แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การใช้คำราชาศัพท์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. พระภิกษุ ป่วย ใช้คำให้ถูกต้องว่าอย่างไร ?
  อาพาธ
  ประชวร
  เป็นไข้
  จับไข้
2. ข้อใดกล่าวถึงคำราชาศัพท์ถูกต้องที่สุด
  ภาษาที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานนะของบุคคล
  คำสุภาพที่ใช้ยกย่องบุคคลในสังคม
  ถ้อยคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์
  ข้อความที่ใข้กับพระราชวงศ์
3. ข้อใดใช้ ทรง ไม่ถูกต้อง
  ทรงช้าง
  ทรงพระอักษร
  ทรงดนตรี
  ทรงโปรด
4. การนั่ง ใช้คำราชาศัพท์ว่าอย่างไร ?
  เสด็จ
  ประทับ
  ทรงงาน
  ประชวร
5. ข้อใดใช้ ทรง ไม่ถูกต้อง
  ทรงช้าง
  ทรงพระอักษร
  ทรงดนตรี
  ทรงโปรด
6. ข้อใดเป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระราชวงศ์ในฐานันดรศักดิ์ที่ต่ำกว่าข้ออื่น
  พระราชบัณฑูร
  พระราชโองการ
  พระราชเสาวนีย์
  พระราชบัญชา
7. ข้อใดเป็นราชาศัพท์ของคำว่า “ เดิน”
  ทรงเดิน
  ทรงพระดำเนิน
  ทรงพระราชดำเนิน
  เสด็จพระราฃดำเนิน
8. ข้อใดมิได้หมายถึงหน้าต่าง
  พระแกล
  พระบัญชร
  สีหบัญชร
  พระทวาร
9. ข้อใดไม่มีคำราชาศัพท์
  พระชามาดา
  พระอุณาโลม
  พระตถาคต
  พระหัตถ์
10. คำราชาศัพท์ในข้อใดที่ใช้กับบุคลที่มีฐานะสูงที่สุด
  สวรรคต
  ประสูติ
  พอพระทัย
  ตรัส
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com