ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. กรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถไปชนบุคคลอื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส นอกจากผู้ขับขี่จะต้องรับผิดทางอาญาแล้ว ผู้ขับขี่ยังจะต้องรับผิดทางแพ่งอย่างไร
  ถูกจำคุก
  ถูกปรับ
  ถูกริบทรัพย์สิน
  ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
2. วัตถุที่มีรูปร่าง หมายถึงสิ่งใด
  ทรัพย์
  ทรัพย์สิน
  ทรัพย์นอกพาณิชย
  อสังหาริมทรัพย์
3. กรณีใดที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบสินค้าที่ทำการขนส่ง
  กรณีใดที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบสินค้าที่ทำการขนส่ง
  สินค้าสูญหายเพราะเกิดจากความผิดของผู้ตราส่ง
  สินค้าสียหายเพราะเกิดจากสภาพแห่งของนั้นเอง
  สินค้าเสียหายเพราะส่งมอบชักช้า
4. สัญญาขายผ่อนชำระกรรมสิทธิ์เป็นของใคร
  ผู้ซื้อ
  ผู้ขาย
  ผู้ผ่อนชำระ
  ผู้ขายฝาก
5. การกระทำอย่างไรไม่ถือว่าเป็นการแสดงเจตนา
  การสั่งการโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
  การสั่งการโดยวาจา
  การคิดในใจว่าจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  การนิ่งไม่แสดงการปฏิเสธหรือยอมรับ
6. ข้อใดถูกต้อง
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาล นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
7. ในสัญญาประกันภัย "บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน" คือใคร
  ผู้รับประกันภัย
  ผู้รับประโยชน์
  ผู้เอาประกัน
  ผู้รับมอบอำนาจ
8. นิตติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือข้อใด
  ทวงการเมือง
  บริษัทจำกัด สมาคม มูลนิธิ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล วัดวาอารม
9. ผู้เยาว์ หมายถึง
  บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
  บุคคลที่ยังอยู่กับบิดามารดา
  บุคคลที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
  บุคคลที่ยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
10. ความหมายของ นิติกรรม คือข้อใด
  ความหมายของ นิติกรรม คือข้อใด
  กระทำด้วยความสมัครใจ
  มุ่งตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล
  ทุกข้อถูกต้อง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com