แบบทดสอบ โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อเสนอโครงงานที่ผ่านการพิจารณา จะต้องมีคุณสมบัติในข้อใด
  มีรูปภาพประกอบ
  เขียนและอธิบายได้หลายหน้า
  ผู้พัฒนาโครงงานเป็นกลุ่มหลายคน
  มีความสมบูรณ์ในแต่ละหัวข้อของเค้าโครง
2. อภิปรายผลคืออะไร
  การสรุปผลทั้งหมดที่ได้ในการทำ
  สรุปในเรื่องการดำเนินโครงงานที่ได้ทำมา
  กำหนดคุณลักษณะของผลงาน และเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา
  แผนผังในการทำงาน พร้อมระยะเวลาที่ทำในแต่ละช่วง
3. การเขียนเค้าโครงของโครงงานซึ่งเป็นการวางรูปแบบโครงงานไว้ล่วงหน้าจัดอยู่ในขั้นตอนใด
  การลงมือทำโครงงาน
  การวางแผนในการทำโครงงาน
  การเขียนรายงานและแสดงผลงาน
  การคิดจะเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา
4. เมื่อเค้าโครงย่อโครงงานที่ผ่านการตรวจจากครูที่ปรึกษาแล้วจะด าเนินการอย่างไรต่อไป
  วางแผนทดลอง
  ลงมือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เก็บเค้าโครงย่อไว้แล้วดำเนินการปฏิบัติโครงงานตามที่กำหนดขั้นตอนใหม่
  ลงมือศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลตามแผนงานที่เขียนไว้ในเค้าโครงย่อ
5. ข้อใดเป็นความสำคัญอันดับแรกของการจัดทำเค้าโครงข้อเสนอโครงงาน
  ทำให้ทราบประโยชน์ของโครงงาน
  เพื่อเป็นการเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน
  เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของการทำโครงงาน
  ได้กรอบแนวคิดและแผนการพัฒนาโครงงานทุกขั้นตอน
6. ในส่วนของบทนำเป็นส่วนแสดงรายละเอียดของเนื้อหาของโครงงานที่ประกอบด้วยข้อใด
  ที่มาและความสำคัญของโครงงานเป้าหมายของการศึกษา ขอบเขตของโครงงาน
  คำขอบคุณ ที่มาและความสำคัญของโครงงาน หลักการและทฤษฏี
  บทคัดย่อ คำขอบคุณ หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  ความสำคัญของปัญหา สาขางานวิจัย วิธีดำเนินการ
7. นักเรียนควรวางแผนอย่างไรในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  มอบหมายให้คนที่เก่งที่สุด จัดทำโครงงานเพียงคนเดียวเท่านั้น
  จัดลำดับภาระงานก่อน-หลัง และทำตามแผนงานที่วางเอาไว้
  มีการแบ่งงานมอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคนทำตามความถนัด
  ข้อ ข และ ค ถูก
8. บทที่ 5 มีหัวข้ออะไรบ้าง
  ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขตเพื่อการศึกษา
  วิธีการดำเนินงาน การดำเนินงาน
  อภิปรายผล สรุปการศึกษา ปัญหาและอุปสรรค
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
9. การดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด

  5 2 6 4 1 3
  5 6 2 4 3 1
  5 1 3 2 4 6
  5 1 2 6 4 3
10. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการเขียนเค้าโครง ของโครงงานคอมพิวเตอร์
  บทนำ
  อ้างอิง
  บทคัดย่อ
  กิตติกรรมประกาศ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com