ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. วันหยุดเด็กชายนิสิตจะใช้คอมพิวเตอร์อยู่คนเดียวทั้งวันจะเกิดปัญหาในข้อใดมากที่สุด
  เกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
  เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม
  ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย
  มีการพัฒนาอาวุธมีอำนาจทำลายล้างสูง
2. ระบบการสือสารใดที่ใช้วิธีการนำเข้าข้อมูลเข้าไปผสมกับแสง เพื่อให้แสงกระพริบตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
  การสื่อสารผ่านดาวเทียม
  ระบบเครือข่ายแบบสวิตซ์ซิ่ง
  การสือ่สารแบบใยแก้วนำแสง
  โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล
3. ข้อใดไม่ใช่ผลจากการขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สินค้ามีราคาถูกลง
  พื้นที่ทำนามีปริมาณเพิ่มขึ้น
  มีระบบการสื่อสารแบบไร้สายเกิดขึ้น
  เกิดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากขึ้น
4. ส่วนประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการของมนุษย์ส่วนประกอบนี้หมายถึงสิ่งใด
  ขั้นตอนการปฏิบัติ
  บุคลากร
  ซอฟท์แวร์
  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
5. การพิจารณาเเนวโน้มของเทคโนโลยีสารวนเทศ โดยพิจารณาจากปัจจัยในข้อใด
  หน่วยประมวลผลกลาง
  ความจุของหน่วยความจำหลัก
  ความเร็วของการสื่อสารข้อมูล
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อต่อไปนี้กล่าวถึงเครื่องคำนวณยุคประวัติศาสตร์ ยกเว้น
  เครื่องอินิเเอค
  ลูกคิด
  เครื่องคำนวณในรูปไม้บรรทัด
  เครื่องคำนวณของปาสคาล
7. ข้อใดหมายถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
  การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์
  ถูกทั้งข้อ ก และ ค
8. ผลกระทบทางบวกของเทคโนดลยีสารสนเทศข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด
  สินค้ามีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น
  มนุษย์มีคุณธรรมสูงขึ้น
  มีแหล่งข้อมูลความรู้เพิ่มขึ้น
  มนุษย์มีระบบขนส่งที่ทันสมัย
9. ขั้นตอน การหาค่าเฉลี่ยของคะเเนนวิชาคอมพิวเตอร์ หมายถึงข้อใด
  การจัดเก็บ
  การคำนวณ
  การทำรายงาน
  การตรวจสอบข้อมูล
10. ข้อใดคือขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
  การจัดเก็บข้อมูลลงบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อไว้ใช้งานต่อไป
  การบันทึกประวัตินักเรียนที่มาเข้าเรียน
  พนักงานไฟฟ้าทำการจดตัวเลขบนมิเตอร์แสดงการใช้ไฟฟ้า
  ถูกทั้งข้อ ข และ ค
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com