อาซียน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้กำหนดให้ภาษาใดเป็นภาษาราชการของอาเซียน
  ภาษาไทย
  ภาษามาเลย์
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาฝรั่งเศส
2. อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ
  1
  3
  5
  7
3. ประชาคมอาเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่เท่าไร ?
  8 ส.ค. 2507
  8 ส.ค. 2508
  8 ส.ค. 2509
  8 ส.ค. 2510
4. ภาพใดแสดงให้เห็นความรักกันของอาเซียนที่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุด
5. อาเซียนมี่กี่ประเทศ
  5
  6
  7
  10
6. ประเทศใดไม่ เกี่ยวข้องกับการกำเนิดอาเซียน
  สาธารณรัฐสิงคโปร์
  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
7. 1+1 เท่ากับเท่าไหร่
  1
  2
  3
  0
8. ประเทศใดไม่ เกี่ยวข้องกับการกำเนิดอาเซียน
  สาธารณรัฐสิงคโปร์
  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
9. พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ เป็นบุคคลสำคัญอย่างไร
  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโทรคมนาคม
  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
10. ข้อใดคือเพลงประจำอาเซียน
  เพลง กาโว
  เพลง The ASEAN Way
  เพลง Bad Romance
  ถูกหมดทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com