รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ปรัชญาของการวัดผล หมายถึงข้อใด
  สอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้สอน
  สอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียน
  สอบเพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์
  สอบเพื่อให้รู้ผลว่าสอบได้หรือสอบ
2. "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้" มีชื่อภาษาอังกฤษที่ถูกต้องว่าอย่างไร
  Association of South East Asia Nation
  Association of South East Asian Nations
  Association of South East Asean Nations
  Association of South East Asian National
3. คุรุสภา อยูในกํากับของขอใด
  คณะกรรมการอํานวยการคุรุสภา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
4. กองทุนคุมครองเด็ก ใครเปนประธาน กรรมการการบริหารกองทุน
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย
  นายกรัฐมนตรี
5. ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ผูใด กระทําอันเปนเหตุมิใหเด็กไดเรียนใน สถานศึกษาตองระวางโทษตามขอใด
  ปรับไมเกิน 1,000 บาท
  ปรับไมเกิน 10,000 บาท
  ปรับไมเกิน 5,000 บาท
  ปรับไมเกิน 500 บาท
6. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ การศึกษาในระบบแบงออกเปนกี่ระดับ
  2 ระดับ
  3 ระดับ
  4 ระดับ
  5 ระดับ
7. อาเซียน มีประเทศเร่ิมก่อตั้ง กี่ประเทศ
  1 ประเทศ
  2 ประเทศ
  4 ประเทศ
  5 ประเทศ
8. ข้อใดคือตําแหน่งทางวิชาการ
  ดร.
  ครูผู้ช่วย
  ครูชํานาญการพิเศษ
  อาจารย์
9. เมืองที่น่าเที่ยวมากที่สุดในอาเซียน ในปี 2557 จากการจัดอันดับของ เว็บไซต์ mindbodygreen คือเมืองใด
  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
  เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
  บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
10. ขอใดมีอํานาจผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือ หลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับได
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สถานศึกษา
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com