ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การสำรองข้อมูลในฐานข้อมูล สามารถกำหนดได้โดยใช้คำสั่งใด
  Backup Query Form
  Backup Database Management System
  Backup Search
  Backup Engine
2. ข้อดีของการใช้ฐานข้อมูลคือข้อใด
  สามารถเขียนโปรแกรมดึงข้อมูลได้
  ลดเวลาการเตรียมข้อมูล
  ลดความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล
  ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล
3. เมื่อผู้ใช้ต้องการเรียกดึงข้อมูลในฐานข้อมูลมาประมวลผลตรงกับข้อใด
  Dictionary
  Management System
  SQL
  Search Engine
4. คำสั่งเรียกดึงฐานข้อมูลแทนการเขียนโปรแกรมคือข้อใด
  Report Query Form
  Report Generation
  Query Form
  Query Generation
5. ผู้บริหารระดับสูงดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร คือ ตำแหน่งใด
  CEO
  COA
  CMO
  CIO
6. คุณลักษณะของสารสนเทศข้อใด ไม่ถูกต้อง
  พอเพียง ถูกต้องแม่นยำ
  ถูกต้องแม่นยำ เที่ยงตรง
  ทันสมัยทันเหตุการณ์ รวดเร็ว ฉับไว
  มีจำนวนมาก ถูกต้องแม่นยำ
7. อะไรที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ
  ระบบวิทยาการคอมพิวเตอร์
  ระบบจิตวิทยา
  ระบบการจัดการ
  ระบบสารสนเทศ
8. ข้อใดเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล
  Data Dictionary
  Database Dictionary
  Dictionary Data
  Data Database
9. คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี ตรงกับข้อใด
  ทันสมัยทันเหตุการณ์
  ถูกต้องแม่นยำ
  รวดเร็ว ฉับไว
  มีจำนวนมาก พอเพียง
10. ระบบสารสนเทศทางเทคนิค ตรงกับเรื่องใด
  วิทยาการคอมพิวเตอร์
  จิตวิทยา
  การจัดการ
  สารสนเทศ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com