ข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นความรู้แบบนามธรรม
  ทักษะในการงาน
  งานฝีมือ
  การคิดวิเคราะห์
  ถูกทุกข้อ
2. “ความรู้ คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา ” เป็นคำกล่าวของใคร
  Hideo Yamazaki
  Trapp
  Newman , Brian
  Ryoko Toyama
3. เด็กหญิงก้องเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง “ การแลกเปลี่ยนเงินตรา ”นำความรู้ที่ได้มาใช้ช่วยแม่ขายผลไม้ที่ตลาด ถือว่าเป็นลำดับชั้นความรู้ข้อใด
  ข้อมูล
  สารสนเทศ
  ความรู้
  ปัญญา
4. ข้อใดคือแนวปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
  สร้างรูปแบบให้มีการติดต่อ สื่อสารที่รวดเร็ว
  ระดมสมองในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ปฏิบัติงาน
  สร้างวัฒนธรรมในการค้นหาความรู้มาพัฒนาองค์กร
5. ปีรามิดลำดับของความรู้ ข้อใดเรียงลำดับจากล่างถึงยอดได้ถูกต้อง
  สารสนเทศ ข้อมูล ความรู้ ปัญญา
  ข้อมูล สารสนเทศ ปัญญา ความรู้
  ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา
  สารสนเทศ ข้อมูล ปัญญา ความรู้
6. ความรู้ที่ได้ตกผลึกในความคิดของบุคคล อยู่ในลำดับชั้นความรู้ใด
  ข้อมูล
  สารสนเทศ
  ความรู้
  ปัญญา
7. ส่วนใดของโมเดลปลาทู เทียบได้กับส่วนแลกเปลี่ยนความรู้
  หัวปลา
  เหงือกปลา
  ตัวปลา
  หางปลา
8. Tacit Knowledge มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ขององค์ความรู้องค์กร
  50 %
  60 %
  80 %
  100 %
9. สมองซีกใด ทำหน้าที่ สร้างสรรค์ และคิดสิ่งแปลกๆใหม่ๆ
  สมองซีกซ้าย
  สมองซีกขวา
  สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา
  ถูกทุกข้อ
10. โมเดลปลาทู ถูกคิดค้นโดยใคร
  กพร
  สคศ.
  พว
  อจท
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com