คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป
1. ภาษาที่ใช้เป็นคำราชาศัพท์ยกเว้นข้อใด
  เขมร
  บาลี
  สันสกฤต
  ชวา
2. ใช้คำว่า"พระบรม"หรือ"พระบรมราช"กับบุคคลระดับใด
  สุภาพชน
  ขุนนาง ข้าราชการ
  พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
  พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
3. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อประมวลผลข้อมูล
  Random Access Memory
  Read Only Memory
  Central Processing Unit
  Memory Unit
4. คำราชาศัพท์ใช้กับบุคคลยกเว้นข้อใด
  พระบรมวงศานุวงศ์
  นักเรียน
  พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
  ขุนนาง ข้าราชการ
5. คำที่พระภิกษุใช้เรียกแทนตัวเอง คือคำใด
  เตง
  กระผม
  เขา
  อาตมา
6. องค์ประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์มีกี่หน่วย อะไรบ้าง
  2 หน่วย คือ Input unit , Output Unit
  3 หน่วย คือ Input Unit, Cpu , Output unit
  4 หน่วย คือ Input unit , CPU , Memory Unit , Output unit
  5 หน่วย Input unit , CPU < Memory unit , Output unit , Storage Unit
7. คำที่พระภิกษุใช้เรียกแทนตัวเอง คือคำใด
  เตง
  กระผม
  เขา
  อาตมา
8. สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงลง....
  พระปรมาภิไธย
  พระนามาภิไธย
  พระพระนาม
  พระหัตถเลขา
9. ข้อใดไม่ใช่หมวดในคำราชาศัพท์
  หมวดเครือญาติ
  หมวดเครื่องใช้
  หมวดสัตว์
  หมวดร่างกาย
10. ความเร็วบัส 1 MHz สามารถรับส่งข้อมูลได้เท่าไร
  100,000 ครั้งต่อวินาที
  1,000,000 ครั้งต่อวินาที
  10,000,000 ครั้งต่อวินาที
  100,000,000 ครั้งต่อวินาที
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com