ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ความหมายของ นิติกรรม คือข้อใด
  ความหมายของ นิติกรรม คือข้อใด
  กระทำด้วยความสมัครใจ
  มุ่งตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล
  ทุกข้อถูกต้อง
2. ข้อใดถูกต้อง
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาล นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
  นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ
3. การกระทำอย่างไรไม่ถือว่าเป็นการแสดงเจตนา
  การสั่งการโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
  การสั่งการโดยวาจา
  การคิดในใจว่าจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  การนิ่งไม่แสดงการปฏิเสธหรือยอมรับ
4. การกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย คือข้อใด
  การทำสัญญาซื้อขายเฮโรอีน
  การทำสัญญาเช่ารถขนยาเสพติด
  การทำสัญญาเช่าซื้อรถ
  การจอดรถในที่ห้ามจอด
5. คำว่า "การอยู่รอดเป็นทารก" หมายความว่าอย่างไร
  ทารกนั้นได้คลอดออกมาแล้ว
  ทารกนั้นได้หายใจแล้ว
  ทารกนั้นเกิดมาเกิน 25 นาทีแล้ว
  ทารกนั้นได้นำไปแจ้งเกิดตามระเบียบราชการแล้ว
6. สัญญาขายผ่อนชำระกรรมสิทธิ์เป็นของใคร
  ผู้ซื้อ
  ผู้ขาย
  ผู้ผ่อนชำระ
  ผู้ขายฝาก
7. ผู้เยาว์ หมายถึง
  บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
  บุคคลที่ยังอยู่กับบิดามารดา
  บุคคลที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
  บุคคลที่ยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
8. ทรัพย์นอกพาณิชย์หมายถึง
  ทรัพย์ที่แบ่งได้
  อสังหาริมทรัพย์
  ทรัพย์สินที่โอนแก่กันมิได้ด้วยกฎหมาย
  สังหาริมทรัพย์
9. หากรู้ตัวผู้กระทำการละเมิด อายุความฟ้องคดีอันเกิดจากมูลละเมิดข้อใดถูกต้อง
  ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด
  ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายแจ้งความ
  ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด
  ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายแจ้งความ
10. ในกรณีทำละเมิดให้เขาถึงตายทันที ค่าสินไหมทดแทนใดที่ผู้ละเมิดไม่ต้องชดใช้
  ค่าทำศพ
  ค่ารักษาพยาบาล
  ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เสียชีวิต
  ค่าอุปการะบิดามารดาผู้เสียชีวิต
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com