ภาษาไทย ปี1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ฉันท์ในคำภีร์พุตโตไทย มีทั้งสิ้น 108 ชนิด แบ่งเป็นฉันท์วรรณพฤติกี่ชนิดและฉันท์มาตราพฤติกี่ชนิด
  ฉันท์วรรณพฤติ 79 ฉันท์มาตราพฤติ 29
  ฉันท์วรรณพฤติ 80 ฉันท์มาตราพฤติ 28
  ฉันท์วรรณพฤติ 81 ฉันท์มาตราพฤติ 27
  ฉันท์วรรณพฤติ 82 ฉันท์มาตราพฤติ 26
2. คำประพันธ์ประเภทใดบังคับคำครุ ลหุ
  โคลง
  ฉันท์
  กาพย์
  ร่าย
3. กาพย์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีกี่ประเภท
  2
  3
  4
  5
4. ฉันท์เรื่องแรกของไทยคือเรื่องอะไร
  มหาชาติคำหลวง
  สามัคคีเภทคำฉันท์
  มัธนะพาธา
  ประชุมจารึกวัดเชตุพน
5. นอกจากคำว่าคำประพันธ์แล้วยังมีคำใดที่ใช้เรียกได้เช่นเดัยวกัน กรือความหมายใกล้เคียงกัน
  กลอน
  ร่าย
  กาย์
  ถูกทุกข้อ
6. วรรณศิลป์และวรรณคดีมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
  วรรณศิลป์คือศิลปะของวรรณคดี
  วรรณคดีใช้วรรณศิลป์ในการแต่ง
  วรรณศิลป์คือองประกอบของวรรณคดี
  ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดคือความหมายของคำว่า นักกลอน.
  ผู้ที่แต่งกลอนได้ดีมีความไพเราะและถูกต้องตามฉันทลักษณ์
  ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีความไพเราะและถูกต้องตามฉันทลักษณ์
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคคลในวรรรคดีสโมสร
  ถูกทุกข้อ
8. คำประพันธ์ประเภทลิลิตประกอบด้วยคำประพันธ์ชนิดใดประสมกัน
  กลอน-กาพย์
  ร่าย -โคลง
  กาพย์-ร่าย
  โคลง-กาพย์
9. คำประพันธ์มีกี่ประเภท
  4
  5
  6
  7
10. ลิลิตพระลอใช้คำประพันธ์ชนิดใดในการแต่ง
  โคลงดั้น ร่ายดั้น
  โคลงโบราณ ร่ายโบราณ
  โคลงสุภาพ ร่ายสุภาพ
  โคลงยาว ร่ายยาว
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com