O-Net ศิลปะ ป.6

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงรำเชิญพระขวัญคือข้อใด
  พัด
  ธูป
  ดอกไม้
  แว่นเทียน
2. การผสมผสานองค์ประกอบในการแสดงต้องคำนึงถึงอะไรน้อยที่สุด
  ความสมดุลของสีสันบนเวทีการแสดง
  ความชื่นชอบของสมัยนิยมในปัจจุบัน
  แหล่งที่มาของวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้
  งบประมาณในการจัดการแสดง
3. ภาพวาดแบบไทย มักจะปรากฏอยู่ในสถานที่ใดมากที่สุด
  โรงเรียน
  โรงแรม
  ตลาดสด
  วัด
4. วัสดุสังเคราะห์ข้อใด ไม่เหมาะนำมาเป็นแม่พิมพ์
  ฟองน้ำ
  ยางลบ
  ก๊อกน้ำ
  เชือก
5. อังกะลุงเป็นเครื่องดนตรีที่เริ่มมีใช้ในสมัยใด
  สมัยลพบุรี
  สมัยสุโขทัย
  สมัยอยุธยา
  สมัยรัตนโกสินทร์
6. ข้อใดเป็นแม่สีขั้นที่ 2
  เหลือง แดง
  ฟ้า
  เขียว
  ม่วง
7. การพิมพ์ภาพ ควรเลือกใช้สีใด
  สีไม้
  สีเทียน
  สีน้ำ
  สีชอล์ก
8. เส้นใดให้ความรู้สึกมั่นคง
  เส้นตรงแนวตั้ง
  เส้นตรงแนวนอน
  เส้นโค้งมุมแคบ
  เส้นขดก้นหอย
9. ข้อใดไม่ใช่เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง
  ซอด้วง
  โหวด
  ระนาด
  ขิม
10. การแสดงท่าทางยิ้มแย้ม ควรใช้ในขณะขับร้องเพลงใด
  เพลงเขมรอกโครง
  เพลงลาวเดินดง
  เพลงเราสู้
  เพลงใกล้รุ่ง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com