แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
  8 ส.ค 2504
  8 ส.ค 2510
  8 ส.ค 2515
  8 ส.ค 2520
2. การจัดทำแผนการสอนก่อประโยชน์อย่างไร
  ก่อให้เกิดการวางแผนและการเตรียมการ ล่วงหน้าเป็นการนำเทคนิควิธีการสอนการ เรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี และจิตวิทยาการเรียน การสอนมาผสมผสานประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆ
  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรเทคนิคการเรียนการสอน การ เลือกใช้สื่อ การวัดผลประเมินผลตลอดจน ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องจำเป็น
  เป็นคู่มือการสอนสำหรับครูผู้สอนและครูที่ สอนแทนนำไปปฏิบัติการสอนอย่างมั่นใจ
  ทุกข้อที่กล่าวมา
3. ข้อใดต่างจากพวก
  ดัดแปลง
  เปลี่ยนแปลง
  ปรับปรุง
  ซ่อมแซม
4. "เน้นย้ำ ทำซ้ำ ทบทวน" น่าจะเกี่ยวข้องกับ ทฤษฎีและแนวคิดของใคร
  สกินเนอร์
  ดิวอี้
  ฟาฟลอฟ
  ธอร์นไดค์
5. จัดตั้งหรือดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอง หรือ สถานฟื้นฟู โดยมิได้รับอนุญาต
  จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
6. ข้อใดคือเป้าหมายของการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี
  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
  ถูกทุกข้อ
7. บุคคลที่ต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น พิเศษคือบุคคลกลุ่มใด
  เด็กด้อยโอกาสพิเศษ
  เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
  เด็กยากจน
  เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา
8. ทำร้ายร่างกาย จิตใจ กักขัง ทอดทิ้ง ลงโทษเด็ก ด้วยวิธีรุนแรง
  จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับ ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
9. ครเป็นผู้ลงนามในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ประธานกรรมคุรุสภา
  เลขาธิการคุรุสภา (บัตร )
10. หัวใจของการแนะแนวคือข้อใด
  การบริการให้คำปรึกษา
  บริการติดตามและประเมินผล
  การบริการจัดวางตัวบุคคล
  การบริการสารสนเทศ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com