แบบทดสอบ ป.5 บทที่ 1 เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นบทบาทของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุด
  ช่วยสนับสนุนงานในองค์กร
  ช่วยในเรื่องการศึกษา
  ช่วยในการตัดสินใจลงทุน
  ช่วยในการวางแผนการผลิต
2. ข้อใดเป็นวิธีการประมวลผลข้อมูล
  คำนวณข้อมูลตัวเลข
  การเปรียบเทียบข้อมูล
  การแจกแจงข้อมูล
  ถูกทุกข้อ
3. ข้อมูลใด เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
  วิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าจากนิตยสารรายสัปดาห์
  ข่าวพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์
  ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศไทยในอินเตอร์เน็ต
  ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูล
  ห่านสังเกตการเดินของขบวนมด
  บื้อสำรวจเส้นทางที่จะไปชลบุรี
  กบสัมภาษณ์พนักงานใหม่
  ถูกทุกข้อ
5. ข้อมูลที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร
  มีหลักฐานอ้างอิง
  มีความเป็นปัจจุบัน
  มีความชัดเจน ไม่ซับซ้อน
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อใด ไม่ใช่ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
  หนังสือ
  แบบสอบถาม
  วารสาร
  อินเทอร์เน็ต
7. ข้อใด ไม่ สามารถให้ข้อมูลเสียงได้
  นิตยสาร
  โทรทัศน์
  หอกระจายข่าว
  วิทยุ
8. ข้อใดคือประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  พัฒนาอาวุธให้มีการทำลายล้างสูง
  ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
  แก้คะแนนของนักศึกษาให้ดีขึ้น
  ปลอมแปลงจดหมาย ส่งจดหมายหาบุคคลอื่นเพื่อกระจายข่าวที่ไม่เหมาะสม
9. แหล่งข้อมูลใดที่เชื่อถือได้มากที่สุด
  คำบอกเล่าของปู่ย่าตายาย
  การสัมภาษณ์
  การสังเกต
  อินเทอร์เน็ต
10. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
  ทุกคนมีสิทธิ์เข้าใช้สารสนเทศลับของหน่วยงานได้
  หาแหล่งที่มาของสารสนเทศได้
  มีความเป็นปัจจุบัน
  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายวัตถุประสงค์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com