รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา ความรู้ทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. นักโทษการเมืองของจีน เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ปี 2010 ชื่ออะไร ?
  นายหลิว เสี่ยวโป
  นายหลิว เสี่ยวปิง
  นายหลิว เสี่ยวผิง
  นายหลิว เสี่ยวเผิง
2. คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล แมกไซไซ คือใคร
  พล.ต. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
  ศาสตราจารย์ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง
  เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
  หม่อมเจ้าสิทธพร กฤษาดากร
3. สนามบินแห่งแรกของประเทศไทย คือ
  สนามบินน้ำ
  สนามบินสระปทุม
  สนามบินดอนเมือง
  สนามบินพญาไท
4. ปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบมากมาย อยากทราบว่าประเทศที่ปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนมากที่สุด คือประเทศอะไร
  สหรัฐอเมริกา
  จีน
  รัสเซีย
  ญี่ป่ ุน
5. ประเทศไทยได้เข้าเป็นสหภาพไปรษณีย์สากล ต้ังแต่
  1 ก.ค.2425
  1 ก.ค.2426
  1 ก.ค.2427
  1 ก.ค.2428
6. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนแรก ของไทย คือใคร
  พระยามในปกรณ์นิติธาดา
  จอมพล ป.พิบูลสงคราม
  เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี
  เจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรี
7. ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการในเรื่องของยาเสพติด ภายใต้ชื่อยุทธศาสตร์ “5 รั้วป้ องกัน” หมายถึง อะไรบ้าง
  รั้วชายแดน รั้วสถาบัน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน รั้วครอบครัว
  รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน รั้วครอบครัว
  รั้วสถาบัน รั้วครอบครัว รั้วโรงเรียน รั้วชุมชน รั้วบ้าน
  รั้วสถาบัน รั้วโรงเรียน รั้วสังคม รั้วชุมชน รั้วบ้าน
8. ประเทศไทยใช้ธงไตรรงค์ ครั้งแรกเมื่อใด
  รัชกาลที่ ๔
  รัชกาลที่ ๕
  รัชกาลที่ ๖
  รัชกาลที่ ๗
9. สามเหลี่ยมเศรษฐกิจเป็นการร่วมมือกันในกลุ่มประเทศใด
  ไทย,มาเลเซีย,อินโดนีเซีย
  ไทย,ลาว,เวียดนาม
  ไทย,กัมพูชา,ลาว
  ไทย,พม่า,จีน
10. การตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ( เมาแล้วขับ ) อยู่ที่ระดับใด ถือว่าเมา
  เกิน ๔๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
  เกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
  เกิน ๕๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
  เกิน ๕๗ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com