แบบทดสอบก่อนเรียนราชาศัพท์ อิอิ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. คำว่า ประทับ ใช้ได้กับพระบรมวงศานุวงศ์ระดับไหน
  พระมหากษัตริย์เท่านั้น
  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเท่านั้น
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เท่านั้น
  ใช้ได้ทุกระดับ
2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เซ็นชื่อ" ใช้คำราชาศัพท์ว่าอย่างไร
  ลงนามาภิไธย
  ทรงลงพระปรมาภิไธย
  ทรงลงพระนามาภิไธย
  ทรงลงพระบรมนามาภิไธย
3. ข้อใดไม่ใช่คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์
  เสวย
  ทรงบาตร
  อาาราธนา
  ทรงธรรม
4. คำว่า "ปรม" มาจากภาษาใด
  เขมร
  สันสกฤต
  บาลี
  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
5. ข้อต่อไปนี้คือความหมายของคำว่า เสวย ยกเว้นข้อใด
  เกิด
  ได้รับ
  กิน
  เดินทาง
6. คำราชาศัพท์ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ทรงฟัง
  ทรงชุบเลี้ยง
  ทรงเสวย
  ทรงศร
7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถใช้ทรงนำหน้าได้เนื่องจากเป็นคำราชาศัพท์ที่มาจากภาษาเขมร
  ฉลองพระเนตร
  พระราชดำรัส
  ตรัส
  ประชวร
8. ทรงธรรมแปลว่า.....
  ธรรมมะ
  ไปวัด
  ฟังเทศน์
  ถือศีล
9. ข้อใดคือที่มาของคำราชาศัพท์
  รับมาจากภษาาอื่นเช่น ภาษเขมร ภาษาสันสกฤต
  การสร้างคำขึ้นใหม่โดยการประสมคำ
  รับมาจากวัฒนธรรมตะวันตก
  ถูกทั้ง ข้อ 1และ 2
10. คำว่า "สรง" ในคำราชาศัพท์มีความหมายว่า...
  อาบน้ำ
  รดน้ำดำหัว
  เล่นน้ำ
  ถวายน้ำ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com