รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม๒

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมประยุกต์
  Microsoft Windows
  Microsoft Word
  Microsoft PowerPoint
  Microsoft Access
2. ถ้าต้องการโอนย้ายข้อมูลขึ้นระบบเครือข่ายต้องใช้โปรแกรมข้อใด
  HTTP
  MSN
  FTP
  E-Mail
3. ข้อใดคือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการใช้งานส่วนต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์
  ระบบปฏิบัติการ
  ตัวแปลภาษา
  โปรแกรมอรรถประโยชน์
  ระบบฐานข้อมูล
4. ถ้าต้องการนำเสนอข้อมูลจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในข้อใด
  Microsoft Windows
  Microsoft Word
  Microsoft PowerPoint
  Microsoft Access
5. ถ้าต้องการออกแบบบัตรเชิญ ควรใช้ซอฟต์แวร์แบบใดในการออกแบบ
  ซอฟต์แวร์แปลภาษา
  ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
  ซอฟต์แวร์จัดการระบบฐานข้อมูล
  ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบ
6. MSN จัดเป็นประเภทใด
  การนำเสนอข้อมูล
  กราฟิก
  ติดต่อสื่อสาร
  อรรถประโยชน์
7. ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ได้แก่ข้อใด
  ซอฟต์แวร์กำจัดไวรัส
  ซอฟต์แวร์แปลภาษา
  ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
  ซอฟต์แวร์จัดการระบบฐานข้อมูล
8. ข้อใดไม่จัดเป็นซอฟต์แวร์ใช้งาน
  ซอฟต์แวร์กราฟิก
  ซอฟต์แวร์แปลภาษา
  ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
  ซอฟต์แวร์จัดการระบบฐานข้อมูล
9. ถ้าต้องการบีบอัดข้อมูลต้องใช้โปรแกรมในข้อใด
  AutoCAD
  WinZip
  FTP
  Visual Basic
10. ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นกี่ชนิด
  ๒ ชนิด ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์
  ๒ ชนิด ซอฟต์แวร์เฉพาะงาน และซอฟต์แวร์ทั่วไป
  ๒ ชนิด ซอฟต์แวร์ยูนิกซ์ และซอฟต์แวร์วินโดวส์
  ๒ ชนิด ซอฟต์แวร์ทั่วไป และซอฟต์แวร์ประยุกต์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com