แบบทดสอบ ป.5 บทที่ 1 เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อมูลที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร
  มีหลักฐานอ้างอิง
  มีความเป็นปัจจุบัน
  มีความชัดเจน ไม่ซับซ้อน
  ถูกทุกข้อ
2. ข้อใด ไม่ สามารถให้ข้อมูลเสียงได้
  นิตยสาร
  โทรทัศน์
  หอกระจายข่าว
  วิทยุ
3. ข้อใด ไม่ใช่ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
  หนังสือ
  แบบสอบถาม
  วารสาร
  อินเทอร์เน็ต
4. สมชายศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลดภาวะโลกร้อนจากแหล่งข้อมูลต่างๆเมื่อต้องเข้าประชุมเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนของบริษัท สมชายสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี ข้อมูลที่สมชายศึกษาถือว่าเป็นประโยชน์ในด้านใด
  ด้านการติดต่อสื่อสาร
  ด้านการตัดสินใจ
  ด้านธุรกิจ
  ด้านการศึกษา
5. ฟ้าต้องการซื้อส้ม 1 กิโลกรัม ร้านนาย ก. ขายกิโลกรัมละ 18 บาท ร้านนาย ข. ขายกิโลกรัมละ 20 บาททั้งสองร้านตั้งอยู่ติดกัน ฟ้าเลือกซื้อส้มที่ร้านนาย ก. ข้อมูลราคาส้มที่ฟ้าได้รับ ถือว่ามีความสำคัญอย่างไร
  ช่วยในการเรียนรู้
  ช่วยในการซื่อสาร
  ช่วยในการตัดสินใจ
  ช่วยในการทำงาน
6. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
  ทุกคนมีสิทธิ์เข้าใช้สารสนเทศลับของหน่วยงานได้
  หาแหล่งที่มาของสารสนเทศได้
  มีความเป็นปัจจุบัน
  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายวัตถุประสงค์
7. เบอร์โทรศัพท์ของชนิด คือ 0895142703 เป็นข้อมูลแบบใด
  ข้อมูลอักขระ
  ข้อมูลตัวเลข
  ข้อมูลภาพ
  ข้อมูลเสียง
8. ข้อใดเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
  การสัมภาษณ์
  การสอบถาม
  การสังเกต
  การสนทนา
9. แหล่งข้อมูลใดที่เชื่อถือได้มากที่สุด
  คำบอกเล่าของปู่ย่าตายาย
  การสัมภาษณ์
  การสังเกต
  อินเทอร์เน็ต
10. ข้อมูลแบบใด ไม่ จัดอยู่ในประเภทของข้อมูล
  ตัวอักขระ
  ตัวเลข
  รูปภาพ และเสียง
  อุณหภูมิ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com