รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา ความรู้ทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร จัดตั้งในสมัยรัชกาลใด
  4
  5
  6
  7
2. " แพะเมืองผี " เป็นเสาดิบรูปร่างประหลาด เกิดจากการกัดเสาะของน้ำ บนภูเขา ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดใดของประเทศไทย
  จังหวัดน่าน
  จังหวัดลำพูน
  จังหวัดลำปาง
  จังหวัดแพร่
3. คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล แมกไซไซ คือใคร
  พล.ต. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
  ศาสตราจารย์ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง
  เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
  หม่อมเจ้าสิทธพร กฤษาดากร
4. พระปิยะมหาราช ทรงมี พระนามเดิมว่า อย่างไร
  เจ้าฟ้ากุ้ง
  เจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์
  เจ้าฟ้าชายลิม
  เจ้าฟ้าวชิรุณหิศ
5. เมื่อ ๓๐ ก.ค.๒๕๕๓ ประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมกรณีประสาทเขาพระวิหารที่ประเทศบราซิล แต่ ข้อตกลงยังไม่ยุติ และ ในปี ๒๕๕๔ จะมีการประชุมอีกครั้งที่ประเทศใด
  ประเทศอิตาลี
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ประเทศบาห์เรน
  ประเทศเนเธอร์แลนด์
6. AFTA เป็นการรวมตัวของประเทศสมาชิกในอาเซียนจัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์ด้านใด
  ด้านการเมือง
  ด้านเศรษฐกิจ
  ด้านสังคม
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. การจุดธูป 3 ดอก ในการบูชาพระรัตนตรัย หมายถึง
  พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ พระกรุณาธิคุณ
  พระเมตตาธิคุณ พระบริสุทธิคุณพระกรุณาธิคุณ
  ศีล สมาธิ ปัญญา
  พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า
8. ประเทศไทยใช้ธงไตรรงค์ ครั้งแรกเมื่อใด
  รัชกาลที่ ๔
  รัชกาลที่ ๕
  รัชกาลที่ ๖
  รัชกาลที่ ๗
9. วัดที่สร้างด้วยหินอ่อน ในสมัยราชการที่ ๕ คือ วัดใด และอยู่ที่จังหวัดใด
  วัดมกฎกษัตร์อารามก
  รุงเทพมหานคร
  วัดเบญจมบพิตรก
  รุงเทพมหานคร
10. ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการในเรื่องของยาเสพติด ภายใต้ชื่อยุทธศาสตร์ “5 รั้วป้ องกัน” หมายถึง อะไรบ้าง
  รั้วชายแดน รั้วสถาบัน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน รั้วครอบครัว
  รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน รั้วครอบครัว
  รั้วสถาบัน รั้วครอบครัว รั้วโรงเรียน รั้วชุมชน รั้วบ้าน
  รั้วสถาบัน รั้วโรงเรียน รั้วสังคม รั้วชุมชน รั้วบ้าน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com