รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม๒

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ภาษาเครื่องมีกี่สัญลักษณ์คือ ๐ กับ ๑ บอกถึงอะไร
  มี , ไม่มี
  ถูกต้อง , ไม่ถูกต้อง
  ผ่าน , ไม่ผ่าน
  เปิด , ปิด
2. ถ้าต้องการนำเสนอข้อมูลจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในข้อใด
  Microsoft Windows
  Microsoft Word
  Microsoft PowerPoint
  Microsoft Access
3. MSN จัดเป็นประเภทใด
  การนำเสนอข้อมูล
  กราฟิก
  ติดต่อสื่อสาร
  อรรถประโยชน์
4. ถ้าต้องการออกแบบบัตรเชิญ ควรใช้ซอฟต์แวร์แบบใดในการออกแบบ
  ซอฟต์แวร์แปลภาษา
  ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
  ซอฟต์แวร์จัดการระบบฐานข้อมูล
  ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบ
5. ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ หมายถึง
  โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละราย
  โปรแกรมที่ใช้งานเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง
  โปรแกรมระบบที่ทำหน้าตรวจสอบข้อผิดพลาด
6. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมประยุกต์
  Microsoft Windows
  Microsoft Word
  Microsoft PowerPoint
  Microsoft Access
7. ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ได้แก่ข้อใด
  ซอฟต์แวร์กำจัดไวรัส
  ซอฟต์แวร์แปลภาษา
  ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
  ซอฟต์แวร์จัดการระบบฐานข้อมูล
8. ข้อใดไม่จัดเป็นซอฟต์แวร์ใช้งาน
  ซอฟต์แวร์กราฟิก
  ซอฟต์แวร์แปลภาษา
  ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
  ซอฟต์แวร์จัดการระบบฐานข้อมูล
9. ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นกี่ชนิด
  ๒ ชนิด ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์
  ๒ ชนิด ซอฟต์แวร์เฉพาะงาน และซอฟต์แวร์ทั่วไป
  ๒ ชนิด ซอฟต์แวร์ยูนิกซ์ และซอฟต์แวร์วินโดวส์
  ๒ ชนิด ซอฟต์แวร์ทั่วไป และซอฟต์แวร์ประยุกต์
10. ถ้าต้องการโอนย้ายข้อมูลขึ้นระบบเครือข่ายต้องใช้โปรแกรมข้อใด
  HTTP
  MSN
  FTP
  E-Mail
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com