วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. The dog is still wet. It ________ out of the rain
  was only just coming
  only just comes
  has only just come
  had only just come
2. Water ____ at 100`C.
  is boiling
  has boils
  boils
  boiled
3. They ____ church every Sunday.
  attend
  attended
  are attending
  have attended
4. Listen ! The bell _________.
  rings
  will ring
  was ringing
  is ringing
5. I____ that book five times now.
  am reading
  have read
  will read
  read
6. You must wake her up ! She ____soundly for 10 hours.
  is sleeping
  has been sleeping
  has slept
  slept
7. The policemen______ for the robber all week, but they have not found him yet.
  look
  looked
  have looked
  have been looking
8. She ____in Chieng Rai since she was married. Now she is still living there.
  has lived
  have lived
  had lived
  lives
9. She sometimes ____ us waiting for her to come.
  keep
  kept
  keeps
  is keeping
10. I can't go out because it ____ very hard now.
  rains
  rained
  had rained
  is raining
  INSERT เกิดข้อผิดพลาด You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 't go out because it ____ very hard now.', 'rains','rained','had rained','is rain' at line 1