Future Perfect Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. Which is the affirmative structure form of Future Perfect Tense?
  S + will, shall + have + v 3
  S + will , shall + have + been + V 1
  S + will , shall + V1
  S + will , shall + have + been + V3
2. The film________before we get to the theater.
  will be started
  will start
  will have start
  started
3. We hope that the film ______started when we arrive.
  have
  won't have
  will have
  will
  INSERT เกิดข้อผิดพลาด You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 't have','will have','will ','3','','54.227.126.69')' at line 1