แบบทดสอบ โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. บทใดเป็นบทที่มีข้อมูลของโครงงาน
  บทที่ 1
  บทที่ 2
  บทที่ 5
  บทที่สุดท้าย
2. ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
  โครงงานประเภทประยุกต์ใช้งาน
  โครงงานพัฒนาเกม
  โครงงานบริการ
3. การเขียนเค้าโครงของโครงงานซึ่งเป็นการวางรูปแบบโครงงานไว้ล่วงหน้าจัดอยู่ในขั้นตอนใด
  การลงมือทำโครงงาน
  การวางแผนในการทำโครงงาน
  การเขียนรายงานและแสดงผลงาน
  การคิดจะเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา
4. บทใดมีเนื้อหามากที่สุด
  บทที่ 1
  บทที่ 2
  บทที่ 5
  ทุกบท
5. การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ในข้อใดกล่าวถึงข้อมูลของหัวข้อส่วนนำทั้งหมด
  ชื่อโครงงาน วัตถุประสงค์ ที่มาความสำคัญปัญหา ผู้จัดทำ อาจารย์ที่ปรึกษา
  ชื่อโครงงาน ที่มาความสำคัญโครงงาน ผู้จัดทำ อาจารย์ที่ปรึกษา
  ชื่อโครงงาน สาขางานวิจัย ผู้ทำโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา คำขอบคุณ บทคัดย่อ
  ชื่อโครงงาน หลักการทฤษฎี วิธีดำเนินการ ผู้จัดทำ อาจารย์ที่ปรึกษา
6. ข้อใดเป็นความสำคัญอันดับแรกของการจัดทำเค้าโครงข้อเสนอโครงงาน
  ทำให้ทราบประโยชน์ของโครงงาน
  เพื่อเป็นการเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน
  เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของการทำโครงงาน
  ได้กรอบแนวคิดและแผนการพัฒนาโครงงานทุกขั้นตอน
7. โครงงาน เกมทายคำศัพท์ จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด
  โครงงานพัฒนาเกม
  โครงงานจำลองทฤษฎี
  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
8. สิ่งใดที่ไม่สำคัญในการทำโครงงาน (ที่สามารถตัดออกได้)
  ชื่อโครงงาน
  ขอบเขตเพื่อการศึกษา
  บรรณานุกรม
  สำคัญทั้งหมด
9. การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวหินช้างสี จัดเป็นโครงงานประเภทอะไร
  โครงงานพัฒนาเกม
  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
  โครงงานประเภทการทดลอง
  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
10. ส่วนประกอบของรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ ที่อยู่ส่วนท้ายสุดคือข้อใด
  บทนำ
  อ้างอิง
  ภาคผนวก
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com