แบบทดสอบก่อนเรียน ทรัพยกรธรณี

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ปัจจัยข้อใดมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของน้ำใต้ดิน
  ปริมาณฝนที่ตกลงมา
  ปริมาณน้ำที่ซึมลงใต้ดิน
  ลักษณะภูมิประเทศ
  การขุดบ่อบาดาลจำนวนน้อย
2. ข้อใดไม่ใช่เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรน้ำ
  คุณภาพของน้ำที่เปลี่ยนแปลง
  การขาดแคลนน้ำ
  ประชากรที่ใช้น้ำจำนวนมากขึ้น
  การเกิดอุทกภัย
3. บริเวณที่สร้างเขื่อนได้มากควรมีลักษณะภูมิประเทศแบบใด
  ที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่
  ที่ราบแอ่งกะทะ
  ที่ราบภูเขาสลับภูเขาสูง
  ที่ราบลูกฟูก
4. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว
  นักท่องเที่ยวต้องเดินทางเข้ามา
  เป็นสิ่งดึงดูดใจหรือจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนหรือไปท่องเที่ยว
  ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเท่านั้น
  ในประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
5. ข้อใดคือพลังงานสิ้นเปลือง
  ถ่านหิน, ก๊าซธรรมชาติ, นิวเคลียร์
  น้ำ, ก๊าซธรรมชาติ, นิวเคลียร์
  แสงอาทิตย์, ลม, ชีวมวล
  ไฮโดรเจน, ก๊าซธรรมชาติ, หินน้ำมัน
6. ฮิวมัสเกิดจากการสลายตัวของวัตถุใด
  วัตถุต้นกำเนิดดิน
  ดิน
  อินทรียวัตถุ
  หินและแร่
7. เทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ถือเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นประเภทใด
  ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
  กิจกรรมบันเทิง
  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
  สภาพสังคม
8. ข้อใดไม่ใช่วัตถุต้นกำเนิดดิน
  หินกรวดมนและแร่
  หินศิลาแลงและแร่
  หินสลายตัวจนละเอียด
  ฮิวมัส
9. พระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่น จังหวัดเลย ถือเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทใด
  สภาพภูมิอากาศ
  สภาพภูมิประเทศ
  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
  ทิวทัศน์
10. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของดินชั้นบน
  มีเนื้อละเอียดสีจาง
  มีปุ๋ยและฮิวมัสมาก
  มีเนื้อหยาบสีดำคล้ำ
  มีความพรุนมาก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com