ข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. สมองซีกใด ทำหน้าที่ สร้างสรรค์ และคิดสิ่งแปลกๆใหม่ๆ
  สมองซีกซ้าย
  สมองซีกขวา
  สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา
  ถูกทุกข้อ
2. “ความรู้ คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา ” เป็นคำกล่าวของใคร
  Hideo Yamazaki
  Trapp
  Newman , Brian
  Ryoko Toyama
3. ส่วนใดของโมเดลปลาทู เทียบได้กับส่วนแลกเปลี่ยนความรู้
  หัวปลา
  เหงือกปลา
  ตัวปลา
  หางปลา
4. ข้อมูลที่ได้มีการประมวลผล เรียบเรียงและแปรความหมาย คือ
  Information
  Data
  Knowledge
  Management
5. Tacit Knowledge คืออะไร
  ความรู้ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
  ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม
  ความรู้ที่ได้จากการค้นหา
  ความรู้ที่ได้จากการสำรวจ
6. ข้อใดคือแนวปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
  สร้างรูปแบบให้มีการติดต่อ สื่อสารที่รวดเร็ว
  ระดมสมองในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ปฏิบัติงาน
  สร้างวัฒนธรรมในการค้นหาความรู้มาพัฒนาองค์กร
7. ความรู้ที่ได้ตกผลึกในความคิดของบุคคล อยู่ในลำดับชั้นความรู้ใด
  ข้อมูล
  สารสนเทศ
  ความรู้
  ปัญญา
8. ข้อใดเป็นความรู้แบบนามธรรม
  ทักษะในการงาน
  งานฝีมือ
  การคิดวิเคราะห์
  ถูกทุกข้อ
9. เด็กหญิงก้องเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง “ การแลกเปลี่ยนเงินตรา ”นำความรู้ที่ได้มาใช้ช่วยแม่ขายผลไม้ที่ตลาด ถือว่าเป็นลำดับชั้นความรู้ข้อใด
  ข้อมูล
  สารสนเทศ
  ความรู้
  ปัญญา
10. โมเดลปลาทู ถูกคิดค้นโดยใคร
  กพร
  สคศ.
  พว
  อจท
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com