ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. He has been taking the medicine now for three weeks.
  Gooder
  the better
  well
  better
2. We walked in the opposite direction as soon as we realized that we_______the wrong path.
  had taken
  were taken
  took
  have taken
3. _______they knew that their opponents had been playing well recently, they knew that they were in for a hard match.
  though
  Since
  However
  Moreover
4. It is expected that the average farm of the future will be_______.than today8s farm.
  such efficient
  more efficiently
  most efficient
  more efficient
5. I have often warned you; _______., you have persisted in doing the wrong thing. I am not willing to give you a second chance.
  therefore
  otherwise
  furthermore
  nevertheless
6. The supervisor caught the two candidates who were reading______work.
  one another
  the other’s
  each other’s
  each others
7. They helped us with the homework, _______?
  don't they
  did they
  didn't they
  do they
  INSERT เกิดข้อผิดพลาด You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 't they','did they','didn't they','do they ','3','','54.161.3.96')' at line 1