รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การจัดการศึกษาคนพิการโดยไมเสียคาใชจาย นั้น รัฐตองจัดใหตั้งแตเมื่อใด
  ตั้งแตแรกเกิดพบความพิการ
  ตั้งแต 9 ขวบ หรือพบความพิการ
  ตั้งแตบรรลุนิติภาวะหรือพบความพิการ
  ตั้งแตสามารถทาํงานได หรือพบความพิการ
2. จํานวนคณะกรรมการขาราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ในปจจุบันมีจํานวนกี่ คน
  21
  28
  31
  10
3. ประเพณีทอดกฐินอยู่ในช่วงเวลาใด
  กลางเดือน 8 ถึงกลางเดือน 11
  วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ถึงวันขึ้น 15 เดือน 11
  ระหว่างแรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึงเดือน 12
  ระหว่างแรม 1 ค่ำเดือน 10 ถึงเดือน 11
4. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
  8 ส.ค 2504
  8 ส.ค 2510
  8 ส.ค 2515
  8 ส.ค 2520
5.
6. ข้อใดไม่ถูกต้องกรณีแต่งตั้งกรรมสอบสวน วินัยร้ายแรงของครูวิทยฐานะชํานาญการ
  มีกรรมการอย่างน้อย 3 คน
  ประธานกรรมการต้องมีวิทยฐานะไม่ตำ่กว่า หรือเทียบได้ว่าไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา
  ต้องมีนิติกรหรือได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยอย่าง น้อย 1 คน
  ผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้แต่งตั้งกรรม สอบสวน
7. ผู้ออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานการจบ การศึกษาแก่ผู้เรียนในการจัดการศึกษาโดย ครอบครัว(Home school) คือ
  ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา
  ผอ. สถานศึกษา
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. คณะกรรมการคุรุสภามีการประชุมปละกี่ครั้ง
  10 ครั้ง
  12 ครั้ง
  15 ครั้ง
  24 ครั้ง
9. ปรัชญาของการวัดผล หมายถึงข้อใด
  สอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้สอน
  สอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียน
  สอบเพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์
  สอบเพื่อให้รู้ผลว่าสอบได้หรือสอบ
10. บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายจากการประพฤติ ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผูไดรับ ใบอนุญาตมีสิทธิกลาวหาผูไดรับใบอนุญาต โดยยื่นเรื่องตอผูใด
  คุรุสภา
  คณะกรรมการคุรุสภา
  กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com