 2558 คือ
  ประชาชนของเรา เอกลักษณ์ของเรา วิสัยทัศน์ของเรา
  อาเซียนของเรา ประชาคมของเรา อัตลักษณ์ ของเรา
  อาเซียนของเรา อัตลักษณ์ของเรา วิสัยทัศน์ ของเรา
  ประชาชนของเรา ประชาคมของเรา วิสัยทัศน์ของเรา
27. 8. ข้อใดต่อไปนี้คือสกุลเงินของประเทศ อินโดนีเซีย
  กีบ
  เปโซ
  ริงกิต
  รูเปียห์
28. สตรีคือศัตรูของการเรียน ศัตรูคือยาชูกำลัง ฉะนั้น ?
  สตรีคือยาชูกำลัง
  สตรีและศัตรูเป็นของคู่กัน
  ศัตรูคือการเรียน
  การเรียนคือยาชูกำลัง
29. ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ใคร มีอำนาจในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
30. ข้อใดคือบทบาทของคณะตรวจราชการใน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผล ระดับนโยบาย
  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผล นโยบายตามภารกิจ
  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและ ประเมินผลการบริหารและการดำเนินงาน
  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและ ประเมินผลตามมติคณะรัฐมนตรี
31. การลาตามข้อใดที่ต้องให้ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาต
  ลากิจส่วนตัว
  ลาป่วย
  ลาคลอดบุตร
  ลาอุปสมบท
32. การประเมินวิทยฐานะครูต้องเชื่อมโยงกับข้อ ใดมากที่สุด
  ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
  สมรรถนะผู้เรียน
  คุณลักษณะผู้เรียน
  การพัฒนาผู้เรียน
33. การตั้งชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้ กำหนดให้ใช้ชื่อต่อไปนี้ต่อจากคำขึ้นต้น
  ชื่อจังหวัด อำเภอ
  ชื่อตำบล หมู่บ้าน วัด
  ชื่อบุคคลสำคัญของหมู่บ้าน
  ชื่อสถานที่อื่นใด
34. การยื่นใบลาออกจากราชการของ ข้าราชการครูที่ไม่ใช่กรณีลาออกเพื่อดำรง ตำแหน่งทางการเมืองหรือสมัครรับเลือกตั้ง ให้ ยื่นล่วงหน้าก่อนวัน ขอลาออกไม่น้อยกว่ากี่วัน
  7 วัน
  15 วัน
  30 วัน
  90 วัน
35. ผู้มีอำนาจอนุญาตให้สถานศึกษาขั้น พื้นฐานสังกัด สพฐ.พานักเรียนนักศึกษาไป นอกสถานศึกษาค้างคืน
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
36. การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้ เป็นตัวบ่งชี้ของ สมรรถนะใด
  Self- Development
  Team Work
  Curriculum and Learning Management
  Student Development
37. ประเทศที่ผลิต แอนติบอดีรักษาอีโบลา‘ ได้ เป็นชาติแรกของโลก คือ
  ไนจีเรีย
  อเมริกา
  ไทย
  จีน
38. ข้อใดคือนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี 2558 เรื่องเน้นการ อ่านออกเขียนได้
  ปี 2558 ปีแห่งการอ่านออกเขียนได้
  ปี 2558 ปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียน ไม่ได้
  ปี 2558 ปีแห่งการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
  ปี 2558 ปีแห่งการปลอดผู้ไม่รู้หนังสือ
39. ใครมีอำนาจ สั่งพัก เพิก ถอนใบประกอบ วิชาชีพ
  คณะกรรมการคุรุสภา
  คุรุสภา
  คณะกรรมการเขตพื้นที่
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
40. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและ พัฒนาเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล” รายละเอียดการเขียนจะ อยู่ในส่วนใดของรายงานการวิจัย
  บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
  บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
  บทที่ 4 ผลการวิจัย
  บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
41. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  เป็นผู้บริหารราชการและเป็น ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในเขตพื้นที่ การศึกษา
  รับผิดชอบการปฏิบัติราชการที่เป็น อำนาจหน้าที่ของอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษา
  เสนอแนะการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
  จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
42. "วันดินโลก" (World Soil Day) คือ
  1 เมษายน
  22 เมษายน
  1 ธันวาคม
  5 ธันวาคม
43. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา เรียกอีกอย่าง หนึ่งว่าอย่างไร
  การศึกษาขั้นต้น
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การศึกษาในระบบ
  การศึกษาตามอัธยาศัย
44. ครูสมชาย เดินผ่านมาเห็นนักเรียนชั้น ม 3 กำลังดูหนังโป้อยู่ ครูสมชายก็ไม่ได้ห้ามปราม อะไรเพราะคิดว่าเป็นพัฒนาการตามวัย เลยเข้า ไปร่วมนั่งดูด้วย จากกรณีดังกล่าว ครูสมชายมี ความผิดหรือไม่ ควรได้รับโทษสถานใด
  ภาคทัณฑ์
  ตัดเงินเดือน 5% 1 เดือน
  ปลดออก
  ไล่ออก
45. การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 17 ณ เมือง อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ชาติใดที่มีชาติอื่น ประท้วงว่าโกงมากที่สุด...
  เกาหลีเหนือ
  ญี่ปุ่น
  เกาหลีใต้
  จีน (เจ้าเหรียญทอง)
46. สิทธิทางการศึกษาของคนพิการ ข้อใดถูกต้อง
  ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าตั้งแต่แรก เกิดหรือพบความพิการถึงอายุ 25 ปี
  ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าตั้งแต่แรก เกิดหรือพบความพิการถึงอายุ 35 ปี
  ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าตั้งแต่แรก เกิดหรือพบความพิการจนกระทั่งมีรายได้ขั้น ต่ำ ตามกำหนด
  ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าตั้งแต่แรก เกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต
47. บุคลากรหลักระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ
  ผู้บริหาร
  ครูแนะแนว
  ครูที่ปรึกษา
  ทุกๆคนร่วมกัน
48. ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ
  พฤติกรรม
  เฉลยคำตอบ
  คำถาม
  ตัวอย่างข้อสอบ
49. ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ มีกี่ ประเภท
  2
  4
  3
  5
50. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ คือ
  รมต.ศึกษาธิการ
  รมต.มหาดไทย
  รมต.ยุติธรรม
  รมต.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com