แบบทดสอบ โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่ใช่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน
  คัดลอกผลงานผู้อื่น
  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
  ใช้คำสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น
2. การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ในข้อใดกล่าวถึงข้อมูลของหัวข้อส่วนนำทั้งหมด
  ชื่อโครงงาน วัตถุประสงค์ ที่มาความสำคัญปัญหา ผู้จัดทำ อาจารย์ที่ปรึกษา
  ชื่อโครงงาน ที่มาความสำคัญโครงงาน ผู้จัดทำ อาจารย์ที่ปรึกษา
  ชื่อโครงงาน สาขางานวิจัย ผู้ทำโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา คำขอบคุณ บทคัดย่อ
  ชื่อโครงงาน หลักการทฤษฎี วิธีดำเนินการ ผู้จัดทำ อาจารย์ที่ปรึกษา
3. การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวหินช้างสี จัดเป็นโครงงานประเภทอะไร
  โครงงานพัฒนาเกม
  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
  โครงงานประเภทการทดลอง
  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
4. นักเรียนควรวางแผนอย่างไรในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  มอบหมายให้คนที่เก่งที่สุด จัดทำโครงงานเพียงคนเดียวเท่านั้น
  จัดลำดับภาระงานก่อน-หลัง และทำตามแผนงานที่วางเอาไว้
  มีการแบ่งงานมอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคนทำตามความถนัด
  ข้อ ข และ ค ถูก
5. ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน
  5 ขั้นตอน
  6 ขั้นตอน
  7 ขั้นตอน
  8 ขั้นตอน
6. ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายสุดของการจัดทำโครงงาน
  การเขียนรายงาน
  จัดทำเค้าโครงของโครงงาน
  การนำเสนอและแสดงโครงงาน
  ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
7. ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
  โครงงานประเภทประยุกต์ใช้งาน
  โครงงานพัฒนาเกม
  โครงงานบริการ
8. โครงงาน ระบบจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด
  โครงงานจำลองทฤษฎี
  โครงงานประยุกต์ใช้งาน
  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
9. การเขียนเค้าโครงของโครงงานซึ่งเป็นการวางรูปแบบโครงงานไว้ล่วงหน้าจัดอยู่ในขั้นตอนใด
  การลงมือทำโครงงาน
  การวางแผนในการทำโครงงาน
  การเขียนรายงานและแสดงผลงาน
  การคิดจะเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา
10. ขั้นตอนของการทำโครงงาน มีความสำคัญ ต่อการวางแผนการทำงานข้อใดมากที่สุด
  การเลือกหัวข้อ
  การลงมือทำโครงงาน
  การจัดทำเค้าโครงย่อ
  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com