วิชาโปรแกรมบริหารทรัพยากรย์มนุษย์(กลางภาค)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้เครื่องบันทึกเวลา
  งบประมาณ
  จำนวนบุคลากร และสถานที่สภาพแวดล้อมการทำงาน
  ความต้องการของบุคลากร
  คุณสมบัติของผู้ขาย
2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของระบบบัญชีบริหาร
  มีข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
  ให้การดำเนินงานของธุรกิจดำเนินการไปอย่างเป็นระบบ
  ไม่ต้องจัดทำสารสนเทศตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในอนาคตของธุรกิจ
3. ระบบสารสนเทศการขายแบ่งออกเป็นกี่ระบบย่อย ก. 2 ข. 1 ค. 4 ง. 3
  2
  1
  4
  3
4. ข้อใด ไม่ใช่ ทางเลือกที่องค์การทั่วไปนิยมใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร มนุษย์
  พัฒนาระบบโดยใช้บุคลากรขององค์การเอง ข.
  ว่าจ้างบริษัทภายนอกให้พัฒนาระบบให้ตรง ความต้องการขององค์การ
  เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากบริษัทผู้ให้บริการ
  ซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่มีจำหน่ายใน ท้องตลาดทั่วไป / ทางอินเตอร์เน็ต
5. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมี ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม มีความสุข ตั้งใจทุ่มเทให้กับการทำงาน และสามารถทำงาน บรรลุผลได้ตามเป้าหมายขององค์การ
  การจัดการกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูด พัฒนา จูงใจและรักษาบุคลากรที่มีผลงานและ ความสามารถสูงไว้ในองค์การ
  การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน งานต่างๆ และบุคคลากรในองค์การ เพื่อให้ บุคลากรสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและ บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ
  การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมี ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกับฝ่ายบริหาร และผลิตผลงาน
6. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบใช้ในการพิจารณาการนำาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ มาใช้งานเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ
  ความพร้อมของผู้บริหารระดับสูงในการเรียนรู้และตื่นตัวเพื่อรับเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมา ประยุกต์
  ความพร้อมของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องทาความเข้าใจและออกแบบระบบงาน หรือจัดหาระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
  การตัดสินใจเลือกลงทุนในซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับขนาดและความต้องการขององค์การ
  การพิจารณาถึงต้นทุนในการดำเนินการ
7. Planning Phase คือข้อใด
  ระยะการวางแผน
  ระยะการวิเคราะห์
  ระยะการสร้างและพัฒนา
  ระยะการออกแบบ
8. Forecast หมายถึงข้อใด
  การจัดการด้านการเงิน
  การพยากรณ์
  การปฏิบัติงาน
  การควบคุมทางการเงิน
9. ข้อใดไม่ใช่แหล่งข้อมูลในการผลิตและการดำเนินงานขององค์กร
  ข้อมูลสินค้าคงคลัง
  ข้อมูลการผลิต/การดำเนินงาน
  ข้อมูลภายนอก
  ข้อมูลจากผู้ขายวัตถุดิบ
10. Cost–effectiveness คือข้อใด
  แบ่งแยกและแก้ไข
  การพัฒนาระบบ
  ประสิทธิผลของความคุ้มค่าในการลงทุน
  ต้นทุนจม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com