แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อที่ 3) สายสัญญาณใดมีความสามารถในการส่งข้อมูลเร็วที่สุด
  Fiber Optic Cable
  Unshielded Twisted Pair Cable
  Shielded Twisted Pair Cable
  Coaxial Cable
2. ข้อที่ 8) ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมเครือข่ายสองระบบเข้าด้วยกัน
  HUB
  Connecter
  Router
  Conectrator
3. ข้อที่ 2) อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากสัญญานอนาลอคเป็นสัญญาณดิจิตอลหรือสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล๊อค
  User Card
  LAN Card
  Network Interface Card
  Modem
4. ข้อที่ 5) Wireless LAN หมายถึงข้อใด
  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย UTP ในการเชื่อมต่อ
  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Coxcial ในการเชื่อมต่อ
  เครือข่ายที่ไม่ใช้สายในการเชื่อมต่อแต่ใช้คลื่นวิทยุแทน
  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Fiber Optic ในการเชื่อมต่อ
5. ข้อที่ 1) องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลประกอบด้วย
  ผู้รับ – ผู้ส่ง
  โปรโตคอล
  สื่อกลาง
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อที่ 6) ข้อใดหมายถึง โปรโตคอล
  รูปแบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
  มาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ภาษากลางที่ใช้สื่อสารเพื่อติดต่อกันในเครือข่าย
  คุณสมบัติหนึ่งของมาตรฐาน IEEE 802
7. ข้อที่ 10) เครือข่ายระดับใดมักใช้สัญญาณดาวเทียมช่วยในการสื่อสาร
  เครือข่าย MAN
  เครือข่าย WAN
  เครือข่าย LAN
  ถูกทุกข้อ
8. ข้อที่ 7) สายโคแอ๊กเชียลมีโครงสร้างที่เหมือนกับสายใดในบ้านเรา
  สายโทรศัพท์
  สายอากาศทีวี
  สายไฟ
  สายลวดทองแดง
9. ข้อที่ 9) HUB หมายถึงข้อใด
  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อหัวเข้ากับสาย
  อุปกรณ์ที่ใช้ปิดสัญญาณหัวท้ายเครือข่ายเพื่อป้องกันสัญญาณรั่ว
  แผงวงจรที่เสียบกับเครื่องเพื่อเชื่อมสายต่อเป็นเครือข่าย
  อุปกรณ์ศูนย์กลางของสายส่งสัญญาณรับทางเดียวออกหลายทาง หรือรับหลายทางออกทางเดียว
10. ข้อที่ 4) ระบบเครือข่ายประเภทใดในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากที่สุด
  LAN
  WAN
  MAN
  SAN
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com