แบบทดสอบ โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. โครงงาน ทดลองเรื่องการไหลของของเหลว จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด
  โครงงานพัฒนาเกม
  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
  โครงงานประเภทการทดลอง
  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
2. อภิปรายผลคืออะไร
  การสรุปผลทั้งหมดที่ได้ในการทำ
  สรุปในเรื่องการดำเนินโครงงานที่ได้ทำมา
  กำหนดคุณลักษณะของผลงาน และเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา
  แผนผังในการทำงาน พร้อมระยะเวลาที่ทำในแต่ละช่วง
3. ข้อใดเป็นความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ชัดเจนที่สุด
  การศึกษา ค้นคว้า เพื่อตอบคำถามที่สงสัย
  การนำความรู้และความสนใจมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบ
  งานทุกอย่างที่เป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่มีผู้ใดคิดทำมาก่อน
  วิธีทำงานที่เป็นระบบ เป็นขั้นตอน เพื่อทำงานชิ้นใด ชิ้นหนึ่งให้สำเร็จ
4. ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
  โครงงานประเภทประยุกต์ใช้งาน
  โครงงานพัฒนาเกม
  โครงงานบริการ
5. บทใดมีเนื้อหามากที่สุด
  บทที่ 1
  บทที่ 2
  บทที่ 5
  ทุกบท
6. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
  เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ
  ให้นักเรียนทำงานในเวลาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น
  กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนสาขาคอมพิวเตอร์
  สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
7. เนื้อหาน่าสนใจ คัดเลือกหัวข้อที่ทำความเข้าใจยาก ข้อความที่กล่าวนี้มีความสำคัญในการจัดทำโครงงานประเภทใด
  โครงงานประดิษฐ์
  โครงงานพัฒนาเกม
  โครงงานประเภทประยุกต์ใช้งาน
  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
8. ข้อเสนอโครงงานที่ผ่านการพิจารณา จะต้องมีคุณสมบัติในข้อใด
  มีรูปภาพประกอบ
  เขียนและอธิบายได้หลายหน้า
  ผู้พัฒนาโครงงานเป็นกลุ่มหลายคน
  มีความสมบูรณ์ในแต่ละหัวข้อของเค้าโครง
9. ส่วนประกอบของรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ ที่อยู่ส่วนท้ายสุดคือข้อใด
  บทนำ
  อ้างอิง
  ภาคผนวก
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10. ข้อใดเรียงลำดับการเขียนรายงานได้ถูกต้อง
  บทนำ วิธีดำเนินการ ผลการพัฒนา สรุปผลและข้อเสนอแนะ
  บทนำ วิธีดำเนินการ ผลการพัฒนา สรุปผลและข้อเสนอแนะ และหลักการและทฤษฎี
  บทนำ หลักการและทฤษฎี วิธีดำเนินการ ผลการพัฒนา และสรุปผลและข้อเสนอแนะ
  หลักการและทฤษฎี บทนำ วิธีดำเนินการ รายงานผลการพัฒนา สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com