ระบบนิเวศ (Ecosystem)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. 1. ข้อใด เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต"ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน"
  นกเอี้ยง กับ ควาย
  โพรโทซัว ใน ลำไส้ปลวก
  กล้วยไม้ กับ ต้นสัก
  สุนัข กับ เห็บ
2. สิ่งมีชีวิตใดมีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับเหาฉลามบนตัวปลาฉลาม
  มดดำกับเพลี้ย
  นกทำรังบนต้นไม้
  ผีเสื้อกับดอกไม้
  ไรโซเบียม ที่ปมรากพืชตระกูลถั่ว
3. ผูยอยสลายในระบบนิเวศมีบทบาทตอการหมุนเวียนธาตุใดนอยที่สุดและมากที่สุด ตามลําดับ
  N, C
  C, N
  P, S
  S, P
4. ระบบนิเวศหมายถึงอะไร
  เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ กับสิ่งแวดล้อม และมีการถ่ายพลังงานอย่างเป็นระบบ
  การกินต่อเนื่องกันเป็นทอดๆ เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้บริโภคพืช และผู้บริโภคสัตว์ตามลำดับ
  ระบบที่มีแหล่งพลังงานจากดวงอาทิตย์ และมีการถ่ายเทพลังงานตามกฎเทอร์โมไดนามิกส์
  ลักษณะการกินต่อเนื่องกันอย่างซับซ้อน ประกอบด้วยห่วงโซ่อาหารมากมาย
5. ระบบนิเวศที่สามารถอยู่ในสภาพที่สมดุลได้นานที่สุด จะต้องมีลัษณะเช่นใด
  มีผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งจำนวนมาก
  มีผู้ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตจำนวนมาก
  มีผู้ผลิตจำนวนมาก
  มีผู้บริโภคซากสัตว์จำนวนมาก
6. สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดในระบบนิเวศที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีได้
  เห็ด และรา
  สาหร่าย และพืช
  สัตว์ป่า และพืช
  มนุษย์ และสัตว์
7. 2. เราเรียกห่วงโซ่อาหารที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างสลับซับซ้อนว่าอะไร
  ผู้บริโภคลำดับที่สอง
  พีระมิดพลังงาน
  สายใยอาหาร
  การถ่ายทอดพลังงาน
8. สิ่งมีชีวิตในขอใดเปนภาวะการยอยสลายทางชีวภาพ
  พืชกินแมลง
  ปลวกกินเศษไม้
  เห็ดขึ้นบนตอไม้
  งูกินปลา
9. สิ่งมีชีวิต ก. อาศัยอยูในสิ่งมีชีวิต ข. และ ก. มีการดํารงชีวิตดวยการแยงชิงอาหารจากสิ่งมีชีวิต ข. ดังนั้นสิ่งมีชีวิต ก.และ ข. มีความสัมพันธแบบใด
  ภาวะการล่าเหยื่อ
  ภาวะพึ่งพาอาศัย
  ภาวะอิงอาศัย
  ภาวะปรสิต
10. 3. การหายใจของพืชและสัตว์ เพื่อให้ได้พลังงานออกมาใช้ จะปล่อยก๊าซอะไรออกมา
  คาร์บอนไดออกไซด์
  ออกซิเจน
  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
  คาร์บอนมอนออกไซด์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com