Future Perfect Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. When he arrives tomorrow, I _______to Bangkok.
  will have gone
  will go
  go
  will be going
2. Will he have gone when we arrive ?
  No, he will.
  Yes, he will.
  No, he has.
  Yes, he has.
3. They will have_______before we arrives.
  cooks
  cooking
  cooked
  cook
4. He will not have_______when I arrive.
  going
  gone
  goes
  go
5. The film________before we get to the theater.
  will be started
  will start
  will have start
  started
6. We hope that the film ______started when we arrive.
  have
  won't have
  will have
  will
  INSERT เกิดข้อผิดพลาด You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 't have','will have','will ','3','','54.145.85.87')' at line 1