แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย เอก คอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญอย่างไร
  จัดการระบบสารสนเทศ
  จัดระบบสื่อสารทางไกล
  จัดระบบโทรคมนาคม
  จัดระบบโทรสาร
2. รูปต่อไปนี้ หมายถึงสัญลักษณ์ในผังงานข้อใด

  การคำนวณประมวลผล
  การแสดงผลทางจอภาพ
  การรับหรือแสดงผลโดยไม่ระบุอุปกรณ์
  การแสดงผลทางกระดาษต่อเนื่อง
3. roadmap@infopress.com ข้อใดคือโดเมนเนม
  roadmap
  @
  infopress
  .com
4. การต่อเชื่อมข่ายคอมพิวเตอร์แบบใดเมื่อเครื่องหนึ่งเครื่องใดขัดข้องปัญหาจะทำให้เครื่องต่อไปใช้งานไม่ได้
  BUS
  STAR
  RING
  SINGLE
5. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์
  Edit Plus
  Namo
  Hotdog
  Appsery
6. ภาคกลางอุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 41 องศาเซลเซียส ที่จังหวัดกาญจนบุรี ใช้การทำงานตามข้อใด
  Digital
  Analog
  Memory
  Modem
7. DISK DRIVE ที่มีความจุ 1.44 MB คือข้อใด
  FLOPPY DISK
  HARD DISK
  CD- ROM
  CD-RW
8. หน่วยความจำแบบใด เมื่อปิดสวิทซ์แล้วข้อมูลจะหายไปถ้าไม่ทำการ SAVE ข้อมูลไว้
  CD-ROM
  EPROM
  RAM
  ROM
9. การจำลองเครื่อง PC ให้เป็น Server ระบบปฏิบัติการ Windows XP ข้อใดเหมาะสมที่สุด
  IIS
  PWS
  SQL
  MySQL
10. ข้อใดเป็นลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับ RESET
  CTRL + C
  CTRL + SCROLL + LOCK
  CTRL + ALT + DEL
  CTRL + SHIFT
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com