รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม๒

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดให้ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
  การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ ๒ เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อเพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูล
  ระบบใดๆก็ตามที่ข้อมูลหรือข่าวสารสามารถถูกส่งผ่านสื่อประเภทต่างๆได้ระบบใดๆก็ตามที่ข้อมูลหรือข่าวสารสามารถส่งผ่านสื่อประเภทต่างๆได้
  สิ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
  การรับส่ง โอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศระหว่างอุปกรณ์สื่อสารต่างๆผ่านสื่อนำข้อมูล
2. โปรโตคอล ( Protocol ) คือข้อใด
  สิ่งที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปยังจุดหมายที่ต้องการ
  สิ่งที่ทำหน้าที่รับข้อมูลที่ถูกส่งมาให้
  สิ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
  กฎหรือระเบียบวิธีที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อการสื่อสารข้อมูล ให้ผู้รับและผู้ส่งเข้าใจตรงกันในสิ่งที่ส่ง
3. ข้อเสียของการเชื่อมต่อแบบบัสคือแบบใด
  หากเกิดข้อขัดข้องที่สถานีใดจะทำให้ทั้งระบบไม่สามารถใช้งานได้
  หากสายส่งข้อมูลเสียหายจะทำให้ทั้งระบบไม่สามารถทำงานได้
  หากคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางขัดข้อง จะทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ทันที
  การตรวจสอบข้อผิดพลาดจะต้องตรวจสอบไปทีละสถานี
4. การเชื่อมต่อแบบใดที่มี Host Computer เป็นเครื่องศูนย์กลาง
  Star
  Bus
  Ring
  Bridge
5. ข้อใดจัดเป็นสื่อนำข้อมูลแบบมีสายที่ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีที่สุด
  สายไฟฟ้าแรงสูง
  สายคู่บิดเกลียว
  สายใยแก้วนำแสง
  สายโคแอกเซียล
6. ไม่ใช่องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
  ข้อมูล
  โปรโตคอล
  ระยะเวลา
  สื่อนำข้อมูล
7. การส่งข้อมูลทิศทางเดียวมีลักษณะอย่างไร
  ส่งและรับข้อมูลโดยไม่ได้โต้ตอบกัน
  ส่งและรับข้อมูลโดยโต้ตอบได้ทันที
  ส่งและรับข้อมูลโดยจะโต้ตอบกันทางโทรศัพท์
  ส่งและรับข้อมูลโดยไม่สามารถโต้ตอบกันได้ในเวลาเดียวกัน
8. ข้อใดคือการทำงานของเร้าเตอร์ ( Router )
  เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆเข้าด้วยกัน
  เชื่อมเครือข่ายย่อยสองเครือข่ายเข้าด้วยกัน
  แปลงสัญญาณดิจิทัล
  สามารถเชื่อมต่อระบบที่ใช้สื่อหรือสายสัญญาณต่างชนิดกันได้
9. ข้อใดจัดเป็นการส่งข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน
  การใช้วิทยุสื่อสาร
  การชมภาพยนตร์วีซีดี
  การเรียนผ่านดาวเทียม
  การคุยกันผ่านโทรศัพท์มือถือ
10. ข้อใดคือลักษณะของการสื่อสารในยุคเกษตรกรรม
  เป็นยุคที่มีเครื่องมือการสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
  มีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือการสื่อสาร
  มีการติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข่าวสาร ศิลปวัฒนธรรมระหว่างชุมชน
  สื่อสารด้วยโทรเลข
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com