แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง คำราชาศัพท์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. คำในข้อใดมีความหมายว่า หลาน ในคำราชาศัพท์
  พระอัยกา
  พระปนัดดา
  พระปิตุลา
  พระนัดดา
2. การใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 ต่อหน้าพระมหากษัตริย์ ควรใช้คำว่าอะไร
  ข้าพระพุทธเจ้า
  เกล้ากระหม่อมฉัน
  เกล้ากระหม่อม
  เกล้ากระผม
3. คำใดจัดอยู่ในหมวดเครื่องมือเครื่องใช้
  พระชามาดา
  พระนาสา
  พระแสง
  พระชิวหา
4. การขานถึงเจ้านายชั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ควรใช้คำว่าอะไร
  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
  ใต้ฝ่าพระบาท
  ฝ่าพระบาท
  ใต้ฝ่าละอองพระบาท
5. วันเกิดของเจ้านาย ควรใช้คำว่าอะไร
  ประสูติ
  พระราชสมภพ
  ทรงพระราชสมภพ
  เสด็จพระราชสมภพ
6. สิ้นชีพิตักษัย ใช้กับผู้มีฐานอันดรศักดิ์ใด
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
  พระวรวงศ์เธอ
  หม่อมเจ้า
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ
7. "พระอัฐิ " มีความหมายว่าอะไร ?
  พระมัสสุ
  พระโอษฐ์
  กระดูก
  พระชิวหา
8. คำในข้อใดจัดในหมวดญาติ
  พระเจ้า
  พระอัยกา
  พระสุธารส
  พระโอสถ
9. คำในข้อใดที่มีความหมายว่า หน้าผาก
  พระนลาฎ
  พระปราง
  พระจักษุ
  พระทนต์
10. คำในข้อใดมีความหมายว่ากระจก
  พระแสง
  พระฉาย
  พระสุคนธ์
  พระศรี
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com