ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การกระทำใดเข้าข่ายการเปลี่ยนแปลงสิทธิ
  ก ซื้อ ข้าวแก่ง ชำระด้วยเงินสด
  ก กับ ข ตกลงกันว่าเงินที่กู้ไปนั้น ข จะส่งให้เป็นข้าวสารแทนเงิน
  ก กับ ข ตกลงกันซื้อขายรถยนต์โดยชำระเงินสด
  ก รับจ้างกับ ข เกี่ยวข้าวโดยรับค่าจ้างเป็นเงินสด
2. กรณีใดที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบสินค้าที่ทำการขนส่ง
  กรณีใดที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบสินค้าที่ทำการขนส่ง
  สินค้าสูญหายเพราะเกิดจากความผิดของผู้ตราส่ง
  สินค้าสียหายเพราะเกิดจากสภาพแห่งของนั้นเอง
  สินค้าเสียหายเพราะส่งมอบชักช้า
3. ผู้เยาว์ หมายถึง
  บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
  บุคคลที่ยังอยู่กับบิดามารดา
  บุคคลที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
  บุคคลที่ยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
4. นิติบุคลตามกฎหมายอื่นได้แก่ข้อใด
  บริษัทจำกัด
  สมาคม
  มูลนิธิ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
5. การกระทำอย่างไรไม่ถือว่าเป็นการแสดงเจตนา
  การสั่งการโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
  การสั่งการโดยวาจา
  การคิดในใจว่าจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  การนิ่งไม่แสดงการปฏิเสธหรือยอมรับ
6. ข้อใดถูกต้อง
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาล นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
7. ข้อใดถูกต้อง
  การใช้เช่าอสังหาริมทรัพย์ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือจะฟ้องร้องกันมิได้
  ถ้าให้เช่าเกินกว่า 3 ปีขึ้นไปต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  ถ้าให้เช่าตลอดอายุต้องทำเป็นหนังสือแต่ไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะบังคับได้ 3 ปี
  ถูกทุกข้อ
8. ในกรณีทำละเมิดให้เขาถึงตายทันที ค่าสินไหมทดแทนใดที่ผู้ละเมิดไม่ต้องชดใช้
  ค่าทำศพ
  ค่ารักษาพยาบาล
  ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เสียชีวิต
  ค่าอุปการะบิดามารดาผู้เสียชีวิต
9. ข้อใดเป็นการกระทำละเมิด
  นาย ก ขับรถชนรั้วบ้านของตัวเอง
  นาย ข ยินยอมให้นาย ก แตะก้น
  นาย ก ขับรถชนรั้วบ้านนาย ข
  นาย ก ถูกหมอที่โรงพยาบาลฉีดยาป้องกันบาดทะยัก
10. ละเมิด คืออะไร
  การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่ประเมินค่าเป็นตัวเงินได้
  การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่ผู้อื่น
  การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและแต่ผู้อื่น
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com