ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายแพ่งพาณิชย์และกฎหมายอาญา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. หากรู้ตัวผู้กระทำการละเมิด อายุความฟ้องคดีอันเกิดจากมูลละเมิดข้อใดถูกต้อง
  ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด
  ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายแจ้งความ
  ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด
  ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายแจ้งความ
2. สัญญาขายผ่อนชำระกรรมสิทธิ์เป็นของใคร
  ผู้ซื้อ
  ผู้ขาย
  ผู้ผ่อนชำระ
  ผู้ขายฝาก
3. นาย ก ให้นาง ข ที่นาเช่าเป็นทำนา 15 ปี แต่ไม่ได้ทำสัญญาให้เช่า หากนาง ข ไม่ชำระค่าเช่า นาย ก จะฟ้องร้องได้หรือไม่อย่างไร
  นาย ก จะฟ้องร้องนาง ข ได้และได้รับค่าเช่าครบ 15 ปี
  นาย ก จะฟ้องร้องนาง ข ไม่ได้ เพราะคู่สัญญาไม่ได้ทำเป็นสัญญาเช่า
  นาย ก จะฟ้องร้องนาง ข ได้ และได้ค่าเช่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาเช่า 15 ปี
  นาย ก จะฟ้องร้องนาง ข ได้ หากนาง ข ไม่จ่ายค่าเช่าแต่จะบังคับได้เพียง 3 ปี
4. ผู้เยาว์ทำนิติกรรม ข้อใดถูกต้อง
  ผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้ แต่นิติกรรมนั้นเป็นโมฆียะ
  ผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเสมอ
  ผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้ แต่นิติกรรมนั้นอาจถูกบอกล้างด้วย
  ถูกทุกข้อ
5. ความหมายของนิตติบุคคล คือข้อใดไม่ถูกต้อง
  เป็นบุคคลที่กฎหมายสมมติ
  มีหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา
  สามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนบุคคลธรรมดา
  ทุกข้อถูกต้อง
6. อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง
  ที่ดิน ทรัพย์ที่อยู่ติดกับที่ดินถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน
  สิทธิทั้งหลายของทรัพย์อันเกี่ยวกับที่ดิน
  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
  ทรัพย์ที่สามารถแบ่งได้
7. ผู้เสียหายอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นสิ่งใด
  เงินสด
  คืนเป็นสินทรัพย์ที่เสียหาย
  เรียกร้องให้จัดหายานพาหนะมาใช้รับ-ส่ง
  ถูกทุกข้อ
8. กรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถไปชนบุคคลอื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส นอกจากผู้ขับขี่จะต้องรับผิดทางอาญาแล้ว ผู้ขับขี่ยังจะต้องรับผิดทางแพ่งอย่างไร
  ถูกจำคุก
  ถูกปรับ
  ถูกริบทรัพย์สิน
  ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
9. หากไม่รู้ว่าผู้กระทำละเมิดคือใคร อายุความฟ้องคดีอันเกิดจากมูลละเมิดข้อใดถูกต้อง
  ภายใน 5 ปี นับแต่วันละเมิด
  ภายใน 10 ปี นับแต่วันละเมิด
  ภายใน 10 ปี นับแต่วันละเมิด
  ภายใน 20 ปี นับแต่วันละเมิด
10. วัตถุที่มีรูปร่าง หมายถึงสิ่งใด
  ทรัพย์
  ทรัพย์สิน
  ทรัพย์นอกพาณิชย
  อสังหาริมทรัพย์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com