รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 30 ข้อขึ้นไป
1. การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานรัฐเป็น ไปตามหลักใด
  หลักธรรมาภิบาล
  หลักนิติธรรม
  หลักคุณธรรม
  หลักความเป็นกลาง
2. บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมใน เรื่องใด
  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยง่าย สะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง
  การได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม
  การช่วยเหลือทางคดี
  ถูกทุกข้อ
3. ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวนกี่คนสามารถเข้าชื่อถอดถอนนักการเมืองได้
  ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าสามหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน
4. ร่างพระราชบัญญัติต้องเสนอสภาใดก่อน
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  รัฐสภา
  วุฒิสภา
  สภาผู้แทนราษฎร
5. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีจํานวนกี่คน
  3 คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
6. กรณีใดไม่ต้องประชุมร่วมกันของรัฐสภา
  การแถลงนโยบาย
  ให้ความเห็นชอบถอดถอนนักการเมือง
  การเปิดอภิปรายท่ัวไป
  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
7. ข้อใดคือหน้าที่ของข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐใน ฐานะบุคคลทั่วไป
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ ราชการ
  บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
  วางตนเป็นกลางทางการเมือง
8. ไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
  การแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
  การออกเสียงประชามติ
9. วาระที่ต้องพิจารณาเรียงลําดับมาตรา
  วาระที่ หนึ่ง
  วาระที่ สอง
  วาระที่ สาม
  วาระที่ ห้า
10. คณะกรรมการการเลือกตั้งคือบุคคลที่มคีวาม เป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ที่ ประจักษ์ มีจํานวนกี่คน
  3 คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
11. อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็นรายบุคคลจะทําได้หาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงชื่อกันไม่น้อยกว่าจํานวนเท่าใดของจํานวน สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
  1 ใน 3
  1 ใน 5
  1 ใน 6
  2 ใน 5
12. บุคคลใดบ้างสามารถร้องขอให้ถอดถอนรัฐ มนตรีที่มีพฤติการร่ํารวยผิดปกติ
  ส.ส. ไม่น้อยกว่า 1ใน4 ของจํานวนส.ส.ที่มี อยู่ในสภา
  ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจํานวน ส.ว. ทั้ง หมดที่มีอยู่ในสภา
  ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งไม่น้อย กว่า 2 หมื่นคน
  ถูกทุกข้อ
13. จะจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล ไม่ได้เว้นแต่
  เพื่อการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย
  เพื่อคุ้มครองด้านสาธารณูปโภคและคุ้มครอง ผู้บริโภค
  เพื่อป้องกันการผูกขาดและขจัดความไม่เป็น ธรรมในการแข่งขัน
  ถูกทุกข้อ
14. เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพ้นตามวาระต้อง ดําเนินการให้ได้มาภายในกี่วัน
  30 วัน
  45 วัน
  60 วัน
  90 วัน
15. สิ่งที่รัฐบาลสามารถกระทําได้ต่อสื่อมวลชนคือ
  การให้เงินอุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือ สื่อมวลชนของเอกชน
  การจัดระเบียบสื่อมวลชน
  การสั่งปิดหนังสือพิมพ์
  ห้ามเสนอข่าวหรือปกปิดหรือปิดเบือนข่าว ที่เป็นผลเสียต่อรัฐบาล
16. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งองคมนตรีหรือให้องคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง
  ประธานรัฐสภา
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานวุฒิสภา
  ประธานองคมนตรี
17. คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มาโดยวิธีใด
  การคัดเลือก
  การสรรหา
  การสอบ
  การเสนอชื่อโดยวุฒิสภา
18. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจํานวนกี่คน
  3 คน
  5 คน
  7 คน
  9 คน
19. ร่างพระราชบัญญัติเรื่องใดจะเสนอให้รัฐสภา พิจารณาได้ต้องมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีก่อน
  การเงิน
  ที่ดิน
  อาญา
  การป้องกันอาชญากรรม
20. ข้อใดเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  องค์กรอัยการ
  คณะกรรมการสิทธมินุษยชน
  คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ
21. การแบ่งเขตเลือกตั้งสําหรับสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรแบบสัดส่วน แบ่งตามข้อใด
  หลายๆอําเภอติดต่อกันรวมเป็นเขตเลือกตั้ง
  จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
  กลุ่มจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
  ภูมิภาคเป็นเขตเลือกตั้ง
22. การประชุมรัฐสภาครั้งแรกต้องดาํเนินการภาย ในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  15 วัน
  30 วัน
  45 วัน
  60 วัน
23. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีจํานวนกี่ คน
  7 คน
  9 คน
  15 คน
  19 คน
24. ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านเศรษฐกิจ สิ่งใดเป็นกรอบในการดําเนินการ
  เศรษฐกิจชุมชน
  เศรษฐกิจการตลาด
  เศรษฐกิจพอเพียง
  เศรษฐกิจเสรี
25. บุคคลที่ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกถอดถอนออกจาก ตําแหน่ง
  สมาชิกวุฒิสภา
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
  ปลัดกระทรวง
  รัฐมนตรี
26. องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญข้อใดถูกต้อง
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญอื่นอีก 3 คน
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล รัฐธรรมนูญอื่นอีก 5 คน
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล รัฐธรรมนูญอื่นอีก 8 คน
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล รัฐธรรมนูญอื่นอีก 11 คน
27. ก่อนที่รัฐบาลจะดําเนินการตามโครงการใด ต้อง จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชา ชนอย่างทั่วถึง ยกเว้นเรื่องใด
  แผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
  การออกกฎหมายเกี่ยวกับภาษสีินค้าการ เกษตร
  การวางผังเมือง
  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
28. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอกฎหมายเป็น ร่างพระราชบัญญัติได้ต้องมีอย่างน้อยเท่าใด
  20 คน
  หนึ่งในสอง
  หนึ่งในสาม
  หนึ่งในห้า
29. ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกี่คนสามารถ เสนอกฎหมายเป็นร่างพระราชบัญญัติได้
  ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันคน
  ไม่น้อยกว่าสามหมื่นคน
  ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน
30. กําหนดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการ เมืองภาคพลเมือง จัดอยู่ในแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง รัฐด้านใด
  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
  ด้านกระบวนการยุติธรรม
31. บุคคลที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชพีและมี อายุเท่าใด จึงมีสิทธิได้รับสวัสดิการและความช่วย เหลือ จากรัฐ
  60 ปีบริบูรณ์
  เกิน 60 ปีบริบูรณ์
  70 ปีบริบูรณ์
  เกิน 70 ปีบริบูรณ์
32. ก่อนที่รัฐบาลจะดําเนินกิจการหรอืโครงการใดที่ มีผลกระทบต่อบุคคลหรือชุมชน ควรให้บุคคลสิทธิ ต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
  เรียกร้องค่าเสียหายทดแทน
  ได้รับทราบข้อมูลโครงการ
  ได้รับคําชี้แจงเหตุผลการทําโครงการ
  ได้แสดงความคิดเห็นประกอบการดําเนินงาน
33. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์กรณีใดกระทํามิได้
  เพื่อพัฒนาระบบการแข่งขันของประเทศ
  เพื่อการอันเป็นสาธารณประโภค
  เพื่อการป้องกันประเทศ
  เพื่อการปฏิรูปที่ดิน
34. การกําหนดค่าตอบแทนของการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ให้คํานึงถึงราคาตามข้อใด
  ราคาที่ทางราชการกําหนด
  ราคาตามที่ผู้ถูกเวนคืนกําหนด
  ราคาปกติในท้องตลาด
  ราคาขณะที่ได้มาของอสังหาริมทรัพย์นั้น
35. บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธหิรือเสรีภาพที่รัฐธรรม นูญรับรองไว้ให้ยื่นคําร้องต่อศาลใดเพื่อวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ได้
  ศาลยุติธรรม
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  ศาลปกครอง
  ศาลทหาร
36. การเลือกตั้งสมาชกิวุฒิสภาให้ดําเนินการตาม ข้อใด
  หย่อนบัตรลงคะแนน
  ออกเสียงลงคะแนนโดยตรง
  ออกเสียงลงคะแนนโดยลับ
  ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
37. มาตรการทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทาง การเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหนา้ที่รัฐให้จัดทําเป็น
  ประมวลจริยธรรม
  ระเบียบจริยธรรม
  หลักเกณฑ์จริยธรรม
  ข้อบังคับ
38. จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรลงมติให้กี่คน
  20 คน
  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 6
  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
39. อายุของสภาผู้แทนราษฎรกําหนดคราวละกี่ปี
  4 ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
  4 ปีนับตั้งแต่ถัดจากวันเลือกตั้ง
  6 ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
  6 ปีนับตั้งแต่ถัดจากวันเลือกตั้ง
40. การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์ สินและหนี้สินของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ยื่นต่อหน่วยงานใด
  ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ
  องค์กรอัยการ
  ศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตาํแหน่ง ทางการเมือง
41. การดําเนินการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์ สินและหนี้สินของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องดําเนินการภายในกี่วันนับแต่เข้ารับตําแหน่งหรือวันพ้นตําแหน่ง
  7 วัน
  15 วัน
  30 วัน
  45 วัน
42. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีกี่มาตรา
  307 มาตรา
  308 มาตรา
  309 มาตรา
  310 มาตรา
43. การยุบสภาหรือการกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปให้ กําหนดเป็นกําหมายใด
  พระราชบัญญัติ
  พระราชกําหนด
  พระราชกฤษฎีกา
  ระเบียบ
44. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณา อรรถคดี
  การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการเจ้าตัวต้อง ยินยอม
  ผู้พิพากษาและอัยการจะเป็นกรรมการบริหาร พรรคการเมืองไม่ได้
  ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ขาดกรณีปัญหาใน เรื่องอํานาจหน้าที่ของแต่ละศาล
45. องค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตาม แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและยุติ ธรรมควรมีลักษณะอย่างไร
  เป็นองค์กรในกํากับของรัฐ
  เป็นองคืกรอิสระ
  เป็นองค์กรมหาชน
  เป็นหน่วยงานพิเศษ
46. ผู้ที่ให้ความเห็นชอบรา่งรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คือใคร
  สภาร่างรัฐธรรมนูญ
  คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
  รัฐสภา
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
47. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทน ราษฎรต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
  20 วัน
  30 วัน
  60 วัน
  105 วัน
48. สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีจํานวนกี่คน
  56 คน
  74 คน
  76 คน
  150 คน
49. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชน
  วิจัย เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธมินุษยชน
  ฟ้องคดีต่อศาลแทนผู้เสียหายเกี่ยวกับสิทธิ มนุษยชน
  ตรวจสอบการกระทําอันเป็นการละเมดิสิทธิ มนุษยชน
  ถูกทุกข้อ
50. แนวนโยบายพื้นฐานด้านศาสนา สังคม สาธารณ สุข การศึกษา และวัฒนธรรม ไม่ได้กล่าวเรื่องใด เอาไว้
  การอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาปฐมวัย
  การอุปถัมภ์ คุ้มครองพระพุทธศาสนา
  การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการเพ่ือการ แข่งขัน
  การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com