หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในหน่วยรับข้อมูล
  เมาส์ (Mouse)
  โปรเจคเตอร์ (Projector)
  ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk)
  เครื่องอ่านรหัสแท่ง (Bar Code Reader)
2. ข้อใดกล่าวถึง หน่วยแสดงผล ได้ถูกต้อง
  ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์
  แสดงข้อมูลให้ผู้ใช้รับรู้ผลการทำงานการแสดงผล
  สามารถแสดงให้รู้ถึงการมองเห็นและการได้ยินเสียง
  ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กัน
  ตา เปรียบเสมือนหน่วยประมวลผล
  สมอง เปรียบเสมือนหน่วยประมวลผล
  หู เปรียบเสมือนหน่วยความจำ
  เท้า เปรียบเสมือนหน่วยความจำ
4. หน่วยแสดงผลมีการทำงานเหมือนส่วนใดของร่างกายมนุษย์
  ตา
  หู
  สมอง
  เสียงพูด
5. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและจัดการการทำงานของอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ แทบทั้งหมด ในเครื่องคอมพิวเตอร์ คือข้อใด
  RAM
  MAINBOARD
  CPU
  POWER SUPPLY
6. ข้อใดไม่ใช่หน่วยความจำรอง
7. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
  หน่วยรับเข้า
  หน่วยควบคุม
  หน่วยความจำรอง
  หน่วยประมวลผลกลาง
8. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูล
  แป้นพิมพ์ , เมาส์ , พริ้นเตอร์ , สแกนเนอร์
  แป้นพิมพ์ , เมาส์ , ก้านควบคุม , สแกนเนอร์
  แป้นพิมพ์ , จอภาพ , ก้านควบคุม , สแกนเนอร์
  แป้นพิมพ์ , จอภาพ , พริ้นเตอร์ , สแกนเนอร์
9. ข้อใดคือความหมายของหน่วยแสดงผล (Output Unit)
  ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยคำนวณและตรรกะ มาแสดงผ่านอุปกรณ์แสดงผล
  ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยรับเข้า นำมาแสดงผลโดยผ่านอุปกรณ์แสดงผล
  ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยควบคุม นำมาแสดงผลโดยผ่านอุปกรณ์แสดงผล
  ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยแสดงผล นำมาประมวลผล แล้วแสดงผลโดยอาศัยอุปกรณ์แสดงผล
10. นักเรียนควรใช้อุปกรณ์ใดเมื่อต้องการนำข้อมูลที่อยู่ในกระดาษเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
  สแกนเนอร์
  ไมโครโฟน
  จอภาพแบบสัมผัส
  เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com