แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.รบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบให้กับบุคคลใด
  ผู้อำนวยการ สพท.
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  หัวหน้าส่วนราชการระดับสถานศึกษา
  ข้อ ก และ ข
2. หน่วยงานอื่นสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใดได้บ้างหากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถจัดได้
  การจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย
  การจัดการศึกษาสำหรับคนที่มีความสามารถพิเศษ
  การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความ บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ
  ถูกทุกข้อ
3. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการให้คำนึงถึงข้อใด
  คุณวุฒิ ประสบการณ์ และมาตรฐานวิชาชีพ
  ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบคุณภาพงาน
  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
4. ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถปฏิบัตหน้าที่ได้และมีรัฐมนตรีช่วยหลายคนใครเป็นผู้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
  นายกรัฐมนตรี
  คณะรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  รมต. ศธ.โดยความเห็นชอบของ ครม.
5. ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
6. หน่วยงานใดรวมกันเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
  กรมสามัญศึกษาและกรมวิชาการ
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อำเภอ
  ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา
  บริหารกิจการของสถานศึกษา
  ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
  อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาตามที่คณะกรรมการสถานศึกษากำหนด
  ทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
8. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจต่อให้บุคคลใดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอำนาจขั้นต้นก่อน
  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด
  บุคคลอื่น
  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดและบุคคลอื่น
9. ใครเป็นประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา
  คณะกรรมการสภาคัดเลือกกันเอง
  ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการคัดเลือก
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ
10. การมอบอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ทำโดยวิธีการใด
  ทำเป็นคำสั่ง
  ทำเป็นหนังสือ
  ทำเป็นลายลักษณ์อักษร
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com