ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นการสื่อสารผ่านเครือข่ายที่เร็วที่สุด
  การรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  การเรียกดูข้อมูลข่าวสาร
  การอ่านข่าวจากกลุ่มข่าว
  การสนทนาบนเครือข่าย
2. ข้อมูลเป็นฐานของสารสนเทศและสารสนเทศเป็นฐานของสิ่งใด
  ความรอบรู้
  การศึกษา
  แฟ้มข้อมูล
  การประมวลผล
3. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดมีผลต่อตัวนักเรียน
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  ระบบเฝ้าระวังภัยที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน
  ระบบการเรียนการสอนทางไกล
  ถูกทั้ง ข้อ ก และ ค
4. ไมโครโปรเซสเซอร์ มีหน้าที่ตรงกับข้อใด
  หน่วยแสดงผล
  หน่วยความจำหลัก
  หน่วยประมวลผลกลาง
  หน่วยรับโปรแกรมและข้อมูล
5. ข้อใดหมายถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
  การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์
  ถูกทั้งข้อ ก และ ค
6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  เปลี่ยนรูปแบบการบริการให้เป็นแบบกระจาย
  เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงาน
  เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจ
7. ถ้าสภาพของท้องที่ทางภูมิศาสตร์เต็มไปด้วยภูเขา หุบเขา หรือเป็นภาระอยู่ในทะเล การสือ่สารที่ดีวิธีหนึ่งคือข้อใด
  ระบบสื่อสารเคลื่อนที่
  การสื่อสารผ่านดาวเทียม
  การสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง
  ระบบเครือข่ายแบบสวิตซ์ซิ่ง
8. ส่วนประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการของมนุษย์ส่วนประกอบนี้หมายถึงสิ่งใด
  ขั้นตอนการปฏิบัติ
  บุคลากร
  ซอฟท์แวร์
  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
9. ผู้อำนวยการเรียกดูเอกสารใบลาของครูจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้งานเครือข่ายในข้อใด
  การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
  สำนักงานอัตโนมัติ
  การติดต่อสื่อสารบนเครือข่าย
10. ส่วนประกอบใดของคอมพิวเตอร์ที่เป็นหัวใจของการทำงานในคอมพิวเตอร์
  อุปกรณ์รับเข้า
  หน่วยความจำ
  ซีพียู
  อุปกรณ์ส่งออก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com