แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 ปี 2557

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในช่วงสมัยสุโขทัย
  ไทยเกิดศึกสงครามเก้าทัพ ในปี พ.ศ. 2328
  ตัวอักษรไทยถูกประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 1826
  พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง ในปี พ.ศ. 2127
  นางแอนนา เลียวโนเวนส์ เข้ารับราชการครู สอนภาษาอังกฤษในราชสำนัก ในปี พ.ศ. 2404
2. ทำไมครูจึงให้นารีไปศึกษาแหล่งเรียนรู้อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
  เพื่อให้เกิดความตื่นเต้นในการเรียนประวัติศาสตร์พิชัย
  เพื่อให้รู้จักรูปร่างหน้าตาของพระยาพิชัย
  เพื่อให้รู้จักโบราณสถานของประเทศไทย
  เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของพระยาพิชัย
3. จากการศึกษาเรื่องการตั้งอาณาจักรสุโขทัย ข้อใดเป็นหลักฐานที่แสดงถึงอิทธิพลของขอมที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
  สรีดภงส์
  ศาลตาผาแดง
  เครื่องสังคโลก
  ตำนานเรื่องพระร่วง
4. ในยุคปัจจุบันอาชญากรรมมีหลายรูปแบบ ทั้งข้ามชาติ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น แต่หากเกิดขึ้นใกล้ตัวเราก็คือการปล้น จี้ วิ่งราว ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยโดยที่เราไม่ทันระมัดระวังตัว จากข้อความ ปัญหาอาชญากรรมควรแก้ไขด้วยหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุข้อใด
  สีลมัย
  ทานมัย
  อุเบกขา
  ภาวนามัย
5. การไปฝึกนั่งสมาธิที่วัด บางวัดจะมีการกำหนดไม่ให้เปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ในข้อใดมากที่สุด
  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติไม่ถูกผู้อื่นตำหนิ
  เพื่อให้ผู้ถือปฏิบัติเป็นคนมีมรรยาทที่ดี
  เพื่อให้ผู้ถือปฏิบัติตัดความกังวลจากเรื่องต่างๆ
  เพื่อให้ผู้ถือปฏิบัติไม่ได้รับอันตรายจากคลื่นสัญญาณโทรศัพท์
6. สีดาต้องการเชิญพระสงฆ์ให้ไปรับประทานอาหารกลางวันที่บ้าน เธอควรพูดอย่างไร
  หนูขอนิมนต์หลวงพี่ไปฉันที่บ้านค่ะ
  ดิฉันขอนิมนต์หลวงพี่ไปฉันเพลที่บ้านเจ้าค่ะ
  ดิฉันขอเชิญหลวงพี่ไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะ
  ข้าพเจ้าขออัญเชิญหลวงพี่ไปรับประทานอาหารเพลเจ้าค่ะ
7. คุณแม่ซื้อข้าวจากร้านสะดวกซื้อต้องจ่ายภาษีประเภทใด
  ภาษีเงินได้
  ภาษีส่งออก
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษีสรรพสามิต
8. ผู้บริโภคควรเลือกซื้อสินค้าเพราะเหตุผลในด้านใดมากที่สุด
  ราคา
  คุณภาพ
  ของแถม
  ความสวยงาม
9. ประพัทธ์เป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งหนึ่ง เขาได้รับสิทธิในการเช่าที่ดินเพื่อทำนา ประพัทธ์เป็นสมาชิกสหกรณ์ในข้อใด
  สหกรณ์นิคม
  สหกรณ์การเกษตร
  สหกรณ์การบริการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์
10. สยามเมืองยิ้มเป็นคำแทนความหมายที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งเริ่มปรากฏ เป็นรูปธรรมในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนรัตต์ โดยผ่านสื่อกลางอนุสาร อสท. ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เน้นลักษณะรอยยิ้มที่ดูเป็นมิตรไมตรี เพื่อเอาใจลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว จากข้อความ คำว่าสยามเมืองยิ้มเกี่ยวข้องกับคนไทยด้านใดมากที่สุด
  ค่านิยมของคนไทย
  ประเพณีของคนไทย
  กฎระเบียบของคนไทย
  ลักษณะนิสัยของคนไทย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com