รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม๒

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหามีองค์ประกอบในการวิเคราะห์อย่างไรบ้าง
  ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลออก ออกแบบขั้นตอนวิธี
  ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลออก กำหนดวิธีการประมวล
  ข้อมูลนำเข้า ออกแบบขั้นตอนวิธี กำหนดวิธีการประมวล
  ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลออก เลือกโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
2. จากรูปหมายถึงข้อใด

  การแสดงผลบนกระดาษ
  แสดงการเรียกใช้โปรแกรม
  แสดงการประมวลผลคำสั่ง
  แสดงการตัดสินใจที่มีเงื่อนไข
3. โครงสร้างแบบลำดับมีลักษณะอย่างไร
  มีรูปแบบการทำงานซ้ำซ้อนหลายขั้นตอน
  มีรูปแบบการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกประมวลผลครั้งเดียว
  มีรูปแบบการทำงานที่ซ้ำกันหลายๆรอบ
  มีรูปแบบการทำงานโดยแสดงทางเลือกให้มีทางออก ๒ ทาง
4. การเขียนโปรแกรม หมายถึงข้อใด
  กระบวนการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหา
  กระบวนการกำหนดโครงสร้าง
  กระบวนการจำลองความคิด
  กระบวนการออกแบบโปรแกรม
5. ข้อใดไม่ใช่ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
  จาวา
  อ็อบเจกต์
  ซี
  โคบอล
6. จงเรียงลำดับเหตุการณ์ต่อไปนี้

  ๓ – ๒ – ๑ – ๔
  ๒ – ๓ – ๑ – ๔
  ๓ – ๒ – ๑ – ๔
  ๓ – ๑ – ๒ – ๔
7. เครื่องมือที่ในการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา ที่นิยมใช้ได้แก่ข้อใด
  ผังงาน (Flowchart)
  ทรีชาร์ต (Treechart)
  ผังองค์กร (Organization)
  แผนที่ความคิด (Mind Mapping)
8. การจำลองความคิด หมายถึงข้อใด
  การกำหนดสถานการณ์
  การบรรยายเหตุการณ์
  การลำดับเหตุการณ์
  การแสดงขั้นตอนของเหตุการณ์
9. วิธีพื้นฐานใดที่มนุษย์ใช้ในการแก้ปัญหา
  การใช้เหตุผล
  วิธีขจัด
  การลองถูกลองผิด
  การใช้ตารางความสัมพันธ์
10. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงการเริ่มต้นและสิ้นสุดคือข้อใด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com