รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 30 ข้อขึ้นไป
1. ครูที่ลำเอียงเพราะรักศิษย์ไม่เท่ากันตรงกับหลักธรรมใด
  โทสาคติ
  ฉันทาคติ
  โมหาคติ
  ภยาคติ
2. ข้าราชการครูฯต้องปฎิบัติตามระเบียบแบบ แผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลโดย ถือประโยชน์สูงสุดของใครเป็นสําคัญ
  ประเทศชาติ
  แผ่นดิน
  ผู้เรียน
  ประชาชน
3. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ของ สพฐ. หมายถึงข้อใด
  SBM
  DMC
  SWOT
  SP2
4. หนวยงานใดมีหนาที่กําหนดแนวทาง โดยทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติราชการเพื่อ ประโยชนสุขของประชาชน
  ก.พ.
  ก.พ.ร.
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
5. ขอใด ไมใช ก.ค.ศ.โดยตําแหน่ง
  เลขาธิการสภาการศึกษา
  เลขาธิการคุรุสภา
  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศกึษา
  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ประเทศใดในอาเซียนมีความปลอดภัยสูง และมีสวัสดิการดีเยี่ยม
  สิงคโปร์
  มาเลเซีย
  ฟิลิปปินส์
  บรูไนดารุสซาราม
7. การศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตาม ความสนใจ ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อหรือแหลงความรูอื่น ๆ เปน การศึกษาในลักษณะใด
  การศึกษาในระบบ
  การศึกษานอกระบบ
  การศึกษาตามอัธยาศัย
  การศึกษาภาคบังคับ
8. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงมติเห็นชอบให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่เท่าไหร่
  20 สิงหาคม 2557
  21 สิงหาคม 2557
  22 สิงหาคม 2557
  23 สิงหาคม 2557
9. กองทุนคุมครองเด็ก ใครเปนประธาน กรรมการการบริหารกองทุน
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย
  นายกรัฐมนตรี
10. คําวาการดําเนินการใหเปนไปตามหลักการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี หมายถึงขอใด
  ยึดถือระบบคุณธรรม
  ยึดความเสมอภาคระหวางบุคคล
  ยึดหลักการไดรับการปฏิบัติและการคุมครอง สิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน
  ถูกทุกขอ
11. บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายจากการประพฤติ ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผูไดรับ ใบอนุญาตมีสิทธิกลาวหาผูไดรับใบอนุญาต โดยยื่นเรื่องตอผูใด
  คุรุสภา
  คณะกรรมการคุรุสภา
  กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12. กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตาํแหนง คราวละกี่ป
  5 ป
  4 ป
  3 ป
  2 ป
13. ขอใด ไมใช จุดมุงหมายของหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
  มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
  มีสขุภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนสิัยและรักการออกกําลังกาย
  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
14. บุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร เป็นความหมายของคำตามข้อใด
  ผู้อนุบาลเด็ก
  ครอบครัวอุปถัมภ์
  ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
  ผู้สงเคราะห์เด็ก
15. ใครมีอํานาจแตงตั้งสมาชิกกิตติมศักดิ์
  คณะรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
  คณะกรรมการคุรุสภา
  คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
16. การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มี ความสามารถพิเศษ ตองจัดในลักษณะใด
  ตองจัดดวยรูปแบบพิเศษ โดยคํานึงถึงสภาพ สังคม
  ตองจัดดวยรูปแบบพิเศษ โดยคํานึงถึง นโยบายของรัฐ
  ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง ความสามารถของบุคคลนั้น
  ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
17. ข้อใดกล่าวถึงลักสัญลักษณ์อาเซียนได้ถูกต้อง
  ต้นข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อความ มั่นคงและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
  ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพ และความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
  รวงข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อความเป็น น้ําหนึ่งใจเดียวกัน
  รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพ
18. ข้อใดไม่ใช่กีฬาประจําชาติอาเซียนนั้นๆ
  โววีนัม:เวียดนาม
  ปันจักสีลัติ : บรูไน
  มวยไทย : ไทย
  เมียนมาร์ : ลูกข่าง
19. พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ซึ่งใหไว ณ วันท ี่ 24 กันยายน 2546 มีผลบังคับใชตามขอใด
  พ.ศ.2546
  พ.ศ.2547
  พ.ศ.2548
  พ.ศ.2549
20. ใครมีบทบาทหน้าที่สําคัญที่สุดในการดูแลเสริมสร้างวินัยครู
  นักเรียน
  เพื่อนครู
  ผู้ปกครอง
  ผู้บังคับบัญชา
21. เจตคติเกิดได้ต้องมีองค์ประกอบ3ประการคือ
  ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม
  ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม
  ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้าน ความรู้สึก
  ไม่มีข้อใดถูก
22. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง สพป. และ สพม. มีจํานวนกี่คน
  10 คน
  12 คน
  9 คน
  21 คน
23. วิธีการประเมินของครูที่ส่งเสริมพัฒนาการ เรียนรู้ของนักเรียนมากที่สุด คือวิธีการในข้อใด
  เปรียบเทียบกับผู้เรียนอื่นในห้องเดียวกัน
  เปรียบเทียบกับความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ ละบุคคล
  เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ครูตั้งไว้
  เปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ กระทรวงศึกษาธิการ
24. ใครคือ รองประธาน ก.ค.ศ.
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการ ก.ค.ศ.
  ไมกําหนดแนนอนแลวแตที่ประชม
25. ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึ่ง ประสงค และมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นใน สถานศึกษาทุกแหง หมายถึงขอใด
  มาตรฐานการศึกษา
  คุณภาพการศึกษา
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การศึกษาตลอดชีวิต
26. เมืองที่น่าเที่ยวมากที่สุดในอาเซียน ในปี 2557 จากการจัดอันดับของ เว็บไซต์ mindbodygreen คือเมืองใด
  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
  เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
  บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
27. ประเทศใดใช้สกุลเงิน จ๊าด
  สิงคโปร์
  พม่า
  เวียดนาม
  บรูไน
28. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
  8 ส.ค 2504
  8 ส.ค 2510
  8 ส.ค 2515
  8 ส.ค 2520
29. "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้" มีชื่อภาษาอังกฤษที่ถูกต้องว่าอย่างไร
  Association of South East Asia Nation
  Association of South East Asian Nations
  Association of South East Asean Nations
  Association of South East Asian National
30. ให้แบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา ได้ตามข้อใด
  กลุ่มสาระ
  กลุ่มงาน
  ฝ่าย
  กลุ่ม
31. ใครมีหนาที่คุมครองสวสัดิภาพเด็ก
  ปลัดกระทรวง
  ผูวาราชการจังหวัด
  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  ถูกทุกขอ
32. สถานรับเลี้ยงเด็กหมายถึง
  สถานที่รับเล้ียงเด็กและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม เกิน 6 ปบริบูรณ
  สถานที่รับเล้ียงเด็กและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม เกิน 8 ปบริบูรณ
  สถานที่รับเล้ียงเด็กและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม เกิน 10 ปบริบูรณ
  สถานที่รับเล้ียงเด็กและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม เกิน 18 ปบริบูรณ
33. ขอใดคือความหมายของคําวา "เด็ก" ตาม พ.ร.บ.คุมครองเด็ก
  อายุต่ํากวา 18 ป
  อายุ 16 ป สมรสแลว
  อายุต่ํากวา 20 ป
  อายุต่ํากวา 25 ป
34. ขอใดไมใชหลักการการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการศึกษา
  มีเอกภาพดานนโยบายและความหลากหลาย ในการปฏิบัติ
  มีการรวมอํานาจจากเขตพื้นที่ สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปสู สวนกลาง
  มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และการ จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  มีการระดมทรัพยากรตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา
35. ขอใดคือเปาหมายของการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี
  เกิดประโยชนสุขของประชาชน
  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
  ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
  ถูกทุกขอ
36. ดอกไม้ประจําชาติไทยคือดอกอะไร
  ดอกบัว
  ดอกกล้วยไม้แวนด้า
  ดอกประดู่
  ดอกราชพฤกษ์
37. พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปใน สถานศึกษาใด ๆ เพื่อตรวจสอบการเขาเรียน ของเด็กในชวงเวลาใด
  08.30-16.30 น.
  เวลาทําการของสถานที่นั้น
  พระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก
  ข และ ค ถูก
38. ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาตาม พรบ.ระเบียบขาราชการครูฯ มีกี่ ประเภท
  2
  4
  3
  5
39. ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ผูแจง ขอมูลที่เปนเท็จจะตองระวางโทษตามขอใด
  ปรับไมเกิน 1,000 บาท
  ปรับไมเกิน 5,000 บาท
  ปรับไมเกิน 10,000 บาท
  ปรับไมเกิน 20,000 บาท
40. ผู้จัดทําสาระหลักสูตรคือ
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สถานศึกษา
41. สถานที่รับเด็กไว้อุปการะชั่วคราวเพื่อสืบเสาะและพินิจคือ
  สถานแรกรับ
  สถานสงเคราะห์
  สถานรับเลี้ยงเด็ก
  สืบเสาะและพินิจ
42. การตั้งสมมติฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตรตรงกับขั้นตอนใดของอริยสัจสี่
  ทุกข
  สมุทัย
  นิโรจน
  มรรค
43. ใครเป็นผู้ตัดสินผู้สมัครสอบว่าเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
  ศาล
  แพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์
  ก.ค.ศ.
  เจ้าหน้าท่ีผู้รับสมัคร
44. เปนตัวกําหนดทิศทางหรือเปาหมายของการ เรียน สะทอนใหรวูาตองการอะไร เรียนสอน และประเมินอยางไร
  สมรรถนะ
  ตัวชี้วัด
  มาตรฐานการเรียนรู
  คุณลักษณะอันพึ่งประสงค
45. ศูนยกลางการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุข ของประชาชน ไดแก
  สวนราชการ
  รัฐบาล
  ประชาชน
  ถูกทุกขอ
46. ดอกไม้ประจําชาติกัมพูชาคือดอกอะไร
  ดอกลำดวน
  ดอกกล้วยไม้ราตรี
  ดอกพู่ระหง
  ดอกพุดแก้ว
47. ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการโดยตําแหน่งใน ก.ค.ศ.
  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  ถูกทั้ง ก และ ข
48. ผูปกครองไมสงเด็กเขาเรียนตองระวางโทษ ตามขอใดจึงถือวาถูกตองตามกฏหมาย
  ปรับไมเกิน 1,000 บาท
  ปรับ 500 บาท
  ปรับ 700 บาท
  ถูกทุกขอ
49. พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารับโปรดเกล้าเป็น นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่เท่าไหร่
  23 สิงหาคม 2557
  24 สิงหาคม 2557
  25 สิงหาคม 2557
  26 สิงหาคม 2557
50. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ การศึกษาในระบบแบงออกเปนกี่ระดับ
  2 ระดับ
  3 ระดับ
  4 ระดับ
  5 ระดับ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้



ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com