ข้อสอบไวยากรณ์ Grammar เรื่อง Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. He always ___ his car on Sundays.
  wash
  washes
  washed
  washing
2. I ……………to Pattaya every year.
  travels
  traveled
  travel
  am traveling
3. A : When did you go to Chiang Mai ? B:………………………………………………
  Today
  Last week
  Tomorrow
  Next week
4. A : Where did you and your family go last vacation ? B : ……………………………………………
  We went to the beach.
  They went to the beach.
  I went shopping
  We go to the beach.
5. I ……………… to have watermelon after meals when I was in Prathom 6.
  like
  liked
  likes
  don’t like
6. Anna and Liza ________ milk every morning.
  drinking
  drinks
  drink
  to drink
7. TaTa doesn’t love bird, but she_________ dog.
  love
  loving
  loves
  to love
8. A : ……………the birds ………….? B : Yes, they are .
  Is , flying
  Are , fly
  Do , fly
  Did , fly
9. A : What do you do ? B : …………………………………………….
  She is a teacher.
  I’m a student.
  They are doctors.
  He is a salesman.
10. Last year, I …………………….in M. 1.
  am
  is
  were
  was
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com