ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นการสื่อสารผ่านเครือข่ายที่เร็วที่สุด
  การรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  การเรียกดูข้อมูลข่าวสาร
  การอ่านข่าวจากกลุ่มข่าว
  การสนทนาบนเครือข่าย
2. ส่วนประกอบใดของคอมพิวเตอร์ที่เป็นหัวใจของการทำงานในคอมพิวเตอร์
  อุปกรณ์รับเข้า
  หน่วยความจำ
  ซีพียู
  อุปกรณ์ส่งออก
3. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดมีผลต่อตัวนักเรียน
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  ระบบเฝ้าระวังภัยที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน
  ระบบการเรียนการสอนทางไกล
  ถูกทั้ง ข้อ ก และ ค
4. ผู้อำนวยการเรียกดูเอกสารใบลาของครูจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้งานเครือข่ายในข้อใด
  การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
  สำนักงานอัตโนมัติ
  การติดต่อสื่อสารบนเครือข่าย
5. ข้อใดหมายถึงข้อมูลทุติยภูมิ
  ทะเบียนรถยนต์ที่จังหวัดอ่างทอง
  น้ำหนักของเพื่อนนักเรียนที่ไปสอบถามจากแต่ละคน
  คะเเนนสอบวิชาคอมพิวเตอร์
  รายได้ของอาจารย์ในโรงเรียนที่ไปสอบถามเอง
6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  เปลี่ยนรูปแบบการบริการให้เป็นแบบกระจาย
  เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงาน
  เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจ
7. ข้อต่อไปนี้กล่าวถึงเครื่องคำนวณยุคประวัติศาสตร์ ยกเว้น
  เครื่องอินิเเอค
  ลูกคิด
  เครื่องคำนวณในรูปไม้บรรทัด
  เครื่องคำนวณของปาสคาล
8. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดไม่ใช่ผลต่อสังคมนอกโรงเรียน
  ระบบถ่ายภาพผ่านดาวเทียม
  ระบบทะเบียนนักเรียนในโรงเรียน
  การควบคุมการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
  ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
9. ระบบการสือสารใดที่ใช้วิธีการนำเข้าข้อมูลเข้าไปผสมกับแสง เพื่อให้แสงกระพริบตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
  การสื่อสารผ่านดาวเทียม
  ระบบเครือข่ายแบบสวิตซ์ซิ่ง
  การสือ่สารแบบใยแก้วนำแสง
  โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล
10. ข้อมูลเป็นฐานของสารสนเทศและสารสนเทศเป็นฐานของสิ่งใด
  ความรอบรู้
  การศึกษา
  แฟ้มข้อมูล
  การประมวลผล
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com