วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. Listen ! The bell _________.
  rings
  will ring
  was ringing
  is ringing
2. I____ that book five times now.
  am reading
  have read
  will read
  read
3. I ____ for my portrait for the last six weeks, but the artist hasn't finished it yet.
  sat
  are sitting
  was sitting
  have been sitting
  INSERT เกิดข้อผิดพลาด You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 't finished it yet.', 'sat','are sitting','was sitting','have been sitting ','4',' at line 1