รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา ความรู้ทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ในฐานะที่ประเทศไทยมีพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ อยากทราบว่า ศีล 5 ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้บัญญัติไว้ให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามในข้อที่ 4 ได้บัญญัติไว้ว่าอย่างไร
  ห้ามฆ่าสัตว์
  ห้ามลักทรัพย์
  ห้ามพูดปด
  ห้ามผิดลูกเมียผู้อื่น
2. ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 26 ในช่วงเดือน พ.ย.54 ใครเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
  ไทย
  สิงคโปร์
  อินโดนีเซีย
  บรูไน
3. ส่วนที่แคบที่สุดของไทยบริเวณคอคอดกระ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว้างประมาณเท่าไร
  ๑๐ กม.
  ๑๕ กม.
  ๒๐ กม.
  ๒๕ กม.
4. ประเทศไทยเริ่มใช้ธงไตรรงค์ เมื่อใด
  ปี พ.ศ.๒๔๖๐
  ปี พ.ศ.๒๔๖๕
  ปี พ.ศ.๒๔๗๐
  ปี พ.ศ.๒๔๗๕
5. ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการในเรื่องของยาเสพติด ภายใต้ชื่อยุทธศาสตร์ “5 รั้วป้ องกัน” หมายถึง อะไรบ้าง
  รั้วชายแดน รั้วสถาบัน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน รั้วครอบครัว
  รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน รั้วครอบครัว
  รั้วสถาบัน รั้วครอบครัว รั้วโรงเรียน รั้วชุมชน รั้วบ้าน
  รั้วสถาบัน รั้วโรงเรียน รั้วสังคม รั้วชุมชน รั้วบ้าน
6. “ มีสีแดงไหลแรง พุ่งออกจากแผลตามจังหวะชีพจร หรือ อาการเต้นของหัวใจ” เป็นเส้นเลือดที่ ออกจากอะไร
  หลอดเลือดแดง
  เส้นเลือดดำ
  เส้นเลือดฝอย
  ถูกทุกข้อ
7. นักวิทยาศาสตร์สาขาพืชสวนชาวญี่ป่ ุน ค้นพบจุลินทรีย์ อีเอ็ม (EM) เมื่อปี พ.ศ. ใด ?
  2525
  2526
  2527
  2528
8. กรณีเด็กเกิด ให้เจ้าบ้านหรือผู้ใดรับมอบหมายเป็ นผู้แจ้งเกิดต่อนายทะเบียนท้องถิ่นภายในกี่วัน
  7 วัน
  15 วัน
  21 วัน
  30 วัน
9. สามเหลี่ยมเศรษฐกิจเป็นการร่วมมือกันในกลุ่มประเทศใด
  ไทย,มาเลเซีย,อินโดนีเซีย
  ไทย,ลาว,เวียดนาม
  ไทย,กัมพูชา,ลาว
  ไทย,พม่า,จีน
10. AFTA เป็นการรวมตัวของประเทศสมาชิกในอาเซียนจัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์ด้านใด
  ด้านการเมือง
  ด้านเศรษฐกิจ
  ด้านสังคม
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com