แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.รบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสภาการศึกษา
  พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
  พิจารณาเสนอนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา
  ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2. ข้อใดคือบทบาทหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อสถานศึกษาอุดมศึกษา
  เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาระดับศึกษาอุดมศึกษา
  ประสานงานการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาจัดการศึกษาอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
  เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
  ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานรัฐมนตรี
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  ถูกทุกข้อ
4. บุคคลที่ทำหน้าที่ในการกำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาคือข้อใด
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา
  คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา
  ถูกทุกข้อ
5. การปฏิบัติราชการแทนให้ดำเนินการโดยวิธีใด
  การกระจายอำนาจ
  การมอบอำนาจ
  การแบ่งอำนาจ
  การกระจายอำนาจและการมอบอำนาจ
6. หากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามอบอำนาจให้ครูชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนจะดำเนินการได้อย่างไร
  ได้ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  ได้ตามที่ รมต. ศธ. กำหนด
  ได้ตามที่กฎกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
  ได้ตามที่กฎ ก.ค.ศ.กำหนด
7. ใครเป็นประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา
  คณะกรรมการสภาคัดเลือกกันเอง
  ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการคัดเลือก
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ
8. หน่วยงานอื่นสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใดได้บ้างหากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถจัดได้
  การจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย
  การจัดการศึกษาสำหรับคนที่มีความสามารถพิเศษ
  การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความ บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ
  ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา
  บริหารกิจการของสถานศึกษา
  ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
  อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาตามที่คณะกรรมการสถานศึกษากำหนด
  ทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
10. ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถปฏิบัตหน้าที่ได้และมีรัฐมนตรีช่วยหลายคนใครเป็นผู้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
  นายกรัฐมนตรี
  คณะรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  รมต. ศธ.โดยความเห็นชอบของ ครม.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com