รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา ความรู้ทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การจุดธูป 3 ดอก ในการบูชาพระรัตนตรัย หมายถึง
  พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ พระกรุณาธิคุณ
  พระเมตตาธิคุณ พระบริสุทธิคุณพระกรุณาธิคุณ
  ศีล สมาธิ ปัญญา
  พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า
2. มทภ.๔ มีท้ังหมดกี่คน (ต้ังแต่ 18 ม.ค.19 – 1 ต.ค.53)
  18 คน
  19 คน
  20 คน
  22 คน
3. ส่วนที่แคบที่สุดของไทยบริเวณคอคอดกระ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว้างประมาณเท่าไร
  ๑๐ กม.
  ๑๕ กม.
  ๒๐ กม.
  ๒๕ กม.
4. " แพะเมืองผี " เป็นเสาดิบรูปร่างประหลาด เกิดจากการกัดเสาะของน้ำ บนภูเขา ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดใดของประเทศไทย
  จังหวัดน่าน
  จังหวัดลำพูน
  จังหวัดลำปาง
  จังหวัดแพร่
5. จังหวัดที่เคยมีรถรางเดินประจำนอกจากกรุงเทพฯแล้ว คือที่ใด
  อยุธยา
  สมุทรปราการ
  นนทบุรี
  ลพบุรี
6. เมื่อ ๓๐ ก.ค.๒๕๕๓ ประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมกรณีประสาทเขาพระวิหารที่ประเทศบราซิล แต่ ข้อตกลงยังไม่ยุติ และ ในปี ๒๕๕๔ จะมีการประชุมอีกครั้งที่ประเทศใด
  ประเทศอิตาลี
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ประเทศบาห์เรน
  ประเทศเนเธอร์แลนด์
7. การตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ( เมาแล้วขับ ) อยู่ที่ระดับใด ถือว่าเมา
  เกิน ๔๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
  เกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
  เกิน ๕๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
  เกิน ๕๗ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
8. พระปิยะมหาราช ทรงมี พระนามเดิมว่า อย่างไร
  เจ้าฟ้ากุ้ง
  เจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์
  เจ้าฟ้าชายลิม
  เจ้าฟ้าวชิรุณหิศ
9. จอมพลคนแรกของประเทศไทยที่เป็นสามัญชนคือ
  จอมพลถนอม กิตติขจร
  จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
  จอมพลผิน ชุณหะวัณ
  จอมพลประภาส จารุเสถียร
10. สหภาพยุโรป ถือกำเนิดต้ังแต่เมื่อใด ในทางปฏิบัติ
  เมษายน พ.ศ. 2324
  เมษายน พ.ศ. 2354
  เมษายน พ.ศ. 2374
  เมษายน พ.ศ. 2494
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com